برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 M1929C TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
4E+108 باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 5,328,000  4,752,000 
40E648               باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 5,328,000  4,752,000 
40E649               باز و بست درپوش پمپ هيدروليک فرمان روي سيني جلو 0.3 333,000  297,000 
42A100               پياده و سوار کردن محور عقب 3.3 3,663,000  3,267,000 
42A101 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 999,000  891,000 
42A102 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 1,776,000  1,584,000 
42A103 تعويض لنت هر چرخ 0.75 832,500  742,500 
42A104               بازوبست لنت يک محور 1.3 1,443,000  1,287,000 
42A105               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 255,300  227,700 
42A106               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و بازوبست کاسه نمد 1.13 1,254,300  1,118,700 
42A107               باز و بستن محور جلو 3 3,330,000  2,970,000 
42A108               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 1,332,000  1,188,000 
42A109               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 888,000  792,000 
42A110               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 832,500  742,500 
42A111 بازوبست پلوس يک طرف 0.53 588,300  524,700 
42A112               بازوبست پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 255,300  227,700 
42A113               بازوبست کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 832,500  742,500 
42A114               بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 3,330,000  2,970,000 
42A115               بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 1,443,000  1,287,000 
42A116 تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 421,800  376,200 
42A117               بازوبست روغن توپي يک محور 0.23 255,300  227,700 
42A118               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 1,087,800  970,200 
42A119               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 1,942,500  1,732,500 
42A120               بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 1,809,300  1,613,700 
42A121               بازوبست دو عدد سگدست 3 3,330,000  2,970,000 
42A122               بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 588,300  524,700 
42A123               بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 1,165,500  1,039,500 
42A124               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 832,500  742,500 
42A125               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 1,087,800  970,200 
42A126               بازوبست کله گاوي 1.63 2,171,160  1,936,440 
42A127               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 1,505,160  1,342,440 
42A128               بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 1,505,160  1,342,440 
42A129               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 166,500  148,500 
42A130               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 255,300  227,700 
42A131               بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
42A132               بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
42A133               بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
42A134               بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
42A135               بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 255,300  227,700 
42A136               بازوبست هر دو تاير جلو 0.45 499,500  445,500 
42A137               بازوبست يک تاير عقب 0.3 333,000  297,000 
42A138               بازوبست دو تاير عقب 0.6 666,000  594,000 
42A139               بازوبست کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
42A140               بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
42A141               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
42A142               بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 1,665,000  1,485,000 
42A143               بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 1,254,300  1,118,700 
42A144               بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 2,164,500  1,930,500 
42A145               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 1,443,000  1,287,000 
42A146               بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 588,300  524,700 
42A147               بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
42A148               بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 2,664,000  2,376,000 
42A149               بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 999,000  891,000 
42A150               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 555,000  495,000 
42A151               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 999,000  891,000 
42A152               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(يک طرف) 1 1,110,000  990,000 
42A153               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(دو طرف) 1.9 2,109,000  1,881,000 
42A154               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 1,665,000  1,485,000 
42A155               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
42A156               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 3 3,330,000  2,970,000 
42A157               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
42A158               تعمير کامل کله گاوي 5.2 6,926,400  6,177,600 
42A159               بازوبست پلوس دو طرف 1 1,110,000  990,000 
42A160               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 9,435,000  8,415,000 
42A161               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي ( يک سمت) 1 1,110,000  990,000 
42A162               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي (دو سمت) 2 2,220,000  1,980,000 
42B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 1,254,300  1,118,700 
42B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 588,300  524,700 
42B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 588,300  524,700 
42B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
42B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
42B105 تعويض فيلتر خشک کن 0.15 166,500  148,500 
42B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 499,500  445,500 
42B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 588,300  524,700 
42B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 588,300  524,700 
42B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 421,800  376,200 
42B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 1,087,800  970,200 
42B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 588,300  524,700 
42B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 421,800  376,200 
42B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 666,000  594,000 
42B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 666,000  594,000 
42B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
42B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
42B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 999,000  891,000 
42B118 تعويض سنسور ABS 0.38 421,800  376,200 
42B119               بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 705,960  629,640 
42B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 588,300  524,700 
42B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 588,300  524,700 
42B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
42B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 588,300  524,700 
42B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
42B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
42B127               بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 832,500  742,500 
42B128               بازوبست سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 166,500  148,500 
42B129               بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 255,300  227,700 
42B130               بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 421,800  376,200 
42B131               بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 421,800  376,200 
42B132               بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 832,500  742,500 
42B133               بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 421,800  376,200 
42B134               بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 166,500  148,500 
42B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 588,300  524,700 
42B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 588,300  524,700 
42B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 499,500  445,500 
42B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 8,547,000  7,623,000 
42B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 166,500  148,500 
42B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 1,087,800  970,200 
42B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 588,300  524,700 
42B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
42B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 588,300  524,700 
42B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
42B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
42B146               بازوبست يکعدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 666,000  594,000 
42B147               بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 1,332,000  1,188,000 
42B148               بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 421,800  376,200 
42B149               بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 832,500  742,500 
42B150               بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 1,254,300  1,118,700 
42B151               بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 1,443,000  1,287,000 
42B152               رگلاژ بازوهاي ترمز (جغجغه) 0.5 555,000  495,000 
42B153               بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.25 277,500  247,500 
42B154               بازوبست دو عدد طبق پشت کفشکهاي جلو 0.7 777,000  693,000 
42C100 پياده و سوار کردن کابين جهت بازوبست 7.7 10,256,400  9,147,600 
42C101 باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 588,300  524,700 
42C102 باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 1,087,800  970,200 
42C103 بازو بستن داشبورد کامل 4.95 6,593,400  5,880,600 
42C104 باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 832,500  742,500 
42C105 تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 7,326,000  6,534,000 
42C106 لخت کردن کابين 3 3,330,000  2,970,000 
42C107 بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 2,664,000  2,376,000 
42C108 بازوبست شيشه درب (يک طرف) 1.3 1,443,000  1,287,000 
42C109 بازوبست شيشه درب (دو طرف) 2.4 2,664,000  2,376,000 
42C110 بازوبست شيشه عقب (يک عدد) 0.75 832,500  742,500 
42C111 بازوبست شيشه عقب (دوعدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
42C112 بازوبست سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 832,500  742,500 
42C113 بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 588,300  524,700 
42C114 بازوبست پايه آئينه 0.45 499,500  445,500 
42C115 بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
42C116 بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
42C117 بازوبست رکاب و پله ها 0.98 1,087,800  970,200 
42C118 بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 999,000  891,000 
42C119 بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 1,731,600  1,544,400 
42C120 بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
42C121 بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
42C122 بازوبست صندلي راننده 0.75 832,500  742,500 
42C123 بازوبست صندلي شاگرد 0.98 1,087,800  970,200 
42C124 بازوبست روکش سقف 2.4 2,664,000  2,376,000 
42C125 بازوبست روکش پشت کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
42C126 بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
42C127 بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
42C128 بازوبست سپر کامل 1.95 2,164,500  1,930,500 
42C129 بازوبست رکاب زير سپر 0.38 421,800  376,200 
42C130 بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
42C131 بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 832,500  742,500 
42C132 بازوبست جک زير کابين 0.98 1,087,800  970,200 
42C133 بازوبست چدني جک کابين 0.53 588,300  524,700 
42C134 بازوبست فقل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 666,000  594,000 
42C135 بازوبست فقل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 666,000  594,000 
42C136 بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 421,800  376,200 
42C137 بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 421,800  376,200 
42C138 بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 1,809,300  1,613,700 
42C139 بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 421,800  376,200 
42C140 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 2,519,700  2,247,300 
42C141 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 832,500  742,500 
42C142 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 1,087,800  970,200 
42C143 بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه بازوبست در) 1.3 1,443,000  1,287,000 
42C144 رگلاژ در(يک طرف) 0.15 166,500  148,500 
42C145 رگلاژ در(دو طرف) 0.3 333,000  297,000 
42C146 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 421,800  376,200 
42C147 بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 999,000  891,000 
42C148 بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 255,300  227,700 
42C149 بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 421,800  376,200 
42C150 بازوبست پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
42C151 بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 588,300  524,700 
42C152 بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 666,000  594,000 
42C153 بازوبست گاز دستي 0.53 588,300  524,700 
42C154 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
42C155 بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 4,395,600  3,920,400 
42C156 تعمير پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
42C157 بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 705,960  629,640 
42C158 بازوبست جک جلو پنجره 0.23 255,300  227,700 
42C159 بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 499,500  445,500 
42C160 بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 333,000  297,000 
42C161 بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 588,300  524,700 
42C162 بازوبست بوق بادي 0.53 588,300  524,700 
42C163 باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
42C164 باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
42C165 باز و بست جلو پنجره 0.6 666,000  594,000 
42C166 باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 333,000  297,000 
42C167 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 421,800  376,200 
42C168 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 421,800  376,200 
42C169 بازوبست ضبط صوت 0.23 255,300  227,700 
42C170 باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
42C171 بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 1,305,360  1,164,240 
42C172 بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
42C173 بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
42C174 بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 506,160  451,440 
42C175 بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 333,000  297,000 
42C176 بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 499,500  445,500 
42C177 بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 705,960  629,640 
42C178 تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 499,500  445,500 
42C179 بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 255,300  227,700 
42C180 بازوبست پدال گاز 0.98 1,087,800  970,200 
42C181 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
42C182 بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 666,000  594,000 
42C183 بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 255,300  227,700 
42C184 بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
42C185 بازوبست بخاري درجا 0.6 799,200  712,800 
42C186 نصب آرم 0.23 255,300  227,700 
42C187 بازوبست فندک 0.23 255,300  227,700 
42C188               بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 188,700  168,300 
42C189 بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 377,400  336,600 
42C190 تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
42C191 تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
42C192               تعويض درب کابين هر دوسمت 1.9 2,109,000  1,881,000 
42C193               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 555,000  495,000 
42D100               باز و بستن گاردان بين گيربکس و منجيد گاردان (1929C) 0.8 888,000  792,000 
42D101               باز و بستن گاردان بين منجيد گاردان و ديفرانسيل (1929C) 0.8 888,000  792,000 
42D102               بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 588,300  524,700 
42D103               بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 666,000  594,000 
4.2E+101 پياده و سوار کردن موتور 9 9,990,000  8,910,000 
4.2E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 8.5 9,435,000  8,415,000 
4.2E+103 جمع کردن موتور روي استند 26.5 38,239,500  34,105,500 
4.2E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 6 6,660,000  5,940,000 
4.2E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 21 30,303,000  27,027,000 
4.2E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 1,505,160  1,342,440 
4.2E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 2,220,000  1,980,000 
4.2E+108 باز و بستن سيني جلو بازوبست کاسه نمد 3 3,996,000  3,564,000 
4.2E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.38 506,160  451,440 
4.2E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 799,200  712,800 
4.2E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 2,597,400  2,316,600 
4.2E+112 بازوبست دنده فلايويل 0.75 999,000  891,000 
4.2E+113 بازوبست پمپ باد و تايم 4 5,328,000  4,752,000 
4.2E+114 تعمير کامل پمپ باد 3 3,996,000  3,564,000 
4.2E+115 باز و بستن و بازوبست سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.23 306,360  273,240 
4.2E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.6 799,200  712,800 
4.2E+117 باز و بست سيلندر پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
4.2E+118 باز و بستن شاتون و پيستون پمپ باد 0.53 705,960  629,640 
4.2E+119 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 905,760  807,840 
4.2E+120 باز و بستن منيفولد هوا 0.98 1,087,800  970,200 
4.2E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 754,800  673,200 
4.2E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 754,800  673,200 
4.2E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و بازوبست واشر 1.3 1,443,000  1,287,000 
4.2E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 588,300  524,700 
4.2E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 6.6 8,791,200  7,840,800 
4.2E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.3 1,731,600  1,544,400 
4.2E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 2,164,500  1,930,500 
4.2E+128 باز و بستن پروانه 0.75 832,500  742,500 
4.2E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.27 1,691,640  1,508,760 
4.2E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.23 306,360  273,240 
4.2E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 255,300  227,700 
4.2E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 255,300  227,700 
4.2E+133 بازوبست يک در سوپاپ و بازوبست واشر 0.15 166,500  148,500 
4.2E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و بازوبست واشرها 0.9 999,000  891,000 
4.2E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 506,160  451,440 
4.2E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و بازوبست رينگ آن 0.53 764,790  682,110 
4.2E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و بازوبست رينگها آن 1.05 1,515,150  1,351,350 
4.2E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و بازوبست رينگهاي آن 2.52 3,636,360  3,243,240 
4.2E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 865,800  772,200 
4.2E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 4,155,840  3,706,560 
4.2E+141 بازوبست بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 7,142,850  6,370,650 
4.2E+142 بازوبست يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.53 705,960  629,640 
4.2E+143 بازوبست بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 306,360  273,240 
4.2E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 666,000  594,000 
4.2E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 588,300  524,700 
4.2E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 2,863,800  2,554,200 
4.2E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 1,505,160  1,342,440 
4.2E+148 بازوبست ترموستات 0.6 666,000  594,000 
4.2E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 255,300  227,700 
4.2E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 255,300  227,700 
4.2E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 421,800  376,200 
4.2E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 588,300  524,700 
4.2E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
4.2E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
4.2E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 421,800  376,200 
4.2E+156 بازوبست شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 1 1,110,000  990,000 
4.2E+157 تحت فشار گذاشتن يک سرسيلندر 0                        1                         1 
4.2E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 216,450  193,050 
4.2E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 1,082,250  965,250 
4.2E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 588,300  524,700 
4.2E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 588,300  524,700 
4.2E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 832,500  742,500 
4.2E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 832,500  742,500 
4.2E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
4.2E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
4.2E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 588,300  524,700 
4.2E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 421,800  376,200 
4.2E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 421,800  376,200 
4.2E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 1.2 1,332,000  1,188,000 
4.2E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 1,165,500  1,039,500 
4.2E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 421,800  376,200 
4.2E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 255,300  227,700 
4.2E+177 فيلرگيري موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
4.2E+178 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي 0.4 444,000  396,000 
4.2E+179 تنظيم تسمه هاي موتور 0.2 222,000  198,000 
4.2E+180 بازوبست ميل سوپاپ درجا و تعويض بوشها 0.5 555,000  495,000 
4.2E+181 بازوبست نشيمنگاه پروانه (شامل بازوبست پروانه و پولي) 1.1 1,221,000  1,089,000 
4.2E+182 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 5,550,000  4,950,000 
4.2E+183 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 8,103,000  7,227,000 
4.2E+184 باز و بست سيلندر خاموش کن پمپ انژکتور 0.2 222,000  198,000 
4.2E+185 تعويض شلنگهاي رفت و برگشت منبع انبساط 0.4 444,000  396,000 
4.2E+186 تعويض شلنگ خروجي هيدروليک فرمان 0.3 333,000  297,000 
42F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 1,443,000  1,287,000 
42F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 2,664,000  2,376,000 
42F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
42F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
42F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 1,665,000  1,485,000 
42F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 3,063,600  2,732,400 
42F106               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 1,409,700  1,257,300 
42F107               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 1,942,500  1,732,500 
42F108               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت بازوبست لايه فنر 2.47 2,741,700  2,445,300 
42F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت بازوبست لايه فنر 2.15 2,386,500  2,128,500 
42F110               بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 1,731,600  1,544,400 
42F111               بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 999,000  891,000 
42F112               بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 588,300  524,700 
42F113               بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
42F114               بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 255,300  227,700 
42F115               بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 499,500  445,500 
42F116               بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 666,000  594,000 
42F117               بازوبست لوازم مندل 0.68 754,800  673,200 
42F118               بازوبست کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 2,164,500  1,930,500 
42F119               بازوبست گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
42F120               بازوبست واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 588,300  524,700 
42F121               بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 832,500  742,500 
42F122               بازوبست منبع اگزوز 0.75 832,500  742,500 
42F123               بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 421,800  376,200 
42F124               بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 333,000  297,000 
42F125               بازوبست باک گازوئيل 0.98 1,087,800  970,200 
42F126               بازوبست درجه باک 0.23 255,300  227,700 
42F127               بازوبست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
42F128               بازوبست شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
42F129               بازوبست شيلنگ برگشت سوخت 0.23 255,300  227,700 
42F130               بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
42F131 تعويض مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 421,800  376,200 
42F132 تعويض فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 166,500  148,500 
42F133               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 166,500  148,500 
42F134               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 166,500  148,500 
42F135               بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 588,300  524,700 
42F136               بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 1,165,500  1,039,500 
42F137               بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 255,300  227,700 
42F138               بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 421,800  376,200 
42F139 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.63 2,352,090  2,097,810 
42F140               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 666,000  594,000 
42F141 تحت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 255,300  227,700 
42F142               بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 588,300  524,700 
42F143               بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 588,300  524,700 
42F144               بازوبست بادگير رادياتور 0.53 588,300  524,700 
42F145               بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 499,500  445,500 
42F146 تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 222,000  198,000 
42F147               باز و بستن دو قامه جلو فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 777,000  693,000 
42F148               باز و بستن دو قامه عقب فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 777,000  693,000 
42F149               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(دو طرف ) 1 1,110,000  990,000 
42F150               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(يک طرف ) 0.5 555,000  495,000 
42G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 7,770,000  6,930,000 
42G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 1,332,000  1,188,000 
42G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 2,664,000  2,376,000 
42G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 599,400  534,600 
42G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 1,332,000  1,188,000 
42G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 1,598,400  1,425,600 
42G106               بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 888,000  792,000 
42G107               بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 1,443,000  1,287,000 
42G108               بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 1,332,000  1,188,000 
42G109               بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 306,360  273,240 
42G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
42G111               بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
42G112               بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 832,500  742,500 
42G113               بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 499,500  445,500 
42G114               بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 255,300  227,700 
42G115               بازوبست P.T.O 0.75 832,500  742,500 
42G116               بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 588,300  524,700 
42G117               بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 799,200  712,800 
42G118               بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
42G119               بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 421,800  376,200 
42G120               بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
42G121               بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 166,500  148,500 
42G122               بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل کابين 0.53 705,960  629,640 
42G123               تعمير اساسي گيربکس 10 14,430,000  12,870,000 
42G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 255,300  227,700 
42G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 499,500  445,500 
42G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 199,800  178,200 
42G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 255,300  227,700 
42G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 999,000  891,000 
42G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 3,463,200  3,088,800 
42G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 599,400  534,600 
42G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 1,505,160  1,342,440 
42G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 421,800  376,200 
42G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 588,300  524,700 
42G134               بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
42G135               بازوبست سوپاپ هواي بازوبست دنده گيربکس 0.38 421,800  376,200 
42G136               بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي بازوبست دنده) 0.38 421,800  376,200 
42G137               بازوبست مجموعه سيلندر بازوبست دنده 0.53 588,300  524,700 
42G138               بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 666,000  594,000 
42G139               بازوبست رام گيربکس 1.5 1,665,000  1,485,000 
42G140               تنظيم دسته دنده 0.4 444,000  396,000 
42G141               باز و بست مجموعه سيلندر سبک و سنگين 0.4 444,000  396,000 
42G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 666,000  594,000 
42G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 444,000  396,000 
42I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 1,731,600  1,544,400 
42I101               تايم و هواگيري پمپ انژکتور 0.9 1,198,800  1,069,200 
42I102               بازوبست کوپلينگ پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
42I103               پياده و سوار کردن پمپ سه گوش درجا 0.53 588,300  524,700 
42I104               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 1,332,000  1,188,000 
42I105               بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 222,000  198,000 
42I106               تعمير پمپ سه گوش 0.75 999,000  891,000 
42I109               هواگيري مدار سوخت 0.38 421,800  376,200 
42P100               باز و بستن استارت 0.75 832,500  742,500 
42P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 421,800  376,200 
42P102               باز و بستن دينام 0.53 588,300  524,700 
42P103               تست استارت 0.3 333,000  297,000 
42P104               تعمير استارت کامل 1.5 1,998,000  1,782,000 
42P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 666,000  594,000 
42P106               تعمير دينام 1.7 2,264,400  2,019,600 
42P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 2,813,850  2,509,650 
42P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 2,352,090  2,097,810 
42P109 تعويض يک باطري 0.15 166,500  148,500 
42P110 تعويض دو باطري 0.23 255,300  227,700 
42P111               بازوبست يک گيره باطري 0.23 255,300  227,700 
42P112               بازوبست اتوماتيک راهنما 0.23 306,360  273,240 
42P113               بازوبست هر رله 0.08 106,560                95,040 
42P114               بازوبست بوق شهري 0.23 255,300  227,700 
42P115               بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 1,305,360  1,164,240 
42P116               بازوبست بوبين سوئيج 0.38 506,160  451,440 
42P117               بازوبست دسته راهنما 0.6 799,200  712,800 
42P118               بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 506,160  451,440 
42P119               بازوبست درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 999,000  891,000 
42P120               بازوبست درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 799,200  712,800 
42P121               بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 705,960  629,640 
42P123               بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 399,600  356,400 
42P124               بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 166,500  148,500 
42P125 تعويض فشنگي روغن 0.3 333,000  297,000 
42P126               بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 333,000  297,000 
42P127               بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 255,300  227,700 
42P128               بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 255,300  227,700 
42P129               بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 499,500  445,500 
42P130               بازوبست صفحه آمپرها 0.68 981,240  875,160 
42P131               بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 705,960  629,640 
42P132               بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 506,160  451,440 
42P133               بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
42P134 تعويض درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
42P135               بازوبست پولي دينام 0.45 499,500  445,500 
42P136               بازوبست آفتامات دينام 0.38 506,160  451,440 
42P137               بازوبست اتوماتيک استارت 0.45 599,400  534,600 
42P138               بازوبست بوبين اتوماتيک استارت 0.38 506,160  451,440 
42P139               بازوبست منبع شيشه شور 0.3 333,000  297,000 
42P140               بازوبست چراغهاي جلو 1.2 1,332,000  1,188,000 
42P141 تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 333,000  297,000 
42P142 تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 666,000  594,000 
42P143               بازوبست شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
42P144               بازوبست زه چراغ (يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
42P145               بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
42P146               بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
42P147               بازوبست شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 255,300  227,700 
42P148 تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 255,300  227,700 
42P149               بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 166,500  148,500 
42P150 تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 255,300  227,700 
42P151 تعويض پمپ شيشه شور 0.38 421,800  376,200 
42P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 1,409,700  1,257,300 
42P153               بازوبست موتور برف پاک کن 0.53 588,300  524,700 
42P154               بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
42P155               بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 666,000  594,000 
42P156               بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 1,165,500  1,039,500 
42P157               بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
42P158               بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 166,500  148,500 
42P159               بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
42P160               بازوبست يک چراغ سقف داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
42P161 تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 166,500  148,500 
42P162               بازوبست بوق خطر کم بودن آب 0.3 333,000  297,000 
42P163               بازوبست سيم کشي شاسي 3 4,329,000  3,861,000 
42P164               بازوبست سيم کشي کابين 11 15,873,000  14,157,000 
42P165               بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.27 1,832,610  1,634,490 
42P166               بازوبست چراغ سقف بيرون 0.53 588,300  524,700 
42P167 شارژ يک باطري 1 1,110,000  990,000 
42P168 شارژ دو باطري 2 2,220,000  1,980,000 
42P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 421,800  376,200 
42P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 1,443,000  1,287,000 
42P172               بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 1,305,360  1,164,240 
42P173               بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 588,300  524,700 
42P174 تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 255,300  227,700 
42P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 1,087,800  970,200 
42P176               باز و بست تاخوگراف 0.15 166,500  148,500 
42P177 تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.38 421,800  376,200 
42P178               بازوبست تبديل 24 به 12 0.38 421,800  376,200 
42P179 تعويض چهار باطري 0.4 444,000  396,000 
42P180               بازوبست ضربه گير مخروطي و حلقوي دسته موتور جلو (به همراه آزاد نمودن موتور) 2 2,664,000  2,376,000 
42P181               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 932,400  831,600 
42P182               تعويض دنده استارت 0.4 444,000  396,000 
42P183               تعويض اورينگ لوله کولر 0.1 111,000                99,000 
42P184               تعويض سنسور ترمز دستي 0.6 799,200  712,800 
42P185               تست با دستگاه جهت رفع عيب سيستم ترمز 0.5 666,000  594,000 
42P186               باز و بست رو دري جهت تعمير سيم کشي 1.5 1,998,000  1,782,000 
42P187               باز و بست چراغ مطالعه 0.15 199,800  178,200 
42S100 سرويس اوليه 1 1,110,000  990,000 
42S101 سرويس دوره اي شماره 1 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S102 سرويس دوره اي شماره 2 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S103 سرويس دوره اي شماره 3 3 1,350,000  1,350,000 
42S104 سرويس دوره اي شماره 4 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S105 سرويس دوره اي شماره 5 3.5 1,575,000  1,575,000 
42S106 سرويس دوره اي شماره 6 3 1,350,000  1,350,000 
42S107 سرويس دوره اي شماره 7 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S108 سرويس دوره اي شماره 8 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S109 سرويس دوره اي شماره 9 3 1,350,000  1,350,000 
42S110 سرويس دوره اي شماره 10 3.5 1,575,000  1,575,000 
42S111 سرويس دوره اي شماره 11 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S112 سرويس دوره اي شماره 12 3 1,350,000  1,350,000 
42S113 سرويس دوره اي شماره 13 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S114 سرويس دوره اي شماره 14 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S115 سرويس دوره اي شماره 15 3.75 1,687,500  1,687,500 
42S116 سرويس دوره اي شماره 16 3.34 1,503,000  1,503,000 
42S117 سرويس دوره اي شماره 17 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S118 سرويس دوره اي شماره 18 3.75 1,687,500  1,687,500 
42S119 سرويس دوره اي شماره 19 2.75 1,237,500  1,237,500 
42S120 تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.6 666,000  594,000 
42S121 تعويض روغن گيربکس 0.45 499,500  445,500 
42S122 تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 499,500  445,500 
42S123 تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 588,300  524,700 
42S124 تعويض فيلتر هوا 0.23 255,300  227,700 
42S125 تعويض فيلتر روغن 0.23 255,300  227,700 
42S126 سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08               88,800                79,200 
42S127 بازديد روغن گيربکس 0.08               88,800                79,200 
42S128 بازديد روغن ديفرانسيل 0.08               88,800                79,200 
42S129 گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 666,000  594,000 
42S130 آچارکشي کامل خودرو به همراه تعويض فيلترها و روانکارها مطابق با چک ليست 1 2,160,000  2,160,000 
42W100               بازوبست غربيلک فرمان 0.6 666,000  594,000 
42W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 588,300  524,700 
42W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 1,598,400  1,425,600 
42W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
42W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
42W105               بازوبست جعبه فرمان 1.27 1,691,640  1,508,760 
42W106               ميزان فرمان 0.53 588,300  524,700 
42W107               بازوبست پايه چدني فرمان 0.53 588,300  524,700 
42W108               بازوبست يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 588,300  524,700 
42W109               بازوبست سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 1,165,500  1,039,500 
42W110               بازوبست بوش غربيلک فرمان 0.38 421,800  376,200 
42W111               بازوبست چهار شاخه فرمان 0.53 588,300  524,700 
42W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 166,500  148,500 
42W113               بازوبست براکت جعبه فرمان 0.2 222,000  198,000 
42W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 399,600  356,400 
42W115               باز و بست يک عدد تاير از روي رينگ 1 1,110,000  990,000 
42W116               باز و بست دو عدد تاير از روي رينگ 2 2,220,000  1,980,000 
42W117               باز و بست  سه عدد تاير از روي رينگ 3 3,330,000  2,970,000 
42W118               باز و بست چهار عدد تاير از روي رينگ 4 4,440,000  3,960,000 
42W119               باز و بست پنج عدد تاير از روي رينگ 5 5,550,000  4,950,000 
42W120               باز و بست شش عدد تاير از روي رينگ 6 6,660,000  5,940,000 
42Z000               کد بدون اجرت 0                        1                         1