برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M1929C لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
42A100               پياده و سوار کردن محور عقب 3.3 0
42A101 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 0
42A102 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 0
42A103 تعويض لنت هر چرخ 0.75 0
42A104               بازوبست لنت يک محور 1.3 0
42A105               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 0
42A106               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و بازوبست کاسه نمد 1.13 0
42A107               باز و بستن محور جلو 3 0
42A108               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 0
42A109               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 0
42A110               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 0
42A111 بازوبست پلوس يک طرف 0.53 0
42A112               بازوبست پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 0
42A113               بازوبست کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 0
42A114               بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 0
42A115               بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 0
42A116 تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 0
42A117               بازوبست روغن توپي يک محور 0.23 0
42A118               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 0
42A119               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 0
42A120               بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 0
42A121               بازوبست دو عدد سگدست 3 0
42A122               بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 0
42A123               بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 0
42A124               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 0
42A125               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 0
42A126               بازوبست کله گاوي 1.63 0
42A127               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 0
42A128               بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 0
42A129               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 0
42A130               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 0
42A131               بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 0
42A132               بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 0
42A133               بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 0
42A134               بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 0
42A135               بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 0
42A136               بازوبست هر دو تاير جلو 0.45 0
42A137               بازوبست يک تاير عقب 0.3 0
42A138               بازوبست دو تاير عقب 0.6 0
42A139               بازوبست کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 0
42A140               بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 0
42A141               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 0
42A142               بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 0
42A143               بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 0
42A144               بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 0
42A145               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 0
42A146               بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 0
42A147               بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 0
42A148               بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 0
42A149               بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 0
42B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 0
42B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 0
42B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 0
42B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
42B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
42B105 تعويض فيلتر خشک کن 0.15 0
42B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 0
42B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 0
42B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 0
42B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 0
42B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 0
42B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 0
42B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 0
42B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 0
42B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 0
42B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 0
42B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 0
42B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 0
42B118 تعويض سنسور ABS 0.38 0
42B119               بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 0
42B120               بازوبست سوپاپ ABS شاسي 0 0
42B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 0
42B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 0
42B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 0
42B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 0
42B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 0
42B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 0
42B127               بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 0
42B128               بازوبست سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 0
42B129               بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 0
42B130               بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 0
42B131               بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 0
42B132               بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 0
42B133               بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 0
42B134               بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 0
42B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 0
42B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 0
42B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 0
42B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 0
42B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 0
42B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 0
42B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 0
42B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 0
42B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 0
42B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 0
42B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 0
42B146               بازوبست يکعدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 0
42B147               بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 0
42B148               بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 0
42B149               بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 0
42B150               بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 0
42B151               بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 0
42C100               پياده و سوار کردن کابين جهت بازوبست 7.7 0
42C101               باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 0
42C102               باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 0
42C103               بازو بستن داشبورد کامل 4.95 0
42C104               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 0
42C105               تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 0
42C106               لخت کردن کابين 3 0
42C107               بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 0
42C108               بازوبست شيشه درب (يک طرف) 1.3 0
42C109               بازوبست شيشه درب (دو طرف) 2.4 0
42C110               بازوبست شيشه عقب (يک عدد) 0.75 0
42C111               بازوبست شيشه عقب (دوعدد) 1.3 0
42C112               بازوبست سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 0
42C113               بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 0
42C114               بازوبست پايه آئينه 0.45 0
42C115               بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 0
42C116               بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 0
42C117               بازوبست رکاب و پله ها 0.98 0
42C118               بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 0
42C119               بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 0
42C120               بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 0
42C121               بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 0
42C122               بازوبست صندلي راننده 0.75 0
42C123               بازوبست صندلي شاگرد 0.98 0
42C124               بازوبست روکش سقف 2.4 0
42C125               بازوبست روکش پشت کابين 1.3 0
42C126               بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 0
42C127               بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 0
42C128               بازوبست سپر کامل 1.95 0
42C129               بازوبست رکاب زير سپر 0.38 0
42C130               بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 0
42C131               بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 0
42C132               بازوبست جک زير کابين 0.98 0
42C133               بازوبست چدني جک کابين 0.53 0
42C134               بازوبست فقل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 0
42C135               بازوبست فقل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 0
42C136               بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 0
42C137               بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 0
42C138               بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 0
42C139               بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 0
42C140               بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 0
42C141               بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 0
42C142               بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 0
42C143               بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه بازوبست در) 1.3 0
42C144               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
42C145               رگلاژ در(دو طرف) 0.3 0
42C146               بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
42C147               بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 0
42C148               بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 0
42C149               بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 0
42C150               بازوبست پمپ جک کابين 0.75 0
42C151               بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 0
42C152               بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 0
42C153               بازوبست گاز دستي 0.53 0
42C154               بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 0
42C155               بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 0
42C156               تعمير پمپ جک کابين 0.75 0
42C157               بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 0
42C158               بازوبست جک جلو پنجره 0.23 0
42C159               بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 0
42C160               بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 0
42C161               بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 0
42C162               بازوبست بوق بادي 0.53 0
42C163               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
42C164               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
42C165               باز و بست جلو پنجره 0.6 0
42C166               باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 0
42C167               بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 0
42C168               بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
42C169               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
42C170               باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 0
42C171               بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 0
42C172               بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 0
42C173               بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 0
42C174               بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 0
42C175               بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 0
42C176               بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 0
42C177               بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 0
42C178 تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 0
42C179               بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 0
42C180               بازوبست پدال گاز 0.98 0
42C181               بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
42C182               بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 0
42C183               بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 0
42C184               بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 0
42C185               بازوبست بخاري درجا 0.6 0
42C186               نصب آرم 0.23 0
42C187               بازوبست فندک 0.23 0
42D100               باز و بستن گاردان بين گيربکس و منجيد گاردان (1929C) 0.8 0
42D101               باز و بستن گاردان بين منجيد گاردان و ديفرانسيل (1929C) 0.8 0
42D102               بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 0
42D103               بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 0
4.20E+101 پياده و سوار کردن موتور 9 0
4.20E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 8.5 0
4.20E+103 جمع کردن موتور روي استند 26.5 0
4.20E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 6 0
4.20E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 21 0
4.20E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 0
4.20E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 0
4.20E+108 باز و بستن سيني جلو بازوبست کاسه نمد 3 0
4.20E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.38 0
4.20E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 0
4.20E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 0
4.20E+112 بازوبست دنده فلايويل 0.75 0
4.20E+113 بازوبست پمپ باد و تايم 4 0
4.20E+114 تعمير کامل پمپ باد 3 0
4.20E+115 باز و بستن و بازوبست سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.23 0
4.20E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.6 0
4.20E+117 باز و بست سيلندر پمپ باد 0.38 0
4.20E+118 باز و بستن شاتون و پيستون پمپ باد 0.53 0
4.20E+119 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 0
4.20E+120 باز و بستن منيفولد هوا 0.98 0
4.20E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 0
4.20E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 0
4.20E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و بازوبست واشر 1.3 0
4.20E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 0
4.20E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 6.6 0
4.20E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.3 0
4.20E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 0
4.20E+128 باز و بستن پروانه 0.75 0
4.20E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.27 0
4.20E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.23 0
4.20E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 0
4.20E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 0
4.20E+133 بازوبست يک در سوپاپ و بازوبست واشر 0.15 0
4.20E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و بازوبست واشرها 0.9 0
4.20E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 0
4.20E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و بازوبست رينگ آن 0.53 0
4.20E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و بازوبست رينگها آن 1.05 0
4.20E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و بازوبست رينگهاي آن 2.52 0
4.20E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 0
4.20E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 0
4.20E+141 بازوبست بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 0
4.20E+142 بازوبست يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.53 0
4.20E+143 بازوبست بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
4.20E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 0
4.20E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 0
4.20E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 0
4.20E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 0
4.20E+148 بازوبست ترموستات 0.6 0
4.20E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 0
4.20E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 0
4.20E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 0
4.20E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 0
4.20E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 0
4.20E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 0
4.20E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 0
4.20E+156 بازوبست شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 0 0
4.20E+157 تحت فشار گذاشتن يک سرسيلندر 0 0
4.20E+158 تحت فشار گذاشتن تمام سرسيلندرها 0 0
4.20E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 0
4.20E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 0
4.20E+161 آب بندي سوپاپ هاي يک سرسيلندر 0 0
4.20E+162 آب بندي سوپاپ هاي تمام سرسيلندرها 0 0
4.20E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 0
4.20E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 0
4.20E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 0
4.20E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 0
4.20E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 0
4.20E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 0
4.20E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 0
4.20E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 0
4.20E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 0
4.20E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 1.2 0
4.20E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 0
4.20E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 0
4.20E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 0
4.20E+176 از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 1.5 0
42F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 0
42F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 0
42F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
42F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
42F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 0
42F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 0
42F106               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 0
42F107               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 0
42F108               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت بازوبست لايه فنر 2.47 0
42F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت بازوبست لايه فنر 2.15 0
42F110               بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 0
42F111               بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 0
42F112               بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 0
42F113               بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 0
42F114               بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 0
42F115               بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 0
42F116               بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 0
42F117               بازوبست لوازم مندل 0.68 0
42F118               بازوبست کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 0
42F119               بازوبست گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 0
42F120               بازوبست واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 0
42F121               بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 0
42F122               بازوبست منبع اگزوز 0.75 0
42F123               بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 0
42F124               بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 0
42F125               بازوبست باک گازوئيل 0.98 0
42F126               بازوبست درجه باک 0.23 0
42F127               بازوبست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 0
42F128               بازوبست شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 0
42F129               بازوبست شيلنگ برگشت سوخت 0.23 0
42F130               بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 0
42F131 تعويض مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 0
42F132 تعويض فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 0
42F133               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 0
42F134               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 0
42F135               بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 0
42F136               بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 0
42F137               بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 0
42F138               بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 0
42F139 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.63 0
42F140               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 0
42F141 تحت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 0
42F142               بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 0
42F143               بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 0
42F144               بازوبست بادگير رادياتور 0.53 0
42F145               بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 0
42G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 0
42G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 0
42G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 0
42G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 0
42G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 0
42G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 0
42G106               بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 0
42G107               بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 0
42G108               بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 0
42G109               بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 0
42G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 0
42G111               بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 0
42G112               بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 0
42G113               بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 0
42G114               بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 0
42G115               بازوبست P.T.O 0.75 0
42G116               بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 0
42G117               بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 0
42G118               بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 0
42G119               بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 0
42G120               بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 0
42G121               بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 0
42G122               بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل کابين 0.53 0
42G123               تعمير اساسي گيربکس 10 0
42G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 0
42G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 0
42G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 0
42G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
42G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 0
42G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 0
42G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 0
42G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 0
42G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 0
42G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 0
42G134               بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 0
42G135               بازوبست سوپاپ هواي بازوبست دنده گيربکس 0.38 0
42G136               بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي بازوبست دنده) 0.38 0
42G137               بازوبست مجموعه سيلندر بازوبست دنده 0.53 0
42G138               بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 0
42I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 0
42I101               تايم و هواگيري پمپ انژکتور 0.9 0
42I102               بازوبست کوپلينگ پمپ انژکتور 0.38 0
42I103               پياده و سوار کردن پمپ سه گوش درجا 0.53 0
42I104               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 0
42I105               بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 0
42I106               تعمير پمپ سه گوش 0.75 0
42I107               تعمير کامل پمپ انژکتور و رگلاتور تست و تنظيم 0 0
42I108               تنظيم و تست پمپ انژکتور و رگلاتور 0 0
42I109               هواگيري مدار سوخت 0.38 0
42P100               باز و بستن استارت 0.75 0
42P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 0
42P102               باز و بستن دينام 0.53 0
42P103               تست استارت 0.3 0
42P104               تعمير استارت کامل 1.5 0
42P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 0
42P106               تعمير دينام 1.7 0
42P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 0
42P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 0
42P109 تعويض يک باطري 0.15 0
42P110 تعويض دو باطري 0.23 0
42P111               بازوبست يک گيره باطري 0.23 0
42P112               بازوبست اتوماتيک راهنما 0.23 0
42P113               بازوبست هر رله 0.08 0
42P114               بازوبست بوق شهري 0.23 0
42P115               بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 0
42P116               بازوبست بوبين سوئيج 0.38 0
42P117               بازوبست دسته راهنما 0.6 0
42P118               بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 0
42P119               بازوبست درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 0
42P120               بازوبست درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 0
42P121               بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 0
42P122               بازوبست پريز برق (چراغ سيار) 0 0
42P123               بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 0
42P124               بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 0
42P125 تعويض فشنگي روغن 0.3 0
42P126               بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 0
42P127               بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 0
42P128               بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 0
42P129               بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 0
42P130               بازوبست صفحه آمپرها 0.68 0
42P131               بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 0
42P132               بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 0
42P133               بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
42P134 تعويض درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
42P135               بازوبست پولي دينام 0.45 0
42P136               بازوبست آفتامات دينام 0.38 0
42P137               بازوبست اتوماتيک استارت 0.45 0
42P138               بازوبست بوبين اتوماتيک استارت 0.38 0
42P139               بازوبست منبع شيشه شور 0.3 0
42P140               بازوبست چراغهاي جلو 1.2 0
42P141 تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 0
42P142 تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 0
42P143               بازوبست شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 0
42P144               بازوبست زه چراغ (يک طرف) 0.3 0
42P145               بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 0
42P146               بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 0
42P147               بازوبست شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 0
42P148 تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 0
42P149               بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 0
42P150 تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 0
42P151 تعويض پمپ شيشه شور 0.38 0
42P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 0
42P153               بازوبست موتور برف پاک کن 0.53 0
42P154               بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 0
42P155               بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 0
42P156               بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 0
42P157               بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 0
42P158               بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 0
42P159               بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 0
42P160               بازوبست يک چراغ سقف داخل کابين 0.3 0
42P161 تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 0
42P162               بازوبست بوق خطر کم بودن آب 0.3 0
42P163               بازوبست سيم کشي شاسي 3 0
42P164               بازوبست سيم کشي کابين 11 0
42P165               بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.27 0
42P166               بازوبست چراغ سقف بيرون 0.53 0
42P167               شارژ يک باطري 0 0
42P168               شارژ دو باطري 0 0
42P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 0
42P170               کنترل و تعمير سيم کشي کابين 0 0
42P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 0
42P172               بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 0
42P173               بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 0
42P174 تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 0
42P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 0
42P176               باز و بست تاخوگراف 0.15 0
42P177 تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.38 0
42P178               بازوبست تبديل 24 به 12 0.38 0
42S100 سرويس اوليه 0 800000
42S101 سرويس دوره اي شماره 1 0 200000
42S102 سرويس دوره اي شماره 2 0 200000
42S103 سرويس دوره اي شماره 3 0 200000
42S104 سرويس دوره اي شماره 4 0 200000
42S105 سرويس دوره اي شماره 5 0 200000
42S106 سرويس دوره اي شماره 6 0 200000
42S107 سرويس دوره اي شماره 7 0 200000
42S108 سرويس دوره اي شماره 8 0 200000
42S109 سرويس دوره اي شماره 9 0 200000
42S110 سرويس دوره اي شماره 10 0 200000
42S111 سرويس دوره اي شماره 11 0 200000
42S112 سرويس دوره اي شماره 12 0 200000
42S113 سرويس دوره اي شماره 13 0 200000
42S114 سرويس دوره اي شماره 14 0 200000
42S115 سرويس دوره اي شماره 15 0 200000
42S116 سرويس دوره اي شماره 16 0 200000
42S117 سرويس دوره اي شماره 17 0 200000
42S118 سرويس دوره اي شماره 18 0 200000
42S119 سرويس دوره اي شماره 19 0 200000
42S120 تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.6 0
42S121 تعويض روغن گيربکس 0.45 0
42S122 تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 0
42S123 تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 0
42S124 تعويض فيلتر هوا 0.23 0
42S125 تعويض فيلتر روغن 0.23 0
42S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08 0
42S127               بازديد روغن گيربکس 0.08 0
42S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08 0
42S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 0
42S130 آچارکشي کامل خودرو 0 800000
42W100               بازوبست غربيلک فرمان 0.6 0
42W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
42W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 0
42W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
42W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
42W105               بازوبست جعبه فرمان 1.27 0
42W106               ميزان فرمان 0.53 0
42W107               بازوبست پايه چدني فرمان 0.53 0
42W108               بازوبست يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 0
42W109               بازوبست سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 0
42W110               بازوبست بوش غربيلک فرمان 0.38 0
42W111               بازوبست چهار شاخه فرمان 0.53 0
42W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
42X100               صافکاري 0 0
42X101               نقاشي 0 0
42F146 تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 0
4.20E+177 فيلرگيري موتور 0 480000
42P179 تعويض چهار باطري 0.4 0
42G139               بازوبست رام گيربکس 1.5 0
42C189 بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 0
42C188               بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 0
42W113               بازوبست براکت جعبه فرمان 0.2 0
42G140               تنظيم دسته دنده 0.4 0
4.20E+178 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي 0.4 0
42A150               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 0
42A151               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 0
42G141               باز و بست مجموعه سيلندر سبک و سنگين 0.4 0
42B152               رگلاژ بازوهاي ترمز (جغجغه) 0.5 0
4.20E+179 تنظيم تسمه هاي موتور 0.2 0
42P180               بازوبست ضربه گير مخروطي و حلقوي دسته موتور جلو (به همراه آزاد نمودن موتور) 2 0
42B153               بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.25 0
42P181               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 0
42A152               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(يک طرف) 1 0
42A153               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(دو طرف) 1.9 0
42W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
42A154               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 0
42A155               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 0
42A156               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 3 0
42A157               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 0
42A158               تعمير کامل کله گاوي 5.2 0
42A159               بازوبست پلوس دو طرف 1 0
4.20E+180 بازوبست ميل سوپاپ درجا و تعويض بوشها 0.5 0
42P182               تعويض دنده استارت 0.4 0
42C190 تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (يک طرف) 2 0
42C191 تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (دو طرف) 4 0
42G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 0
4.20E+181 بازوبست نشيمنگاه پروانه (شامل بازوبست پروانه و پولي) 1.1 0
42G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 0
4.20E+182 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 0
4.00E+108 باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 0
40E648               باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 0
40E649               باز و بست درپوش پمپ هيدروليک فرمان روي سيني جلو 0.3 0
42B154               بازوبست دو عدد طبق پشت کفشکهاي جلو 0.7 0
42F147               باز و بستن دو قامه جلو فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 0
42F148               باز و بستن دو قامه عقب فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 0
42F149               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(دو طرف ) 1 0
42F150               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(يک طرف ) 0.5 0
42A160               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 0
42A161               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي ( يک سمت) 1 0
42A162               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي (دو سمت) 2 0
42C192               تعويض درب کابين هر دوسمت 1.9 0
4.20E+183 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 0
42Z000               کد بدون اجرت 0 1
42C193               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 0