لیست قیمت قطعات پیکاپ            
کد قطعه نام قطعه قيمت فروش
10412 مجموعه جعبه ابزار کاميون سنگين با کليه متعلقات کامل 2040000
35B01001 پدال ترمز 3075000
35B01002 مجموعه پمپ اصلي و بوستر ترمز و مخزن روغن ترمز 22190000
35B01003 شلنگ خلا بوستر ترمز 225000
35B01007 مجموعه پمپ و مخزن روغن موتور 7200000
35B02001 مجموعه اهرم ترمز دستي 2880000
35B02002 مجموعه سيم ترمز دستي متصل به اهرم ترمز دستي 2100000
35B02003 براکت سيم ترمز دستي 318800
35B02004 نگهدارنده سيم ترمز دستي 150000
35B03000 مجموعه سوپاپ ABS و براکت 62630000
35B03001 لوله ترمز - خروجي از پمپ اصلي به لوله روغن  ABS جلو 700000
35B03002 لوله ترمز - خروجي از پمپ اصلي به لوله روغن  ABS عقب 700000
35B03003 بست لوله چهار لول 31900
35B03004 بست لوله چهار لول 105000
35B03005 بست لوله چهار لول 100000
35B03006 لوله فلزي ترمز - عقب 910000
35B03007 لوله فلزي ترمز - جلويي چپ 910000
35B03008 براکت اتصال شلنگ ترمز جلويي چپ 420000
35B03009 لوله فلزي ترمز - پاييني چپ 180000
35B03010 شلنگ ترمز جلويي 487500
35B03011 لوله فلزي ترمز - جلويي چپ 175000
35B03012 براکت اتصال شلنگ ترمز جلويي چپ 360000
35B03013 براکت اتصال لوله فلزي ترمز جلويي چپ 420000
35B03014 بست  لوله 5 لول 119000
35B03015 لوله فلزي ترمز - جلويي راست 490000
35B03016 لوله فلزي ترمز - جلويي راست 200000
35B03017 لوله فلزي ترمز - پاييني راست 200000
35B03018 براکت اتصال شلنگ ترمز جلويي راست 245000
35B03019 براکت اتصال لوله فلزي ترمز جلويي راست 191300
35B03020 براکت اتصال شلنگ ترمز جلويي راست 75000
35B03021 بست تک لول 32000
35B03022 بست تک لول 38000
35B03023 لوله ترمز عقب راست 980000
35B03024 بست 5 لول 95600
35B03025 بست 5 لول 54400
35B03026 لوله ترمز کوتاه سمت چپ 262500
35B03027 شلنگ ترمز عقب 750000
35B03028 لوله روغن ترمز عقب راست 562500
35B03029 براکت لوله روغن ترمز عقب 478100
35B03030 بست تک لول 38000
35B03032 رابط 530000
35B03036 سوپاپ ABS 68810000
35B03038 مجموعه براکت سوپاپ ABS 700000
35B03039 محدود کننده لاستيکي 100000
35B03040 واحد کنترل الکترونيکي موتورECU 73100000
35B03041 مجموعه براکت ECU 1500000
35B03042 سنسور چرخ - جلو چپ 2870000
35B03043 سنسور چرخ - عقب چپ 2870000
35B03044 سنسور چرخ - جلو راست 2660000
35B03045 سنسور چرخ - عقب راست 2660000
35C01002 سيم گاز 1120000
35C02001 شلنگ پمپ کلاچ بالايي 450000
35C02002 يست شلنگ 382500
35C02003 پدال کلاچ 6020000
35C02004 لوله پمپ کلاچ بالا 700000
35C02006 شلنگ پمپ کلاچ 187500
35C02007 بست تک لول 1785000
35C02008 پمپ کلاچ بالا 3920000
35C03001 سردنده اهرم تعويض دنده 525000
35C03002 گردگير بالايي اهرم تعويض دنده 1260000
35C03003 صفحه اتصال 1631300
35C03004 گردگير پاييني اهرم تعويض دنده 2380000
35C03006 اهرم تعويض دنده 4387500
35C04001 مجموعه کف پوش کابين 13500000
35C04003 کاور داخلي جا فنجان 9800000
35C04004 کاور قسمت جلوکنسول 7350000
35C04005 کاور جعبه کنسول و تکيه گاه بازو 2520000
35C04006 پليت خروجي اهرم ترمز دستي 160000
35C04007 جاسيگاري 840000
35C04011 براکت عقبي کنسول 490000
35C04012 براکت جلويي کنسول 490000
35C04015 اسفنجي پر کن پانل نصب چراغهاي اصلي جلو 31900
35C04020 مجموعه عايق حرارتي بيروني ديواره جلو 2100000
35C04021 مجموعه عايق حرارتي داخلي ديواره جلو 5040000
35C04022 خار اتصال عايق ديوار جلو 11300
35C04023 اتصال کاور سقف 20000
35C04025 عايق حرارتي درب موتور 2600000
35C04028 نوار آببندي کاور برف پاک کن (رديف 1و8و9) 337500
35C04030 ميله سفت کننده کاورهاي برف پاک کن 38000
35C04031 کاور برف پاک کن - چپ 2800000
35C04032 کاور برف پاک کن -راست 2300000
35C04035 نوار آب بندي کاور برف پاک کن بالا - چپ 230000
35C04036 نوار آب بندي کاور برف پاک کن بالا - راست 200000
35C04038 صفحه داخلي ديواره عقب - بالا 1050000
35C04039 صفحه پاييني ديواره عقب- پايين 2030000
35C04042 دريچه هواي ديواره عقب - چپ 1750000
35C04043 دريچه هواي ديواره عقب - راست 1750000
35C04045 نوار لاستيکي کاور سقف - چپ 1610000
35C04046 نوار لاستيکي کاور سقف - راست 1610000
35C04047 خار 60000
35C04049 اتصال تودوزي سقف - جلويي چپ 112500
35C04050 اتصال تودوزي سقف - جلويي راست 112500
35C04051 اتصال تودوزي سقف - مياني چپ 112500
35C04052 اتصال تودوزي سقف - مياني راست 112500
35C04053 اتصال تودوزي سقف - عقبي چپ 112500
35C04054 اتصال تودوزي سقف - عقبي راست 112500
35C04055 سقف 8475000
35C04056 لايه مياني کاور تودوزي  سقف 262500
35C04057 مکانيزم عمل کننده کيسه هوا 5460000
35C04058 مجموعه کيسه هوا -سمت راننده 19125000
35C04059 مجموعه کيسه هوا - سمت شاگرد 28687500
35C04061 مجموعه گل پخش کن چرخ 1380000
35C04062 قلاب آفتابگير 100000
35C04063 آفتابگير چپ 1211300
35C04064 آفتابگير راست 2280000
35C04067 دستگيره بالاي در 223100
35C05001 حفاظ پلاستيکي زير درب جلو راست 412500
35C05002 حفاظ پلاستيکي زير درب جلو چپ 412500
35C05003 حفاظ پلاستيکي زير درب عقب راست 375000
35C05004 حفاظ پلاستيکي زير درب عقب چپ 375000
35C05005 رکاب چپ 15200000
35C05006 رکاب راست 15200000
35C05007 صفحه تزييني رکاب 975000
35C05008 کاور انتهايي رکاب 840000
35C05014 کاور انتهايي رکاب 720000
35C06002 شيشه 15540000
35C06003 نوار تزييني دور شيشه 1330000
35C06006 شيشه عقب 2450000
35C06007 نوار دور شيشه عقب 693000
35C07000 مجموعه داشبورد 23100000
35C07002 مجموعه کيسه هوا 34020000
35C07003 مجموعه ميله پشت داشبورد 11480000
35C07004 براکت اتصال داشبورد-پايين راست 140000
35C07005 فريم زيري داشبورد 7840000
35C07006 دريچه هوا - راست 2240000
35C07007 جاسيگاري 175000
35C07008 درب جعبه داشبورد 2760000
35C07009 پانل الکتريکي مياني داشبورد 300000
35C07010 مجموعه صفحه کليدهاي مياني 8220000
35C07011 کاور پاييني ستون فرمان 412500
35C07012 مجموعه کاور کليد ترکيبي 1214500
35C07013 دريچه هوا - چپ 1920000
35C07014 مجموعه کاور تزييني نشانگرها 1610000
35C07015 براکت اتصال واحد کنترل مرکزي 862500
35C07016 دستگيره باز کن کاور درب باک 223100
35C07017 دستگيره  باز کن  درب موتور 262500
35C07018 براکت اتصال مجموعه داشبورد 140000
35C07019 کاور محافظ ستون اول بالا- چپ 770000
35C07020 کاور محافظ ستون اول بالا- راست 770000
35C07021 کاور محافظ ستون اول پايين- چپ 700000
35C07022 کور کن پلاستيکي 117600
35C07023 کاور محافظ ستون اول پايين- راست 700000
35C07024 کاور محافظ ستون مياني بالا- چپ 446300
35C07025 کاور محافظ ستون مياني بالا- راست 980000
35C07026 کاور محافظ ستون مياني پايين- چپ 1260000
35C07027 کاور محافظ ستون مياني پايين- راست 1260000
35C07028 کاور محافظ ستون عقب بالا- چپ 382500
35C07029 کاور محافظ ستون عقب بالا- راست 840000
35C07030 کاور محافظ ستون عقب پايين- چپ 1260000
35C07031 کاور محافظ ستون عقب پايين- راست 1260000
35C07034 مجموعه داشبورد (سوراخکاري محل سنسور تشخيص نور) 46200000
35C08002 کاور پلاستيکي 18800
35C08004 گلگير جلو - چپ 1540000
35C08005 گلگير جلو - راست 1540000
35C08008 گلگير تويي جلو - چپ 1540000
35C08009 گلگير تويي جلو - راست 1540000
35C08011 مهره بست پلاستيکي 32000
35C08012 مهره بست پلاستيکي 18000
35C08015 گلگير  عقب - چپ 1540000
35C08016 گلگير  عقب - راست 1540000
35C08017 پيچ بست پلاستيکي 11300
35C08018 خار چهار گوش بزرگ 100000
35C08020 دريچه تخليه هوا- چپ 490000
35C08021 دريچه تخليه هوا - راست 490000
35C08022 خار چهار گوش کوچک 20000
35C09002 مجموعه مکانيزم برگشت دهنده کمربند جلو- چپ 1800000
35C09003 مجموعه مکانيزم برگشت دهنده کمربند جلو- راست 1800000
35C09004 مجموعه تنظيم ارتفاع کمربند 412500
35C09005 مجموعه سگک کمربند - چپ 1200000
35C09006 مجموعه سگک کمربند - راست 2220000
35C09007 کاور اتصال کمربند 37500
35C09009 مجموعه اتصال کمربند ايمني صندلي عقب 1179400
35C09010 مجموعه سگک کمربند ايمني عقب - چپ 2340000
35C09011 مجموعه سگک کمربند ايمني عقب - راست 637500
35C10002 رودري چپ 11830000
35C10003 رودري راست 11830000
35C10006 کاور کليدهاي سيستم هاي الکتريمي روي درب- چپ 750000
35C10007 صفحه تزييني آيينه عقب نما- چپ 340000
35C10008 صفحه تزييني آيينه عقب نما- راست 340000
35C10009 کاور خار قفلي 30000
35C10010 خار قفلي 20000
35C10011 کورکن چپ 63000
35C10012 کورکن راست 20000
35C10015 شيشه بغل جلو - چپ 3150000
35C10016 شيشه بغل جلو - راست 3150000
35C10019 ريل راهنماي پايين شيشه - چپ 223100
35C10020 ريل راهنماي پايين شيشه - راست 223100
35C10022 مکانيزم شيشه بالابر جلو- چپ 9450000
35C10023 مکانيزم شيشه بالابر جلو- راست 9450000
35C10025 کانال دور شيشه درب جلو چپ 3230000
35C10026 کانال دور شيشه درب جلو راست 3230000
35C10027 نوار آب بندي دور درب - چپ 2550000
35C10028 نوار آب بندي دور درب - راست 2380000
35C10029 نوار آ ب بندي دور درب دروني - راست 2520000
35C10030 نوار آ ب بندي دور درب دروني - چپ 2520000
35C10031 نوار آ ب بندي مانع نفوذ آب بيرون -چپ 1130000
35C10032 نوار آ ب بندي مانع نفوذ آب بيرون - راست 1130000
35C10034 مجموعه قفل درب -جلو چپ 4050000
35C10035 دستگيره داخلي درب - چپ 1050000
35C10036 دستگيره داخلي درب - راست 1050000
35C10038 مجموعه استپ درب جلو 900000
35C10040 مجموعه دستگيره بيروني درب - چپ 2450000
35C10041 مجموعه دستگيره بيروني درب - راست 2450000
35C10043 شيشه بغل - عقبي چپ 2590000
35C10044 شيشه بغل - عقبي راست 2590000
35C10047 ريل راهنماي شيشه درب عقب - چپ 700000
35C10048 ريل راهنماي شيشه درب عقب - راست 700000
35C10051 رودري چپ 9870000
35C10052 رودري راست 9870000
35C10053 جعبه روي بازويي درب 150000
35C10054 کاور سيستم الکتريکي درب- چپ 300000
35C10055 کاور سيستم الکتريکي درب- راست 300000
35C10062 کانال دور شيشه درب عقب چپ 2850000
35C10063 کانال دور شيشه درب عقب راست 1211300
35C10064 نوار آب بندي دور درب - چپ 2380000
35C10065 نوار آب بندي دور درب - راست 2150000
35C10066 نوار آ ب بندي دور درب دروني - راست 2330000
35C10067 نوار آ ب بندي دور درب دروني - چپ 2330000
35C10068 نوار آ ب بندي مانع نفوذ آب بيرون  - چپ 910000
35C10069 نوار آ ب بندي مانع نفوذ آب بيرون  - راست 910000
35C10072 زبانه قفل درب 490000
35C10075 قفل درب عقب - چپ 7910000
35C10076 قفل درب عقب - راست 7910000
35C10077 دستگيره داخلي درب - چپ 478100
35C10078 دستگيره داخلي درب - راست 478100
35C10081 دستگيره بيروني درب - عقب چپ 2450000
35C10082 دستگيره بيروني درب - عقب راست 2450000
35C10083 مجموعه محدود کننده درب عقب 780000
35C10084 محدود کننده درب 840000
35C10088 بالابر شيشه - چپ 8550000
35C10089 بالابر شيشه - راست 8550000
35C10092 بازويي بالابر شيشه-چپ 2000000
35C11001 مجموعه صندلي راننده 31125000
35C11003 پشتي صندلي راننده 3750000
35C11004 پشت سري صندلي جلو 2500000
35C11015 مجموعه صندلي شاگرد 27970000
35C11032 پشتي صندلي شاگرد 3750000
35C12003 سپر جلو 22050000
35C12004 صفحه پاييني سپر جلو 750000
35C12006 صفحه مياني سپر جلو 1750000
35C12008 مهره فنردار 63000
35C12009 جاي پلاک خودرو روي سپر جلو 340000
35C12010 قاب چراغ مه شکن جلو چپ 300000
35C12011 براکت جلوي سپر 300000
35C12012 براکت زير سپر - چپ 382500
35C12013 براکت زير سپر - راست 382500
35C12014 قاب چراغ مه شکن جلو راست 300000
35c12015 کاور رابط بين مجموعه سپر جلو و گلگير جلو - چپ 1350000
35c12016 کاور رابط بين مجموعه سپر جلو و گلگير جلو - راست 1350000
35C12017 براکت مه شکن جلو - چپ 595000
35C12018 براکت مه شکن جلو - راست 595000
35C13002 مجموعه سپر عقب 22000000
35C13003 نشيمن بغل سپر عقب - بالايي 140000
35C13004 براکت سپر عقب - چپ 1950000
35C13005 نشيمن بغل سپر عقب - پاييني 100000
35C13006 نشيمن بغل سپر عقب - چپ 892500
35C13009 براکت پاييني سپر عقب 95600
35C13010 براکت مياني پاييني سپر عقب 210000
35C13017 پايه سپر عقب - راست 1820000
35C13018 صفحه کناري رکاب سپر عقب - ر است 1500000
35C13019 صفحه مياني رکاب سپر عقب 1350000
35C13020 درپوش 70000
35C13021 صفحه کناري رکاب سپر عقب - چپ 1500000
35C13023 براکت مياني سپر عقب 210000
35C13026 مجموعه رام پشت سپر (12و24) 3700000
35C13027 مجموعه سپر عقب(تغيير محل دوربين) 13050000
35C13028 مجموعه براکت سپر عقب - چپ (6و7و8) 1960000
35C13029 مجموعه براکت سپر عقب - راست(15و16و17) 1960000
35C14001 مجموعه ابزار همراه خودرو 2590000
35C14012 جک 3400000
35C14020 ليبل CNG 112500
35C15002 آينه عقب نماي جانبي - چپ 11200000
35C15003 آينه عقب نماي جانبي - راست 11200000
35C16001 ضرب گير  زير درب موتور 75000
35C16002 ضرب گير جانبي درب موتور 100000
35C16003 ضربه گير درب موتور 75000
35C16004 ضرب گير  کاور درب باک 16900
35C16005 خار لاستيک آببندي دوم درب موتور 40000
35C16006 خار  لاستيک آببندي اول  درب موتور 40000
35C16007 کابل قفل درب موتور 487500
35C16008 مجموعه جک گازي 1540000
35C16009 مجموعه قفل درب موتور 765000
35C16011 چراغ تزئيني LED 700000
35C16012 شبکه جلوي رادياتور 12940000
35C16013 آرم آميکو روي شبکه 4830000
35C16014 فريم شبکه رادياتور 7410000
35C16015 مجموعه بدنه کابين 1100000000
35C16016 مجموعه سقف 28125000
35C16017 مجموعه درب عقب - چپ 66000000
35C16018 مجموعه درب جلو - چپ 66850000
35C16019 مجموعه درب موتور 75000000
35C16020 مجموعه درب عقب - راست 60000000
35C16021 مجموعه درب جلو - راست 65000000
35C16022 مجموعه بدنه کابين - کامل بدون رنگ 1400000000
35c16025 مجموعه گلگير جلو-چپ 7970600
35c16026 مجموعه گلگير جلو-راست 7970600
35C16027 مجموعه کلاف دور درب - چپ 61040000
35C16031 فريم بالايي شبکه جلو 15400000
35C16032 فريم پاييني شبکه جلو 3937500
35C16033 فريم عمودي پشت شبکه جلو-مياني 2250000
35C16036 فريم زير کابين-جلو 29280000
35C16039 گلگير تويي سمت چپ کابين 25000000
35C17001 مجموعه گارد اتاق بار 27300000
35C17004 چراغ روي گارد 2630000
35C17006 واشر سرعدسي مخصوص d=8 250000
35C17007 سيم درختي گارد اتاق بار 570000
35E01001 ست دسته موتور راست و چپ 4200000
35E01002 ضربه گير دسته موتور 1500000
35E01003 براکت دسته موتور - راست 1023800
35E01004 ضربه گير دسته موتور - راست 1125000
35E01005 مجموعه ضربه گير گيربکس 3700000
35E01006 دسته موتور - راست 2250000
35E01007 دسته موتور - چپ 1890000
35E01008 مجموعه پيچ و داشر 80000
35E02002 مجموعه قفل کاور درب باک (رديف 1 و2) 600000
35E02006 مجموعه کابل بازکن کاور درب باک 900000
35E02007 اهرم بازکن کاور درب باک 262500
35E02008 بست کابل 32000
35E02011 مجموعه باک سوخت 18270000
35E02012 لوله سوخت گيري و شلنگ تهويه هواي باک سوخت 225000
35E02013 لاستيک ضربگير باک سوخت - عقب 210000
35E02014 مجموعه پمپ بنزين 24800000
35E02015 لاستيک ضربگير باک سوخت - جلو 210000
35E02016 شلنگ تخليه هواي باک سوخت 18281300
35E02017 نشيمن باک سوخت - عقب 1260000
35E02018 نشيمن باک سوخت - جلو 1260000
35E02020 درب باک سوخت 1190000
35E02021 لوله باک سوخت 4690000
35E02022 لوله هوا بين لوله باک و باک سوخت 191300
35E02023 لوله رابط بين لوله باک و باک سوخت 900000
35E02025 شلنگ رابط بين لوله فلزي سوخت و موتور 1500000
35E02026 بست لوله 140000
35E02027 لوله فلزي سوخت 450000
35E02028 شلنگ رابط بين لوله فلزي سوخت و فيلتر سوخت 900000
35E02030 فيلتر سوخت 1610000
35E02031 براکت فيلتر سوخت 140000
35E02032 بست لوله 112500
35E02033 شلنگ رابط بين فيلتر سوخت و باک (شلنگ رفت سوخت) 1200000
35E02035 لوله برگشت سوخت موتور 1462500
35E02036 لوله فلزي برگشت سوخت 300000
35E02037 شلنگ رابط بين لوله برگشت و باک سوخت (شلنگ برگشت سوخت) 1275000
35E02039 مجموعه لوله سوخت 23662500
35E02040 مجموعه دريچه گاز 30680000
35E02041 واشر آ بندي دريچه گاز 260000
35E02042 پيچ فلنج دار 180000
35E02043 براکت کنيستر 504000
35E02044 کنيستر 1425000
35E02046 بست لوله 30000
35E02047 بست لوله هواي کنيستر 95000
35E02048 لوله هواي لاستيکي کنيستر - عقب 56300
35E02049 شلنگ رابط لوله کنيستر 112500
35E02050 لوله رابط کنيستر به شلنگ ورودي روغن موتور 112500
35E02051 لوله هواي رابط 562500
35E02052 شلنگ هوا - جلو 75000
35E02053 لوله سوخت 910000
35E02054 شلنگ بين لوله کنيستر و اتصال تهويه بخار مخزن سوخت- جلويي 1012500
35E02055 شلنگ بين لوله کنيستر و اتصال تهويه بخار مخزن سوخت- عقبي 93800
35E02062 استپر موتور 10880000
35E02063 انژکتور 4030000
35E03001 مجموعه بدنه فيلتر هواکش 8470000
35E03002 لوله خروجي فيلتر هوا 3640000
35E03003 محفظه ارتعاش گير 700000
35E03004 استوپر لاستيکي 70000
35E03005 لوله خروجي 40000
35E03009 لوله هوا 637500
35E03010 لوله - هواي ورودي 1593800
35E03011 پيچ فلنج دار 30000
35E03015 درب فيلتر هواکش 60000
35E03016 فيلتر کاغذي 1275000
35E04001 مجموعه فن الکتريکي رادياتور 24750000
35E04007 لوله خروجي آب رادياتور 2030000
35E04008 مجموعه رادياتور 24800000
35E04009 لوله ورودي آب رادياتور 1500000
35E04014 لوله هواي رادياتور 180000
35E04017 مجموعه مخزن انبساط 1610000
35E04018 رادياتور سري 2 به بعد 26480000
35E04019 درب رادياتور 490000
35E05001 حرارت گير انباره اگزوز 819000
35E05003 مجموعه انباره اگزوز 31010000
35E05004 مجموعه لوله خروجي اگزوز با کاتاليست 41400000
35E05005 لاستيک ضربه گير انباره اگزوز 406000
35E05006 واشر نسوز لوله اگزوز 840000
35E05007 حرارت گير 1260000
35E06000 مجموعه سرسيلندر 156900000
35E06001 مجموعه کاور سر سيلندر 7900000
35E06002 واشر آب بندي کاور سر سيلندر 1237500
35E06003 واشر آب بندي سوپاپ تخليه بخار موتور 150000
35E06004 سوپاپ تخليه بخار روغن موتور 750000
35E06007 پيچ کاور سرسيلندر 60000
35E06008 شلنگ سوپاپ تخليه بخار موتور 350000
35E06009 درپوش سوراخ روغن ريزي 288800
35E06010 واشر آب بندي درپوش سوراخ روغن ريزي 210000
35E06011 کاور ياتاقان فشاري 910000
35E06012 واشر سرسيلندر 3000000
35E06013 کاسه نمد 390000
35E06014 پيچ دو سر رزوه 39400
35E06015 پيچ دو سر رزوه 48800
35E06016 پيچ دو سر رزوه 63800
35E06017 پيچ 40000
35E06018 اورينگ 112500
35E06019 درپوش 39400
35E06020 بوش 40000
35E06021 پيچ سر سيلندر 159400
35E06022 کاسه نمد 810000
35E06027 مجموعه واشر کامل موتور پيکاپ 16210000
35E07000 مجموعه بلوک سيلندر 189840000
35E07001 درپوش مخروطي 110000
35E07002 درپوش مخروطي 110000
35E07003 درپوش 120000
35E07004 درپوش مخروطي 740500
35E07005 پين وضعيت دهنده 30000
35E07006 درپوش تخليه آب 780000
35E07007 درپوش 50000
35E07008 درپوش 63800
35E07009 بوش 140000
35E07010 بوش 40000
35E07011 بوش 140000
35E07012 پيچ کپه ياتاقان 95600
35E07013 پيچ فلنج دار 20600
35E07014 پيچ کپه ياتاقان 127500
35E07015 پيچ کپه ياتاقان 95600
35E07016 کاور کاسه نمد عقب 746300
35E07017 مجموعه ياتاقان ثابت 623500
35E07018 مجموعه ياتاقان فشاري ميل لنگ 335000
35E07019 ياتاقان 574000
35E07020 کاسه نمد 1470000
35E07021 ياتاقان شفت بالانسر، عقب -چپ 4080000
35E07022 ياتاقان شفت بالانسر، عقب -راست 3041300
35E07023 مجموعه ميله گيج روغن 796900
35E07024 راهنماي ميله گيج روغن 510000
35E07025 پيچ فلنج دار 30000
35E07026 اورينگ 58100
35E07027 ياتاقان شفت بالانسر -جلو 4500000
35E07028 مجموعه گيج روغن 1237500
35E07029 مجموعه کارتر 4580000
35E07030 درپوش تخليه روغن 116300
35E07031 واشر آب بندي درپوش تخليه روغن 50000
35E07032 پيچ فلنج دار 22500
35E07033 پيچ فلنج دار 20000
35E07034 مجموعه کاور تسمه تايم -بالا 435000
35E07035 مجموعه کاور تسمه تايم -پايين 1790000
35E07036 کاور  تسمه تايم -عقب 350600
35E07037 درپوش لاستيکي 63800
35E07038 صفحه پوششي فلايويل 605600
35E07039 پيچ فلنج دار 20000
35E07040 پيچ فلنج دار 40000
35E07041 مجموعه پيچ و واشر 30000
35E07042 پيچ فلنج دار 30000
35E07043 پيچ فلنج دار 31900
35E07044 واشر آب بندي - کاور تسمه تايم 65600
35E07045 واشر آب بندي - کاور تسمه تايم 65600
35E07046 واشر آب بندي - کاور تسمه تايم -پايين 135000
35E07047 واشر آب بندي - کاور تسمه تايم 76900
35E07048 واشر آب بندي - کاور تسمه تايم 13100
35E07049 مجموعه صافي روغن 988100
35E07050 واشر آب بندي صافي روغن 90000
35E07051 واشر 10000
35E07052 مهره 11300
35E07053 مجموعه پيچ و واشر 26300
35E07054 مجموعه براکت کوئل 1687500
35E07055 پيچ فلنج دار 39400
35E07056 پيچ فلنج دار 60000
35E07057 مجموعه پيچ و واشر 22500
35E07058 کاور  تسمه 191300
35E08001 فلنج 120000
35E08002 مجموعه چرخ تسمه ميل لنگ 986300
35E08003 مجموعه ميل بادامک 33200000
35E08004 تسمه تايم 7293800
35E08005 مجموعه بازوي تسمه سفت کن 10699500
35E08006 پولي هرزگرد 2628800
35E08007 پولي تسمه سفت کن 11550000
35E08008 چرخ تسمه ميل بادامک 988100
35E08009 مجموعه براکت ، پولي تسمه سفت کن 11560000
35E08010 تسمه سفت کن اتوماتيک 7640000
35E08011 پين وضعيت دهنده 35600
35E08012 پيچ فلنج دار 48800
35E08013 واشر تخت 48800
35E08014 پين فنري 48800
35E08015 مجموعه پيچ و واشر 140000
35E08016 مهره 48800
35E08017 پيچ فلنج دار 63800
35E08019 مجموعه پيچ و واشر 80000
35E08020 مجموعه پيچ و واشر 110000
35E08021 پيچ 210000
35E08022 مجموعه پيچ و واشر 40000
35E08023 مجموعه پيچ و واشر 60000
35E08024 تنظيم کننده اسبک 570000
35E08025 مجموعه اسبک C 1387500
35E08026 مجموعه اسبک A 1050000
35E08027 مجموعه اسبک B 1050000
35E08028 شفت  اسبک - سوپاپ هوا 1500000
35E08029 شفت ب اسبک - سوپاپ دود 1500000
35E08030 فنر شفت اسبک - سوپاپ هوا 127500
35E08031 درپوش شفت اسبک 48800
35E08032 نگهدارنده فنر برگشتي 95600
35E08033 سوپاپ هوا 573800
35E08035 فنر سوپاپ 153800
35E08036 سوپاپ دود 637500
35E08037 قفل نگهدارنده فنر برگشت سوپاپ 30000
35E08038 کاسه نمد ساق سوپاپ 690000
35E08040 چرخ تسمه پمپ روغن 498800
35E08041 فلنج چرخ تسمه ميل لنگ 120000
35E08042 چرخ تسمه ميل لنگ B 635600
35E08043 مجموعه شفت بالانسر- چپ 3937500
35E08044 مجموعه شفت بالانسر - راست 4162500
35E08045 چرخ تسمه شفت بالانسر 286900
35E08046 سفت کن تسمه تايم "B" 1700000
35E08047 تسمه تايم "B " 2700000
35E08048 واشر - شفت بالانسر 63800
35E08049 پيچ - شفت بالانسر 30000
35E08050 پيچ - شفت بالانسر 54400
35E08051 فاصله انداز - شفت بالانسر 255000
35E09001 مجموعه ميل لنگ 26662500
35E09002 پيچ کپه شاتون 95600
35E09003 مجموعه شاتون 10780000
35E09004 پيچ ميل لنگ 223100
35E09005 مجموعه ياتاقان متحرک 2080000
35E09006 مجموعه پيستون و گژن پين 4800000
35E09007 فلايويل 7575000
35E09008 مهره 48800
35E09009 بلبرينگ ته ميل لنگ 2250000
35E09010 مجموعه پولي ميل لنگ 10810000
35E09011 دنده فلايويل 2400000
35E09012 ست کامل رينگ پيستون 7940000
35E09013 واشر مخصوص پولي ميل لنگ 320000
35E09014 مجموعه پيچ  و واشر 31900
35E09015 خار ميل لنگ 95600
35E09016 پين وضعيت دهنده 20600
35E09017 پيچ فلايويل 116300
35E10001 مجموعه محفظه اويل پمپ 11325000
35E10002 واشر آب بندي کاور جلويي 400000
35E10003 درپوش 191300
35E10004 پين موقعيت دهنده 30000
35E10005 مجموعه پيچ و واشر 26300
35E10006 مجموعه پيچ و واشر 30000
35E10007 پيچ فلنج دار 31900
35E10008 پيچ فلنج دار 31900
35E10009 پيچ فلنج دار 31900
35E10010 پيچ فلنج دار 22500
35E10011 اورينگ 140000
35E10012 کاسه نمد 1170000
35E10013 کاسه نمد شفت بالانسر-جلو -راست 600000
35E10014 چرخدنده محرک اويل پمپ 11606300
35E10015 چرخدنده متحرک اويل پمپ 13870000
35E10016 کاسه نمد 730000
35E10018 درپوش مخروطي 210000
35E10019 پيچ فلنج دار 30000
35E10020 براکت فيلتر روغن 2118800
35E10021 واشر آب بندي براکت فيلتر روغن 210000
35E10022 فيلتر روغن 650000
35E10024 واشر آب بندي 70000
35E10025 مجموعه پيچ و واشر 31900
35E10026 مجموعه پيچ و واشر 48800
35E10027 مجموعه پيچ و واشر 48800
35E10030 سنسور فشار روغن 581300
35E11001 مجموعه واتر پمپ 13990000
35E11002 واشر آب بندي واتر پمپ 300000
35E11003 تسمه V شکل واتر پمپ 1593800
35E11004 پولي واتر پمپ 1132500
35E11005 پولي واتر پمپ 937500
35E11006 پيچ فلنج دار 60000
35E11007 پيچ فلنج دار 26300
35E11009 پيچ فلنج دار 20600
35E11010 مهره فلنج دار 16900
35E11011 واشر فنري 13100
35E11012 لوله ورودي واتر پمپ 1650000
35E11013 مجموعه محفظه ترموستات 3720000
35E11014 ترموستات 790000
35E11015 اتصال - خروجي ترموستات 414400
35E11016 واشر آب بندي محفظه ترموستات 300000
35E11017 واشر آب بندي اتصال لوله آب ترموستات 144400
35E11018 بست 35600
35E11019 پيچ 30000
35E11020 پيچ 30000
35E11022 اورينگ 103100
35E11023 شلنگ تغذيه آب دريچه گاز 255000
35E11024 درپوش مخروطي 754500
35E11025 سنسور دماي آب 2270000
35E11026 شلنگ برگشت آب دريچه گاز 135000
35E11027 پيچ 48800
35E11028 شلنگ آب- مسير محلول خنک کاري 350000
35E11029 بست شلنگ آب-مسير محلول خنک کاري 67500
35E11030 مجموعه لوله - مسير بخاري 922500
35E12001 قلاب موتور 223100
35E12002 قلاب موتور 95600
35E12003 مجموعه پيچ و واشر 26300
35E12004 منيفولد هوا 39400000
35E12005 واشر آب بندي منيفولد هوا 700000
35E12007 مهره 20000
35E12009 بوش 39400
35E12010 مجموعه پيچ و واشر 31900
35E12011 پيچ ، منيفولد هوا 9400
35E12012 نشيمنگاه منيفولد ورودي 1860000
35E12013 اتصال 157500
35E12014 بست 170000
35E12015 پيچ فلنج دار 20000
35E12018 پيچ ، منيفولد هوا 23000
35E13001 منيفولد دود 30420000
35E13002 واشر آ ب بندي منيفولد دود 900000
35E13003 کاور منيفولد دود 4800000
35E13004 واشر تخت 39400
35E13005 واشر تخت 48800
35E13006 پيچ دو سر رزوه 144400
35E13007 مهره فلنج دار 31900
35E13008 مهره فلنج دار 48800
35E13009 پيچ فلنج دار 26300
35E14001 سوپاپ سلونوئيدي کنترل آلايندگي بخار سوخت 3660000
35E14002 براکت 208100
35E14003 شلنگ بخار 144400
35E14004 مجموعه پيچ و واشر 16900
35E14005 شلنگ خلاء 127500
35E14006 مجموعه استارت 14070000
35E14007 پيچ فلنج دار 180000
35E14008 مجموعه دينام 42470000
35E14009 مجموعه براکت 414400
35E14011 واشر فنري 10000
35E14013 مهره 20000
35E14014 پيچ فلنج دار 294000
35E14015 پيچ فلنج دار 74000
35E14016 پيچ 95600
35E14017 مجموعه کويل 12150000
35E14018 واير شمع شماره 1 746300
35E14019 واير شمع شماره 2 780000
35E14020 واير شمع شماره 3 847500
35E14021 واير شمع شماره 4 881300
35E14022 شمع 520000
35E14023 بست واير 70000
35E14024 بست واير 70000
35E14025 پيچ فلنج دار 40000
35E14026 پيچ فلنج دار 48800
35E14027 مجموعه براکت کويل 1500000
35E14028 پيچ فلنج دار 20000
35E14029 پيچ فلنج دار 16900
35E14030 سنسور اکسيژن روي لوله خروجي موتور 17550000
35E14031 سنسور کوبش 5460000
35E14032 پيچ 159400
35E14033 مهره 13100
35E14035 سنسور دور موتور 4500000
35E14036 سنسور MAP و MAT 10740000
35E14037 براکت سنسور MAP و MAT 150000
35E14038 پيچ براکت سنسور MAP و MAT 13100
35E14039 براکت اتصال سيم درختي 390000
35E14040 سنسور اکسيژن روي لوله اگزوز 17250000
35E15002 مجموعه شير برقي گاز 24420000
35E15003 شلنگ انتقال سوخت 700000
35E15011 ECU- CNG 42980000
35E15012 مجموعه نازل سوخت گيري CNG 2700000
35E15013 رگلاتور CNG 560000
35E15015 شلنگ مخصوص گاز 478100
35E15018 مجموعه لوله انتقال گاز 2175000
35E15019 نشانگر CNG 2250000
35E15021 فيلتر گاز 1012500
35E15028 کنترلر نشتي گاز 7000000
35E15033 فشار سنج گاز 3375000
35E15039 مجموعه نازل سوخت گيري CNG سري 4 1725000
35E15051 سنسور فشار و دماي گاز روي انژکتور گاز 3710000
35EA1000 مجموعه کامل موتور  4G69S4N 845000000
35F01000 مجموعه ميل فرمان داخل کابين 20580000
35F01001 غربيلک فرمان 11550000
35F02001 جعبه فرمان 63100000
35F02004 لوله فلزي فشار بالا فرمان 2805000
35F02007 شلنگ فشار پايين فرمان 2125000
35F02015 لوله برگشت روغن پمپ هيدروليک 562500
35F02016 مخزن روغن هيدروليک 1237500
35F02018 پمپ هيدروليک فرمان 23700000
35F02019 پولي پمپ هيدروليک فرمان 375000
35F02020 تسمه  پمپ هيدروليک فرمان 910000
35F02021 براکت پمپ هيدروليک فرمان 770000
35F02023 درب مخزن روغن هيدروليک فرمان 840000
35F02024 براکت پمپ هيدروليک فرمان 4090000
35F02025 قطعه اتصال براکت پمپ هيدروليک فرمان 280000
35F02026 مجموعه پيچ و واشر 48800
35F02027 مجموعه پيچ و واشر 31900
35F02028 مجموعه پيچ و واشر 48800
35F02030 سيبک چوپوقي جعبه فرمان 3990000
35F02031 گردگير ميله جعبه فرمان 420000
35G01002 بلبرينگ کلاچ 3210000
35G01007 مجموعه پمپ کلاچ 3080000
35G01051 پيچ 30000
35G01052 مجموعه پيچ و واشر 70000
35G01053 پيچ فلنج دار 140000
35G01054 پيچ 110000
35G01055 مجموعه ديسک کلاچ 17500000
35G01056 صفحه کلاچ 17500000
35G01057 مهره 40000
35G01058 واشر فنري 14000
35G01059 پيچ فلنج دار 175000
35G01060 سيم اتصال بدنه گيربکس 2400000
35G01503 پيچ دوشاخ کلاچ 280000
35G01504 کاور دوشاخ کلاچ 840000
35G01505 دوشاخ کلاچ 2660000
35G01507 بلبرينگ کلاچ 3000000
35G01513 سوئيچ دنده عقب 1540000
35G03002 ماهک دنده 3 و 4 1685000
35G03019 شفت ماهک دنده 3 و 4 2380000
35G03502 مجموعه شفت ورودي 10150000
35G03508 بلبرينگ جلويي شفت زير 3062500
35G03511 بلبرينگ عقبي شفت زير 1820000
35G04507 شفت خروجي 20000000
35G05001 اتصال پلاستيکي 3 سوراخه 890000
35G05002 بست کابل 230000
35G05003 براکت - بست کابل 130000
35G05004 فلنج 3660000
35G05005 درپوش 160000
35G05006 پيچ 80000
35G05007 پيچ 60000
35G05008 براکت جلو براي موتور سمت چپ 1080000
35G05009 سنسور سرعت موتور انتقال قدرت 9450000
35G05010 مجموعه موتور انتقال نيرو 31630000
35G05011 پيچ فلنج دار 140000
35G05014 کاسه نمد 555000
35G05015 مهره 95000
35G05016 کويل الکترومغناظيسي ASM 24320000
35G05017 خار ضامن 196000
35G05018 بلبرينگ 3340000
35G05019 بلبرينگ سوزني 1800000
35G05020 محفظه عقب 53100000
35G05021 مغناطيس 160000
35G05022 دنده کيلومتر شمار 4490000
35G05023 کاسه نمد 1770000
35G05024 فنر 230000
35G05025 محفظه سيم پيچ کلاچ 11868800
35G05026 مجموعه  قفل چهار چرخ محرک 27800000
35G05027 خار ضامن 190000
35G05028 توپي 3280000
35G05029 فنر  مخروطي 260000
35G05030 بوش و ديسک کلاچ 17640000
35G05031 شفت ماهک 1330000
35G05032 ماهک 2660000
35G05033 خار ضامن 160000
35G05034 فاصله انداز 150000
35G05035 چرخدنده زنجير محرک 17270000
35G05036 چرخدنده زنجير متحرک 4312500
35G05037 زنجير 19893800
35G05038 مجموعه شفت خروجي ASM 26160000
35G05039 بست 140000
35G05040 لوله روغن 85000
35G05041 پمپ روغن -ASM 10070000
35G05042 پين فنري 1260000
35G05043 شفت خروجي 290000
35G05044 فيلتر روغن مجموعه انتقال قدرت 1770000
35G05045 توپي- کاهنده دور 20510000
35G05047 مجموعه ماهک کاهنده دور ASM 100000
35G05050 ماهک  کاهنده دور ASM 8820000
35G05051 مهره 669400
35G05052 واشر 112500
35G05053 اورينگ 90000
35G05054 واشر 630000
35G05055 فلنج 4760000
35G05056 شفت خروجي پايين 6432000
35G05057 نازل تهويه هوا 184000
35G05058 پيچ 81000
35G05060 خار ضامن 1200000
35G05061 کاسه نمد 1800000
35G05062 پين موقعيت دهنده 230000
35G05063 محفظه جلويي- ASM 35410000
35G05064 خار ضامن 37000
35G05065 بلبرينگ 4153000
35G05066 مجموعه شفت ورودي ASM 32900000
35G05070 واشر فشاري 735000
35G05071 خار ضامن 166000
35G05072 حلقه فشاري 1029000
35G05073 دنده خورشيدي 11700000
35G05074 مجموعه حماله سيستم کاهنده دور سياره اي ASM 57050000
35G05081 دنده متحرک سرعت سنج 924400
35G05082 صفحه فشاري دنده سرعت سنج 130000
35G05083 کاسه نمد 420000
35G05084 اورينگ 490000
35G05085 محفظه دنده متحرک سرعت سنج 4480000
35G05086 پيچ 22500
35G05087 بادامک تعويض دنده 2830000
35G05088 فنر 3198000
35G05089 فاصله انداز 56000
35G05090 ميله تعويض دنده 2095000
35G05092 کاسه نمد 1770000
35G05093 خار ضامن بلبرينگ 200000
35G05094 بلبرينگ 3340000
35G05095 پين 130000
35G05096 رينگ حلقوي 24010000
35G05097 محفظه جلويي 37800000
35G05098 پيچ دو سررزوه 74000
35G05099 مجموعه محفظه انتقال نيرو 187500000
35G05100 ECU مجموعه محفظه انتقال نيرو 80500000
35G05101 محفظه انتقال نيرو 424410000
35G05509 سوئيچ 1050000
35G05523 نشيمنگاه کروي 74000
35G05524 نشيمنگاه پلاستيکي 105000
35GA1300 مجموعه گيربکس سري 5 177240000
35GA1500 مجموعه گيربکس 80718800
35I01001 براکت باتري 630000
35I01002 باتري 60 آمپر 12 ولت 18750000
35I01003 قلاب باتري 37500
35I01004 پايه باتري 700000
35I02005 کليد سوئيچ 980000
35I02006 کليد سوئيچ ريموت دار 1725000
35I03001 مجموعه بوق الکتريکي 2400000
35I03002 جعبه کنترل برف پاک کن 4760000
35I03004 فندک 1200000
35I03005 جاي فندک 800000
35I03007 کليد چراغ درب 375000
35I03008 مجموعه کليد ترکيبي 8260000
35I03009 سيستم کنترل مرکزي 9520000
35I03011 شناور باک سوخت 1470000
35I03014 مجموعه صفجه نشانگر 9435000
35I03015 سنسور کيلومتر شمار 2240000
35I03018 ساعت ديجيتالي 3600000
35I03019 مجموعه لوله شيشه شوي 490000
35I03020 نازل آب پاش 56300
35I03021 مخزن شيشه شوي 1275000
35I03022 موتور شيشه شوي 840000
35I03023 مجموعه  برف پاک کن 4620000
35I03024 مجموعه موتور برف پاک کن 7700000
35I03026 سيستم کنترل کيسه هوا 29250000
35I03028 مجموعه آنتن 1237500
35I03029 بلندگو 1050000
35I03030 مجموعه DVD 45900000
35I03031 مجموعه دوربين عقب و سيم درختي آن 5850000
35I03032 مجموعه کليدهاي بالابر شيشه 6160000
35I03036 خار (چيپست ايموبلايزر) 3825000
35I03042 کليد مه شکن عقب 600000
35I03043 کليد چراغ اتوماتيک 1293800
35I03044 کليد چراغ روز 1293800
35I03045 کليد تنظيم ارتفاع 712500
35I03046 مجموعه MP5+GPS 46875000
35I03048 تيغه برف پاک کن 2800000
35I03052 بازوي برف پاک کن 1010000
35I03055 کليد بالابر شيشه(درب هاي عقب، راننده و شاگرد) 1540000
35I04001 سيم درختي محفظه انتقال نيرو 2450000
35I04002 سيم درختي کوتاه محفظه انتقال نيرو 2000000
35I04003 مجموعه سيم درختي سقف 1050000
35I04004 سيم درختي درب - جلويي چپ 2962500
35I04005 سيم درختي درب - عقبي چپ 1912500
35I04006 سيم درختي درب - جلويي راست 2475000
35I04007 سيم درختي درب - عقبي راست 1912500
35I04008 مجموعه سيم درختي شاسي 4012500
35I04010 سيم درختي کابين 31240000
35I04011 براکت جعبه فيوز داخل کابين 1190000
35I04012 مجموعه سيم درختي موتور 18600000
35I04013 مجموعه کابلهاي باتري 3075000
35I04014 مجموعه سيم درختي جانبي- چپ 3220000
35I04015 مجموعه سيم درختي جانبي- راست 1725000
35I04017 سيم درختي داشبورد 63500000
35I04021 چراغ روز - چپ 8610000
35I04022 چراغ روز - راست 8610000
35i04023 ECU چراغ روز 3450000
35I04025 مجموعه سيم درختي موتور سري 2 به بعد 18600000
35I04026 سيم درختي کابين سري 2 به بعد 42900000
35I04033 رله فلاشر HF3506 2400000
35I04035 رله قطع سوخت 300000
35I05002 چراغ پلاک - چپ 600000
35I05003 چراغ پلاک - راست 600000
35I05004 مجموعه چراغ مطالعه 4880000
35I05005 مجموعه چراغ سقف 1800000
35I05007 چراغ ترکيبي عقب - چپ 14770000
35I05008 چراغ ترکيبي عقب - راست 14770000
35I05009 مجموعه چراغ مه شکن 5180000
35I05010 مه شکن جلو - چپ 5810000
35I05011 مه شکن جلو - راست 4050000
35I05013 چراغ ترکيبي جلو - راست 24850000
35I05014 چراغ ترکيبي جلو - چپ 24850000
35I05016 شب نما - چپ 2030000
35I05017 شب نما - راست 2030000
35K01000 مجموعه طبق بالايي چپ وراست 13650000
35K01001 طبق بالايي چپ 14630000
35K01002 واشر بزرگ 105000
35K01003 پيچ 1050000
35K01008 محدود کننده طبق پاييني 600000
35K01009 طبق پاييني - چپ 22430000
35K01010 طبق پاييني - راست 22430000
35K01013 پين پيچ - جلو 525000
35K01014 پين پيچ - عقب 562500
35K01017 طبق بالايي - راست 14630000
35K02001 ميل موجگير جلو 9100000
35K02002 براکت (بست) ميل موجگير جلو 420000
35K02003 بوش پلاستيکي موج گير جلو 330000
35K02004 مجموعه گوشواره ميل موجگير جلو -چپ 2700000
35K02005 مجموعه گوشواره ميل موجگير جلو-راست 2700000
35K03000 مجموعه کمک فنر جلو 23480000
35K03009 کمک فنر جلو 14625000
35L01000 مجموعه کمک فنر عقب 6000000
35L01004 بوش لا ستيکي کمک فنر عقب 80500
35L02001 گوشواره فنر تخت عقب 403800
35L02002 بوش لاستيکي 93800
35L02003 بست گوشواره 467500
35L02004 بوش لاستيکي 112500
35L02005 محدود کننده فنر تخت عقب 600000
35L02006 کرپي 262500
35L02007 براکت نگهدارنده فنر 1387500
35L02008 واشر تخت 40000
35L02009 مهره کرپي 112500
35L02010 فنر تخت عقب - چپ 9468800
35L02011 فنر تخت عقب - راست 9468800
35L02012 پين پيچ جلويي فنر تخت عقب 131300
35M01001 ميل پلوس جلو 29200000
35M01002 مهره اتصال شفت اکسل جلو 200000
35M01003 واشر قفلي مخروطي 200000
35M01005 مجموعه ديفرانسيل جلو 114000000
35M01008 اتصال لوله فلزي تهويه هوا اکسل جلو 630000
35M01009 سوپاپ يک طرفه 131500
35M01010 واشر قفلي 70000
35M01011 بوش بازوي سگدست (واشر مخصوص بشقابي) 250000
35M01012 بازوي سگدست - چپ 5180000
35M01013 بوش بازوي سگدست (ضربه گير) 70000
35M01016 بازوي سگدست - راست 4970000
35M01018 نگهدارنده اکسل جلو 4830000
35M01019 مهره به همراه کيت واشر 340000
35M01020 کاسه نمد سر پلوس 10-80-47 680000
35M01021 کاسه نمد سر پلوس 10-48-69 600000
35M03001 سگدست و سيستم ترمز جلو - راست 90750000
35M03002 سگدست و سيستم ترمز جلو - چپ 90750000
35M03003 مهره چرخ جلو 430000
35M03004 پيچ قفل كن چرخ 37500
35M03005 واشر فنري قفل كن چرخ 18800
35M03006 کاسه بلبرينگ 12000000
35M03007 پيچ ترکيبي 18800
35M03008 واشر فنري توپي چرخ 18800
35M03011 بلبرينگ توپي چرخ 6000000
35M03012 پيچ توپي چرخ 75000
35M03013 مجموعه توپي چرخ جلو و بلبرينگ با کاسه نمد 12800000
35M03014 پيچ چرخ 112500
35M03015 رينگ آب بندي 225000
35M03016 ديسك ترمز جلو 12000000
35M03017 دنده رينگي توپي چرخ 510000
35M03018 واشر فنري رينگي توپي چرخ 18800
35M03019 مهره رينگي توپي چرخ 18800
35M03020 پيچ سگدست 18800
35M03021 سيني چرخ جلو چپ 2310000
35M03022 سيني ترمز جلو-راست 2310000
35M03023 بلبرينگ سوزني سگدست 468800
35M03024 درپوش سر شفت 200000
35M03025 كاسه نمد سگدست 159400
35M03026 سگدست - چپ 29100000
35M03027 سگدست - راست 28000000
35M03028 پيچ سيلندر ترمز جلو 225000
35M03029 سيلندر ترمز جلو - چپ 30000000
35M03030 سيلندر ترمز جلو - راست 30000000
35M03031 پيچ رينگي توپي چرخ 18800
35M03033 لنت ترمز جلو - كامل 2800000
35M03034 خار فنري لنت ترمز جلو 28100
35M03047 لوله سيلندر ترمز جلو - چپ 95600
35M03048 لوله سيلندر ترمز جلو - راست 95600
35M03052 پايه لوله سيلندر ترمز جلو - چپ 360000
35M03053 پايه لوله سيلندر ترمز جلو - راست 230000
35M03501 سگدست و سيستم ترمز جلو - راست(سري 5 با پيچ M14) 72600000
35M03502 سگدست و سيستم ترمز جلو - چپ(سري 5 با پيچ M14) 72600000
35N01002 سيم ترمز دستي- چپ 2730000
35N01003 سيم ترمز دستي - راست 2660000
35N01012 مهره چرخ 213800
35N02001 مهره ديفرانسيل 30000
35N02003 ديفرانسيل كامل 111610000
35N02004 پيچ اتصال ديفرانسيل 40000
35N02007 كاسه نمد پلوس 770000
35N02009 پلوس و سيستم ترمز عقب - راست 14981300
35N02010 كاسه چرخ 9150000
35N02012 هواكش ديفرانسيل 48800
35N02013 واشر پيچ روغن ديفرانسيل 40000
35N02014 پيچ روغن ديفرانسيل 110000
35N02015 پلوس و سيستم ترمز عقب - چپ 14981300
35N02016 پوسته اكسل عقب 27499000
35N02018 پيچ تخليه ديفرانسيل 40000
35N02019 واشر پيچ تخليه ديفرانسيل 40000
35N02021 پلوس عقب 12400000
35N02024 پيچ چرخ عقب 95600
35N02026 كاسه نمد پلوس 600000
35N02027 سيني چرخ با كفشك ترمز عقب - چپ 10400000
35N02028 سيني چرخ با كفشك ترمز عقب - راست 10400000
35N02029 بوش بلبرينگ چرخ عقب 2118800
35N02030 بلبرينگ چرخ عقب 5568800
35N02031 رينگ بلبرينگ چرخ عقب 541900
35N02032 دنده رينگي ABS 1147500
35N02033 خار رينگي بلبرينگ چرخ - عقب 100000
35N02034 لنت ترمز چرخ عقب 3251300
35N02035 پيچ چرخ عقب M14*1.5*30-GAL-10.9 150000
35P01001 مجموعه گاردان محور جلو 9881300
35P01002 مجموعه گاردان محور عقب 17475000
35P01005 ياتاقان گاردان عقب 4350000
35P01006 چهارشاخ ميل گاردان 1680000
35Q01001 داکت سيستم تهويه مطبوع 223100
35Q01003 مجموعه سوپاپ انبساط 2100000
35Q01005 مجموعه لوله دمش هواي سمت پا- چپ 262500
35Q01006 کاور لوله آب گرم 80600
35Q01007 درپوش لوله خروجي آب 20600
35Q01008 مجموعه لوله دمش هواي سمت پا - راست 262500
35Q01009 لوله ورودي آب گرم بخاري 300000
35Q01010 لوله ورودي آب گرم بخاري 262500
35Q01011 لوله برگشت آب گرم بخاري 187500
35Q01012 لوله برگشت آب گرم بخاري 187500
35Q01015 کاورجلويي کانال بخارزدا - وسط 1200000
35Q01017 کانال دمش هوا - سمت صورت 510000
35Q01021 کانال دمش هوا - وسط 760000
35Q01022 کانال دمش هوا - راست 350600
35Q01024 سه راهي مخصوص 120000
35Q01025 فيلتر کاغذي سيستم تهويه مطبوع 675000
35Q01026 مجموعه کنترل تهويه مطبوع 7968800
35Q01031 مجموعه سيستم ورودي هوا و جعبه کنترل دماي هوا و سوپاپ انبساط 64880000
35Q02001 مجموعه کمپرسور کولر 34800000
35Q02002 براکت کمپرسور کولر 1350000
35Q02003 پولي تسمه کمپرسور کولر 1900000
35Q02004 تسمه کمپرسور کولر 1640000
35Q02006 کندانسور 27900000
35Q02011 شلنگ خروجي گاز مايع کندانسور 2400000
35Q02013 شلنگ مکش کمپرسور 1537500
35Q02014 شلنگ خروجي کمپرسور 1211300
35Q02017 بوش پله دار 1417500
35R01002 مجموعه در اتاق بار 33000000
35R01003 مجموعه ديواره بغل اتاق بار - چپ 75937500
35R01004 مجموعه ديواره بغل اتاق بار - راست 75937500
35R01005 صفحه کف کناري اتاق بار  - چپ 7543500
35R01006 صفحه کف کناري اتاق بار  - راست 7543500
35R01007 مجموعه ديواره جلويي اتاق بار 11510000
35R01008 کاور درب باک 350600
35R01009 آرم آميکو روي در اتاق بار 1012500
35R02002 گلگير عقب چپ 765000
35R02003 گلگير عقب راست 765000
35R04001 مجموعه دستگيره اتاق بار 4920000
35R04004 زبانه قفل دستگيره درب اتاق بار 478100
35R04005 سگک  قفل درب اتاق بار- چپ 127500
35R04006 سگک  قفل درب اتاق بار-راست 127500
35R05001 قلاب بغل اتاق بار 765000
35R06001 مجموعه کاور اتاق بار 65450000
35R06002 مجموعه قفل کاور اتاق بار 2125000
35RA1000 مجموعه اتاق بار 300000000
35S01002 سيني جلويي موتور 1387500
35S01003 سيني عقبي موتور 1700000
35S01004 مجموعه ضربه گير کابين 1 1350000
35S01005 مجموعه ضربه گير کابين2 1612500
35S01006 مجموعه ضربه گير کابين3 1537500
35S01013 ضربه گير بالايي 2 1355000
35s01025 رام عرضي جلوي شاسي سري دوم 5140000
35S02002 ميله زاپاس بند 271900
35S02003 زاپاس بند 1500000
35SA1000 مجموعه شاسي 350000000
35T01001 تاير 25000000
35T01001.1 تاير(خ) 10000000
35T01002 مجموعه والف 450000
35T01003 مجموعه رينگ 14137500
35T01004 قالپاق 675000
35T01005 مجموعه رينگ زاپاس 5250000
36C16023 گلگير بغل - راست 5313800
36C16024 گلگير بغل - چپ 5313800
36e05003 مجموعه انباره اگزوز 31010000
36M03007 ديسک ترمز 9618800
36N02020 کاسه نمد ميل پلوس 650000
36t01003 مجموعه رينگ 21206300
37C13027 کاور بغل سپر عقب-چپ(ساخت داخل) 1000000
37C13028 کاور بغل سپر عقب-راست 1000000
37C13030 صفحه روي سپر عقب 1200000
37C13031 کاور پلاستيکي زير پايي سپر عقب -چپ 800000
37C13032 کاور پلاستيکي زير پايي سپر عقب -راست 800000
37C13033 سپر عقب 11000000
37C13034 براکت تقويتي سپر عقب 550000
37C13035 دياق سپر عقب - راست 1200000
37C13036 دياق سپر عقب -چپ 1200000
37E02062 استپر موتور 1470000
37E02063 انژکتور 2240000
37E03016 فيلتر کاغذي ايراني پيکاپ 558000
37E07031 واشر آب بندي درپوش تخليه روغن 16800
37E08004 تسمه تايم 3430000
37E08047 تسمه تايم "B " 840000
37E10022 فيلتر روغن 650000
37E14022 شمع 530000
37F02020 تسمه پمپ هيدروليک فرمان 658000
37G04531 بلبرينگ 2420000
37L02010 فنر تخت عقب - چپ(ساخت داخل) 9470000
37L02011 فنر تخت عقب - راست(ساخت داخل) 9470000
37M03033 لنت ترمز جلو - كامل 4200000
37P01003 گاردان جلو (ساخت داخل) 8900000
37P01004 گاردان عقب (ساخت داخل) 13984000
37Q01025 فيلتر کاغذي سيستم تهويه مطبوع 670000
37Q02004 تسمه کمپرسور کولر 595000
37T01004 قالپاق(ساخت داخل) 400000
37T01008 رينگ کاپرايي 15000000
4002746 باتري 12 ولت 62 آمپر 4300000
60044 روغن موتور بهران سوپر پيشتاز 10w40 375000
60054 روغن موتور پيکاپ آسنا 224M-10W40-SM 443800
60056.1 روغن موتور بنزيني 15W40 SL 450000
7711 روغن موتور بنزيني 15w40 192500