برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M1929D لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
43A100               پياده و سوار کردن محور عقب 3.3 0
43A101 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 0
43A102 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 0
43A103               بازوبست لنت هر چرخ 0.75 0
43A104               بازوبست لنت يک محور 1.3 0
43A105               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 0
43A106               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و بازوبست کاسه نمد 1.13 0
43A107               باز و بستن محور جلو 3 0
43A108               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 0
43A109               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 0
43A110               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 0
43A111 بازوبست پلوس يک طرف 0.53 0
43A112               بازوبست پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 0
43A113               بازوبست کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 0
43A114               بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 0
43A115               بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 0
43A116 تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 0
43A117 تعويض روغن توپي يک محور 0.23 0
43A118               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 0
43A119               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 0
43A120               بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 0
43A121               بازوبست دو عدد سگدست 3 0
43A122               بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 0
43A123               بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 0
43A124               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 0
43A125               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 0
43A126               بازوبست کله گاوي 1.63 0
43A127               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 0
43A128               بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 0
43A129               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 0
43A130               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 0
43A131               بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 0
43A132               بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 0
43A133               بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 0
43A134               بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 0
43A135               بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 0
43A136               بازوبست هر دو تاير جلو 0.45 0
43A137               بازوبست يک تاير عقب 0.3 0
43A138               بازوبست دو تاير عقب 0.6 0
43A139               بازوبست کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 0
43A140               بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 0
43A141               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 0
43A142               بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 0
43A143               بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 0
43A144               بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 0
43A145               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 0
43A146               بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 0
43A147               بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 0
43A148               بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 0
43A149               بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 0
43B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 0
43B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 0
43B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 0
43B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
43B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
43B105 تعويض فيلتر خشک کن 0.15 0
43B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 0
43B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 0
43B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 0
43B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 0
43B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 0
43B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 0
43B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 0
43B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 0
43B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 0
43B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 0
43B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 0
43B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 0
43B118 تعويض سنسور ABS 0.38 0
43B119               بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 0
43B120               بازوبست سوپاپ ABS شاسي 0 0
43B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 0
43B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 0
43B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 0
43B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 0
43B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 0
43B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 0
43B127               بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 0
43B128               بازوبست سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 0
43B129               بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 0
43B130               بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 0
43B131               بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 0
43B132               بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 0
43B133               بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 0
43B134               بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 0
43B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 0
43B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 0
43B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 0
43B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 0
43B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 0
43B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 0
43B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 0
43B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 0
43B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 0
43B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 0
43B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 0
43B146               بازوبست يکعدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 0
43B147               بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 0
43B148               بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 0
43B149               بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 0
43B150               بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 0
43B151               بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 0
43C100               پياده و سوار کردن کابين جهت بازوبست 7.7 0
43C101               باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 0
43C102               باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 0
43C103               بازو بستن داشبورد کامل 4.95 0
43C104               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 0
43C105               تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 0
43C106               لخت کردن کابين 3 0
43C107               بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 0
43C108               بازوبست شيشه درب (يک طرف) 1.3 0
43C109               بازوبست شيشه درب (دو طرف) 2.4 0
43C110               بازوبست شيشه عقب (يک عدد) 0.75 0
43C111               بازوبست شيشه عقب (دوعدد) 1.3 0
43C112               بازوبست سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 0
43C113               بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 0
43C114               بازوبست پايه آئينه 0.45 0
43C115               بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 0
43C116               بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 0
43C117               بازوبست رکاب و پله ها 0.98 0
43C118               بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 0
43C119               بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 0
43C120               بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 0
43C121               بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 0
43C122               بازوبست صندلي راننده 0.75 0
43C123               بازوبست صندلي شاگرد 0.98 0
43C124               بازوبست روکش سقف 2.4 0
43C125               بازوبست روکش پشت کابين 1.3 0
43C126               بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 0
43C127               بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 0
43C128               بازوبست سپر کامل 1.95 0
43C129               بازوبست رکاب زير سپر 0.38 0
43C130               بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 0
43C131               بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 0
43C132               بازوبست جک زير کابين 0.98 0
43C133               بازوبست چدني جک کابين 0.53 0
43C134               بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 0
43C135               بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 0
43C136               بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 0
43C137               بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 0
43C138               بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 0
43C139               بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 0
43C140               بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 0
43C141               بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 0
43C142               بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 0
43C143               بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه بازوبست در) 1.3 0
43C144               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
43C145               رگلاژ در(دو طرف) 0.3 0
43C146               بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
43C147               بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 0
43C148               بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 0
43C149               بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 0
43C150               بازوبست پمپ جک کابين 0.75 0
43C151               بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 0
43C152               بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 0
43C153               بازوبست گاز دستي 0.53 0
43C154               بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 0
43C155               بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 0
43C156               تعمير پمپ جک کابين 0.75 0
43C157               بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 0
43C158               بازوبست جک جلو پنجره 0.23 0
43C159               بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 0
43C160               بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 0
43C161               بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 0
43C162               بازوبست بوق بادي 0.53 0
43C163               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
43C164               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
43C165               باز و بست جلو پنجره 0.6 0
43C166               باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 0
43C167               بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 0
43C168               بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
43C169               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
43C170               باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 0
43C171               بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 0
43C172               بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 0
43C173               بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 0
43C174               بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 0
43C175               بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 0
43C176               بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 0
43C177               بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 0
43C178 تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 0
43C179               بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 0
43C180               بازوبست پدال گاز 0.98 0
43C181               بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
43C182               بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 0
43C183               بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 0
43C184               بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 0
43C185               بازوبست بخاري درجا 0.6 0
43C186               نصب آرم 0.23 0
43C187               بازوبست فندک 0.23 0
43D100               بازوبست گاردان 1 0
43D101               بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 0
43D102               بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 0
######## پياده و سوار کردن موتور 9 0
######## از هم پاشيدن موتور روي استند 8.5 0
######## جمع کردن موتور روي استند 26.5 0
######## از هم پاشيدن موتور روي شاسي 6 0
######## جمع کردن موتور روي شاسي 21 0
######## باز و بستن توربوشارژ 1.13 0
######## باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 0
######## باز و بستن سيني جلو بازوبست کاسه نمد 3 0
######## باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.38 0
######## پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 0
######## پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 0
######## بازوبست دنده فلايويل 0.75 0
######## بازوبست پمپ باد و تايم 4 0
######## تعمير کامل پمپ باد 3 0
######## باز و بستن و بازوبست سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.23 0
######## باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.6 0
######## باز و بست سيلندر پمپ باد 0.38 0
######## باز و بستن شاتون و پيستون پمپ باد 0.53 0
######## باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 0
######## باز و بستن منيفولد هوا 0.98 0
######## باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 0
######## باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 0
######## باز و بستن پوسته روغن سرد کن و بازوبست واشر 1.3 0
######## بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 0
######## پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 6.6 0
######## پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.3 0
######## پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 0
######## باز و بستن پروانه 0.75 0
######## بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.27 0
######## باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.23 0
######## باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 0
######## باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 0
######## بازوبست يک در سوپاپ و بازوبست واشر 0.15 0
######## بازوبست کليه درهاي سوپاپ و بازوبست واشرها 0.9 0
######## بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 0
######## بازوبست يک پيستون و شاتون و بازوبست رينگ آن 0.53 0
######## بازوبست دو پيستون و شاتون و بازوبست رينگها آن 1.05 0
######## بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و بازوبست رينگهاي آن 2.52 0
######## بازوبست يک بوش سيلندر 0.6 0
######## بازوبست بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 0
######## بازوبست بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 0
######## بازوبست يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.53 0
######## بازوبست بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
######## بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 0
######## تعويض فشنگي روغن 0.53 0
######## بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 0
######## تعمير واتر پمپ 1.13 0
######## بازوبست ترموستات 0.6 0
######## بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 0
######## بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 0
######## بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 0
######## بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 0
######## بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 0
######## بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 0
######## بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 0
######## بازوبست شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 0 0
######## تحت فشار گذاشتن يک سرسيلندر 0 0
######## تحت فشار گذاشتن تمام سرسيلندرها 0 0
######## اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 0
######## اندازه گيري کليه بوشها 0.75 0
######## آب بندي سوپاپ هاي يک سرسيلندر 0 0
######## آب بندي سوپاپ هاي تمام سرسيلندرها 0 0
######## بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 0
######## بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 0
######## بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 0
######## بازوبست کمپرسور کولر 0.75 0
######## بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 0
######## بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 0
######## بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 0
######## بازوبست تسمه دينام 0.38 0
######## بازوبست تسمه پروانه 0.38 0
######## بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 1.2 0
######## بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 0
######## بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 0
######## بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 0
######## از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 1.5 0
43F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 0
43F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 0
43F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
43F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
43F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 0
43F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 0
43F106               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 0
43F107               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 0
43F108               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت بازوبست لايه فنر 2.47 0
43F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت بازوبست لايه فنر 2.15 0
43F110               بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 0
43F111               بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 0
43F112               بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 0
43F113               بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 0
43F114               بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 0
43F115               بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 0
43F116               بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 0
43F117               بازوبست لوازم مندل 0.68 0
43F118               بازوبست کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 0
43F119               بازوبست گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 0
43F120               بازوبست واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 0
43F121               بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 0
43F122               بازوبست منبع اگزوز 0.75 0
43F123               بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 0
43F124               بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 0
43F125               بازوبست باک گازوئيل 0.98 0
43F126               بازوبست درجه باک 0.23 0
43F127               بازوبست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 0
43F128               بازوبست شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 0
43F129               بازوبست شيلنگ برگشت سوخت 0.23 0
43F130               بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 0
43F131 تعويض مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 0
43F132 تعويض فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 0
43F133               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 0
43F134               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 0
43F135               بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 0
43F136               بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 0
43F137               بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 0
43F138               بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 0
43F139 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.63 0
43F140               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 0
43F141               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 0
43F142               بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 0
43F143               بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 0
43F144               بازوبست بادگير رادياتور 0.53 0
43F145               بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 0
43G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 0
43G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 0
43G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 0
43G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 0
43G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 0
43G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 0
43G106               بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 0
43G107               بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 0
43G108               بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 0
43G109               بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 0
43G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 0
43G111               بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 0
43G112               بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 0
43G113               بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 0
43G114               بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 0
43G115               بازوبست P.T.O 0.75 0
43G116               بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 0
43G117               بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 0
43G118               بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 0
43G119               بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 0
43G120               بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 0
43G121               بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 0
43G122               بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل کابين 0.53 0
43G123               تعمير اساسي گيربکس 10 0
43G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 0
43G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 0
43G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 0
43G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
43G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 0
43G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 0
43G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 0
43G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 0
43G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 0
43G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 0
43G134               بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 0
43G135               بازوبست سوپاپ هواي بازوبست دنده گيربکس 0.38 0
43G136               بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي بازوبست دنده) 0.38 0
43G137               بازوبست مجموعه سيلندر بازوبست دنده 0.53 0
43G138               بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 0
43I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 0
43I101               تايم و هواگيري پمپ انژکتور 0.9 0
43I102               بازوبست کوپلينگ پمپ انژکتور 0.38 0
43I103               پياده و سوار کردن پمپ سه گوش درجا 0.53 0
43I104               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 0
43I105               بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 0
43I106               تعمير پمپ سه گوش 0.75 0
43I107               تعمير کامل پمپ انژکتور و رگلاتور تست و تنظيم 0 0
43I108               تنظيم و تست پمپ انژکتور و رگلاتور 0 0
43I109               هواگيري مدار سوخت 0.38 0
43P100               باز و بستن استارت 0.75 0
43P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 0
43P102               باز و بستن دينام 0.53 0
43P103               تست استارت 0.3 0
43P104               تعمير استارت کامل 1.5 0
43P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 0
43P106               تعمير دينام 1.7 0
43P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 0
43P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 0
43P109 تعويض يک باطري 0.15 0
43P110 تعويض دو باطري 0.23 0
43P111               بازوبست يک گيره باطري 0.23 0
43P112               بازوبست اتوماتيک راهنما 0.23 0
43P113               بازوبست هر رله 0.08 0
43P114               بازوبست بوق شهري 0.23 0
43P115               بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 0
43P116               بازوبست بوبين سوئيج 0.38 0
43P117               بازوبست دسته راهنما 0.6 0
43P118               بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 0
43P119               بازوبست درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 0
43P120               بازوبست درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 0
43P121               بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 0
43P122               بازوبست پريز برق (چراغ سيار) 0 0
43P123               بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 0
43P124               بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 0
43P125 تعويض فشنگي روغن 0.3 0
43P126               بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 0
43P127               بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 0
43P128               بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 0
43P129               بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 0
43P130               بازوبست صفحه آمپرها 0.68 0
43P131               بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 0
43P132               بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 0
43P133               بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
43P134               بازوبست درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
43P135               بازوبست پولي دينام 0.45 0
43P136               بازوبست آفتامات دينام 0.38 0
43P137               بازوبست اتوماتيک استارت 0.45 0
43P138               بازوبست بوبين اتوماتيک استارت 0.38 0
43P139               بازوبست منبع شيشه شور 0.3 0
43P140               بازوبست چراغهاي جلو 1.2 0
43P141 تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 0
43P142 تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 0
43P143               بازوبست شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 0
43P144               بازوبست زه چراغ (يک طرف) 0.3 0
43P145               بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 0
43P146               بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 0
43P147               بازوبست شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 0
43P148 تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 0
43P149               بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 0
43P150               بازوبست لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 0
43P151               بازوبست پمپ شيشه شور 0.38 0
43P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 0
43P153               بازوبست موتور برف پاک کن 0.53 0
43P154               بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 0
43P155               بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 0
43P156               بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 0
43P157               بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 0
43P158               بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 0
43P159               بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 0
43P160               بازوبست يک چراغ سقف داخل کابين 0.3 0
43P161 تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 0
43P162               بازوبست بوق خطر کم بودن آب 0.3 0
43P163               بازوبست سيم کشي شاسي 3 0
43P164               بازوبست سيم کشي کابين 11 0
43P165               بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.27 0
43P166               بازوبست چراغ سقف بيرون 0.53 0
43P167               شارژ يک باطري 0 0
43P168               شارژ دو باطري 0 0
43P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 0
43P170               کنترل و تعمير سيم کشي کابين 0 0
43P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 0
43P172               بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 0
43P173               بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 0
43P174 تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 0
43P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 0
43P176               باز و بست تاخوگراف 0.15 0
43P177 تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.38 0
43P178               بازوبست تبديل 24 به 12 0.38 0
43S100 سرويس اوليه 0 800000
43S101 سرويس دوره اي شماره 1 0 200000
43S102 سرويس دوره اي شماره 2 0 200000
43S103 سرويس دوره اي شماره 3 0 200000
43S104 سرويس دوره اي شماره 4 0 200000
43S105 سرويس دوره اي شماره 5 0 200000
43S106 سرويس دوره اي شماره 6 0 200000
43S107 سرويس دوره اي شماره 7 0 200000
43S108 سرويس دوره اي شماره 8 0 200000
43S109 سرويس دوره اي شماره 9 0 200000
43S110 سرويس دوره اي شماره 10 0 200000
43S111 سرويس دوره اي شماره 11 0 200000
43S112 سرويس دوره اي شماره 12 0 200000
43S113 سرويس دوره اي شماره 13 0 200000
43S114 سرويس دوره اي شماره 14 0 200000
43S115 سرويس دوره اي شماره 15 0 200000
43S116 سرويس دوره اي شماره 16 0 200000
43S117 سرويس دوره اي شماره 17 0 200000
43S118 سرويس دوره اي شماره 18 0 200000
43S119 سرويس دوره اي شماره 19 0 200000
43S120 تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.6 0
43S121 تعويض روغن گيربکس 0.45 0
43S122 تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 0
43S123 تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 0
43S124               بازوبست فيلتر هوا 0.23 0
43S125 تعويض فيلتر روغن 0.23 0
43S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08 0
43S127               بازديد روغن گيربکس 0.08 0
43S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08 0
43S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 0
43S130 آچارکشي کامل خودرو 0 800000
43W100               بازوبست غربيلک فرمان 0.6 0
43W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
43W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 0
43W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
43W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
43W105               بازوبست جعبه فرمان 1.27 0
43W106               ميزان فرمان 0.53 0
43W107               بازوبست پايه چدني فرمان 0.53 0
43W108               بازوبست يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 0
43W109               بازوبست سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 0
43W110               بازوبست بوش غربيلک فرمان 0.38 0
43W111               بازوبست چهار شاخه فرمان 0.53 0
43W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
43X100               صافکاري 0 0
43X101               نقاشي 0 0
43F146 تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 0
######## فيلرگيري موتور 0 480000
43P179 تعويض چهار باطري 0.4 0
43G139               بازوبست رام گيربکس 1.5 0
43C188               بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 0
43C189               بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 0
43W113               بازوبست براکت جعبه فرمان 0.2 0
43G140               تنظيم دسته دنده 0.4 0
43A150               بازوبست کليد فشاري (فشنگي) قفل ديفرانسيل 0.75 0
######## بازوبست سوپاپ سلونوئيدي 0.4 0
43A151               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 0
43A152               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 0
43G141               باز و بست مجموعه سيلندر سبک و سنگين 0.4 0
43B152               رگلاژ بازوهاي ترمز (جغجغه) 0.5 0
######## تنظيم تسمه هاي موتور 0.2 0
43P180               بازوبست ضربه گير مخروطي و حلقوي دسته موتور جلو (به همراه آزاد نمودن موتور) 2 0
43B153               بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.25 0
43P181               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 0
43A153               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(يک طرف) 1 0
43A154               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(دو طرف) 1.9 0
43W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
43A155               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 0
43A156               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 0
43A157               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 3 0
43A158               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 0
43A159 تعمير کامل و تنظيم کله گاوي 5.2 0
43A160               بازوبست پلوس دو طرف 1 0
######## بازوبست ميل سوپاپ درجا و تعويض بوشها 0.5 0
43P182               تعويض دنده استارت 0.4 0
43C190               تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (يک طرف) 2 0
43C191               تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (دو طرف) 4 0
43G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 0
######## بازوبست نشيمنگاه پروانه (شامل بازوبست پروانه و پولي) 1.1 0
43G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 0
######## تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 0
40E714               باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 0
######## باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 0
######## باز و بست درپوش پمپ هيدروليک فرمان روي سيني جلو 0.3 0
43B154               بازوبست دو عدد طبق پشت کفشکهاي جلو 0.7 0
43F147               باز و بستن دو قامه جلو فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 0
43F148               باز و بستن دو قامه عقب فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 0
43F149               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(دو طرف) 1 0
43F150               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(يک طرف) 0.5 0
43A161               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 0
43A162               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي ( يک سمت) 1 0
43A163               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي ( دو سمت) 2 0
52C192               تعويض درب کابين هر دو سمت 1.9 0
######## تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 0
43C192               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 0