پاره اي از مشكلات احتمالي حين استفاده و راه حل آنها

مشکل

دليل مشکل

راه حل مشکل

کم بودن شفافيت و جلاي سطوح تمام شده در مواقعي که ازپودري با شفافيت زياد استفاده مي شود.

1-   آلوده بودن پودر به مواد و پودرهاي ديگر يا مشخصات متفاوت.

2-   حرارت دادن سريع و زياد در زمان پخت

1-  تميز کردن کلي و دقيق کابين پاشش سيستم پودر رساني و سيستم هاي گردشي پودر قبل از اضافه کردن پودر تازه

2-   شدت حرارت در منطقه ورودي را کم کنيد.

سوراخهاي ريز سوزني در سطح تمام شده

1-     ضخامت زياد لايه رنگ

2-   مناسب نبودن هواي فشرده و وجود رطوبت داخل آن و خيس بودن قطعه کار

1-   ضخامت را کم کنيد.

2-  رطوبت موجود در هواي فشرده را با فيلتر هوا حذف کنيد.

3-   خشک کن بعد از شستشو را تقويت کنيد.

4-  وجود خلل و فرج را در سطح قطعه خام کنترل کنيد.( به خصوص قطعه چدني )

زياد بودن شفافيت و جلاي سطح تمام شده در مواقعي که از رنگ پودري با شفافيت کم استفاده مي کنيد

نا مناسب بودن طريقه پخت

درجه حرارت کوره و يا زمان پخت را افزايش دهيد.

رنگ پريدگي و تغيير شديد رنگ در سطح تمام شده

1-   آلوده بودن کابين و سيستم رنگ قبلي

2-     فاسد يا آلوده بودن پودر تازه

1-     قبل از اضافه کردن رنگ تازه به کابين وسيستم

2-     با شرکت سازنده پودر تماس بگيريد.

لکه ها و خالهاي بي مورد در پوشش نهايي

1-   گرده باقيمانده از پودر رنگ قبلي در پيسوله و سيستم رنگ رساني

2-   الک در سيستم بازيافت پودر از کار افتاده و عمل نمي کند.

3-   مواد خارجي و ذرات مختلف آلوده از طريق کانواير و يا آويز به کابين رنگ وارد شده اند.

1-     سيستم رنگ رساني و پيسوله را کاملاٌ تميز نماينيد.

2-     از مقدار هواي فشرده زياد استفاده نکنيد.

3-     بازرسي و ترميميم آن

4-     کانواير و آويزها را تميز نماييد.

5-     اطراف کابين را با ساخت يک اتاقک بپوشانيد

6-      محيط اطراف کابين را تميز کنيد

7-     با نصب تهويه و تنظيم آن رطوبت هواي اطراف کابين و محل کار را تصحيح کنيد.

مشاهده حفره ها و گودي ها در سطوح تمام شده

1-   آلوده بودن پودر با مواد آلوده ديگر که در کابين موجود است و با محصول مورد استفاده مطابقت ندارد

2-   مواد روغني به جا مانده بر روي سطوح قطعه مورد نظر که حاکي از کوتاه بودن دوره آماده سازي ( شستشو ) مي باشد.

3-   وجود رطوبت و يا زوغن در هواي مصرفي پيسوله

1-     قبل از اضافه کردن رنگ تازه سيستم را تميز کنيد

2-   سيستم شستشو را کنترل کرده و در صورت لزوم شارژ يا تعويض نماييد

3-   با نصب فيلتر و وسايل روغن گيري روغن و آب هواي فشرده را حذف کنيد

وجود خلل و فرج زياد در سطح قطعه پس از رنگ

1-   خيس بودن قطعه (رطوبت در سطح و يا نقاط مختلف قطعه)

2-   کيفيت پودر مصرفي با فلز مصرفي و قطعه رنگ کاري شده متناسب نيست

1-     شستشو و خشک کن را منترل کنيد

2-     با شرکت سازنده تماس بگيريد.

سطح ناهموار و غير يکنواخت شيد رنگ

1-     شرايط پخت مناسب نيست.

2-     تغييرات و اختلافات در ضخامت رنگ

3-   ضخامت در سطوح قطعه ناهمگن است.

4-     نوع پودر نامناسب است.

1-   اطلاعات داده شده در مورد رنگ (دماي پخت و زمان پخت ) را بررسي نماييد و محيط را با آن سازگار نماييد.

2-   ضخامت را اندازه گيري کرده و در صورت کم يا زياد بودن دستگاه را تنظيم نماييد

3-     نوع پودر مصرفي را به نوع پلي استر تغيير دهيد

4-   با توجه به نوع کوره و سيستم رنگ با شرکت سازنده تماس بگيريد

 

 

 

سر ريز شدن پودر از مخزن

1-     زياد بودن فشار هواي زير مخزن

2-  دانه بندي پودر ريز است ( نسبت دانه بندي پودر مناسب نيست )

1-     کم کردن هواي ورودي به زير مخزن

2-   کم کردن نسبت پودرهاي برگشتي به پودرهاي تازه در مخزن پودر

3-  مشورت با شکت سازنده و درخواست رنگ با دانه بندي درشت

پودر مخزن به حالت معلق نمي ماند

1-   مناسب نبودن فشار هواي زير مخزن پودر

2-     مسدود شدن منافذ صفحه فلودايز

3-   متراکم و فشرده شدن پودر قسمت کف مخزن پودر

1-     کنترل و تنظيم کردن فشار هوا

2-   کنترل ودر صورت امکان اضافه کردن فشار هواي شبکه هوارساني به سيستم

3-     آزمايش و کنترل کردن خطوط انتقال هوا

4-   خالي کردن ظرف پودر و کنترل و تميز کردن صفحه فلودايز

5-   بهم زدن پودر در داخل مخزن پودر با دست و زياد کردن فشار هوا تا زماني که پودر را به حالت معلق نگه دارد.

حالت پوست پرتقالي در رنگ بالاست

1-     ضخامت رنگ بالاست

2-     عدم پخش کافي

3-     نامناسب بودن پودر رنگ

1-   با دستگاه ضخامت سنج ضخامت رنگ را کنترل کنيد که بايد در حدود 80  65 ميکرون باشد

2-   دماي کوره را کنترل کنيد که با بروشور ارايه شده توسط سازنده پودر مطابقت داشته باشد

3-     با کارخانه سازنده تماس بگيريد.

عمل معلق نگه داشتن پودر ضعيف است

بعد ار مدت کوتاهي هوا فقط به صورت پراکنده خارج مي شود.

1-     کم بودن سطح پودر در مخزن

2-   متراکم و يا سخت بودن و يا نم داشتن پودر

3-   بسته بودن و يا صدمه ديدن يکي از راههاي رسانيدن پودر

4-     کم بودن فشار ورودي به مخزن پودر

1-     اضافه کردن پودر تازه تا اندازه تقريبي 3/2 ارتفاع مخزن

2-   بهم زدن پودر در داخل مخزن پودر با دست در حالتي که پودر معلق است

3-   کنترل کردن رطوبت هواي فشرده خارج شده از کمپرسور c/3 کمتر از دماي محيط

4-   خالي کردن مخزن پودر و کنترل صفحه فلوداير کف مخزن پودر ورودي و خروجي هوا و پودر تخليه شده

 

کلوخه شدن پودر در مخزن پودر رنگ

1- پودر در شرايط نامناسب و زمان طولاني نگهداري شده است.(درجه حرارت بالا و رطوبت بيش از حد)

1-     رنگ کردن پودر با الک 200  300 ميکرون

2-   معلق کردن پودر در مخزن پودر با فشار هواي بالا و خشک و تميز

 

 

جمع شدن پودر در داخل شيلنگها و انتقال پودر به صورت پراکنده خارج مي شود

1-   سرعت هواي انتقالي به نسبت مقدار پودر بسيار کم است.

2-     قطعات انژکتور فرسوده است.

1-   در صورت امکان مقدار فشار هواي تکميلي و متصل به انژکتور پودر را افزايش دهيد

2-   داخل شيلنگ انتقال پودر از انژکتور به پيستوله را تميز نماييد.

3-   شيلنگ انتقال پودر موجود را با شيلنگي با قطر کمتر تعويض نماييد

4-     قطعات فرسوده انژکتور را تعويض نماييد.

خارج شدن غبار رنگ از کابين نامناسب بودن مقدار هواي مکنده کابين

1-   باز بودن غير ضروري و بيش از حد دانه ها و يا دربهاي کابين پاشش

2-   گرففتگي فيلتر داخل کابين و يا فيلترهاي نهائي

3-   مقدار پودر پاشيده شده بيش از اندازه استاندارد مي باشد

1-     دربها و محفظه ها را ببنديد

2-   دهانه هاي ورودي و خروجي را نسبت به اندازه قطعات مورد رنگ کاري تغيير و تنظيم نماييد

3-   فيلترها را تمييز کرده و در صورت احتياج براي تعويض فيلترها اقدام نماييد

4-   در صورت امکان مکش هواي مکنده داخل کابين را افزايش دهيد

5-   تعداد پيستوله ها يامقدارپاشش پودرپيستوله ها را کم کنيد.

پودر به مقدار کافي باردار نمي شود

نامناسب بودن Wrap – Round

ضعيف بودن عمل چسبندگي پودر به قطعه کار

1-   ولتاژ کافي جهت الکترودهاي پيستوله به اندازه کافي توسط تبديل کننده ولتاژ بالا ايجاد نمي گردد.

2-     سيستم اتصال زمين ضعيف مي باشد.

3-     پاشش بيش از حد در هر پيستوله

4-   نسبت ذرات ريز پودر بسيار زياد مي باشد.( دانه بندي)

5-    نوع پودر نامناسب مي باشد.

 

1-   کابلها و فيوزها را کنترل کرده و از سالم بودنشان اطمينان حاصل نماييد.

2-   الکترودها را بازرسي کرده و از سالم بودنشان اطمينان حاصل نماييد

3-     خروجي تبديل کننده ولتاژ بالا را افزايش دهيد.

4-   اطمينان حاصل نماييد که ملتاژ انتقالي به الکترودهاي پيستوله به همان مقدار نشان دهنده روي دستگاه ميباشد. ( با اندازه گيري ولتاز خروجي پيستوله )

5-   تمامي نقاط اتصال به سيستم ارت بايد هرگونه پوشش پودري و يا مواد عايقي ديگر عاري و تميز باشد.

6-   مقدار پاشش پودر را کم کرده تا تمامي پودر خارج شده از پيستوله باردار شود.

7-   مقدار هواي تميزکننده در پيستوله بيش از اندازه ميباشد آنرا کم کنيد.

8-     نسبت پودر بازيافتي را کم و پودر تازه را زيادترکنيد

9-  با کمپاني سازنده تماس بگيريد با ذکر نوع دستگاه رنگ پودري ( Gun ) و نوع قطعاتي که رنگ کاري ميشوند مشورت کنيد تا رنگ و دستگاه مناسب را براي شما انتخاب نماييد

پودر در گوشه ها و گودي هاي قطعه مورد نظر پوشش کمي ايجاد مي کند.

1-   سرعت هوا در پيستوله پاشش بسيار زياد مي باشد و پودر را باد ميبرد.

2-   فاصله بين قطعات و پيستوله مناسب نبوده و بايد تغيير نمايد.

3-   مقدار پودر خروجي از پيستوله بسيار کم مي باشد.

4-   سيستم اتصال زمين خيلي ضعيف ميباشد.

5-     زاويه پاشش پودر باز مي باشد.

6-   ولتاژ ايجاد شده توسط تبديل کنترل ولتاژ بسيار زياد مي باشد.

7-     سرعت هوا بسيار زياد است.

8-   تنظيم نامناسب و غلط پيستوله پاشش پودر

9-   نسبت دانه بندي ذرات ريز داخل پودر بسيار بالا مي باشد.

1-     فشار هواي ورودي به پيستوله را کم کنيد.

2-     فاصله بين قطعه و پيستوله را کم و زياد نماييد.

3-     فشار هواي انتقالي پودر را زياد کنيد. (EJECTOR)

4-   اتصال ارت بين قطعه و کانواير و نيز بين کانواير و زمين را بازرسي کرده و در مورد اتصال کامل ارت اطمينان حاصل نماييد.

5-   دفلکتور گرد را با دفلکتور کوچکتر و يا با نازل تخت تعويض نماييد

6-   ولتاژ را کم کرده تا هماهنگي و يکنواختي در ضخامت پودر در نقاط داخلي و خارجي گوشه ها ايجاد گردد

7-     استفاده از سوپر کروتا در پيستوله ها

8-   فشار هواي مصرفي را کم کرده و در صورت لزوم فاصله بين قطعه و پيستوله را زياد کنيد تا از باد بردن پودرها در زمان پاشش جلوگيري شود.

9-     پيستوله ها را به طريقي تنظيم نماييدکه ابر پودر ايجاد شده و به سخت ترين نقاط قطعه زسيده و آنرا پوشش بدهد.

10- مقدار مصرفي پودر بازيافته را کم کرده تا از مرغوبيت عالي پوشش پودر برخوردار شويد.

11- با شرکت سازنده تماس بگيريد  و پودر با ذرات ريز کمتر مطالبه کنيد.

 

 

 

ضخامت پودر رنگ مناسب نيست

ضخامت رنگ يکنواخت نبوده و به حد مورد نياز نميرسد

پودر از سطح قطعه سر خورده و ميريزد

1-     پودر به اندازه کافي باردار نمي شود.

2-     اتصال زمين ضعيف است.

3-     سرعت هواي پاشش زياد است.

4-  رطوبت هواي محيط کار مناسب نمي باشد.

1-   در مورد عملکرد فيوزها و الکترودها و سالمي کابلها اطمينان حاصل کنيد.

2-     زياد کردن مقدار ولتاژ از طريق تبديل کننده ولتاژ

3-   ولتاژ پيستوله ها را کنترل کرده و در مورد تصحيح آنها اقدام نماييد.

4-   اتصال بين قطعه و کانواير و اتصال کانواير و زمين را آزمايش کرده و درستي آن را بيازماييد.

5-   فشار هوا را کم کرده و در صورت لزوم فاصله بين پيستوله و قطعه را زياد کنيد.

6-   محيط کارکرده سيستم پودر رنگ بايد رطوبت نسبي 45  55% داشته باشد.

رطوبت نسبي پايين تر از 45% و بالاتر از 70% اصلاٌ مناسب نيست.

دوباره يونيزه شدن و ايجاد سطوح ناهموار در سطح قطعه

اختلافات زياد ضخامت رنگ در سطح قطعه

1-    ولتاژ زياد و غير ضروري

2-  کمبود فاصله بين پيستوله و قطعه مورد نظر

3-    ضعيف بودن اتصال زمين

4-  تنظيمات و مقادير پاشش پيستوله صحيح نمي باشد.

5-  فاصله بين پيستوله و قطعه صحيح نيست.

6-   سرعت حرکت پيستوله با سرعت کانواير متناسب نيست.

7-  جريان هواي داخل کابين ايجاد اختلال در پاشش پودر و طرح پودر مي کند.

8-    طريقه نامناسب آويزان کردن قطعه

9-  مقدار جريان پودر به پيستوله ها درست نمي باشد.

1-     ولتاژ را کم کنيد.

2-     فاصله را زياد کنيد.

3-     اتصال بين قطعه و زمين را آزمايش کنيد.

4-   پيستوله را تنظيم کنيد و در مورد اندازه صحيح روي هم افتادن لبه هاي رفت و برگشت پاشش پيستوله اطمينان حاصل کنيد.

5-     فاصله را کم يا زياد کنيد.

6-   با توجه به سرعت کامواير سرعت حرکت پيستوله را کنترل و تنظيم کنيد.

7-     با مرکز فروش دستگاه تماس بگيريد.

8-   آويزان کردن قطعه و فواصل آنها را از هم و يا پيستوله پاشش را به صورت صحيح و دقيق کنترل نماييد.

9-   قطر و طول شيلنگها را کنترل نموده و سالم بودن آنها را بررسي نماييد.

پس از مخلوط کردن پودر بازيافتي در سيستم اشکال ايجاد مي شود

1- اندازه دانه بندي پودر را تغيير دهيد.

1- مقدار پودر بازيافتي را تا حد امکان کنتزل و تنظيم طريقه آويزان کردن قطعه و پيستوله کاهش داده و در مورد مقدار پاشش و باردار کردن صحيح پودر مطمئن شويد.

پرتاب بي رويه و پراکنده پودر

1- جمع شدگي مقداري از ذرات بسيار ريز پودر در داخل پيستوله و يا سيستم پودر رساني.

1-     مقدار پودر بازيافتي را تا حد امکان کنترل کنيد

2-     پيستوله را در فواصل زماني کم تميز کنيد

3-   با شرکت سازنده دستگاه تماس گرفته پودري با دانه بند يدرشت طلب کنيد

4-   براي استفاده مجدد از پودر بازيافتي از الک استفاده کنيد.

 

سياليت و ترکيب ضعيف پودر رنگ در حين پخت

1-     ضخامت لايه بسيار کم است.

2-   سرعت حرارت دادن قطعه مورد نظر در کوره بيش از حد کم است.

3-     ولتاژ پيستوله زياد است.

4-   نوع پودر مصرفي مناسب نميباشد.( واکنش پودر خيلي زياد بوده و يا دانه بندي پودر زير است.)

1-     ضخامت را با ابزار و لوازم کاليبره شده کنترل کنيد.

2-   با تنظيم مقدار فشار هواي انتقالي در انژکتور ضخامت دلخواه را تنظيم کنيد.

3-   ازدياد گرماي داخل کوره تا حد 200 درجه و يا تنظيم صحيح مدت حرکت در کوره هاي تونلي براي 20 دقيقه و توزيع صحيح دما در داخل کوره به صورت يکنواخت.

4-   ولتاز را کم کرده و يا فاصله بين قطعه و پيستوله را زيادتر کنيد.

5-   با شرکت سازنده تماس گرفته و مشکل خود را حل کنيد.