برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 ASENA  TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
224A100              باز و بست يک تاير 0.13 115,440  102,960 
224A101              باز و بست دو تاير 0.26 230,880  205,920 
224A102              بالانس يک چرخ به همراه باز و بست تاير 0.5 444,000  396,000 
224A103              بالانس دو چرخ به همراه باز و بست تاير 1 888,000  792,000 
224A104              بالانس کليه چرخها به همراه باز و بست تايرها 2 1,776,000  1,584,000 
224A105 باز و بست چرخ دنده ABS 1 999,000  891,000 
224A106 باز و بست بلبرينگ پلوس 1.8 1,798,200  1,603,800 
224A107              تعويض کاسه نمد پلوس 1.8 1,798,200  1,603,800 
224A108              تعويض گردگير کاسه نمد چرخ عقب 2 1,998,000  1,782,000 
224A109 باز و بست کليه گاوي به همراه کليه متعلقات 5 4,995,000  4,455,000 
224A110 باز و بست ميل پلوس يک سمت 1.8 1,798,200  1,603,800 
224A111 باز و بست اکسل عقب به همراه باز و بست  کليه متعلقات مربوط به اکسل 7.5 8,325,000  7,425,000 
224A112 باز و بست منجيد گاردان به همراه باز و بست گاردان 1 888,000  792,000 
224A113 باز و بست ميل گاردان بزرگ 1 888,000  792,000 
224A114              باز و بست مجموعه اکسل جلو هر دو سمت 4 4,440,000  3,960,000 
224A115 باز و بست پلوس جلو چپ 1.3 1,443,000  1,287,000 
224A116 باز و بست پلوس جلو راست 1.3 1,443,000  1,287,000 
224A117 باز و بست لوله روغن ترمز عقب راست 0.3 266,400  237,600 
224A118 باز و بست لوله روغن ترمز عقب چپ 0.3 266,400  237,600 
224A119 باز و بست لوله اصلي متصل به يونيت ABS عقب 0.3 266,400  237,600 
224A120 باز و بست لوله اصلي متصل به يونيت ABS جلو 0.3 266,400  237,600 
224A121 باز و بست شلنگ خلع ترمز 0.2 177,600  158,400 
224A122 باز و بست لوله انتقالي خلع ترمز 0.2 177,600  158,400 
224A123 باز و بست لوله ترمز عقب 0.3 266,400  237,600 
224A124 باز و بست شلنگ ترمز جلو راست 0.3 266,400  237,600 
224A125 باز و بست شلنگ ترمز جلو چپ 0.3 266,400  237,600 
224A126 باز و بست لوله ترمز جلو راست 0.3 266,400  237,600 
224A127 باز و بست لوله ترمز جلو چپ 0.3 266,400  237,600 
224A128 باز و بست لنتهاي ترمز جلو به همراه متعلقات 1 888,000  792,000 
224A129 باز و بست لوله ترمز عقب 0.3 266,400  237,600 
224A130 باز و بست بارکت اتصال لوله ترمز 0.3 266,400  237,600 
224A131 باز و بست لوله اصلي پمپ ترمز 0.3 266,400  237,600 
224A132 باز و بست بوستر ترمز به همراه پمپ ترمز 1 999,000  891,000 
224A133 باز و بست کاليپر ترمز جلو يک سمت 1.5 1,498,500  1,336,500 
224A134 باز و بست کاليپر ترمز جلو هر دو سمت 3 2,997,000  2,673,000 
224A135 باز و بست کاسه چرخ ترمز عقب يک سمت 0.5 444,000  396,000 
224A136 باز و بست ديسک ترمز جلو يک سمت 1 999,000  891,000 
224A137 باز وبست ديسک ترمز جلو هر دو سمت 2 1,998,000  1,782,000 
224A138 باز و بست کاسه چرخ ترمز عقب هر دو سمت 1 888,000  792,000 
224A139 باز و بست پمپ ترمز 1 999,000  891,000 
224A140 باز و بست لوله ترمز جلو چپ و راست 0.3 266,400  237,600 
224A141              باز و بست مجموعه ترمز عقب هر دو سمت 1.5 1,498,500  1,336,500 
224A142 باز و بست مجموعه مکانيزم تنظيم ترمز دستي 0.8 799,200  712,800 
224A143 باز و بست اهرم ترمز دستي 0.8 799,200  712,800 
224A144 باز و بست کمک فنر جلو سمت راست 1 999,000  891,000 
224A145 باز و بست کمک فنر جلو سمت چپ 1 999,000  891,000 
224A146              باز و بست مجموعه کمک فنر و فنر لول از روي خودرو 1 999,000  891,000 
224A147 باز و بست طبق بالا سمت راست بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
224A148 باز و بست طبق بالا سمت چپ بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
224A149 باز و بست طبق پايين سمت راست بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
224A150 باز و بست طبق پايين سمت چپ بدون باز و بست ديگر قطعات 0.5 499,500  445,500 
224A151              باز و بست ميل موجگير عرضي جلو 0.5 499,500  445,500 
224A152 باز و بست لاستيکهاي ضربه گير ميل موجگير جلو 0.2 177,600  158,400 
224A153 باز و بست ميل موجگير کوچک عمودي يک سمت 0.3 266,400  237,600 
224A154 باز و بست ميل موجگير کوچک عمودي هر دو سمت 0.6 532,800  475,200 
224A155 باز و بست بلبرينگ توپي چرخ جلو يک سمت 1 999,000  891,000 
224A156 باز و بست بلبرينگ توپي چرخ جلو هر دو سمت 2 1,998,000  1,782,000 
224A157 باز و بست مجموعه سيم ترمز دستي و تنظيم آن 1.5 1,498,500  1,336,500 
224A158 باز و بست کمک فنر عقب يک سمت 0.5 444,000  396,000 
224A159 باز و بست کمک فنر عقب هر دو سمت 1 888,000  792,000 
224A160 باز و بست بوش گوشواره عقب فنر تخت به همراه کليه متعلقات 1 999,000  891,000 
224A161 باز و بست فنر تخت عقب سمت راست 1 999,000  891,000 
224A162 باز و بست فنر تخت عقب سمت چپ 1 999,000  891,000 
224A163 باز و بست کرپي فنر عقب 1 999,000  891,000 
224A164 باز و بست براکت پاييني و نگه دارنده فنر تخت 1 999,000  891,000 
224A165 باز و بست سنتربلت 0.5 499,500  445,500 
224A166 باز و بست شاسي به صورت کامل 29.6 32,856,000  29,304,000 
224A167 باز و بست زاپاس بند 0.5 444,000  396,000 
224A168 باز و بست لاستيکهاي ضربه گير کابين و کارگو باکس 7 7,770,000  6,930,000 
224A169 باز و بست شولگير داخل گلگير عقب  چپ 0.5 444,000  396,000 
224A170 باز و بست شولگير داخل گلگير عقب  راست 0.5 444,000  396,000 
224A171 باز و بست مجموعه مکانيزم تنظيم فرمان 1 1,110,000  990,000 
224A172 باز و بست تسمه هيدروليک فرمان 0.2 177,600  158,400 
224A173 باز و بست پمپ هيدروليک فرمان 1 999,000  891,000 
224A174 باز و بست مخزن روغن پمپ هيدروليک فرمان 0.3 299,700  267,300 
224A175 باز و بست پولي پمپ هيدروليک فرمان 0.5 499,500  445,500 
224A176 باز و بست براکت پمپ هيدروليک فرمان 1 999,000  891,000 
224A177 باز و بست لوله برگشت روغن پمپ هيدروليک فرمان 0.5 444,000  396,000 
224A178 باز و بست لوله فشار پايين پمپ هيدروليک فرمان 0.5 444,000  396,000 
224A179 باز و بست لوله فشار بالا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 266,400  237,600 
224A180 باز و بست جعبه فرمان 1 1,110,000  990,000 
224A181 باز و بست شلنگ خلاء بوستر 0.3 266,400  237,600 
224A182              باز و بست تلسکوپي فرمان بدون باز و بست قسمت تنظيم غربيلک 1 1,110,000  990,000 
224A183 باز و بست رينگ يا تاير 0.5 444,000  396,000 
224A184              باز و بست کاور تزئيني روي رينگ 0.3 266,400  237,600 
224A185              باز و بست چرخ يک سمت 0.13 115,440  102,960 
224A186              باز و بست چرخ دو عدد 0.26 230,880  205,920 
224A187 تنظيم محور جلو (جلوبندي) 0.5 499,500  445,500 
224A188              تنظيم محور با دستگاه کامپيوتري 1 1,110,000  990,000 
224A189 باز و بست سگدست سمت راست بدون باز و بست ديگر متعلقات 0.5 499,500  445,500 
224A190 باز و بست سگدست سمت چپ بدون باز و بست ديگر متعلقات 0.5 499,500  445,500 
224A266 تعويض روغن ديفرانسيل 0.1               88,800                79,200 
224A267              رگلاژ سيم ترمز دستي 0.1               88,800                79,200 
224A268              تعويض روغن هيدروليک فرمان 0.2 177,600  158,400 
224A269              باز و بست مجموعه ديفرانسيل جلو به همراه کليه متعلقات 6 5,994,000  5,346,000 
224A270              باز و بست لنت و کفشک عقب به همراه متعلقات 1.5 1,332,000  1,188,000 
224A271              بازديد و رگلاژ ترمز ها 0.8 710,400  633,600 
224A272              بازوبست چهار چرخ 0.5 444,000  396,000 
224A273              بازديد و تنظيم ميزان فرمان 0.75 749,250  668,250 
224A274 بازو بست سيم پدال گاز 0.5 444,000  396,000 
224A275              رگلاژ سيم پدال گاز 0.4 355,200  316,800 
224B100              باز و بست سپر جلو 1 888,000  792,000 
224B101 باز و بست چراغ مه شکن جلو راست 0.3 266,400  237,600 
224B102 باز و بست چراغ مه شکن جلو چپ 0.3 266,400  237,600 
224B103 باز و بست چراغ جلو راست 0.3 266,400  237,600 
224B104              باز و بست چراغ جلو چپ 0.3 266,400  237,600 
224B105              باز و بست جلو پنجره 0.2 177,600  158,400 
224B106              نصب پلاک يک عدد 0.1               88,800                79,200 
224B107              نصب پلاک دو عدد 0.2 177,600  158,400 
224B108              باز و بست سيم کوتاه ترمز دستي به همراه باز و بست کنسول وسط و تنظيم ترمز دستي 1 888,000  792,000 
224B109 باز و بست صندلي راننده 0.5 444,000  396,000 
224B110 بازو بست صندلي شاگرد 0.5 444,000  396,000 
224B111              باز و بست رو دري عقب سمت چپ 0.5 444,000  396,000 
224B112              باز و بست رو دري عقب سمت راست 0.5 444,000  396,000 
224B113              باز و بست رو دري جلو سمت چپ 0.5 444,000  396,000 
224B114              باز و بست رو دري جلو سمت راست 0.5 444,000  396,000 
224B115              باز و بست کاپوت 0.8 710,400  633,600 
224B116              رگلاژ کليه درها 0.5 444,000  396,000 
224B117 باز و بست دو عدد تيغه برف پاک کن 0.1               88,800                79,200 
224B118              باز و بست سپر عقب 0.8 710,400  633,600 
224B119 باز و بست درب کارگوباکس عقب 0.8 710,400  633,600 
224B120 باز و بست شيشه عقب به همراه باز و بست رو دري 1.3 1,298,700  1,158,300 
224B121              باز و بست قفل عقب در بدون باز و بست رو دري 0.2 177,600  158,400 
224B122              رگلاژ دو درب 0.3 266,400  237,600 
224B123              رگلاژ يک درب 0.1               88,800                79,200 
224B124 باز و بست رکاب دو طرف 0.7 621,600  554,400 
224B125 نصب رکاب هر دو طرف 0.4 355,200  316,800 
224B126 باز و بست کمربند ايمني راننده 0.35 310,800  277,200 
224B127              بازو بست کمربند ايمني شاگرد 0.35 310,800  277,200 
224B128              تعويض شب نماي عقب چپ 0.15 133,200  118,800 
224B129              تعويض شب نماي عقب راست 0.15 133,200  118,800 
224B130              بازو بست نوار لاستيکي دور شيشه 0.2 177,600  158,400 
224B131              تعويض شلگير سمت راننده 0.5 444,000  396,000 
224B132              تعويض شلگير سمت شاگرد 0.5 444,000  396,000 
224B133              تعمير درب کنسول وسط 0.25 222,000  198,000 
224B134              نصب رکاب يک طرف ( شامل بازو بست) 0.6 532,800  475,200 
224B135              تعويض دستيگره درب عقب 0.4 355,200  316,800 
224B136              باز و بست جک گازي در موتور 0.2 177,600  158,400 
224C100              تنظيم پدال کلاچ 0.2 177,600  158,400 
224C101              هوا گيري سيستم کلاچ 0.3 266,400  237,600 
2.24E+102 تعميرکامل موتور به همراه باز و بست آن از روي شاسي 24 26,640,000  23,760,000 
2.24E+103 تعويض موتور به همراه باز و بست کليه متعلقات 10.7 10,689,300  9,533,700 
2.24E+104 تعمير کامل موتور روي استند 12 13,320,000  11,880,000 
2.24E+105 باز و بست ولو روي درب سوپاپ ها 0.3 266,400  237,600 
2.24E+106 باز وبست شمع موتور 0.3 299,700  267,300 
2.24E+107 دمونتاژ کامل بلوک سيلندر 18 19,980,000  17,820,000 
2.24E+108 باز و بست بدنه دريچه گاز 0.3 299,700  267,300 
2.24E+109 باز و بست لوله هاي آب روي درچه گاز 0.3 266,400  237,600 
2.24E+110 باز و بست سرپوش دريچه گاز 0.3 266,400  237,600 
2.24E+111 باز و بست ترموستات 0.5 444,000  396,000 
2.24E+112 باز و بست محفظه ترموستات 0.5 444,000  396,000 
2.24E+113 باز و بست درپوش ترموستات 0.5 444,000  396,000 
2.24E+115 باز و بست اسبکها 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+117 باز و بست گيت سوپاپ ها هوا به همراه افزايش سايز 0.05 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+121 باز و بست پيچهاي شفت بالانسر محرک 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+122 باز و بست چرخ دنده شفت بالانسر 2.5 2,775,000  2,475,000 
2.24E+123 تعويض کاسه نمد سر شفت بالانسر 3.8 4,218,000  3,762,000 
2.24E+124 تعويض سرسيلندر 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+126 تعويض مجموعه سرسيلندر 4 4,440,000  3,960,000 
2.24E+127 تعويض کليه سوپاپ ها به همراه آببندي 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+128 تعويض لاستيک ساق سوپاپ ها به همراه کليه متعلقات 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+129 تعويض ناک سنسور 0.3 299,700  267,300 
2.24E+130 باز و بست کاور درب سيلندر گاز 0.3 266,400  237,600 
2.24E+131 باز و بست پيچ ناک سنسور 0.3 266,400  237,600 
2.24E+132 باز و بست براکت کوئل 0.5 444,000  396,000 
2.24E+133 باز و بست مجموعه برکت کوئل 0.5 444,000  396,000 
2.24E+134 باز و بست کوئل 0.3 266,400  237,600 
2.24E+135 باز و بست لاستيک درب سوپاپ به همراه باز و بست درب سوپاپ 0.5 444,000  396,000 
2.24E+137 باز و بست مجموعه درب سوپاپ 0.5 444,000  396,000 
2.24E+138 باز و بست کاور شفت اسبک 0.5 444,000  396,000 
2.24E+139 باز و بست مجموعه اسبک A به هراه کليه متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+140 باز و بست مجموعه اسبک B به هراه کليه متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+141 باز و بست مجموعه اسبک C به هراه کليه متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+142 باز و بست 1 تا 4 عدد تايپيت 0.3 333,000  297,000 
2.24E+143 باز و بست 5 تا 8 عدد تايپيت 1 1,110,000  990,000 
2.24E+144 باز و بست 8 تا 16 عدد تايپيت 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+145 باز و بست واير شمع ها 0.3 266,400  237,600 
2.24E+146 باز و بست پولي ميل سوپاپ 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+147 باز و بست ميل سوپاپ به همراه کليه متعلقات 7.5 8,325,000  7,425,000 
2.24E+148 باز و بست شفت بالانسر سمت چپ و راست به همراه کليه متعلقات 8.5 9,435,000  8,415,000 
2.24E+149 باز و بست لوله P.V.C 0.3 266,400  237,600 
2.24E+150 باز و  بست سوپاپ P.V.C 0.3 266,400  237,600 
2.24E+151 باز و بست لوله فشار بالاي سيلندر شماره 3 0.3 266,400  237,600 
2.24E+152 کاور قسمت سوپاپ 0.8 710,400  633,600 
2.24E+153 ميله فشاري تکي 0.3 266,400  237,600 
2.24E+154 باز و بست نيم موتور 13 14,430,000  12,870,000 
2.24E+155 باز و بست دنده فلايويل 0.5 499,500  445,500 
2.24E+157 باز و بست فلايويل به همراه باز و بست گيربکس و متعلقات 4.5 4,495,500  4,009,500 
2.24E+160 تعويض پيچهاي شاتون ها 7.5 8,325,000  7,425,000 
2.24E+163 دمونتاژ و مونتاژ بلوک سيلندر ( تعميرموتور ) 18 19,980,000  17,820,000 
2.24E+164 باز و بست تسمه تايم بدون باز و بست تسمه هاي جلوي موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
2.24E+165 باز و بست تسمه تايم B 2.3 2,553,000  2,277,000 
2.24E+166 باز و بست کاور جلوي تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+167 باز و بست کاور پشتي تسمه تايم 1.5 1,665,000  1,485,000 
2.24E+168 باز و بست کاور بالاي تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+169 باز و بست مجموعه کاور پاييني تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+170 باز و بست کاور پاييني تسمه تايم 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+172 باز و بست مجموعه بالشتک پولي سر ميل لنگ 2 1,998,000  1,782,000 
2.24E+173 باز و بست سنسور فلايويل 0.3 299,700  267,300 
2.24E+174 باز و بست پيچهاي پولي سر  ميل لنگ 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+175 باز و بست مجموعه پولي تسمه تايم ميل لنگ 2.3 2,553,000  2,277,000 
2.24E+178 باز و بست چرخ دور آرام 3 2,997,000  2,673,000 
2.24E+179 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست متعلقات 6 6,660,000  5,940,000 
2.24E+180 باز و بست مجموعه دنده دور آرام 2.5 2,497,500  2,227,500 
2.24E+181 باز و بست کاور قسمت دنده ها 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+182 باز و بست دنده ميل سوپاپ 3.5 3,885,000  3,465,000 
2.24E+184 باز و بست کاسه نمد جلوي ميل لنگ بدون باز و بست پولي سر ميل لنگ 1.5 1,665,000  1,485,000 
2.24E+185 باز و بست قسمت کاور دنده 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+186 باز و بست بالشتک پولي سر ميل لنگ 2 1,998,000  1,782,000 
2.24E+187 باز و بست واشر انتهاي ميل لنگ 7 7,770,000  6,930,000 
2.24E+188 باز و بست واشر جلوي ميل لنگ 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+189 باز و بست تسمه دينام 0.3 266,400  237,600 
2.24E+190 باز و بست دنده تسمه اي اويل پمپ 1.5 1,665,000  1,485,000 
2.24E+191 تعويض کاسه نمد اويل پمپ بدون باز و بست متعلقات 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+192 تعويض کاسه نمد اويل پمپ به همراه شفت بالانسر 4.5 4,995,000  4,455,000 
2.24E+193 باز و بست دنده محرک اويل پمپ بدون باز و بست متعلقات 2.5 2,775,000  2,475,000 
2.24E+194 باز و بست لوله گيج روغن 0.3 266,400  237,600 
2.24E+195 تعويض مجموعه گيج روغن 0.3 266,400  237,600 
2.24E+196 باز و بست لوله و صافي اويل پمپ به همراه کارتر 2 1,776,000  1,584,000 
2.24E+197 باز و بست مجموعه پايه فيلتر روغن 0.5 444,000  396,000 
2.24E+198 باز و بست فشار شکن روغن 1 999,000  891,000 
2.24E+199 باز و بست واشر کارتر 2 1,776,000  1,584,000 
2.24E+200 باز و بست کارتر 2 1,776,000  1,584,000 
2.24E+201 باز و بست باک سوخت 1.5 1,332,000  1,188,000 
2.24E+202 تعويض فيلتر سوخت 0.3 266,400  237,600 
2.24E+203 باز و بست براکت فيلتر سوخت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+204 باز و بست لوله برگشت سوخت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+205 باز و بست لوله ورودي سوخت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+206 باز و بست لوله رفت سوخت و کانکتور رفت سوخت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+207 باز و بست لوله سوخت به همراه لوله ونت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+208 باز و بست لوله لاستيکي فيلتر سوخت به سمت باک 0.5 444,000  396,000 
2.24E+209 باز و بست مجموعه درب و پرکن باک پنزين 0.3 266,400  237,600 
2.24E+210 باز و بست بلوک مياني دهنه دريچه درب باک 0.3 266,400  237,600 
2.24E+211 باز و بست تانک خلاء(مخزن خلاء) 0.3 266,400  237,600 
2.24E+212 باز و بست اهرم باز کن درب باک 0.5 444,000  396,000 
2.24E+213 باز و بست لوله مقاوم برگشت سوخت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+214 باز و بست لوله رفت سوخت2 0.5 444,000  396,000 
2.24E+215 باز و بست لوله مقاوم ورودي سوخت 0.5 444,000  396,000 
2.24E+216 باز و بست رينگ لاستيکي پمپ بنزين 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+217 باز و بست اورينگ پلاستيکي پمپ بنزين 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+218 باز و بست کنيستر بدون باز و بست شلنگها 0.3 266,400  237,600 
2.24E+219 باز و بست EPW وکيوم 0.3 266,400  237,600 
2.24E+220 تعويض فيلتر هوا 0.3 266,400  237,600 
2.24E+221 باز و بست محفظه فيلتر هوا 0.5 444,000  396,000 
2.24E+222 باز و بست براکت لوله ورودي هوا 0.3 266,400  237,600 
2.24E+223 باز و بست خرطومي هوا 0.3 266,400  237,600 
2.24E+224 باز و بست منيفولد هوا 2 1,998,000  1,782,000 
2.24E+225 باز و بست واشر منيفولد هوا 2 1,998,000  1,782,000 
2.24E+226 باز و بست پيچهاي منيفولد هوا 1 999,000  891,000 
2.24E+227 باز و بست براکت منيفولد هوا 1.5 1,498,500  1,336,500 
2.24E+228 باز و بست شفت ميل اسبک هوا 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+229 باز و بست فنر شفت ميل اسبک هوا 2 2,220,000  1,980,000 
2.24E+230 باز و بست لوله ورودي آب 0.3 266,400  237,600 
2.24E+231 باز و بست لوله هوا ورودي 2 0.3 266,400  237,600 
2.24E+232 باز و بست لوله هوا 2 0.3 266,400  237,600 
2.24E+233 باز و بست اتصال دهنده لوله هوا 0.5 444,000  396,000 
2.24E+234 باز و بست لوله اگزوز 0.5 444,000  396,000 
2.24E+235 باز و بست منبع اگزوز و لوله آن 0.5 444,000  396,000 
2.24E+236 باز و بست لوله هاي ورودي و خروجي منبع اگزوز 0.5 444,000  396,000 
2.24E+237 باز و بست لوله هاي اگزوز و کاتاليزور دو عدد 1 888,000  792,000 
2.24E+238 باز و بست لوله هاي اگزوز و کاتاليزور يک عدد 1 888,000  792,000 
2.24E+239 باز و بست لوله اگزوز2 1 888,000  792,000 
2.24E+240 باز و بست لوله اگزوز به همراه کاتاليزور 2 1 888,000  792,000 
2.24E+241 باز و بست منيفولد اگزوز به همراه کاور 2 1,776,000  1,584,000 
2.24E+242 باز و بست واشر منيفولد اگزوز به همراه کاور 2 1,776,000  1,584,000 
2.24E+243 باز و بست کاور منيفولد دود 1 888,000  792,000 
2.24E+244 باز و بست ميل اسبک دود 2 1,776,000  1,584,000 
2.24E+245 باز و بست رادياتور آب بدون باز و بست فن 1 888,000  792,000 
2.24E+246 باز و بست بدنه رادياتور آب بدون باز و بست فن 1 888,000  792,000 
2.24E+247 باز و بست مجموعه فن 1 888,000  792,000 
2.24E+248 باز و بست لوله خروجي آب رادياتور 0.3 266,400  237,600 
2.24E+249 باز و بست لوله ورودي آب رادياتور 0.3 266,400  237,600 
2.24E+250 باز و بست لوله ونت رادياتور 0.3 266,400  237,600 
2.24E+251 باز و بست لوله تخليه مخزن انبساط 0.3 266,400  237,600 
2.24E+252 باز و بست واتر پمپ بدن باز بست تسمه هاي جلوي موتور 1.3 1,298,700  1,158,300 
2.24E+253 باز و بست مخزن انبساط 0.3 266,400  237,600 
2.24E+254 باز و بست لوله بخاري داخل موتور 0.3 266,400  237,600 
2.24E+255 باز و بست پولي واتر پمپ 0.5 499,500  445,500 
2.24E+256 باز و بست سنسور دماي آب 0.3 266,400  237,600 
2.24E+257 باز و بست سنسور نشانگر دماي آب 0.3 266,400  237,600 
2.24E+258 باز و بست تسمه موتور 0.3 266,400  237,600 
2.24E+259 باز و بست دسته موتور سمت راست 0.5 499,500  445,500 
2.24E+260 باز و بست دسته موتور سمت چپ 0.5 499,500  445,500 
2.24E+261 باز و بست براکت سمت راست موتور 1 999,000  891,000 
2.24E+262 باز و بست براکت سمت چپ موتور 1 999,000  891,000 
2.24E+263 باز و بست تسمه تايم Bبون باز و بست تسمه هاي جلوي موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
2.24E+264 باز و بست مجموعه پولي تسمه تايم ميل لنگ بون باز و بست تسمه هاي جلوي موتور 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+265 باز و بست دنده ميل سوپاپ 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+266 باز و بست کاور منيفولد دود 0.5 444,000  396,000 
2.24E+267 باز و بست تسمه کمپرسور کولر 0.5 444,000  396,000 
2.24E+268 باز و بست شير پرکن گاز CNG 0.5 499,500  445,500 
2.24E+269 باز و بست واشر پيچ کارتر به همراه تعويض روغن موتور 0.5 444,000  396,000 
2.24E+270 باز و بست 4 عدد سوزن انژکتور 0.5 499,500  445,500 
2.24E+271 تعويض آب رادياتور و ضديخ به همراه هواگيري 0.2 177,600  158,400 
2.24E+272 باز و بست بلبرينگ تسمه سفت کن کمپرسور کولر 0.3 266,400  237,600 
2.24E+273 باز و بست رگلاتور گاز 1 1,110,000  990,000 
2.24E+274 باز و بست تسمه تايم به همراه کليه متعلقات 3 3,330,000  2,970,000 
2.24E+275 باز و بست فيلتر گاز CNG 0.2 177,600  158,400 
2.24E+276 باز و بست مجموعه سر سيلندر 6 6,660,000  5,940,000 
2.24E+277 تعويض شلنگ گاز رگلاتور 0.25 222,000  198,000 
2.24E+278 رفع نشتي بنزين قبل از سوزن انژکتور ( 1 عدد) 0.5 499,500  445,500 
2.24E+279 بازو بست مجموعه شير برقي گاز 0.75 749,250  668,250 
2.24E+280 بازديد و رگلاژ تسمه ها 0.3 266,400  237,600 
2.24E+281 تست نشت يابي گاز 0.5 499,500  445,500 
224G100 باز و بست مجموعه پدال کلاچ 2 1,998,000  1,782,000 
224G100   باز و بست مجموعه پدال کلاچ 2 1,998,000  1,782,000 
224G101 باز و بست لوله سخت پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
224G101   باز و بست لوله سخت پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
224G102 باز و بست پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
224G103 باز و بست شلنگ پمپ کلاچ بالا 0.5 499,500  445,500 
224G104 باز و بست پمپ کلاچ پايين 0.8 799,200  712,800 
224G105 باز و بست بلبرينگ کلاچ به همراه باز و بست کليه متعلقات 3 2,997,000  2,673,000 
224G106              باز و بست محفظه کلاچ به همراه کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
224G107 باز و بست صفحه کلاچ به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
224G108 باز و بست ديسک و صفحه کلاچ به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
224G109 باز و بست لوله روغن پمپ بالاي کلاچ 0.5 499,500  445,500 
224G110              باز و بست کامل گيربکس از روي شاسي به همراه کليه متعلقات 3 2,997,000  2,673,000 
224G111 باز و بست دسته گيربکس و ضربه گير آن 0.5 499,500  445,500 
224G112              باز و بست درب گيربکس 0.8 888,000  792,000 
224G113              تعويض کاسه نمد ته گيربکس 2 1,998,000  1,782,000 
224G114 باز و بست فنر اهرم تعويض دنده 0.5 499,500  445,500 
224G115 باز و بست اهرم تعويض دنده 0.5 499,500  445,500 
224G116              باز و بست بلوک تعويض دنده 0.5 499,500  445,500 
224G117              تعويض شاخص دورخوان دنده گيربکس مربوط به سنسور دورخوان 0.5 499,500  445,500 
224G118              تعويض کاسه نمد سنسور دور گيربکس 0.5 499,500  445,500 
224G119              تعويض کاسه نمد جلوي گيربکس به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
224G120 باز و بست قيفي جلوي گيربکس به همراه باز و بست کليه متعلقات 3.5 3,496,500  3,118,500 
224G121 باز و بست دنده سنسور دور گيربکس 0.4 399,600  356,400 
224G122 باز و بست جعبه کنترل ( کنترل يونيت ) 4*4 1 999,000  891,000 
224G123 باز و بست سوپاپ بالشتکي 0.3 299,700  267,300 
224G124 باز و بست ترنسفرکيس به همراه باز و بست کليه متعلقات 3 2,997,000  2,673,000 
224G125 باز و بست کليد 4*4 0.3 299,700  267,300 
224G126 باز و بست سر دسته دنده 0.2 177,600  158,400 
224G127              تعويض کاسه نمد ترنسفرکيس 1 1,110,000  990,000 
224G128              تعويض ميل گاردان بزرگ 1 888,000  792,000 
224G129              تعويض چهار شاخ گاردان 1 888,000  792,000 
224G130              تعميرکامل گيربکس بدون باز و بست گيربکس 5 5,550,000  4,950,000 
224G131 تعويض روغن گيربکس 0.15 133,200  118,800 
224P100              نصب SD کارت به همراه باز و بست مديا 0.5 555,000  495,000 
224P101              باز و بست مديا به همراه قاب دور آن 0.5 555,000  495,000 
224P102              عيب يابي با دستگاه دياگ 0.6 599,400  534,600 
224P103 باز و بست ECU 0.5 555,000  495,000 
224P104              باز و بست مغزي سوئيچ به همراه متعلقات 0.8 710,400  633,600 
224P105              باز و بست برد ريموت کنترل درب ها 0.5 499,500  445,500 
224P106              باز و بست برد ايموبلايزر 0.5 555,000  495,000 
224P107 تعريف کد ايموبلايزر و تعويض دو عدد چيپ داخل سوئيچ 2 2,220,000  1,980,000 
224P108 باز و بست شير کنيستر 0.3 299,700  267,300 
224P109 باز و بست براکت سوپاپ الکترومگنتيک کنيستر 0.5 499,500  445,500 
224P110 باز و بست سنسور ورودي هوا 0.3 266,400  237,600 
224P111 باز و بست MAP سنسور 0.3 266,400  237,600 
224P112 باز و بست MAP سنسور 0.3 266,400  237,600 
224P113 باز و بست استپر موتور 0.3 266,400  237,600 
224P114 باز و بست سنسور اکسيژن 0.3 299,700  267,300 
224P115 باز و بست فن برق موتور 1 999,000  891,000 
224P116 باز و بست سنسور دماي آب موتور 0.3 266,400  237,600 
224P117              تعويض سنسور نشان دهنده دماي آپر آب 0.3 266,400  237,600 
224P118 باز و بست صفحه نگه دارنده باطري 0.3 266,400  237,600 
224P119 باز و بست قلابهاي نگه دارنده باطري 0.3 266,400  237,600 
224P120 باز و بست باطري 0.3 266,400  237,600 
224P121 باز و بست دينام 0.5 499,500  445,500 
224P122 باز و بست مجموعه براکت دينام 0.5 499,500  445,500 
224P123 باز و بست مجموعه استارت 1 999,000  891,000 
224P124 باز و بست ECU موتور 0.3 333,000  297,000 
224P125 باز و بست براکت ECU موتورEFI 0.3 299,700  267,300 
224P126 باز و بست سنسور فلايويل 0.3 299,700  267,300 
224P127 باز و بست سنسور ميل سوپاپ 1 999,000  891,000 
224P128 باز و بست سنسور فشار گاز 0.5 499,500  445,500 
224P129 باز و بست سنسور ادومتر گيربکس 0.3 299,700  267,300 
224P130 باز و بست براکت مجموعه کنترل ABS 0.3 266,400  237,600 
224P131 باز و بست سنسور ABS عقب راست 0.3 299,700  267,300 
224P132 باز و بست سنسور ABS عقب سمت چپ 0.3 299,700  267,300 
224P133 باز و بست سنسور ABS جلو سمت راست 0.3 299,700  267,300 
224P134 باز و بست سنسور ABS جلو سمت چپ 0.3 299,700  267,300 
224P135 باز و بست مجموعه يونيت ABS 0.5 555,000  495,000 
224P136 باز و بست سنسور سرعت 0.5 499,500  445,500 
224P137 باز و بست بوق 0.3 266,400  237,600 
224P138 باز و بست غربيلک فرمان 0.5 555,000  495,000 
224P139              باز کردن کاور بالاي غربيلک فرمان 0.2 199,800  178,200 
224P140              سوئيچ لادري 0.3 266,400  237,600 
224P141              تعويض کاور بالاي صفحه آپر 1 999,000  891,000 
224P142              تعويض کاور پايين صفحه آپر 0.5 499,500  445,500 
224P143              باز و بست پنل مرکزي داشبورد 0.5 499,500  445,500 
224P144 باز و بست مجموعه داشبورد 4 4,440,000  3,960,000 
224P145 باز و بست براکت صفحه آمپر 0.8 888,000  792,000 
224P146 باز و بست کاور تزئيني صفحه آمپر 0.3 299,700  267,300 
224P147              باز و بست کاور سوئيچ ترکيبي 0.3 299,700  267,300 
224P148 باز و بست بدنه جاي مدارک وسط داشبورد 0.3 266,400  237,600 
224P149 باز و بست براکت مرکزي پنل داشبورد 0.5 499,500  445,500 
224P150 باز و بست مجموعه بدنه جا مدارک در داشبورد 0.5 444,000  396,000 
224P151 باز و بست جا فندکي 0.3 266,400  237,600 
224P152 باز و بست جا مدرکي کوچک در داشبورد 0.3 266,400  237,600 
224P153 باز و بست چراغ پشتي سقف 0.3 299,700  267,300 
224P154 باز و بست چراغ سقف 0.3 299,700  267,300 
224P155 باز و بست براکت چراغ مطالعه 0.3 299,700  267,300 
224P156 باز و بست چراغ مطالعه 0.3 299,700  267,300 
224P157 باز و بست آينه سمت راست 0.3 299,700  267,300 
224P158 باز و بست آينه سمت چپ 0.3 299,700  267,300 
224P159              باز و بست مجموعه برد باطري 0.5 499,500  445,500 
224P160 باز و بست ساپورت باطري 0.5 499,500  445,500 
224P161 باز و بست ميکرو پروسسور AIRBAG 0.5 555,000  495,000 
224P162 باز و بست چراغ استوپ 0.3 266,400  237,600 
224P163              باز و بست چراغ عقب راست 0.3 266,400  237,600 
224P164              باز و بست چراغ عقب چپ 0.3 266,400  237,600 
224P165 باز و بست مه شکن جلو سمت راست 0.3 266,400  237,600 
224P166 باز و بست مه شکن جلو سمت چپ 0.3 266,400  237,600 
224P167 باز و بست چراغ پلاک راست 0.3 266,400  237,600 
224P168 باز و بست چراغ پلاک چپ 0.3 266,400  237,600 
224P169 باز و بست چراغ ترکيبي جلو سمت راست 0.8 710,400  633,600 
224P170 باز و بست چراغ ترکيبي جلو سمت چپ 0.8 710,400  633,600 
224P171 باز و بست سيم کشي کامل چراغ استپ رول بار به همراه کليه متعلقات 7.5 8,325,000  7,425,000 
224P172 باز و بست کليد شيشه بالابر 0.3 299,700  267,300 
224P173 باز و بست کليد چراغ مه شکن عقب 0.3 299,700  267,300 
224P174 باز و بست کليد تنظيم نوربالا 0.3 299,700  267,300 
224P175 باز و بست کليد ترکيبي (دسته راهنما) 0.5 555,000  495,000 
224P176 باز و بست سوئيچ پشت پدال ترمز 0.5 499,500  445,500 
224P177 باز و بست سوئيچ دنده عقب 0.3 299,700  267,300 
224P178 باز و بست ساعت ديجيتال 0.3 299,700  267,300 
224P179 باز و بست سوئيچ کنترل پنل 0.5 555,000  495,000 
224P180 باز و بست فنر ساعت 0.5 499,500  445,500 
224P181 باز و بست صفحه آمپر 1 1,110,000  990,000 
224P182 باز و بست کنترل پنل مرکزي 0.3 333,000  297,000 
224P183 باز و بست کنترل پنل تهويه مطبوع A/C 0.5 555,000  495,000 
224P184 باز و بست کنترل باکس مرکزي 0.3 333,000  297,000 
224P185 باز و بست مديا کامل 1 1,110,000  990,000 
224P186 باز و بست براکت بازر داخل کابين (BUZZER) 0.3 299,700  267,300 
224P187 باز و بست آنتن راديو 1 999,000  891,000 
224P188 باز و بست يک عدد بلندگو 0.3 299,700  267,300 
224P189 باز و بست موتور برف پاک کن 0.3 299,700  267,300 
224P190 باز و بست اهرم و مکانيزم برف پاک کن 0.8 799,200  712,800 
224P191 باز و بست موتور آب پاش برف پاک کن 0.5 499,500  445,500 
224P192 باز و بست مجموعه لوله آب شيشه شوي 0.3 266,400  237,600 
224P193 باز و بست اتومات برف پاک کن 0.3 299,700  267,300 
224P194 باز و بست سيم کشي داخل درب عقب سمت راست 0.8 888,000  792,000 
224P195 باز و بست سيم کشي داخل درب جلو سمت راست 0.8 888,000  792,000 
224P196 باز و بست سيم کشي داخل درب عقب سمت چپ 0.8 888,000  792,000 
224P197 باز و بست سيم کشي داخل درب جلو سمت چپ 0.8 888,000  792,000 
224P198 باز و بست سيم کشي شاسي 2 2,220,000  1,980,000 
224P199              باز و بست سيم کشي داخل سقف 1 1,110,000  990,000 
224P200              باز و بست سيم کشي داخل کابين 1.5 1,665,000  1,485,000 
224P201              باز و بست سيم کشي پشت داشبورد 3.8 4,218,000  3,762,000 
224P202 باز و بست سيم کشي ترنسفرکيس 1 1,110,000  990,000 
224P203 باز و بست سيم کشي درجه باک کامل 1.5 1,665,000  1,485,000 
224P204 باز و بست رله 0.2 177,600  158,400 
224P205 باز و بست سنسور دنده عقب 0.5 499,500  445,500 
224P206 باز و بست لوله برگشت بخاري 0.3 299,700  267,300 
224P207 باز و بست اواپراتور (رادياتور کولر داخلي) به همراه متعلقات 5 5,550,000  4,950,000 
224P208              باز و بست روکش محافظ لوله آب گرم بخاري 0.3 266,400  237,600 
224P209              باز و بست بخاري 0.5 555,000  495,000 
224P210 باز و بست مقاومت فن بخاري به همراه باز و بست بخاري 0.5 555,000  495,000 
224P211 باز و بست فن بخاري 0.3 333,000  297,000 
224P212 باز و بست موتور فن بخاري 1 1,110,000  990,000 
224P213 باز و بست کمپرسور کولر 0.5 555,000  495,000 
224P214              باز و بست لوله هاي کمپرسور کولر 0.5 555,000  495,000 
224P215              باز و بست براکت کمپرسور کولر 0.8 799,200  712,800 
224P216 باز و بست ورودي هوا تهويه مطبوع HVAC 0.3 299,700  267,300 
224P217 باز و بست کندانسور 2.3 2,553,000  2,277,000 
224P218 باز و بست سوپاپ انبساط کولر 0.5 555,000  495,000 
224P219 باز و بست مجموعه HVAC تهويه مطبوع 3.5 3,885,000  3,465,000 
224P220 باز و بست کليد ترکيبي شيشه بالابر 0.3 299,700  267,300 
224P221 شارژ باطري 0.3 266,400  237,600 
224P222 باز و بست چراغ روز يک سمت 0.3 266,400  237,600 
224P223              تعريف کد ايموبلايزر 2 2,220,000  1,980,000 
224P224              به روز رساني ECU سيستم گاز 0.2 199,800  178,200 
224P225              باز و بست درجه فشار گاز ( مانومتر) 0.4 399,600  356,400 
224P226              تنظيم نور چراغ هاي جلو 0.4 355,200  316,800 
224P227 باز و بست درجه باک به همراه باز و بست باک 2 1,776,000  1,584,000 
224P228 باز و بست کليد تبديل بنزين به گاز 0.35 349,650  311,850 
224P229 باز و بست کنسول وسط کابين 1.5 1,665,000  1,485,000 
224P230 باز و بست يونيت ايربگ بدون باز و بست کنسول 0.5 555,000  495,000 
224P231 باز و بست ايربگ سمت راننده 0.7 777,000  693,000 
224P232              اصلاح مسير سيم کشي سنسور اکسيژن 2 0.5 499,500  445,500 
224P233              تعويض لامپ چراخ جلو يک سمت 0.13 115,440  102,960 
224P234              تعويض لامپ چراغ جلو هر دو سمت 0.2 177,600  158,400 
224P235              باز و بست کليد چراغ روز 0.2 199,800  178,200 
224P236              بازديد و کنترل مدار گاز کولر از نظر عملکرد و ميزان شارژ 0.3 299,700  267,300 
224P237 شست و شوي انژکتورها به روش اولتراسونيک 2 1,998,000  1,782,000 
224P238              باز و بست دريچه زيرپايي هوا 0.2 199,800  178,200 
224p239              بازو بست پمپ بنزين 2 1,998,000  1,782,000 
224P240              بازديد و تست دينام 0.25 249,750  222,750 
224P241              تعويض LED  جلو پنجره ( هر عدد) 0.2 177,600  158,400 
224P242              باز و بست دوربين دنده عقب 0.5 499,500  445,500 
224P243 باز و بست سيم کشي موتور 1 999,000  891,000 
224P244              بازوبست درجه باک 0.6 532,800  475,200 
224P244              باز و بست سيم کشي اتصال بدنه 0.5 499,500  445,500 
224S100 سرويس اوليه 1.25 1,580,000  1,580,000 
224S101 سرويس دوره اي شماره 1 1.5 1,280,000  1,280,000 
224S102 سرويس دوره اي شماره 2 2 1,280,000  1,280,000 
224S103 سرويس دوره اي شماره 3 2 1,500,000  1,500,000 
224S104 سرويس دوره اي شماره 4 2 1,280,000  1,280,000 
224S105 سرويس دوره اي شماره 5 1.75 1,280,000  1,280,000 
224S106 سرويس دوره اي شماره 6 3 1,800,000  1,800,000 
224S107 سرويس 1 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 1.5 1,280,000  1,280,000 
224S108 سرويس 2 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 2 1,280,000  1,280,000 
224S109 سرويس 3 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 2 1,500,000  1,500,000 
224S110 سرويس 4 مطابق با چک ليست  در دوره وارانتي 2 1,280,000  1,280,000 
224S111 سرويس 5 مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 1.75 1,280,000  1,280,000 
224S112 سرويس 6مطابق با چک ليست در دوره وارانتي 3 1,800,000  1,800,000 
224S113 سرويس کامل به همراه آچارکشي مطابق با چک ليست 1.25 1,580,000  1,580,000 
224S114 تعويض روغن و فيلتر روغن 0.5 275,000  275,000 
224S115 تعويض روغن کمک گيربکس 0.15 133,200  118,800 
224S116 تعويض فيلتر کابين 0.2 177,600  158,400 
224S117 آچارکشي کامل 0.5 444,000  396,000 
224S118              آچارکشي کرپي فنر تخت هاي عقب 0.3 266,400  237,600 
224S119              آچارکشي سيستم تعليق جلو 0.5 444,000  396,000 
224X000 باز و بست سيني زير خودرو 0.5 444,000  396,000 
224Z100 کد بدون اجرت 0                        1                         1