برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

M1929D TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
40E714               باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 5,328,000  4,752,000 
43A100               پياده و سوار کردن محور عقب 3.3 3,663,000  3,267,000 
43A101 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 999,000  891,000 
43A102 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 1,776,000  1,584,000 
43A103               بازوبست لنت هر چرخ 0.75 832,500  742,500 
43A104               بازوبست لنت يک محور 1.3 1,443,000  1,287,000 
43A105               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 255,300  227,700 
43A106               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و بازوبست کاسه نمد 1.13 1,254,300  1,118,700 
43A107               باز و بستن محور جلو 3 3,330,000  2,970,000 
43A108               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 1,332,000  1,188,000 
43A109               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 888,000  792,000 
43A110               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 832,500  742,500 
43A111 بازوبست پلوس يک طرف 0.53 588,300  524,700 
43A112               بازوبست پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 255,300  227,700 
43A113               بازوبست کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 832,500  742,500 
43A114               بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 3,330,000  2,970,000 
43A115               بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 1,443,000  1,287,000 
43A116 تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 421,800  376,200 
43A117 تعويض روغن توپي يک محور 0.23 255,300  227,700 
43A118               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 1,087,800  970,200 
43A119               بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 1,942,500  1,732,500 
43A120               بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 1,809,300  1,613,700 
43A121               بازوبست دو عدد سگدست 3 3,330,000  2,970,000 
43A122               بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 588,300  524,700 
43A123               بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 1,165,500  1,039,500 
43A124               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 832,500  742,500 
43A125               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 1,087,800  970,200 
43A126               بازوبست کله گاوي 1.63 2,171,160  1,936,440 
43A127               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 1,505,160  1,342,440 
43A128               بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 1,505,160  1,342,440 
43A129               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 166,500  148,500 
43A130               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 255,300  227,700 
43A131               بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
43A132               بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
43A133               بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
43A134               بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
43A135               بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 255,300  227,700 
43A136               بازوبست هر دو تاير جلو 0.45 499,500  445,500 
43A137               بازوبست يک تاير عقب 0.3 333,000  297,000 
43A138               بازوبست دو تاير عقب 0.6 666,000  594,000 
43A139               بازوبست کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
43A140               بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
43A141               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
43A142               بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 1,665,000  1,485,000 
43A143               بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 1,254,300  1,118,700 
43A144               بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 2,164,500  1,930,500 
43A145               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 1,443,000  1,287,000 
43A146               بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 588,300  524,700 
43A147               بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
43A148               بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 2,664,000  2,376,000 
43A149               بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 999,000  891,000 
43A150               بازوبست کليد فشاري (فشنگي) قفل ديفرانسيل 0.75 832,500  742,500 
43A151               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 555,000  495,000 
43A152               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 999,000  891,000 
43A153               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(يک طرف) 1 1,110,000  990,000 
43A154               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(دو طرف) 1.9 2,109,000  1,881,000 
43A155               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 1,665,000  1,485,000 
43A156               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
43A157               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 3 3,330,000  2,970,000 
43A158               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
43A159 تعمير کامل و تنظيم کله گاوي 5.2 6,926,400  6,177,600 
43A160               بازوبست پلوس دو طرف 1 1,110,000  990,000 
43A161               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 9,435,000  8,415,000 
43A162               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي ( يک سمت) 1 1,110,000  990,000 
43A163               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي ( دو سمت) 2 2,220,000  1,980,000 
43B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 1,254,300  1,118,700 
43B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 588,300  524,700 
43B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 588,300  524,700 
43B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
43B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
43B105 تعويض فيلتر خشک کن 0.15 166,500  148,500 
43B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 499,500  445,500 
43B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 588,300  524,700 
43B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 588,300  524,700 
43B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 421,800  376,200 
43B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 1,087,800  970,200 
43B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 588,300  524,700 
43B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 421,800  376,200 
43B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 666,000  594,000 
43B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 666,000  594,000 
43B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
43B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
43B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 999,000  891,000 
43B118 تعويض سنسور ABS 0.38 421,800  376,200 
43B119               بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 705,960  629,640 
43B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 588,300  524,700 
43B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 588,300  524,700 
43B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
43B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 588,300  524,700 
43B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
43B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
43B127               بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 832,500  742,500 
43B128               بازوبست سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 166,500  148,500 
43B129               بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 255,300  227,700 
43B130               بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 421,800  376,200 
43B131               بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 421,800  376,200 
43B132               بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 832,500  742,500 
43B133               بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 421,800  376,200 
43B134               بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 166,500  148,500 
43B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 588,300  524,700 
43B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 588,300  524,700 
43B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 499,500  445,500 
43B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 8,547,000  7,623,000 
43B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 166,500  148,500 
43B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 1,087,800  970,200 
43B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 588,300  524,700 
43B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
43B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 588,300  524,700 
43B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
43B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
43B146               بازوبست يکعدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 666,000  594,000 
43B147               بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 1,332,000  1,188,000 
43B148               بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 421,800  376,200 
43B149               بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 832,500  742,500 
43B150               بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 1,254,300  1,118,700 
43B151               بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 1,443,000  1,287,000 
43B152               رگلاژ بازوهاي ترمز (جغجغه) 0.5 555,000  495,000 
43B153               بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.25 277,500  247,500 
43B154               بازوبست دو عدد طبق پشت کفشکهاي جلو 0.7 777,000  693,000 
43C100 پياده و سوار کردن کابين جهت بازوبست 7.7 10,256,400  9,147,600 
43C101 باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 588,300  524,700 
43C102 باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 1,087,800  970,200 
43C103 بازو بستن داشبورد کامل 4.95 6,593,400  5,880,600 
43C104 باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 832,500  742,500 
43C105 تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 7,326,000  6,534,000 
43C106 لخت کردن کابين 3 3,330,000  2,970,000 
43C107 بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 2,664,000  2,376,000 
43C108 بازوبست شيشه درب (يک طرف) 1.3 1,443,000  1,287,000 
43C109 بازوبست شيشه درب (دو طرف) 2.4 2,664,000  2,376,000 
43C110 بازوبست شيشه عقب (يک عدد) 0.75 832,500  742,500 
43C111 بازوبست شيشه عقب (دوعدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
43C112 بازوبست سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 832,500  742,500 
43C113 بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 588,300  524,700 
43C114 بازوبست پايه آئينه 0.45 499,500  445,500 
43C115 بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
43C116 بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
43C117 بازوبست رکاب و پله ها 0.98 1,087,800  970,200 
43C118 بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 999,000  891,000 
43C119 بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 1,731,600  1,544,400 
43C120 بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
43C121 بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
43C122 بازوبست صندلي راننده 0.75 832,500  742,500 
43C123 بازوبست صندلي شاگرد 0.98 1,087,800  970,200 
43C124 بازوبست روکش سقف 2.4 2,664,000  2,376,000 
43C125 بازوبست روکش پشت کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
43C126 بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
43C127 بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
43C128 بازوبست سپر کامل 1.95 2,164,500  1,930,500 
43C129 بازوبست رکاب زير سپر 0.38 421,800  376,200 
43C130 بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
43C131 بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 832,500  742,500 
43C132 بازوبست جک زير کابين 0.98 1,087,800  970,200 
43C133 بازوبست چدني جک کابين 0.53 588,300  524,700 
43C134 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 666,000  594,000 
43C135 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 666,000  594,000 
43C136 بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 421,800  376,200 
43C137 بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 421,800  376,200 
43C138 بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 1,809,300  1,613,700 
43C139 بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 421,800  376,200 
43C140 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 2,519,700  2,247,300 
43C141 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 832,500  742,500 
43C142 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 1,087,800  970,200 
43C143 بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه بازوبست در) 1.3 1,443,000  1,287,000 
43C144 رگلاژ در(يک طرف) 0.15 166,500  148,500 
43C145 رگلاژ در(دو طرف) 0.3 333,000  297,000 
43C146 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 421,800  376,200 
43C147 بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 999,000  891,000 
43C148 بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 255,300  227,700 
43C149 بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 421,800  376,200 
43C150 بازوبست پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
43C151 بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 588,300  524,700 
43C152 بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 666,000  594,000 
43C153 بازوبست گاز دستي 0.53 588,300  524,700 
43C154 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
43C155 بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 4,395,600  3,920,400 
43C156 تعمير پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
43C157 بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 705,960  629,640 
43C158 بازوبست جک جلو پنجره 0.23 255,300  227,700 
43C159 بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 499,500  445,500 
43C160 بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 333,000  297,000 
43C161 بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 588,300  524,700 
43C162 بازوبست بوق بادي 0.53 588,300  524,700 
43C163 باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
43C164 باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
43C165 باز و بست جلو پنجره 0.6 666,000  594,000 
43C166 باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 333,000  297,000 
43C167 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 421,800  376,200 
43C168 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 421,800  376,200 
43C169 بازوبست ضبط صوت 0.23 255,300  227,700 
43C170 باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
43C171 بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 1,305,360  1,164,240 
43C172 بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
43C173 بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
43C174 بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 506,160  451,440 
43C175 بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 333,000  297,000 
43C176 بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 499,500  445,500 
43C177 بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 705,960  629,640 
43C178 تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 499,500  445,500 
43C179 بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 255,300  227,700 
43C180 بازوبست پدال گاز 0.98 1,087,800  970,200 
43C181 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
43C182 بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 666,000  594,000 
43C183 بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 255,300  227,700 
43C184 بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
43C185 بازوبست بخاري درجا 0.6 799,200  712,800 
43C186 نصب آرم 0.23 255,300  227,700 
43C187 بازوبست فندک 0.23 255,300  227,700 
43C188               بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 188,700  168,300 
43C189               بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 377,400  336,600 
43C190               تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
43C191               تعويض کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
43C192               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 555,000  495,000 
43D100               بازوبست گاردان 1 1,110,000  990,000 
43D101               بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 588,300  524,700 
43D102               بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 666,000  594,000 
43D185               باز و بست سيلندر خاموش کن پمپ انژکتور 0.2 222,000  198,000 
4.3E+101 پياده و سوار کردن موتور 9 9,990,000  8,910,000 
4.3E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 8.5 9,435,000  8,415,000 
4.3E+103 جمع کردن موتور روي استند 26.5 38,239,500  34,105,500 
4.3E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 6 6,660,000  5,940,000 
4.3E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 21 30,303,000  27,027,000 
4.3E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 1,505,160  1,342,440 
4.3E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 2,220,000  1,980,000 
4.3E+108 باز و بستن سيني جلو بازوبست کاسه نمد 3 3,996,000  3,564,000 
4.3E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.38 506,160  451,440 
4.3E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 799,200  712,800 
4.3E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 2,597,400  2,316,600 
4.3E+112 بازوبست دنده فلايويل 0.75 999,000  891,000 
4.3E+113 بازوبست پمپ باد و تايم 4 5,328,000  4,752,000 
4.3E+114 تعمير کامل پمپ باد 3 3,996,000  3,564,000 
4.3E+115 باز و بستن و بازوبست سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.23 306,360  273,240 
4.3E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.6 799,200  712,800 
4.3E+117 باز و بست سيلندر پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
4.3E+118 باز و بستن شاتون و پيستون پمپ باد 0.53 705,960  629,640 
4.3E+119 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 905,760  807,840 
4.3E+120 باز و بستن منيفولد هوا 0.98 1,087,800  970,200 
4.3E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 754,800  673,200 
4.3E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 754,800  673,200 
4.3E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و بازوبست واشر 1.3 1,443,000  1,287,000 
4.3E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 588,300  524,700 
4.3E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 6.6 8,791,200  7,840,800 
4.3E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.3 1,731,600  1,544,400 
4.3E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 2,164,500  1,930,500 
4.3E+128 باز و بستن پروانه 0.75 832,500  742,500 
4.3E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.27 1,691,640  1,508,760 
4.3E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.23 306,360  273,240 
4.3E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 255,300  227,700 
4.3E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 255,300  227,700 
4.3E+133 بازوبست يک در سوپاپ و بازوبست واشر 0.15 166,500  148,500 
4.3E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و بازوبست واشرها 0.9 999,000  891,000 
4.3E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 506,160  451,440 
4.3E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و بازوبست رينگ آن 0.53 764,790  682,110 
4.3E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و بازوبست رينگها آن 1.05 1,515,150  1,351,350 
4.3E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و بازوبست رينگهاي آن 2.52 3,636,360  3,243,240 
4.3E+139 بازوبست يک بوش سيلندر 0.6 865,800  772,200 
4.3E+140 بازوبست بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 4,155,840  3,706,560 
4.3E+141 بازوبست بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 7,142,850  6,370,650 
4.3E+142 بازوبست يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.53 705,960  629,640 
4.3E+143 بازوبست بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 306,360  273,240 
4.3E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 666,000  594,000 
4.3E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 588,300  524,700 
4.3E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 2,863,800  2,554,200 
4.3E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 1,505,160  1,342,440 
4.3E+148 بازوبست ترموستات 0.6 666,000  594,000 
4.3E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 255,300  227,700 
4.3E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 255,300  227,700 
4.3E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 421,800  376,200 
4.3E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 588,300  524,700 
4.3E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
4.3E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
4.3E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 421,800  376,200 
4.3E+156 بازوبست شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 1 1,110,000  990,000 
4.3E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 216,450  193,050 
4.3E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 1,082,250  965,250 
4.3E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 588,300  524,700 
4.3E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 588,300  524,700 
4.3E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 832,500  742,500 
4.3E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 832,500  742,500 
4.3E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
4.3E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
4.3E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 588,300  524,700 
4.3E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 421,800  376,200 
4.3E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 421,800  376,200 
4.3E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 1.2 1,332,000  1,188,000 
4.3E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 1,165,500  1,039,500 
4.3E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 421,800  376,200 
4.3E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 255,300  227,700 
4.3E+176 از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 1.5 1,998,000  1,782,000 
4.3E+177 فيلرگيري موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
4.3E+178 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي 0.4 444,000  396,000 
4.3E+179 تنظيم تسمه هاي موتور 0.2 222,000  198,000 
4.3E+180 بازوبست ميل سوپاپ درجا و تعويض بوشها 0.5 555,000  495,000 
4.3E+181 بازوبست نشيمنگاه پروانه (شامل بازوبست پروانه و پولي) 1.1 1,221,000  1,089,000 
4.3E+182 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 5,550,000  4,950,000 
4.3E+183 باز و بست کاسه نمد سر ميل لنگ به همراه متعلقات 4 5,328,000  4,752,000 
4.3E+184 باز و بست درپوش پمپ هيدروليک فرمان روي سيني جلو 0.3 333,000  297,000 
4.3E+185 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 8,103,000  7,227,000 
43F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 1,443,000  1,287,000 
43F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 2,664,000  2,376,000 
43F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
43F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
43F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 1,665,000  1,485,000 
43F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 3,063,600  2,732,400 
43F106               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 1,409,700  1,257,300 
43F107               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 1,942,500  1,732,500 
43F108               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت بازوبست لايه فنر 2.47 2,741,700  2,445,300 
43F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت بازوبست لايه فنر 2.15 2,386,500  2,128,500 
43F110               بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 1,731,600  1,544,400 
43F111               بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 999,000  891,000 
43F112               بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 588,300  524,700 
43F113               بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
43F114               بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 255,300  227,700 
43F115               بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 499,500  445,500 
43F116               بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 666,000  594,000 
43F117               بازوبست لوازم مندل 0.68 754,800  673,200 
43F118               بازوبست کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 2,164,500  1,930,500 
43F119               بازوبست گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
43F120               بازوبست واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 588,300  524,700 
43F121               بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 832,500  742,500 
43F122               بازوبست منبع اگزوز 0.75 832,500  742,500 
43F123               بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 421,800  376,200 
43F124               بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 333,000  297,000 
43F125               بازوبست باک گازوئيل 0.98 1,087,800  970,200 
43F126               بازوبست درجه باک 0.23 255,300  227,700 
43F127               بازوبست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
43F128               بازوبست شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
43F129               بازوبست شيلنگ برگشت سوخت 0.23 255,300  227,700 
43F130               بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
43F131 تعويض مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 421,800  376,200 
43F132 تعويض فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 166,500  148,500 
43F133               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 166,500  148,500 
43F134               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 166,500  148,500 
43F135               بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 588,300  524,700 
43F136               بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 1,165,500  1,039,500 
43F137               بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 255,300  227,700 
43F138               بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 421,800  376,200 
43F139 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.63 2,352,090  2,097,810 
43F140               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 666,000  594,000 
43F141               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 255,300  227,700 
43F142               بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 588,300  524,700 
43F143               بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 588,300  524,700 
43F144               بازوبست بادگير رادياتور 0.53 588,300  524,700 
43F145               بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 499,500  445,500 
43F146 تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 222,000  198,000 
43F147               باز و بستن دو قامه جلو فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 777,000  693,000 
43F148               باز و بستن دو قامه عقب فنرهاي جلو(وقتي فنر باز است) 0.7 777,000  693,000 
43F149               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(دو طرف) 1 1,110,000  990,000 
43F150               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(يک طرف) 0.5 555,000  495,000 
43G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 7,770,000  6,930,000 
43G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 1,332,000  1,188,000 
43G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 2,664,000  2,376,000 
43G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 599,400  534,600 
43G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 1,332,000  1,188,000 
43G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 1,598,400  1,425,600 
43G106               بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 888,000  792,000 
43G107               بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 1,443,000  1,287,000 
43G108               بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 1,332,000  1,188,000 
43G109               بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 306,360  273,240 
43G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
43G111               بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
43G112               بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 832,500  742,500 
43G113               بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 499,500  445,500 
43G114               بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 255,300  227,700 
43G115               بازوبست P.T.O 0.75 832,500  742,500 
43G116               بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 588,300  524,700 
43G117               بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 799,200  712,800 
43G118               بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
43G119               بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 421,800  376,200 
43G120               بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
43G121               بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 166,500  148,500 
43G122               بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل کابين 0.53 705,960  629,640 
43G123               تعمير اساسي گيربکس 10 14,430,000  12,870,000 
43G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 255,300  227,700 
43G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 499,500  445,500 
43G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 199,800  178,200 
43G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 255,300  227,700 
43G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 999,000  891,000 
43G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 3,463,200  3,088,800 
43G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 599,400  534,600 
43G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 1,505,160  1,342,440 
43G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 421,800  376,200 
43G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 588,300  524,700 
43G134               بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
43G135               بازوبست سوپاپ هواي بازوبست دنده گيربکس 0.38 421,800  376,200 
43G136               بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي بازوبست دنده) 0.38 421,800  376,200 
43G137               بازوبست مجموعه سيلندر بازوبست دنده 0.53 588,300  524,700 
43G138               بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 666,000  594,000 
43G139               بازوبست رام گيربکس 1.5 1,665,000  1,485,000 
43G140               تنظيم دسته دنده 0.4 444,000  396,000 
43G141               باز و بست مجموعه سيلندر سبک و سنگين 0.4 444,000  396,000 
43G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 666,000  594,000 
43G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 444,000  396,000 
43I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 1,731,600  1,544,400 
43I101 تايم و هواگيري پمپ انژکتور 0.9 1,198,800  1,069,200 
43I102               بازوبست کوپلينگ پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
43I103               پياده و سوار کردن پمپ سه گوش درجا 0.53 588,300  524,700 
43I104               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 1,332,000  1,188,000 
43I105               بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 222,000  198,000 
43I106               تعمير پمپ سه گوش 0.75 999,000  891,000 
43I109               هواگيري مدار سوخت 0.38 421,800  376,200 
43P100               باز و بستن استارت 0.75 832,500  742,500 
43P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 421,800  376,200 
43P102               باز و بستن دينام 0.53 588,300  524,700 
43P103               تست استارت 0.3 333,000  297,000 
43P104               تعمير استارت کامل 1.5 1,998,000  1,782,000 
43P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 666,000  594,000 
43P106               تعمير دينام 1.7 2,264,400  2,019,600 
43P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 2,813,850  2,509,650 
43P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 2,352,090  2,097,810 
43P109 تعويض يک باطري 0.15 166,500  148,500 
43P110 تعويض دو باطري 0.23 255,300  227,700 
43P111               بازوبست يک گيره باطري 0.23 255,300  227,700 
43P112               بازوبست اتوماتيک راهنما 0.23 306,360  273,240 
43P113               بازوبست هر رله 0.08 106,560                95,040 
43P114               بازوبست بوق شهري 0.23 255,300  227,700 
43P115               بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 1,305,360  1,164,240 
43P116               بازوبست بوبين سوئيج 0.38 506,160  451,440 
43P117               بازوبست دسته راهنما 0.6 799,200  712,800 
43P118               بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 506,160  451,440 
43P119               بازوبست درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 999,000  891,000 
43P120               بازوبست درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 799,200  712,800 
43P121               بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 705,960  629,640 
43P123               بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 399,600  356,400 
43P124               بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 166,500  148,500 
43P125 تعويض فشنگي روغن 0.3 333,000  297,000 
43P126               بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 333,000  297,000 
43P127               بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 255,300  227,700 
43P128               بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 255,300  227,700 
43P129               بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 499,500  445,500 
43P130               بازوبست صفحه آمپرها 0.68 981,240  875,160 
43P131               بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 705,960  629,640 
43P132               بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 506,160  451,440 
43P133               بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
43P134               بازوبست درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
43P135               بازوبست پولي دينام 0.45 499,500  445,500 
43P136               بازوبست آفتامات دينام 0.38 506,160  451,440 
43P137               بازوبست اتوماتيک استارت 0.45 599,400  534,600 
43P138               بازوبست بوبين اتوماتيک استارت 0.38 506,160  451,440 
43P139               بازوبست منبع شيشه شور 0.3 333,000  297,000 
43P140               بازوبست چراغهاي جلو 1.2 1,332,000  1,188,000 
43P141 تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 333,000  297,000 
43P142 تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 666,000  594,000 
43P143               بازوبست شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
43P144               بازوبست زه چراغ (يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
43P145               بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
43P146               بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
43P147               بازوبست شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 255,300  227,700 
43P148 تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 255,300  227,700 
43P149               بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 166,500  148,500 
43P150               بازوبست لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 255,300  227,700 
43P151               بازوبست پمپ شيشه شور 0.38 421,800  376,200 
43P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 1,409,700  1,257,300 
43P153               بازوبست موتور برف پاک کن 0.53 588,300  524,700 
43P154               بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
43P155               بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 666,000  594,000 
43P156               بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 1,165,500  1,039,500 
43P157               بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
43P158               بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 166,500  148,500 
43P159               بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
43P160               بازوبست يک چراغ سقف داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
43P161 تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 166,500  148,500 
43P162               بازوبست بوق خطر کم بودن آب 0.3 333,000  297,000 
43P163               بازوبست سيم کشي شاسي 3 4,329,000  3,861,000 
43P164               بازوبست سيم کشي کابين 11 15,873,000  14,157,000 
43P165               بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.27 1,832,610  1,634,490 
43P166               بازوبست چراغ سقف بيرون 0.53 588,300  524,700 
43P167 شارژ يک باطري 1 1,110,000  990,000 
43P168 شارژ دو باطري 2 2,220,000  1,980,000 
43P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 421,800  376,200 
43P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 1,443,000  1,287,000 
43P172               بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 1,305,360  1,164,240 
43P173               بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 588,300  524,700 
43P174 تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 255,300  227,700 
43P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 1,087,800  970,200 
43P176               باز و بست تاخوگراف 0.15 166,500  148,500 
43P177 تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.38 421,800  376,200 
43P178               بازوبست تبديل 24 به 12 0.38 421,800  376,200 
43P179 تعويض چهار باطري 0.4 444,000  396,000 
43P180               بازوبست ضربه گير مخروطي و حلقوي دسته موتور جلو (به همراه آزاد نمودن موتور) 2 2,664,000  2,376,000 
43P181               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 932,400  831,600 
43P182               تعويض دنده استارت 0.4 444,000  396,000 
43S100 سرويس اوليه 1 1,110,000  990,000 
43S101 سرويس دوره اي شماره 1 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S102 سرويس دوره اي شماره 2 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S103 سرويس دوره اي شماره 3 3 1,350,000  1,350,000 
43S104 سرويس دوره اي شماره 4 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S105 سرويس دوره اي شماره 5 3.5 1,575,000  1,575,000 
43S106 سرويس دوره اي شماره 6 3 1,350,000  1,350,000 
43S107 سرويس دوره اي شماره 7 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S108 سرويس دوره اي شماره 8 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S109 سرويس دوره اي شماره 9 3 1,350,000  1,350,000 
43S110 سرويس دوره اي شماره 10 3.5 1,575,000  1,575,000 
43S111 سرويس دوره اي شماره 11 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S112 سرويس دوره اي شماره 12 3 1,350,000  1,350,000 
43S113 سرويس دوره اي شماره 13 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S114 سرويس دوره اي شماره 14 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S115 سرويس دوره اي شماره 15 3.75 1,687,500  1,687,500 
43S116 سرويس دوره اي شماره 16 3.34 1,503,000  1,503,000 
43S117 سرويس دوره اي شماره 17 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S118 سرويس دوره اي شماره 18 3.75 1,687,500  1,687,500 
43S119 سرويس دوره اي شماره 19 2.75 1,237,500  1,237,500 
43S120 تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.6 666,000  594,000 
43S121 تعويض روغن گيربکس 0.45 499,500  445,500 
43S122 تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 499,500  445,500 
43S123 تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 588,300  524,700 
43S124 بازوبست فيلتر هوا 0.23 255,300  227,700 
43S125 تعويض فيلتر روغن 0.23 255,300  227,700 
43S126 سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08               88,800                79,200 
43S127 بازديد روغن گيربکس 0.08               88,800                79,200 
43S128 بازديد روغن ديفرانسيل 0.08               88,800                79,200 
43S129 گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 666,000  594,000 
43S130 آچارکشي کامل خودرو به همراه تعويض فيلترها و روانکارها مطابق با چک ليست 1 2,160,000  2,160,000 
43W100               بازوبست غربيلک فرمان 0.6 666,000  594,000 
43W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 588,300  524,700 
43W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 1,598,400  1,425,600 
43W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
43W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
43W105               بازوبست جعبه فرمان 1.27 1,691,640  1,508,760 
43W106               ميزان فرمان 0.53 588,300  524,700 
43W107               بازوبست پايه چدني فرمان 0.53 588,300  524,700 
43W108               بازوبست يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 588,300  524,700 
43W109               بازوبست سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 1,165,500  1,039,500 
43W110               بازوبست بوش غربيلک فرمان 0.38 421,800  376,200 
43W111               بازوبست چهار شاخه فرمان 0.53 588,300  524,700 
43W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 166,500  148,500 
43W113               بازوبست براکت جعبه فرمان 0.2 222,000  198,000 
43W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 399,600  356,400 
43W115               باز و بست يک عدد تاير از روي رينگ 1 1,110,000  990,000 
43W116               باز و بست دو عدد تاير از روي رينگ 2 2,220,000  1,980,000 
43W117               باز و بست سه عدد تاير از روي رينگ 3 3,330,000  2,970,000 
43W118               باز و بست چهار عدد تاير از روي رينگ 4 4,440,000  3,960,000 
43W119               باز و بست پنج عدد تاير از روي رينگ 5 5,550,000  4,950,000 
43W120               باز و بست شش عدد تاير از روي رينگ 6 6,660,000  5,940,000 
43Z100 کد بدون اجرت 0                        1                         1 
52C192               تعويض درب کابين هر دو سمت 1.9 2,109,000  1,881,000