012

سرویس اولیه

راننده موظف است در کارکردهای 1000 تا 2000 کیلومتر ) پیکاپ دو کابین و تک کابین( ,و 1000 تا 3000 کیلومتر (خودروهای سنگین و نیمه سنگین آمیکو ) یا حداکثر یک ماه پس از تحویل خودرو جهت انجام سرویس اولیه به یکی از نمایندگی‌های مجاز ارس خودرو دیزل مراجعه نماید.

   عدم مراجعه در زمان و کیلومتر مقرر فوق جهت سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی خودرو می‌گردد.

هزینه خدمات سرویس اولیه به‌جز هزینه روغن‌های مصرفی و سایر قطعات مصرفی، رایگان است.

پس از انجام سرویس اولیه بخش انجام سرویس اولیه توسط نمایندگی مهر و امضاءشده و توسط مشتری تائید گردد .

نمایندگی مکلف است ضمن پذیرش خودرو برای سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.

سرویس‌های ادواری

سرویس‌های ادواری جهت کنترل وضعیت خودرو و نحوه استفاده مالک برای عملکرد بهتر خودرو است و شامل 6 دوره () پیکاپ دو کابین و تک کابین( 19 دوره (خودروهای سنگین و نیمه سنگین آمیکو ) در مدت گارانتی خودرو می‌شود. مالک خودرو موظف است در زمان‌های اعلام‌شده و تا زمانی که گارانتی خودرو به اتمام نرسیده است، جهت انجام سرویس‌های ادواری به نمایندگی‌های مجاز ارس خودرو مراجعه نمایند. هزینه اجرت سرویس‌های ادواری و مواد مصرفی شامل روغن و انواع فیلتر به عهده مشتری است.

عدم مراجعه جهت انجام سرویس‌های ادواری موجب لغو گارانتی می‌شود.

راننده موظف است در بازه 500 کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکرشده ، جهت انجام سرویس‌های ادواری به نمایندگی‌های مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.

© تمامی حقوق این سایت برای گروه صنعتی آمیکو محفوظ است.

united kingdom flag animation