برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
2631Nلیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
51A481 باز و بست شاهنگهاي عقب و متعلقات به همراه پرسکاري 25 0
52A100               پياده و سوار کردن محور وسط 3.3 0
52A101               پياده و سوار کردن محور آخر 3.3 0
52A102 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 0
52A103 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 0
52A104               تعويض لنت هر چرخ 0.75 0
52A105               تعويض لنت يک محور 1.3 0
52A106               تعويض لنت دو محور عقب 2.4 0
52A107               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 0
52A108               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و تعويض کاسه نمد 1.13 0
52A109               پياده و سوار کردن کله گاوي محور وسط 3 0
52A110               باز و بستن محور جلو 3 0
52A111               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 0
52A112               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 0
52A113               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 0
52A114 بازوبست پلوس يک سمت 0.53 0
52A115               تعويض پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 0
52A116               تعويض کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 0
52A117               تعويض کاسه نمدهاي محور وسط 0.98 0
52A118 بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 0
52A119 بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور دوم 3.85 0
52A120 بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 0
52A121               تعويض روغن ديفرانسيل محور وسط 0.38 0
52A122               تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 0
52A123               تعويض روغن توپي يک محور 0.23 0
52A124 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 0
52A125 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 0
52A126 بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 0
52A127 بازوبست دو عدد سگدست 3 0
52A128 بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 0
52A129 بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 0
52A130               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 0
52A131               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 0
52A132 بازوبست کردن کله گاوي(محور عقب) 1.63 0
52A133               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 0
52A134 بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 0
52A135               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 0
52A136               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 0
52A137 بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 0
52A138 بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 0
52A139 بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 0
52A140 بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 0
52A141 بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 0
52A142               تعويض هر دو تاير جلو 0.45 0
52A143               تعويض يک تاير عقب 0.3 0
52A144               تعويض دو تاير عقب 0.6 0
52A145               تعويض کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 0
52A146 بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 0
52A147               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 0
52A148 بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 0
52A149 بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 0
52A150 بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 0
52A151               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 0
52A152 بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 0
52A153 بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 0
52A154 بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 0
52A155 بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 0
52B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 0
52B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 0
52B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 0
52B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
52B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
52B105               باز و بستن فيلتر خشک کن 0.15 0
52B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 0
52B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 0
52B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 0
52B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 0
52B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 0
52B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 0
52B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 0
52B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 0
52B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 0
52B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 0
52B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 0
52B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 0
52B118 بازوبست سنسور ABS 0.38 0
52B119 بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 0
52B120               تعويض سوپاپ ABS شاسي 0 0
52B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 0
52B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 0
52B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 0
52B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 0
52B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 0
52B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 0
52B127 بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 0
52B128               تعويض سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 0
52B129 بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 0
52B130 بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 0
52B131 بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 0
52B132 بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 0
52B133 بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 0
52B134 بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 0
52B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 0
52B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 0
52B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 0
52B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 0
52B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 0
52B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 0
52B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 0
52B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 0
52B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 0
52B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 0
52B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 0
52B146 بازوبست يک عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 0
52B147 بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 0
52B148 بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 0
52B149 بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 0
52B150 بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 0
52B151 بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 0
52B152               تنظيم ترمز عقب (دو محور در 2631) 1.05 0
52C100               پياده و سوار کردن کابين جهت تعويض 7.7 0
52C101               باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 0
52C102               باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 0
52C103               بازو بستن داشبورد کامل 4.95 0
52C104               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 0
52C105               تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 0
52C106               لخت کردن کابين 3 0
52C107               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 0
52C108               تعويض شيشه درب (يک طرف) 1.3 0
52C109               تعويض شيشه درب (دو طرف) 2.4 0
52C110               تعويض شيشه عقب (يک عدد) 0.75 0
52C111               تعويض شيشه عقب (دوعدد) 1.3 0
52C112               تعويض سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 0
52C113 بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 0
52C114 بازوبست پايه آئينه 0.45 0
52C115 بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 0
52C116 بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 0
52C117 بازوبست رکاب و پله ها 0.98 0
52C118 بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 0
52C119 بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 0
52C120 بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 0
52C121 بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 0
52C122 بازوبست صندلي راننده 0.75 0
52C123 بازوبست صندلي شاگرد 0.98 0
52C124 بازوبست روکش سقف 2.4 0
52C125 بازوبست روکش پشت کابين 1.3 0
52C126 بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 0
52C127 بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 0
52C128 بازوبست سپر کامل 1.95 0
52C129 بازوبست رکاب زير سپر 0.38 0
52C130 بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 0
52C131 بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 0
52C132 بازوبست جک زير کابين 0.98 0
52C133 بازوبست چدني جک کابين 0.53 0
52C134 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 0
52C135 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 0
52C136 بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 0
52C137 بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 0
52C138 بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 0
52C139 بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 0
52C140 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 0
52C141 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 0
52C142 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 0
52C143 بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه تعويض در) 1.3 0
52C144               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
52C145               رگلاژ در(دو طرف) 0.3 0
52C146 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
52C147 بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 0
52C148 بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 0
52C149 بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 0
52C150 بازوبست پمپ جک کابين 0.75 0
52C151 بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 0
52C152 بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 0
52C153 بازوبست گاز دستي 0.53 0
52C154 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 0
52C155 بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 0
52C156               تعمير پمپ جک کابين 0.75 0
52C157 بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 0
52C158 بازوبست جک جلو پنجره 0.23 0
52C159 بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 0
52C160 بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 0
52C161 بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 0
52C162 بازوبست بوق بادي 0.53 0
52C163               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
52C164               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
52C165               باز و بست جلو پنجره 0.6 0
52C166               باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 0
52C167 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 0
52C168 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
52C169               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
52C170               باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 0
52C171 بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 0
52C172 بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 0
52C173 بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 0
52C174 بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 0
52C175 بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 0
52C176 بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 0
52C177 بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 0
52C178 بازوبست فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 0
52C179 بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 0
52C180 بازوبست پدال گاز 0.98 0
52C181 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
52C182 بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 0
52C183 بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 0
52C184 بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 0
52C185 بازوبست بخاري درجا 0.6 0
52C186               نصب آرم 0.23 0
52D100               باز و بستن گاردان بين گيربکس و ديفرانسيل محور وسط(2631D) 0.8 0
52D101               باز و بستن گاردان بين محور وسط و محور عقب (2631D) 0.8 0
52D102               باز و بستن گاردان بين محور وسط و منجيد گاردان (2631C) 0.7 0
52D103               باز و بستن گاردان بين دو منجيد گاردان (2631C) 0.7 0
52D104               باز و بستن گاردان بين گيربکس و منجيد گاردان (2631C) 0.7 0
52D105 بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 0
52D106 بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 0
5.20E+101 پياده و سوار کردن موتور 9 0
5.20E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 8.5 0
5.20E+103 جمع کردن موتور روي استند 26.5 0
5.20E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 6 0
5.20E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 21 0
5.20E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 0
52F154 باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(دو طرف) 1 0
5.20E+108 باز و بستن سيني جلو تعويض کاسه نمد 3 0
5.20E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.38 0
5.20E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 0
5.20E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 0
5.20E+112 بازوبست دنده فلايويل 0.75 0
5.20E+113 بازوبست پمپ باد و تايم 4 0
5.20E+114 تعمير کامل پمپ باد 3 0
5.20E+115 باز و بستن و تعويض سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.23 0
5.20E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.6 0
5.20E+117 باز و بست سيلندر پمپ باد 0.38 0
5.20E+118 باز و بستن شاتون و پيستون پمپ باد 0.53 0
5.20E+119 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 0
5.20E+120 باز و بستن منيفولد هوا 0.98 0
5.20E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 0
5.20E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 0
5.20E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و تعويض واشر 1.3 0
5.20E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 0
5.20E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 6.6 0
5.20E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.3 0
5.20E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 0
5.20E+128 باز و بستن پروانه 0.75 0
5.20E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.27 0
5.20E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.23 0
5.20E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 0
5.20E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 0
5.20E+133 بازوبست يک در سوپاپ و تعويض واشر 0.15 0
5.20E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و تعويض واشرها 0.9 0
5.20E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 0
5.20E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و تعويض رينگ آن 0.53 0
5.20E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و تعويض رينگها آن 1.05 0
5.20E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و تعويض رينگهاي آن 2.52 0
5.20E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 0
5.20E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 0
5.20E+141 تعويض بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 0
5.20E+142 تعويض يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.53 0
5.20E+143 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
5.20E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 0
5.20E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 0
5.20E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 0
5.20E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 0
5.20E+148 بازوبست ترموستات 0.6 0
5.20E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 0
5.20E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 0
5.20E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 0
5.20E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 0
5.20E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 0
5.20E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 0
5.20E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 0
5.20E+156 تعويض شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 0 0
5.20E+157 تحت فشار گذاشتن يک سرسيلندر 0 0
5.20E+158 تحت فشار گذاشتن تمام سرسيلندرها 0 0
5.20E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 0
5.20E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 0
5.20E+161 آب بندي سوپاپ هاي يک سرسيلندر 0 0
5.20E+162 آب بندي سوپاپ هاي تمام سرسيلندرها 0 0
5.20E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 0
5.20E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 0
5.20E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 0
5.20E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 0
5.20E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 0
5.20E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 0
5.20E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 0
5.20E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 0
5.20E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 0
5.20E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 1.2 0
5.20E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 0
5.20E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 0
5.20E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 0
5.20E+176 از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 1.5 0
52F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 0
52F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 0
52F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
52F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
52F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 0
52F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 0
52F106               پياده و سوار کردن دو مندل بالا (2631) 1.3 0
52F107               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 0
52F108               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 0
52F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت تعويض لايه فنر 2.47 0
52F110               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت تعويض لايه فنر 2.15 0
52F111 بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 0
52F112 بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 0
52F113 بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 0
52F114 بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 0
52F115 بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 0
52F116 بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 0
52F117 بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 0
52F118 بازوبست لوازم مندل 0.68 0
52F119 بازوبست يک بازوي مندل بالا طرف محور وسط (2631) 1.15 0
52F120 بازوبست يک بازوي مندل بالا طرف محور عقب (2631) 1.15 0
52F121 بازوبست يک بازوي مندل پائين طرف محور وسط (2631) 2 0
52F122 بازوبست يک بازوي مندل پائين طرف محور عقب (2631) 1.15 0
52F123 بازوبست دوبازوي مندل پائين طرف محور وسط (2631) 3.45 0
52F124 بازوبست کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 0
52F125 بازوبست گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 0
52F126               تعويض واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 0
52F127 بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 0
52F128 بازوبست منبع اگزوز 0.75 0
52F129 بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 0
52F130 بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 0
52F131 بازوبست باک گازوئيل 0.98 0
52F132 بازوبست درجه باک 0.23 0
52F133 بازوبست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 0
52F134 بازوبست شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 0
52F135 بازوبست شيلنگ برگشت سوخت 0.23 0
52F136 بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 0
52F137 بازوبست مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 0
52F138 بازوبست فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 0
52F139               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 0
52F140               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 0
52F141 بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 0
52F142 بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 0
52F143 بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 0
52F144 بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 0
52F145 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.63 0
52F146               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 0
52F147               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 0
52F148 بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 0
52F149 بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 0
52F150 بازوبست بادگير رادياتور 0.53 0
52F151 بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 0
52G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 0
52G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 0
52G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 0
52G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 0
52G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 0
52G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 0
52G106 بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 0
52G107 بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 0
52G108 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 0
52G109 بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 0
52G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 0
52G111 بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 0
52G112 بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 0
52G113 بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 0
52G114 بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 0
52G115 بازوبست P.T.O 0.75 0
52G116 بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 0
52G117 بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 0
52G118 بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 0
52G119 بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 0
52G120 بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 0
52G121 بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 0
52G122 بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل کابين 0.53 0
52G123               تعمير اساسي گيربکس 10 0
52G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 0
52G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 0
52G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 0
52G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
52G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 0
52G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 0
52G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 0
52G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 0
52G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 0
52G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 0
52G134 بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 0
52G135 بازوبست سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 0.38 0
52G136 بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي تعويض دنده) 0.38 0
52G137 بازوبست مجموعه سيلندر تعويض دنده 0.53 0
52G138 بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 0
52I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 0
52I101               تايم و هواگيري پمپ انژکتور 0.9 0
52I102 بازوبست کوپلينگ پمپ انژکتور 0.38 0
52I103               پياده و سوار کردن پمپ سه گوش درجا 0.53 0
52I104               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 0
52I105 بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 0
52I106               تعمير پمپ سه گوش 0.75 0
52I107               تعمير کامل پمپ انژکتور و رگلاتور تست و تنظيم 0 0
52I108               تنظيم و تست پمپ انژکتور و رگلاتور 0 0
52I109               هواگيري مدار سوخت 0.38 0
52P100               باز و بستن استارت 0.75 0
52P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 0
52P102               باز و بستن دينام 0.53 0
52P103               تست استارت 0.3 0
52P104               تعمير استارت کامل 1.5 0
52P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 0
52P106               تعمير دينام 1.7 0
52P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 0
52P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 0
52P109               تعويض يک باطري 0.15 0
52P110               تعويض دو باطري 0.23 0
52P111 بازوبست يک گيره باطري 0.23 0
52P112 بازوبست اتوماتيک راهنما 0.23 0
52P113 بازوبست هر رله 0.08 0
52P114 بازوبست بوق شهري 0.23 0
52P115 بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 0
52P116 بازوبست بوبين سوئيج 0.38 0
52P117 بازوبست دسته راهنما 0.6 0
52P118 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 0
52P119 بازوبست درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 0
52P120 بازوبست درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 0
52P121 بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 0
52P122               تعويض پريز برق (چراغ سيار) 0 0
52P123 بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 0
52P124 بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 0
52P125 بازوبست فشنگي روغن 0.3 0
52P126 بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 0
52P127 بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 0
52P128 بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 0
52P129 بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 0
52P130 بازوبست صفحه آمپرها 0.68 0
52P131 بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 0
52P132 بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 0
52P133 بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
52P134 بازوبست درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
52P135 بازوبست پولي دينام 0.45 0
52P136               تعويض آفتامات دينام 0.38 0
52P137               تعويض اتوماتيک استارت 0.45 0
52P138               تعويض بوبين اتوماتيک استارت 0.38 0
52P139 بازوبست منبع شيشه شور 0.3 0
52P140 بازوبست چراغهاي جلو 1.2 0
52P141               تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 0
52P142               تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 0
52P143               تعويض شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 0
52P144               تعويض زه چراغ (يک طرف) 0.3 0
52P145 بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 0
52P146 بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 0
52P147               تعويض شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 0
52P148               تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 0
52P149 بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 0
52P150               تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 0
52P151               تعويض پمپ شيشه شور 0.38 0
52P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 0
52P153               تعويض موتور برف پاک کن 0.53 0
52P154 بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 0
52P155 بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 0
52P156 بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 0
52P157 بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 0
52P158 بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 0
52P159 بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 0
52P160 بازوبست چراغ سقف داخل کابين 0.3 0
52P161               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 0
52P162               تعويض بوق خطر کم بودن آب 0.3 0
52P163 بازوبست سيم کشي شاسي 3 0
52P164 بازوبست سيم کشي کابين 11 0
52P165 بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.27 0
52P166 بازوبست چراغ سقف بيرون 0.53 0
52P167               شارژ يک باطري 0 0
52P168               شارژ دو باطري 0 0
52P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 0
52P170               کنترل و تعمير سيم کشي کابين 0 0
52P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 0
52P172 بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 0
52P173 بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 0
52P174               تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 0
52P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 0
52P176               باز و بست تاخوگراف 0.15 0
52P177               تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.38 0
52P178               تعويض تبديل 24 به 12 0.38 0
52S100 سرويس اوليه 0 800000
52S101 سرويس دوره اي شماره 1 0 200000
52S102 سرويس دوره اي شماره 2 0 200000
52S103 سرويس دوره اي شماره 3 0 200000
52S104 سرويس دوره اي شماره 4 0 200000
52S105 سرويس دوره اي شماره 5 0 200000
52S106 سرويس دوره اي شماره 6 0 200000
52S107 سرويس دوره اي شماره 7 0 200000
52S108 سرويس دوره اي شماره 8 0 200000
52S109 سرويس دوره اي شماره 9 0 200000
52S110 سرويس دوره اي شماره 10 0 200000
52S111 سرويس دوره اي شماره 11 0 200000
52S112 سرويس دوره اي شماره 12 0 200000
52S113 سرويس دوره اي شماره 13 0 200000
52S114 سرويس دوره اي شماره 14 0 200000
52S115 سرويس دوره اي شماره 15 0 200000
52S116 سرويس دوره اي شماره 16 0 200000
52S117 سرويس دوره اي شماره 17 0 200000
52S118 سرويس دوره اي شماره 18 0 200000
52S119 سرويس دوره اي شماره 19 0 200000
52S120               تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.6 0
52S121               تعويض روغن گيربکس 0.45 0
52S122               تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 0
52S123               تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 0
52S124               تعويض فيلتر هوا 0.23 0
52S125               تعويض فيلتر روغن 0.23 0
52S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08 0
52S127               بازديد روغن گيربکس 0.08 0
52S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08 0
52S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.68 0
52S130 آچارکشي کامل خودرو 0 800000
52W100 بازوبست غربيلک فرمان 0.6 0
52W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
52W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 0
52W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
52W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
52W105 بازوبست جعبه فرمان 1.27 0
52W106               ميزان فرمان 0.53 0
52W107 بازوبست پايه چدني فرمان 0.53 0
52W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 0
52W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 0
52W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 0
52W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 0
52W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
52X100               صافکاري 0 0
52X101               نقاشي 0 0
52F152 بازوبست فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 0
5.20E+177 فيلرگيري موتور 0 480000
52A156               بازوبست ميل مهار کناري اکسل 1 0
52A157               بازوبست ميل مهار مياني اکسل 1 0
52P179               تعويض چهار باطري 0.4 0
52G139 بازوبست رام گيربکس 1.5 0
52C187 بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 0
52C188 بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 0
52W113 بازوبست براکت جعبه فرمان 0.2 0
52G140               تنظيم دسته دنده 0.4 0
52A158 بازوبست بالن هواي لاستيکي سيستم تعليق سمت راست 0.8 0
52A159 بازوبست بالن هواي لاستيکي سيستم تعليق سمت چپ 0.8 0
52A160 سوپاپ تنظيم باد سيستم تعليق عقب ميدل ليفت 0.5 0
52B153               باز و بستن کليد قفل کن ديفرانسيل 0.5 0
52A161 بازوبست سوپاپ مغناطيسي قفل کن 0.3 0
52A162 بازوبست سوپاپ مغناطيسي بالابر محور مياني 0.8 0
52C189               تعويض و تنظيم سيم گاز 0.7 0
5.20E+178 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي 0.4 0
52A163               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 0
52A164               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 0
52G141               باز و بست مجموعه سيلندر سبک و سنگين 0.4 0
52B154               رگلاژ بازوهاي ترمز (جغجغه) 0.5 0
5.20E+179 تنظيم تسمه هاي موتور 0.2 0
52F153 بازوبست ضربه گير مخروطي و حلقوي دسته موتور جلو (به همراه آزاد نمودن موتور) 2 0
52B155               بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.25 0
52A165               پياده و سوار کردن توپي چرخ (دو طرف) و تعويض کاسه نمد 2.1 0
52P180               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 0
52W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
52A166               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 0
52A167               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 0
52A168               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 3 0
52A169               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 0
5.20E+180 بازوبست ميل سوپاپ درجا و تعويض بوشها 0.5 0
52P181               تعويض دنده استارت 0.4 0
52A170               تعمير کامل و تنظيم کامل کله گاوي 5.2 0
52G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 0
5.20E+181 بازوبست نشيمنگاه پروانه (شامل بازوبست پروانه و پولي) 1.1 0
52G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 0
5.20E+182 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 0
52P182               بازوبست لوله آلومينيومي فيلتر به شلنگ فشار بالا 0.05 0
52F155               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(يک طرف) 0.5 0
52A171               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 0
5.20E+183 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 0
52A172               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي( يک سمت) 1 0
52A173               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي( دو سمت) 2 0
52C190               تعويض درب کابين هر دو سمت 1.9 0
5.20E+184 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 0
52C191               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 0