برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 ARAZ TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
122A100              باز و بست اکسل عقب به همراه کليه متعلقات 4.6 4,595,400  4,098,600 
122A101              تعويض کرانويل و پينيون به همراه تنظيم 4.6 5,106,000  4,554,000 
122A102              تعويض بلبرينگ پينيون به همراه تنظيم 4.6 5,106,000  4,554,000 
122A103              تعويض دنده ديشلي ها به همراه باز و بست کليه متعلقات و تنظيم ديفرانسيل 4.6 5,106,000  4,554,000 
122A104              تعويض کاسه نمد پينيون 1 999,000  891,000 
122A105              تعويض چرخ دنده ABS 1 999,000  891,000 
122A106              تعويض بلبرينگ پلوس 1.8 1,798,200  1,603,800 
122A107              تعويض کاسه نمد پلوس 1.8 1,798,200  1,603,800 
122A108              تعويض گردگير کاسه نمد چرخ عقب 2 1,998,000  1,782,000 
122A109 تعويض کليه گاوي به همراه کليه متعلقات 5 4,995,000  4,455,000 
122A110              تعويض ميل پلوس يک سمت 1.8 1,798,200  1,603,800 
122A111              تعويض اکسل عقب به همراه باز و بست  کليه متعلقات مربوط به اکسل 7.5 8,325,000  7,425,000 
122A112              تعويض منجيد گاردان به همراه باز و بست گاردان 1 888,000  792,000 
122A113              تعويض ميل گاردان بزرگ 1 888,000  792,000 
122A114              باز و بست مجموعه اکسل جلو هر دو سمت 4 4,440,000  3,960,000 
122A115              تعويض پلوس جلو چپ 1.3 1,443,000  1,287,000 
122A116              تعويض پلوس جلو راست 1.3 1,443,000  1,287,000 
122A117              تعويض لوله روغن ترمز عقب راست 0.3 266,400  237,600 
122A118              تعويض لوله روغن ترمز عقب چپ 0.3 266,400  237,600 
122A119              تعويض لوله اصلي متصل به يونيت ABS عقب 0.3 266,400  237,600 
122A120              تعويض لوله اصلي متصل به يونيت ABS جلو 0.3 266,400  237,600 
122A121              تعويض شلنگ خلع ترمز 0.2 177,600  158,400 
122A122              تعويض لوله انتقالي خلع ترمز 0.2 177,600  158,400 
122A123              تعويض لوله ترمز عقب 0.3 266,400  237,600 
122A124              تعويض شلنگ ترمز جلو راست 0.3 266,400  237,600 
122A125              تعويض شلنگ ترمز جلو چپ 0.3 266,400  237,600 
122A126              تعويض لوله ترمز جلو راست 0.3 266,400  237,600 
122A127              تعويض لوله ترمز جلو چپ 0.3 266,400  237,600 
122A128              تعويض لنتهاي ترمز جلو 0.5 444,000  396,000 
122A129              تعويض لوله ترمز عقب 0.3 266,400  237,600 
122A130              تعويض بارکت اتصال لوله ترمز 0.3 266,400  237,600 
122A131              تعويض لوله اصلي پمپ ترمز 0.3 266,400  237,600 
122A132              تعويض بوستر ترمز به همراه پمپ ترمز 1 999,000  891,000 
122A133              تعويض کاليپر ترمز جلو يک سمت 1.5 1,498,500  1,336,500 
122A134              تعويض کاليپر ترمز جلو هر دو سمت 3 2,997,000  2,673,000 
122A135              تعويض کاسه چرخ ترمز عقب يک سمت 0.5 444,000  396,000 
122A136              تعويض ديسک ترمز جلو يک سمت 1 999,000  891,000 
122A137              تعويض ديسک ترمز جلو هر دو سمت 2 1,998,000  1,782,000 
122A138              تعويض کاسه چرخ ترمز عقب هر دو سمت 1 888,000  792,000 
122A139              تعويض پمپ ترمز 1 999,000  891,000 
122A140              تعويض لوله ترمز جلو چپ و راست 0.3 266,400  237,600 
122A141              باز و بست مجموعه ترمز عقب هر دو سمت 1.5 1,498,500  1,336,500 
122A142              تعويض مجموعه مکانيزم تنظيم ترمز دستي 0.8 799,200  712,800 
122A143              تعويض اهرم ترمز دستي 0.8 799,200  712,800 
122A144              تعويض کمک فنر جلو سمت راست 1 999,000  891,000 
122A145              تعويض کمک فنر جلو سمت چپ 1 999,000  891,000 
122A146              باز و بست مجموعه کمک فنر و فنر لول از روي خودرو 1 999,000  891,000 
122A147              تعويض طبق بالا سمت راست بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
122A148              تعويض طبق بالا سمت چپ بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
122A149              تعويض طبق پايين سمت راست بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
122A150              تعويض طبق پايين سمت چپ بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
122A151              باز و بست ميل موجگير عرضي جلو 0.5 499,500  445,500 
122A152              تعويض لاستيکهاي ضربه گير ميل موجگير جلو 0.2 177,600  158,400 
122A153              تعويض ميل موجگير کوچک عمودي يک سمت 0.3 266,400  237,600 
122A154              تعويض ميل موجگير کوچک عمودي هر دو سمت 0.6 532,800  475,200 
122A155              تعويض بلبرينگ توپي چرخ جلو يک سمت 1 999,000  891,000 
122A156              تعويض بلبرينگ توپي چرخ جلو هر دو سمت 2 1,998,000  1,782,000 
122A157              تعويض مجموعه سيم ترمز دستي و تنظيم آن 1.5 1,498,500  1,336,500 
122A158              تعويض کمک فنر عقب يک سمت 0.5 444,000  396,000 
122A159              تعويض کمک فنر عقب هر دو سمت 1 888,000  792,000 
122A160              تعويض بوش گوشواره عقب فنر تخت 1 999,000  891,000 
122A161              تعويض فنر تخت عقب سمت راست 1 999,000  891,000 
122A162              تعويض فنر تخت عقب سمت چپ 1 999,000  891,000 
122A163              تعويض کرپي فنر عقب 1 999,000  891,000 
122A164              تعويض براکت پاييني و نگه دارنده فنر تخت 1 999,000  891,000 
122A165              تعويض سنتربلت 0.5 499,500  445,500 
122A166              تعويض شاسي 29.6 32,856,000  29,304,000 
122A167              تعويض زاپاس بند 0.5 444,000  396,000 
122A168              تعويض لاستيکهاي ضربه گير کابين و کارگو باکس 7 7,770,000  6,930,000 
122A169              تعويض شولگير داخل گلگير عقب  چپ 0.5 444,000  396,000 
122A170              تعويض شولگير داخل گلگير عقب  راست 0.5 444,000  396,000 
122A171              تعويض مجموعه مکانيزم تنظيم فرمان 1 1,110,000  990,000 
122A172              تعويض تسمه هيدروليک فرمان 0.2 177,600  158,400 
122A173              تعويض پمپ هيدروليک فرمان 1 999,000  891,000 
122A174              تعويض مخزن روغن پمپ هيدروليک فرمان 0.3 299,700  267,300 
122A175              تعويض پولي پمپ هيدروليک فرمان 0.5 499,500  445,500 
122A176              تعويض براکت پمپ هيدروليک فرمان 1 999,000  891,000 
122A177              تعويض لوله برگشت روغن پمپ هيدروليک فرمان 0.5 444,000  396,000 
122A178              تعويض لوله فشار پايين پمپ هيدروليک فرمان 0.5 444,000  396,000 
122A179              تعويض لوله فشار بالا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 266,400  237,600 
122A180              تعويض جعبه فرمان 1 1,110,000  990,000 
122A181              تعويض شلنگ خلاء بوستر 0.3 266,400  237,600 
122A182              باز و بست تلسکوپي فرمان بدون باز و بست قسمت تنظيم غربيلک 1 1,110,000  990,000 
122A183              تعويض رينگ يا تاير 0.5 444,000  396,000 
122A184              باز و بست کاور تزئيني روي رينگ 0.3 266,400  237,600 
122A185              باز و بست چرخ يک سمت 0.13 115,440  102,960 
122A186              باز و بست چرخ دو عدد 0.26 230,880  205,920 
122A187              تنظيم و رگلاژ سيم ترمز دستي 0.2 177,600  158,400 
122A189              باز و بست لنت ترمز چرخ عقب هر دو سمت به همراه کليه متعلقات 1.5 1,332,000  1,188,000 
122A190              باز و بست لنت ترمز چرخ عقب يک سمت به همراه کليه متعلقات 0.8 710,400  633,600 
122A191              باز و بست ديفرانسيل جلو به همراه کليه متعلقات 6 5,994,000  5,346,000 
122A267              باز کردن کپسول گاز CNG 0.45 399,600  356,400 
122B100              باز و بست دو عدد تيغه برف پاک کن 0.1               88,800                79,200 
1.22E+102 تعميرکامل موتور به همراه باز و بست آن از روي شاسي 24 26,640,000  23,760,000 
1.22E+103 تعويض موتور به همراه باز و بست کليه متعلقات 10.7 10,689,300  9,533,700 
1.22E+104 تعمير کامل موتور روي استند 12 13,320,000  11,880,000 
1.22E+105 باز و بست ولو روي درب سوپاپ ها 0.3 266,400  237,600 
1.22E+106 باز وبست شمع موتور 0.3 299,700  267,300 
1.22E+107 تعويض بلوک سيلندر 18 19,980,000  17,820,000 
1.22E+108 باز و بست بدنه دريچه گاز 0.3 299,700  267,300 
1.22E+109 باز و بست لوله هاي آب روي درچه گاز 0.3 266,400  237,600 
1.22E+110 تعويض سرپوش دريچه گاز 0.3 266,400  237,600 
1.22E+111 تعويض ترموستات 0.5 444,000  396,000 
1.22E+112 تعويض محفظه ترموستات 0.5 444,000  396,000 
1.22E+113 تعويض درپوش ترموستات 0.5 444,000  396,000 
1.22E+114 تعويض سوپاپ هاي هوا 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+115 تعويض اسبکها 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+116 تعويض نگه دارنده فنر سوپاپهاي هوا 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+117 تعويض گيت سوپاپ ها هوا به همراه افزايش سايز 0.05 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+118 تعويض سيت سوپاپ هوا 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+119 تعويض سوپاپ هاي دود 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+120 تعويض سيت سوپاپ هاي دود 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+121 تعويض پيچهاي شفت بالانسر محرک 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+122 تعويض چرخ دنده شفت بالانسر 2.5 2,775,000  2,475,000 
1.22E+123 تعويض کاسه نمد سر شفت بالانسر 3.8 4,218,000  3,762,000 
1.22E+124 تعويض سرسيلندر 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+125 تعويض پيچهاي سرسيلندر 0.3 333,000  297,000 
1.22E+126 تعويض مجموعه سرسيلندر 4 4,440,000  3,960,000 
1.22E+127 تعويض کليه سوپاپ ها به همراه آببندي 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+128 تعويض لاستيک ساق سوپاپ ها به همراه کليه متعلقات 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+129 تعويض ناک سنسور 0.3 299,700  267,300 
1.22E+130 باز و بست کاور درب سيلندر گاز 0.3 266,400  237,600 
1.22E+131 باز و بست پيچ ناک سنسور 0.3 266,400  237,600 
1.22E+132 باز و بست براکت کوئل 0.5 444,000  396,000 
1.22E+133 تعويض مجموعه برکت کوئل 0.5 444,000  396,000 
1.22E+134 تعويض کوئل 0.3 266,400  237,600 
1.22E+135 تعويض لاستيک درب سوپاپ به همراه باز و بست درب سوپاپ 0.5 444,000  396,000 
1.22E+136 تعويض پيچهاي درب سوپاپ 0.5 444,000  396,000 
1.22E+137 تعويض مجموعه درب سوپاپ 0.5 444,000  396,000 
1.22E+138 تعويض کاور شفت اسبک 0.5 444,000  396,000 
1.22E+139 تعويض مجموعه اسبک A به هراه کليه متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+140 تعويض مجموعه اسبک B به هراه کليه متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+141 تعويض مجموعه اسبک C به هراه کليه متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+142 تعويض 1 تا 4 عدد تايپيت 0.3 333,000  297,000 
1.22E+143 تعويض 5 تا 8 عدد تايپيت 1 1,110,000  990,000 
1.22E+144 تعويض 8 تا 16 عدد تايپيت 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+145 تعويض واير شمع ها 0.3 266,400  237,600 
1.22E+146 تعويض پولي ميل سوپاپ 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+147 تعويض ميل سوپاپ به همراه کليه متعلقات 7.5 8,325,000  7,425,000 
1.22E+148 تعويض شفت بالانسر سمت چپ و راست به همراه کليه متعلقات 8.5 9,435,000  8,415,000 
1.22E+149 تعويض لوله P.V.C 0.3 266,400  237,600 
1.22E+150 تعويض سوپاپ P.V.C 0.3 266,400  237,600 
1.22E+151 لوله فشار بالاي سيلندر شماره 3 0.3 266,400  237,600 
1.22E+152 کاور قسمت سوپاپ 0.8 710,400  633,600 
1.22E+153 ميله فشاري تکي 0.3 266,400  237,600 
1.22E+154 تعويض نيم موتور 13 14,430,000  12,870,000 
1.22E+155 تعويض دنده فلايويل 0.5 499,500  445,500 
1.22E+156 تعويض پيچهاي فلايويل به همراه باز و بست  گيربکس 3.5 3,496,500  3,118,500 
1.22E+157 تعويض فلايويل به همراه باز و بست گيربکس و متعلقات 4.5 4,495,500  4,009,500 
1.22E+158 تعويض پيستون و گژنپين پيستون ها 7.5 8,325,000  7,425,000 
1.22E+159 تعويض رينگ پيستون ها 7.5 8,325,000  7,425,000 
1.22E+160 تعويض پيچهاي شاتون ها 7.5 8,325,000  7,425,000 
1.22E+161 تعويض بوش شاتون ها 7.5 8,325,000  7,425,000 
1.22E+162 تعويض شاتون ها 7.5 8,325,000  7,425,000 
1.22E+163 تعويض بلوک سيلندر 18 19,980,000  17,820,000 
1.22E+164 تعويض تسمه تايم بون باز و بست تسمه هاي جلوي موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
1.22E+165 تعويض تسمه تايم B 2.3 2,553,000  2,277,000 
1.22E+166 تعويض کاور جلوي تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+167 باز و بست کاور پشتي تسمه تايم 1.5 1,665,000  1,485,000 
1.22E+168 باز و بست کاور بالاي تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+169 باز و بست مجموعه کاور پاييني تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+170 باز و بست کاور پاييني تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+171 تعويض تسمه سفت کن تسمه تايم 2.5 2,775,000  2,475,000 
1.22E+172 تعويض مجموعه بالشتک پولي سر ميل لنگ 2 1,998,000  1,782,000 
1.22E+173 تعويض سنسور فلايويل 0.3 299,700  267,300 
1.22E+174 تعويض پيچهاي پولي سر ميل لنگ 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+175 تعويض مجموعه پولي تسمه تايم ميل لنگ 2.3 2,553,000  2,277,000 
1.22E+176 تعويض بغل ياتاقاني 15 16,650,000  14,850,000 
1.22E+177 تعويض ميل لنگ 15 16,650,000  14,850,000 
1.22E+178 تعويض چرخ دور آرام 3 2,997,000  2,673,000 
1.22E+179 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست متعلقات 6 6,660,000  5,940,000 
1.22E+180 تعويض مجموعه دنده دور آرام 2.5 2,497,500  2,227,500 
1.22E+181 تعويض کاور قسمت دنده ها 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+182 تعويض دنده ميل سوپاپ 3.5 3,885,000  3,465,000 
1.22E+183 تعويض دنده تايم ميل سوپاپ 2.5 2,775,000  2,475,000 
1.22E+184 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ بدون باز و بست پولي سر ميل لنگ 1.5 1,665,000  1,485,000 
1.22E+185 تعويض قسمت کاور دنده 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+186 تعويض بالشتک پولي سر ميل لنگ 2 1,998,000  1,782,000 
1.22E+187 تعويض واشر انتهاي ميل لنگ 7 7,770,000  6,930,000 
1.22E+188 تعويض واشر جلوي ميل لنگ 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+189 تعويض تسمه دينام 0.3 266,400  237,600 
1.22E+190 تعويض دنده تسمه اي اويل پمپ 1.5 1,665,000  1,485,000 
1.22E+191 تعويض کاسه نمد اويل پمپ بدون باز و بست متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+192 تعويض کاسه نمد اويل پمپ به همراه شفت بالانسر 4.5 4,995,000  4,455,000 
1.22E+193 تعويض دنده محرک اويل پمپ بدون باز و بست متعلقات 2.5 2,775,000  2,475,000 
1.22E+194 تعويض لوله گيج روغن 0.3 266,400  237,600 
1.22E+195 تعويض مجموعه گيج روغن 0.3 266,400  237,600 
1.22E+196 تعويض لوله و صافي اويل پمپ به همراه کارتر 2 1,776,000  1,584,000 
1.22E+197 تعويض مجموعه پايه فيلتر روغن 0.5 444,000  396,000 
1.22E+198 تعويض فشار شکن روغن 1 999,000  891,000 
1.22E+199 تعويض واشر کارتر 2 1,776,000  1,584,000 
1.22E+200 تعويض کارتر 2 1,776,000  1,584,000 
1.22E+201 تعويض باک سوخت 1.5 1,332,000  1,188,000 
1.22E+202 تعويض فيلتر سوخت 0.3 266,400  237,600 
1.22E+203 تعويض براکت فيلتر سوخت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+204 تعويض لوله برگشت سوخت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+205 تعويض لوله ورودي سوخت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+206 تعويض لوله رفت سوخت و کانکتور رفت سوخت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+207 تعويض لوله سوخت به همراه لوله ونت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+208 تعويض لوله لاستيکي فيلتر سوخت به سمت باک 0.5 444,000  396,000 
1.22E+209 تعويض مجموعه درب و پرکن باک پنزين 0.3 266,400  237,600 
1.22E+210 تعويض بلوک مياني دهنه دريچه درب باک 0.3 266,400  237,600 
1.22E+211 تعويض تانک خلاء 0.3 266,400  237,600 
1.22E+212 تعويض اهرم باز کن درب باک 0.5 444,000  396,000 
1.22E+213 تعويض لوله مقاوم برگشت سوخت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+214 تعويض لوله رفت سوخت2 0.5 444,000  396,000 
1.22E+215 تعويض لوله مقاوم ورودي سوخت 0.5 444,000  396,000 
1.22E+216 تعويض رينگ لاستيکي پمپ بنزين 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+217 تعويض اورينگ پلاستيکي پمپ بنزين 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+218 تعويض کنيستر بدون باز و بست شلنگها 0.3 266,400  237,600 
1.22E+219 تعويض EPW وکيوم 0.3 266,400  237,600 
1.22E+220 تعويض فيلتر هوا 0.5 444,000  396,000 
1.22E+221 تعويض محفظه فيلتر هوا 0.5 444,000  396,000 
1.22E+222 تعويض براکت لوله ورودي هوا 0.3 266,400  237,600 
1.22E+223 تعويض خرطومي هوا 0.3 266,400  237,600 
1.22E+224 تعويض منيفولد هوا 2 1,998,000  1,782,000 
1.22E+225 تعويض واشر منيفولد هوا 2 1,998,000  1,782,000 
1.22E+226 تعويض پيچهاي منيفولد هوا 1 999,000  891,000 
1.22E+227 تعويض براکت منيفولد هوا 1.5 1,498,500  1,336,500 
1.22E+228 تعويض شفت ميل اسبک هوا 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+229 تعويض فنر شفت ميل اسبک هوا 2 2,220,000  1,980,000 
1.22E+230 تعويض لوله ورودي آب 0.3 266,400  237,600 
1.22E+231 تعويض لوله هوا ورودي 2 0.3 266,400  237,600 
1.22E+232 تعويض لوله هوا 2 0.3 266,400  237,600 
1.22E+233 تعويض اتصال دهنده لوله هوا 0.5 444,000  396,000 
1.22E+234 تعويض لوله اگزوز 0.5 444,000  396,000 
1.22E+235 تعويض منبع اگزوز و لوله آن 0.5 444,000  396,000 
1.22E+236 تعويض لوله هاي ورودي و خروجي منبع اگزوز 0.5 444,000  396,000 
1.22E+237 تعويض لوله هاي اگزوز و کاتاليزور دو عدد 1 888,000  792,000 
1.22E+238 تعويض لوله هاي اگزوز و کاتاليزور يک عدد 1 888,000  792,000 
1.22E+239 تعويض لوله اگزوز2 1 888,000  792,000 
1.22E+240 تعويض لوله اگزوز به همراه کاتاليزور 2 1 888,000  792,000 
1.22E+241 تعويض منيفولد اگزوز به همراه کاور 2 1,776,000  1,584,000 
1.22E+242 تعويض واشر منيفولد اگزوز به همراه کاور 2 1,776,000  1,584,000 
1.22E+243 تعويض کاور منيفولد دود 1 888,000  792,000 
1.22E+244 تعويض ميل اسبک دود 2 1,776,000  1,584,000 
1.22E+245 تعويض رادياتور آب بدون باز و بست فن 1 888,000  792,000 
1.22E+246 تعويض بدنه رادياتور آب بدون باز و بست فن 1 888,000  792,000 
1.22E+247 تعويض مجموعه فن 1 888,000  792,000 
1.22E+248 تعويض لوله خروجي آب رادياتور 0.3 266,400  237,600 
1.22E+249 تعويض لوله ورودي آب رادياتور 0.3 266,400  237,600 
1.22E+250 تعويض لوله ونت رادياتور 0.3 266,400  237,600 
1.22E+251 تعويض لوله تخليه مخزن انبساط 0.3 266,400  237,600 
1.22E+252 تعويض واتر پمپ بدن باز بست تسمه هاي جلوي موتور 1.3 1,298,700  1,158,300 
1.22E+253 تعويض مخزن انبساط 0.3 266,400  237,600 
1.22E+254 تعويض لوله بخاري داخل موتور 0.3 266,400  237,600 
1.22E+255 تعويض پولي واتر پمپ 0.5 499,500  445,500 
1.22E+256 تعويض سنسور دماي آب 0.3 266,400  237,600 
1.22E+257 تعويض سنسور نشانگر دماي آب 0.3 266,400  237,600 
1.22E+258 تعويض تسمه موتور 0.3 266,400  237,600 
1.22E+259 تعويض دسته موتور سمت راست 0.5 499,500  445,500 
1.22E+260 تعويض دسته موتور سمت چپ 0.5 499,500  445,500 
1.22E+261 تعويض براکت سمت راست موتور 1 999,000  891,000 
1.22E+262 تعويض براکت سمت چپ موتور 1 999,000  891,000 
1.22E+263 تعويض تسمه تايم Bبون باز و بست تسمه هاي جلوي موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
1.22E+264 تعويض مجموعه پولي تسمه تايم ميل لنگ بون باز و بست تسمه هاي جلوي موتور 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+265 تعويض دنده ميل سوپاپ 3 3,330,000  2,970,000 
1.22E+266 تعويض کاور منيفولد دود 0.5 444,000  396,000 
1.22E+267 تعويض تسمه کمپرسور کولر 0.5 444,000  396,000 
1.22E+268 تعويض شير پرکن گاز 0.5 499,500  445,500 
1.22E+270 بستن کپسول گاز CNG 0.45 399,600  356,400 
122G100              تعويض مجموعه پدال کلاچ 2 1,998,000  1,782,000 
122G101              تعويض لوله سخت پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
122G102              تعويض پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
122G103              تعويض شلنگ پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
122G104              تعويض پمپ کلاچ پايين 0.8 799,200  712,800 
122G105              تعويض بلبرينگ کلاچ به همراه باز و بست کليه متعلقات 3 2,997,000  2,673,000 
122G106              باز و بست محفظه کلاچ به همراه کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
122G107              تعويض صفحه کلاچ به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
122G108              تعويض ديسک کلاچ به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
122G109              تعويض لوله روغن پمپ بالاي کلاچ 0.5 499,500  445,500 
122G110              باز و بست کامل گيربکس از روي شاسي به همراه کليه متعلقات 3 2,997,000  2,673,000 
122G111              تعويض دسته گيربکس و ضربه گير آن 0.5 499,500  445,500 
122G112              باز و بست درب گيربکس 0.8 888,000  792,000 
122G113              تعويض کاسه نمد ته گيربکس 2 1,998,000  1,782,000 
122G114              تعويض فنر اهرم تعويض دنده 0.5 499,500  445,500 
122G115              تعويض اهرم تعويض دنده 0.5 499,500  445,500 
122G116              باز و بست بلوک تعويض دنده 0.5 499,500  445,500 
122G117              تعويض شاخص دورخوان دنده گيربکس مربوط به سنسور دورخوان 0.5 499,500  445,500 
122G118              تعويض کاسه نمد سنسور دور گيربکس 0.5 499,500  445,500 
122G119              تعويض کاسه نمد جلوي گيربکس به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
122G120              تعويض قيفي جلوي گيربکس به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
122G121              تعويض دنده سنسور دور گيربکس 0.4 399,600  356,400 
122G123              تعويض سوپاپ بالشتکي 0.3 299,700  267,300 
122G124              تعويض ترنسفرکيس به همراه باز و بست کليه متعلقات 3 2,997,000  2,673,000 
122G126              تعويض سر دسته دنده 0.2 177,600  158,400 
122G128              تعويض ميل گاردان بزرگ 1 888,000  792,000 
122G129              تعويض چهار شاخ گاردان 1 888,000  792,000 
122G130              تعميرکامل گيربکس بدون باز و بست گيربکس 5 5,550,000  4,950,000 
122I100              باز و بست کارگو باکس تک کابين به همراه سپر و چراغها 5 4,440,000  3,960,000 
122I101              نصب اتاق بار کارگو 3 2,664,000  2,376,000 
122P100              تعويض سنسور ضربه 0.3 299,700  267,300 
122P101              سنسور فلايويل 0.3 299,700  267,300 
122P102              تعويض پمپ بنزين 1.5 1,498,500  1,336,500 
122P103              تعويض سنسور پدال گاز به همراه باز و بست پدال 0.5 499,500  445,500 
122P104              تعويض براکت کابل سنسور پدال 0.5 444,000  396,000 
122P105              تعويض مجموعه پدال گاز 0.5 444,000  396,000 
122P106              تعويض سيم پدال گاز 0.5 499,500  445,500 
122P107              تعويض سوکت گرم کن برقي 0.3 299,700  267,300 
122P108              تعويض شير کنيستر 0.3 299,700  267,300 
122P109              تعويض براکت سوپاپ الکترومگنتيک کنيستر 0.5 499,500  445,500 
122P110              تعويض سنسور ورودي هوا 0.3 266,400  237,600 
122P111              تعويض MAP سنسور 0.3 266,400  237,600 
122P112              تعويض MAP سنسور 0.3 266,400  237,600 
122P113              تعويض استپر موتور 0.3 266,400  237,600 
122P114              تعويض سنسور اکسيژن 0.3 299,700  267,300 
122P115              تعويض فن برق موتور 1 999,000  891,000 
122P116              تعويض سنسور دماي آب موتور 0.3 266,400  237,600 
122P117              تعويض سنسور نشان دهنده دماي آپر آب 0.3 266,400  237,600 
122P118              تعويض صفحه نگه دارنده باطري 0.3 266,400  237,600 
122P119              تعويض قلابهاي نگه دارنده باطري 0.3 266,400  237,600 
122P120              تعويض باطري 0.3 266,400  237,600 
122P121              تعويض دينام 0.5 499,500  445,500 
122P122              تعويض مجموعه براکت دينام 0.5 499,500  445,500 
122P123              تعويض مجموعه استارت 1 999,000  891,000 
122P124              تعويض ECU موتور 0.3 333,000  297,000 
122P125              تعويض براکت ECU موتورEFI 0.3 299,700  267,300 
122P126              تعويض سنسور فلايويل 0.3 299,700  267,300 
122P127              تعويض سنسور ميل سوپاپ 1 999,000  891,000 
122P128              تعويض سنسور فشار گاز 0.5 499,500  445,500 
122P129              تعويض سنسور ادومتر گيربکس 0.3 299,700  267,300 
122P130              تعويض براکت مجموعه کنترل ABS 0.3 266,400  237,600 
122P131              تعويض سنسور ABS عقب سمت راست 0.3 299,700  267,300 
122P132              تعويض سنسور ABS عقب سمت چپ 0.3 299,700  267,300 
122P133              تعويض سنسور ABS جلو سمت راست 0.3 299,700  267,300 
122P134              تعويض سنسور ABS جلو سمت چپ 0.3 299,700  267,300 
122P135              تعويض مجموعه يونيت ABS 0.5 555,000  495,000 
122P136              تعويض سنسور سرعت 0.5 499,500  445,500 
122P137              تعويض بوق 0.3 266,400  237,600 
122P138              تعويض غربيلک فرمان 0.5 555,000  495,000 
122P139              باز کردن کاور بالاي غربيلک فرمان 0.2 199,800  178,200 
122P140              سوئيچ لادري 0.3 266,400  237,600 
122P141              تعويض کاور بالاي صفحه آپر 1 999,000  891,000 
122P142              تعويض کاور پايين صفحه آپر 0.5 499,500  445,500 
122P143              باز و بست پنل مرکزي داشبورد 0.5 499,500  445,500 
122P144              تعويض مجموعه داشبورد 4 4,440,000  3,960,000 
122P145              تعويض براکت صفحه آمپر 0.8 888,000  792,000 
122P146              تعويض کاور تزئيني صفحه آمپر 0.3 299,700  267,300 
122P147              باز و بست کاور سوئيچ ترکيبي 0.3 299,700  267,300 
122P148              تعويض بدنه جاي مدارک وسط داشبورد 0.3 266,400  237,600 
122P149              تعويض براکت مرکزي پنل داشبورد 0.5 499,500  445,500 
122P150              تعويض مجموعه بدنه جا مدارک در داشبورد 0.5 444,000  396,000 
122P151              تعويض جا فندکي 0.3 266,400  237,600 
122P152              تعويض جا مدرکي کوچک در داشبورد 0.3 266,400  237,600 
122P153              تعويض چراغ پشتي سقف 0.3 299,700  267,300 
122P154              تعويض چراغ سقف 0.3 299,700  267,300 
122P155              تعويض براکت چراغ مطالعه 0.3 299,700  267,300 
122P156              تعويض چراغ مطالعه 0.3 299,700  267,300 
122P157              تعويض آينه سمت راست 0.3 299,700  267,300 
122P158              تعويض آينه سمت چپ 0.3 299,700  267,300 
122P159              باز و بست مجموعه برد باطري 0.5 499,500  445,500 
122P160              تعويض ساپورت باطري 0.5 499,500  445,500 
122P161              تعويض ميکرو پروسسور AIRBAG 0.5 555,000  495,000 
122P162              تعويض چراغ استوپ 0.3 266,400  237,600 
122P163              تعويض چراغ عقب سمت راست 0.3 266,400  237,600 
122P164              تعويض چراغ عقب سمت چپ 0.3 266,400  237,600 
122P165              تعويض مه شکن جلو سمت راست 0.3 266,400  237,600 
122P166              تعويض مه شکن جلو سمت چپ 0.3 266,400  237,600 
122P167              تعويض چراغ پلاک راست 0.3 266,400  237,600 
122P168              تعويض چراغ پلاک چپ 0.3 266,400  237,600 
122P169              تعويض چراغ ترکيبي جلو سمت راست 0.8 710,400  633,600 
122P170              تعويض چراغ ترکيبي جلو سمت چپ 0.8 710,400  633,600 
122P171              تعويض سيم کشي کامل چراغ استپ رول بار به همراه کليه متعلقات 7.5 8,325,000  7,425,000 
122P172              تعويض کليد شيشه بالابر 0.3 299,700  267,300 
122P173              تعويض کليد چراغ مه شکن عقب 0.3 299,700  267,300 
122P174              تعويض کليد تنظيم نوربالا 0.3 299,700  267,300 
122P175              تعويض کليد ترکيبي (دسته راهنما) 0.5 555,000  495,000 
122P176              تعويض سوئيچ پشت پدال ترمز 0.5 499,500  445,500 
122P177              تعويض سوئيچ دنده عقب 0.3 299,700  267,300 
122P178              تعويض ساعت ديجيتال 0.3 299,700  267,300 
122P179              تعويض سوئيچ کنترل پنل 0.5 555,000  495,000 
122P180              تعويض فنر ساعت 0.5 499,500  445,500 
122P181              تعويض صفحه آمپر 1 1,110,000  990,000 
122P182              تعويض کنترل پنل مرکزي 0.3 333,000  297,000 
122P183              تعويض کنترل پنل تهويه مطبوع A/C 0.5 555,000  495,000 
122P184              تعويض کنترل باکس مرکزي 0.3 333,000  297,000 
122P185              تعويض مديا کامل 1 1,110,000  990,000 
122P186              تعويض براکت بازر داخل کابين (BUZZER) 0.3 299,700  267,300 
122P187              تعويض آنتن راديو 1 999,000  891,000 
122P188              تعويض يک عدد بلندگو 0.3 299,700  267,300 
122P189              تعويض موتور برف پاک کن 0.3 299,700  267,300 
122P190              تعويض اهرم و مکانيزم برف پاک کن 0.8 799,200  712,800 
122P191              تعويض موتور آب پاش برف پاک کن 0.5 499,500  445,500 
122P192              تعويض مجموعه لوله آب شيشه شوي 0.3 266,400  237,600 
122P193              تعويض اتومات برف پاک کن 0.3 299,700  267,300 
122P194              تعويض سيم کشي داخل درب عقب سمت راست 0.8 888,000  792,000 
122P195              تعويض سيم کشي داخل درب جلو سمت راست 0.8 888,000  792,000 
122P196              تعويض سيم کشي داخل درب عقب سمت چپ 0.8 888,000  792,000 
122P197              تعويض سيم کشي داخل درب جلو سمت چپ 0.8 888,000  792,000 
122P198              تعويض سيم کشي شاسي 2 2,220,000  1,980,000 
122P199              باز و بست سيم کشي داخل سقف 1 1,110,000  990,000 
122P200              باز و بست سيم کشي داخل کابين 1.5 1,665,000  1,485,000 
122P201              باز و بست سيم کشي پشت داشبورد 3.8 4,218,000  3,762,000 
122P202              تعويض سيم کشي ترنسفرکيس 1 1,110,000  990,000 
122P203              تعويض سيم کشي درجه باک کامل 1.5 1,665,000  1,485,000 
122P204              تعويض رله 0.2 177,600  158,400 
122P205              تعويض سنسور دنده عقب 0.5 499,500  445,500 
122P206              تعويض لوله برگشت بخاري 0.3 299,700  267,300 
122P207              تعويض اواپراتور (رادياتور کولر داخلي) به همراه متعلقات 5 5,550,000  4,950,000 
122P208              باز و بست روکش محافظ لوله آب گرم بخاري 0.3 266,400  237,600 
122P209              باز و بست بخاري 0.5 555,000  495,000 
122P210              تعويض مقاومت فن بخاري به همراه باز و بست بخاري 0.5 555,000  495,000 
122P211              تعويض فن بخاري 0.3 333,000  297,000 
122P212              تعويض موتور فن بخاري 1 1,110,000  990,000 
122P213              تعويض کمپرسور کولر 0.5 555,000  495,000 
122P214              باز و بست لوله هاي کمپرسور کولر 0.5 555,000  495,000 
122P215              باز و بست براکت کمپرسور کولر 0.8 799,200  712,800 
122P216              تعويض ورودي هوا تهويه مطبوع HVAC 0.3 299,700  267,300 
122P217              تعوض کندانسور 2.3 2,553,000  2,277,000 
122P218              تعويض سوپاپ انبساط کولر 0.5 555,000  495,000 
122P219              تعويض مجموعه HVAC تهويه مطبوع 3.5 3,885,000  3,465,000 
122P220              تعويض کليد ترکيبي شيشه بالابر 0.3 299,700  267,300 
122P221              شارژ باطري 0.3 266,400  237,600 
122P222              تعويض چراغ روز يک سمت 0.3 266,400  237,600 
122P223              عيب يابي با دستگاه دياگ 0.3 299,700  267,300 
122P224              باز و بست کنسول وسط کابين 1.5 1,665,000  1,485,000 
122P225              باز و بست يونيت ايربگ بدون باز و بست کنسول 0.5 555,000  495,000 
122P226              باز و بست ايربگ سمت راننده 0.7 777,000  693,000 
122P227              بازديد و کنترل مدار گاز کولر از نظر عملکرد و ميزان شارژ 0.3 299,700  267,300 
122P228 باز و بست لامپ نور پايين يک سمت 0.06               53,280                47,520 
122P229              باز و بست لامپ نور پايين دو سمت 0.12 106,560                95,040 
122P230              باز و بست درجه باک به همراه باز و بست باک 2 1,998,000  1,782,000 
122S100 سرويس اوليه 1.25 1,110,000  990,000 
122S101 سرويس ادواري 1 1.5 1,160,000  1,160,000 
122S102 سرويس ادواري 2 2 1,160,000  1,160,000 
122S103 سرويس ادواري 3 2 1,400,000  1,400,000 
122S104 سرويس ادواري 4 2 1,160,000  1,160,000 
122S105 سرويس ادواري 5 1.75 1,160,000  1,160,000 
122S106 سرويس ادواري 6 3 1,820,000  1,820,000 
122S107 انجام سرويس 1 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 1 1,160,000  1,160,000 
122S108 انجام سرويس 2 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 1 1,160,000  1,160,000 
122S109 انجام سرويس 3 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 1 1,400,000  1,400,000 
122S110 تعويض روغن موتور به همراه فيلتر 0.5 275,000  275,000 
122S111 تعويض فيلتر کابين 0.12 106,560                95,040 
122S112 سرويس آچارکشي مطابق با چک ليست 1.25 1,580,000  1,580,000 
122Z100              کد بدون اجرت 0                        1                         1 
224B133              تعمير در کنسول وسط 0.25 222,000  198,000