برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 M2631 TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
51A481 باز و بست شاهنگهاي عقب و متعلقات به همراه پرسکاري 25 27,750,000  24,750,000 
52A100               پياده و سوار کردن محور وسط 3.3 3,663,000  3,267,000 
52A101               پياده و سوار کردن محور آخر 3.3 3,663,000  3,267,000 
52A102 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 999,000  891,000 
52A103 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 1,776,000  1,584,000 
52A104               تعويض لنت هر چرخ 0.75 832,500  742,500 
52A105               تعويض لنت يک محور 1.3 1,443,000  1,287,000 
52A106               تعويض لنت دو محور عقب 2.4 2,664,000  2,376,000 
52A107               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 255,300  227,700 
52A108               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و تعويض کاسه نمد 1.13 1,254,300  1,118,700 
52A109               پياده و سوار کردن کله گاوي محور وسط 3 3,996,000  3,564,000 
52A110               باز و بستن محور جلو 3 3,330,000  2,970,000 
52A111               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 1,332,000  1,188,000 
52A112               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 888,000  792,000 
52A113               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 832,500  742,500 
52A114 بازوبست پلوس يک سمت 0.53 588,300  524,700 
52A115               تعويض پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 255,300  227,700 
52A116               تعويض کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 832,500  742,500 
52A117               تعويض کاسه نمدهاي محور وسط 0.98 1,087,800  970,200 
52A118 بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 3,996,000  3,564,000 
52A119 بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور دوم 3.85 5,128,200  4,573,800 
52A120 بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 1,443,000  1,287,000 
52A121               تعويض روغن ديفرانسيل محور وسط 0.38 421,800  376,200 
52A122               تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 421,800  376,200 
52A123               تعويض روغن توپي يک محور 0.23 255,300  227,700 
52A124 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 1,087,800  970,200 
52A125 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 1,942,500  1,732,500 
52A126 بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 1,809,300  1,613,700 
52A127 بازوبست دو عدد سگدست 3 3,330,000  2,970,000 
52A128 بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 588,300  524,700 
52A129 بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 1,165,500  1,039,500 
52A130               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 832,500  742,500 
52A131               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 1,087,800  970,200 
52A132 بازوبست کردن کله گاوي(محور عقب) 1.63 2,171,160  1,936,440 
52A133               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 1,505,160  1,342,440 
52A134 بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 1,505,160  1,342,440 
52A135               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 166,500  148,500 
52A136               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 255,300  227,700 
52A137 بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
52A138 بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
52A139 بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
52A140 بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
52A141 بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 255,300  227,700 
52A142               تعويض هر دو تاير جلو 0.45 499,500  445,500 
52A143               تعويض يک تاير عقب 0.3 333,000  297,000 
52A144               تعويض دو تاير عقب 0.6 666,000  594,000 
52A145               تعويض کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
52A146 بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
52A147               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
52A148 بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 1,665,000  1,485,000 
52A149 بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 1,254,300  1,118,700 
52A150 بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 2,164,500  1,930,500 
52A151               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 1,443,000  1,287,000 
52A152 بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 588,300  524,700 
52A153 بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
52A154 بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 2,664,000  2,376,000 
52A155 بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 832,500  742,500 
52A156               بازوبست ميل مهار کناري اکسل 1 1,110,000  990,000 
52A157               بازوبست ميل مهار مياني اکسل 1 1,110,000  990,000 
52A158 بازوبست بالن هواي لاستيکي سيستم تعليق سمت راست 0.8 888,000  792,000 
52A159 بازوبست بالن هواي لاستيکي سيستم تعليق سمت چپ 0.8 888,000  792,000 
52A160 سوپاپ تنظيم باد سيستم تعليق عقب ميدل ليفت 0.5 555,000  495,000 
52A161 بازوبست سوپاپ مغناطيسي قفل کن 0.3 333,000  297,000 
52A162 بازوبست سوپاپ مغناطيسي بالابر محور مياني 0.8 888,000  792,000 
52A163               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 555,000  495,000 
52A164               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 999,000  891,000 
52A165               پياده و سوار کردن توپي چرخ (دو طرف) و تعويض کاسه نمد 2.1 2,331,000  2,079,000 
52A166               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 1,665,000  1,485,000 
52A167               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
52A168               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 3 3,330,000  2,970,000 
52A169               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
52A170               تعمير کامل و تنظيم کامل کله گاوي 5.2 6,926,400  6,177,600 
52A171               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 9,435,000  8,415,000 
52A172               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي( يک سمت) 1 1,110,000  990,000 
52A173               دستورالعمل رفع برخورد فنر کفشک جلو با توپي( دو سمت) 2 2,220,000  1,980,000 
52B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 1,254,300  1,118,700 
52B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 588,300  524,700 
52B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 588,300  524,700 
52B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
52B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
52B105               باز و بستن فيلتر خشک کن 0.15 166,500  148,500 
52B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 499,500  445,500 
52B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 588,300  524,700 
52B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 588,300  524,700 
52B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 421,800  376,200 
52B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 1,087,800  970,200 
52B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 588,300  524,700 
52B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 421,800  376,200 
52B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 666,000  594,000 
52B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 666,000  594,000 
52B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
52B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
52B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 999,000  891,000 
52B118 بازوبست سنسور ABS 0.38 421,800  376,200 
52B119 بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 705,960  629,640 
52B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 588,300  524,700 
52B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 588,300  524,700 
52B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
52B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 588,300  524,700 
52B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
52B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
52B127 بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 832,500  742,500 
52B128               تعويض سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 166,500  148,500 
52B129 بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 255,300  227,700 
52B130 بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 421,800  376,200 
52B131 بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 421,800  376,200 
52B132 بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 832,500  742,500 
52B133 بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 421,800  376,200 
52B134 بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 166,500  148,500 
52B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 588,300  524,700 
52B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 588,300  524,700 
52B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 499,500  445,500 
52B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 8,547,000  7,623,000 
52B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 166,500  148,500 
52B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 1,087,800  970,200 
52B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 588,300  524,700 
52B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
52B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 588,300  524,700 
52B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
52B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
52B146 بازوبست يک عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 666,000  594,000 
52B147 بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 1,332,000  1,188,000 
52B148 بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 421,800  376,200 
52B149 بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 832,500  742,500 
52B150 بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 1,254,300  1,118,700 
52B151 بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 1,443,000  1,287,000 
52B152               تنظيم ترمز عقب (دو محور در 2631) 1.05 1,165,500  1,039,500 
52B153               باز و بستن کليد قفل کن ديفرانسيل 0.5 555,000  495,000 
52B154               رگلاژ بازوهاي ترمز (جغجغه) 0.5 555,000  495,000 
52B155               بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.25 277,500  247,500 
52C100 پياده و سوار کردن کابين جهت تعويض 7.7 10,256,400  9,147,600 
52C101 باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 588,300  524,700 
52C102 باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 1,087,800  970,200 
52C103 بازو بستن داشبورد کامل 4.95 6,593,400  5,880,600 
52C104 باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 832,500  742,500 
52C105 تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 7,326,000  6,534,000 
52C106 لخت کردن کابين 3 3,330,000  2,970,000 
52C107 تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 2,664,000  2,376,000 
52C108 تعويض شيشه درب (يک طرف) 1.3 1,443,000  1,287,000 
52C109 تعويض شيشه درب (دو طرف) 2.4 2,664,000  2,376,000 
52C110 تعويض شيشه عقب (يک عدد) 0.75 832,500  742,500 
52C111 تعويض شيشه عقب (دوعدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
52C112 تعويض سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 832,500  742,500 
52C113 بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 588,300  524,700 
52C114 بازوبست پايه آئينه 0.45 499,500  445,500 
52C115 بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
52C116 بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
52C117 بازوبست رکاب و پله ها 0.98 1,087,800  970,200 
52C118 بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 999,000  891,000 
52C119 بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 1,731,600  1,544,400 
52C120 بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
52C121 بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
52C122 بازوبست صندلي راننده 0.75 832,500  742,500 
52C123 بازوبست صندلي شاگرد 0.98 1,087,800  970,200 
52C124 بازوبست روکش سقف 2.4 2,664,000  2,376,000 
52C125 بازوبست روکش پشت کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
52C126 بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
52C127 بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
52C128 بازوبست سپر کامل 1.95 2,164,500  1,930,500 
52C129 بازوبست رکاب زير سپر 0.38 421,800  376,200 
52C130 بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
52C131 بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 832,500  742,500 
52C132 بازوبست جک زير کابين 0.98 1,087,800  970,200 
52C133 بازوبست چدني جک کابين 0.53 588,300  524,700 
52C134 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 666,000  594,000 
52C135 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 666,000  594,000 
52C136 بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 421,800  376,200 
52C137 بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 421,800  376,200 
52C138 بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 1,809,300  1,613,700 
52C139 بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 421,800  376,200 
52C140 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 2,519,700  2,247,300 
52C141 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 832,500  742,500 
52C142 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 1,087,800  970,200 
52C143 بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه تعويض در) 1.3 1,443,000  1,287,000 
52C144 رگلاژ در(يک طرف) 0.15 166,500  148,500 
52C145 رگلاژ در(دو طرف) 0.3 333,000  297,000 
52C146 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 421,800  376,200 
52C147 بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 999,000  891,000 
52C148 بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 255,300  227,700 
52C149 بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 421,800  376,200 
52C150 بازوبست پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
52C151 بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 588,300  524,700 
52C152 بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 666,000  594,000 
52C153 بازوبست گاز دستي 0.53 588,300  524,700 
52C154 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
52C155 بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 4,395,600  3,920,400 
52C156 تعمير پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
52C157 بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 705,960  629,640 
52C158 بازوبست جک جلو پنجره 0.23 255,300  227,700 
52C159 بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 499,500  445,500 
52C160 بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 333,000  297,000 
52C161 بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 588,300  524,700 
52C162 بازوبست بوق بادي 0.53 588,300  524,700 
52C163 باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
52C164 باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
52C165 باز و بست جلو پنجره 0.6 666,000  594,000 
52C166 باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 333,000  297,000 
52C167 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 421,800  376,200 
52C168 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 421,800  376,200 
52C169 بازوبست ضبط صوت 0.23 255,300  227,700 
52C170 باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
52C171 بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 1,305,360  1,164,240 
52C172 بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
52C173 بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
52C174 بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 506,160  451,440 
52C175 بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 333,000  297,000 
52C176 بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 499,500  445,500 
52C177 بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 705,960  629,640 
52C178 بازوبست فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 499,500  445,500 
52C179 بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 255,300  227,700 
52C180 بازوبست پدال گاز 0.98 1,087,800  970,200 
52C181 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
52C182 بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 666,000  594,000 
52C183 بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 255,300  227,700 
52C184 بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
52C185 بازوبست بخاري درجا 0.6 799,200  712,800 
52C186 نصب آرم 0.23 255,300  227,700 
52C187 بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 188,700  168,300 
52C188 بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 377,400  336,600 
52C189               تعويض و تنظيم سيم گاز 0.7 777,000  693,000 
52C190               تعويض درب کابين هر دو سمت 1.9 2,109,000  1,881,000 
52C191               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 555,000  495,000 
52D100               باز و بستن گاردان بين گيربکس و ديفرانسيل محور وسط(2631D) 0.8 888,000  792,000 
52D101               باز و بستن گاردان بين محور وسط و محور عقب (2631D) 0.8 888,000  792,000 
52D102               باز و بستن گاردان بين محور وسط و منجيد گاردان (2631C) 0.7 777,000  693,000 
52D103               باز و بستن گاردان بين دو منجيد گاردان (2631C) 0.7 777,000  693,000 
52D104               باز و بستن گاردان بين گيربکس و منجيد گاردان (2631C) 0.7 777,000  693,000 
52D105 بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 588,300  524,700 
52D106 بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 666,000  594,000 
5.2E+101 پياده و سوار کردن موتور 9 9,990,000  8,910,000 
5.2E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 8.5 9,435,000  8,415,000 
5.2E+103 جمع کردن موتور روي استند 26.5 38,239,500  34,105,500 
5.2E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 6 6,660,000  5,940,000 
5.2E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 21 30,303,000  27,027,000 
5.2E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 1,505,160  1,342,440 
5.2E+108 باز و بستن سيني جلو تعويض کاسه نمد 3 3,996,000  3,564,000 
5.2E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.38 506,160  451,440 
5.2E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 799,200  712,800 
5.2E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 2,597,400  2,316,600 
5.2E+112 بازوبست دنده فلايويل 0.75 999,000  891,000 
5.2E+113 بازوبست پمپ باد و تايم 4 5,328,000  4,752,000 
5.2E+114 تعمير کامل پمپ باد 3 3,996,000  3,564,000 
5.2E+115 باز و بستن و تعويض سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.23 306,360  273,240 
5.2E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.6 799,200  712,800 
5.2E+117 باز و بست سيلندر پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
5.2E+118 باز و بستن شاتون و پيستون پمپ باد 0.53 705,960  629,640 
5.2E+119 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 905,760  807,840 
5.2E+120 باز و بستن منيفولد هوا 0.98 1,087,800  970,200 
5.2E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 754,800  673,200 
5.2E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 754,800  673,200 
5.2E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و تعويض واشر 1.3 1,443,000  1,287,000 
5.2E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 588,300  524,700 
5.2E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 6.6 8,791,200  7,840,800 
5.2E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.3 1,731,600  1,544,400 
5.2E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 2,164,500  1,930,500 
5.2E+128 باز و بستن پروانه 0.75 832,500  742,500 
5.2E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.27 1,691,640  1,508,760 
5.2E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.23 306,360  273,240 
5.2E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 255,300  227,700 
5.2E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 255,300  227,700 
5.2E+133 بازوبست يک در سوپاپ و تعويض واشر 0.15 166,500  148,500 
5.2E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و تعويض واشرها 0.9 999,000  891,000 
5.2E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 506,160  451,440 
5.2E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و تعويض رينگ آن 0.53 764,790  682,110 
5.2E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و تعويض رينگها آن 1.05 1,515,150  1,351,350 
5.2E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و تعويض رينگهاي آن 2.52 3,636,360  3,243,240 
5.2E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 865,800  772,200 
5.2E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 4,155,840  3,706,560 
5.2E+141 تعويض بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 7,142,850  6,370,650 
5.2E+142 تعويض يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.53 705,960  629,640 
5.2E+143 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 306,360  273,240 
5.2E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 666,000  594,000 
5.2E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 588,300  524,700 
5.2E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 2,863,800  2,554,200 
5.2E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 1,505,160  1,342,440 
5.2E+148 بازوبست ترموستات 0.6 666,000  594,000 
5.2E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 255,300  227,700 
5.2E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 255,300  227,700 
5.2E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 421,800  376,200 
5.2E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 588,300  524,700 
5.2E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
5.2E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
5.2E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 421,800  376,200 
5.2E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 216,450  193,050 
5.2E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 1,082,250  965,250 
5.2E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 588,300  524,700 
5.2E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 588,300  524,700 
5.2E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 832,500  742,500 
5.2E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 832,500  742,500 
5.2E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
5.2E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
5.2E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 588,300  524,700 
5.2E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 421,800  376,200 
5.2E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 421,800  376,200 
5.2E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 1.2 1,332,000  1,188,000 
5.2E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 1,165,500  1,039,500 
5.2E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 421,800  376,200 
5.2E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 255,300  227,700 
5.2E+176 از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 1.5 1,998,000  1,782,000 
5.2E+177 فيلرگيري موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
5.2E+178 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي 0.4 444,000  396,000 
5.2E+179 تنظيم تسمه هاي موتور 0.2 222,000  198,000 
5.2E+180 بازوبست ميل سوپاپ درجا و تعويض بوشها 0.5 555,000  495,000 
5.2E+181 بازوبست نشيمنگاه پروانه (شامل بازوبست پروانه و پولي) 1.1 1,221,000  1,089,000 
5.2E+182 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 5,550,000  4,950,000 
5.2E+183 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 2,220,000  1,980,000 
5.2E+184 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 8,103,000  7,227,000 
5.2E+185 باز و بست سيلندر خاموش کن پمپ انژکتور 0.2 222,000  198,000 
5.2E+186 باز و بست نشيمنگاه پروانه هنگامي که پروانه باز است. 0.2 222,000  198,000 
52F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 1,443,000  1,287,000 
52F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 2,664,000  2,376,000 
52F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
52F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
52F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 1,665,000  1,485,000 
52F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 3,063,600  2,732,400 
52F106               پياده و سوار کردن دو مندل بالا (2631) 1.3 1,443,000  1,287,000 
52F107               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 1,409,700  1,257,300 
52F108               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 1,942,500  1,732,500 
52F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت تعويض لايه فنر 2.47 2,741,700  2,445,300 
52F110               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت تعويض لايه فنر 2.15 2,386,500  2,128,500 
52F111 بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 1,731,600  1,544,400 
52F112 بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 999,000  891,000 
52F113 بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 588,300  524,700 
52F114 بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
52F115 بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 255,300  227,700 
52F116 بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 499,500  445,500 
52F117 بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 666,000  594,000 
52F118 بازوبست لوازم مندل 0.68 754,800  673,200 
52F119 بازوبست يک بازوي مندل بالا طرف محور وسط (2631) 1.15 1,531,800  1,366,200 
52F120 بازوبست يک بازوي مندل بالا طرف محور عقب (2631) 1.15 1,531,800  1,366,200 
52F121 بازوبست يک بازوي مندل پائين طرف محور وسط (2631) 2 2,664,000  2,376,000 
52F122 بازوبست يک بازوي مندل پائين طرف محور عقب (2631) 1.15 1,531,800  1,366,200 
52F123 بازوبست دوبازوي مندل پائين طرف محور وسط (2631) 3.45 4,595,400  4,098,600 
52F124 بازوبست کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 2,164,500  1,930,500 
52F125 بازوبست گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
52F126               تعويض واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 588,300  524,700 
52F127 بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 832,500  742,500 
52F128 بازوبست منبع اگزوز 0.75 832,500  742,500 
52F129 بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 421,800  376,200 
52F130 بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 333,000  297,000 
52F131 بازوبست باک گازوئيل 0.98 1,087,800  970,200 
52F132 بازوبست درجه باک 0.23 255,300  227,700 
52F133 بازوبست شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
52F134 بازوبست شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
52F135 بازوبست شيلنگ برگشت سوخت 0.23 255,300  227,700 
52F136 بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
52F137 بازوبست مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 421,800  376,200 
52F138 بازوبست فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 166,500  148,500 
52F139               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 166,500  148,500 
52F140               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 166,500  148,500 
52F141 بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 588,300  524,700 
52F142 بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 1,165,500  1,039,500 
52F143 بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 255,300  227,700 
52F144 بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 421,800  376,200 
52F145 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.63 2,352,090  2,097,810 
52F146               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 666,000  594,000 
52F147               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 255,300  227,700 
52F148 بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 588,300  524,700 
52F149 بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 588,300  524,700 
52F150 بازوبست بادگير رادياتور 0.53 588,300  524,700 
52F151 بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 499,500  445,500 
52F152 بازوبست فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 222,000  198,000 
52F153 بازوبست ضربه گير مخروطي و حلقوي دسته موتور جلو (به همراه آزاد نمودن موتور) 2 2,664,000  2,376,000 
52F154 باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(دو طرف) 1 1,110,000  990,000 
52F155               باز و بست ضربه گير رادياتور روي شاسي در جا(يک طرف) 0.5 555,000  495,000 
52G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 7,770,000  6,930,000 
52G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 1,332,000  1,188,000 
52G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 2,664,000  2,376,000 
52G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 599,400  534,600 
52G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 1,332,000  1,188,000 
52G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 1,598,400  1,425,600 
52G106 بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 888,000  792,000 
52G107 بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 1,443,000  1,287,000 
52G108 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 1,332,000  1,188,000 
52G109 بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 306,360  273,240 
52G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
52G111 بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
52G112 بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 832,500  742,500 
52G113 بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 499,500  445,500 
52G114 بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 255,300  227,700 
52G115 بازوبست P.T.O 0.75 832,500  742,500 
52G116 بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 588,300  524,700 
52G117 بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 799,200  712,800 
52G118 بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
52G119 بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 421,800  376,200 
52G120 بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
52G121 بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 166,500  148,500 
52G122 بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل کابين 0.53 705,960  629,640 
52G123               تعمير اساسي گيربکس 10 14,430,000  12,870,000 
52G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 255,300  227,700 
52G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 499,500  445,500 
52G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 199,800  178,200 
52G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 255,300  227,700 
52G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 999,000  891,000 
52G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 3,463,200  3,088,800 
52G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 599,400  534,600 
52G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 1,505,160  1,342,440 
52G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 421,800  376,200 
52G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 588,300  524,700 
52G134 بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
52G135 بازوبست سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 0.38 421,800  376,200 
52G136 بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي تعويض دنده) 0.38 421,800  376,200 
52G137 بازوبست مجموعه سيلندر تعويض دنده 0.53 588,300  524,700 
52G138 بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 666,000  594,000 
52G139 بازوبست رام گيربکس 1.5 1,665,000  1,485,000 
52G140               تنظيم دسته دنده 0.4 444,000  396,000 
52G141               باز و بست مجموعه سيلندر سبک و سنگين 0.4 444,000  396,000 
52G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 666,000  594,000 
52G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 444,000  396,000 
52I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 1,731,600  1,544,400 
52I101               تايم و هواگيري پمپ انژکتور 0.9 1,198,800  1,069,200 
52I102 بازوبست کوپلينگ پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
52I103               پياده و سوار کردن پمپ سه گوش درجا 0.53 588,300  524,700 
52I104               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 1,332,000  1,188,000 
52I105 بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 222,000  198,000 
52I106               تعمير پمپ سه گوش 0.75 999,000  891,000 
52I109               هواگيري مدار سوخت 0.38 421,800  376,200 
52P100               باز و بستن استارت 0.75 832,500  742,500 
52P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 421,800  376,200 
52P102               باز و بستن دينام 0.53 588,300  524,700 
52P103               تست استارت 0.3 333,000  297,000 
52P104               تعمير استارت کامل 1.5 1,998,000  1,782,000 
52P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 666,000  594,000 
52P106               تعمير دينام 1.7 2,264,400  2,019,600 
52P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 2,813,850  2,509,650 
52P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 2,352,090  2,097,810 
52P109               تعويض يک باطري 0.15 166,500  148,500 
52P110               تعويض دو باطري 0.23 255,300  227,700 
52P111 بازوبست يک گيره باطري 0.23 255,300  227,700 
52P112 بازوبست اتوماتيک راهنما 0.23 306,360  273,240 
52P113 بازوبست هر رله 0.08 106,560                95,040 
52P114 بازوبست بوق شهري 0.23 255,300  227,700 
52P115 بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 1,305,360  1,164,240 
52P116 بازوبست بوبين سوئيج 0.38 506,160  451,440 
52P117 بازوبست دسته راهنما 0.6 799,200  712,800 
52P118 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 506,160  451,440 
52P119 بازوبست درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 999,000  891,000 
52P120 بازوبست درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 799,200  712,800 
52P121 بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 705,960  629,640 
52P123 بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 399,600  356,400 
52P124 بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 166,500  148,500 
52P125 بازوبست فشنگي روغن 0.3 333,000  297,000 
52P126 بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 333,000  297,000 
52P127 بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 255,300  227,700 
52P128 بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 255,300  227,700 
52P129 بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 499,500  445,500 
52P130 بازوبست صفحه آمپرها 0.68 981,240  875,160 
52P131 بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 705,960  629,640 
52P132 بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 506,160  451,440 
52P133 بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
52P134 بازوبست درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
52P135 بازوبست پولي دينام 0.45 499,500  445,500 
52P136               تعويض آفتامات دينام 0.38 506,160  451,440 
52P137               تعويض اتوماتيک استارت 0.45 599,400  534,600 
52P138               تعويض بوبين اتوماتيک استارت 0.38 506,160  451,440 
52P139 بازوبست منبع شيشه شور 0.3 333,000  297,000 
52P140 بازوبست چراغهاي جلو 1.2 1,332,000  1,188,000 
52P141               تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 333,000  297,000 
52P142               تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 666,000  594,000 
52P143               تعويض شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
52P144               تعويض زه چراغ (يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
52P145 بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
52P146 بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
52P147               تعويض شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 255,300  227,700 
52P148               تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 255,300  227,700 
52P149 بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 166,500  148,500 
52P150               تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 255,300  227,700 
52P151               تعويض پمپ شيشه شور 0.38 421,800  376,200 
52P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 1,409,700  1,257,300 
52P153               تعويض موتور برف پاک کن 0.53 588,300  524,700 
52P154 بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
52P155 بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 666,000  594,000 
52P156 بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 1,165,500  1,039,500 
52P157 بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
52P158 بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 166,500  148,500 
52P159 بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
52P160 بازوبست چراغ سقف داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
52P161               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 166,500  148,500 
52P162               تعويض بوق خطر کم بودن آب 0.3 333,000  297,000 
52P163 بازوبست سيم کشي شاسي 3 4,329,000  3,861,000 
52P164 بازوبست سيم کشي کابين 11 15,873,000  14,157,000 
52P165 بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.27 1,832,610  1,634,490 
52P166 بازوبست چراغ سقف بيرون 0.53 588,300  524,700 
52P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 421,800  376,200 
52P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 1,443,000  1,287,000 
52P172 بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 1,305,360  1,164,240 
52P173 بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 588,300  524,700 
52P174               تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 255,300  227,700 
52P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 1,087,800  970,200 
52P176               باز و بست تاخوگراف 0.15 166,500  148,500 
52P177               تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.38 421,800  376,200 
52P178               تعويض تبديل 24 به 12 0.38 421,800  376,200 
52P179               تعويض چهار باطري 0.4 444,000  396,000 
52P180               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 932,400  831,600 
52P181               تعويض دنده استارت 0.4 444,000  396,000 
52P182 بازوبست لوله آلومينيومي فيلتر به شلنگ فشار بالا 0.05               55,500                49,500 
52P183               دياگ ABS 0.5 666,000  594,000 
52S100 سرويس اوليه 1 1,110,000  990,000 
52S101 سرويس دوره اي شماره 1 1 1,200,000  1,200,000 
52S102 سرويس دوره اي شماره 2 1 1,200,000  1,200,000 
52S103 سرويس دوره اي شماره 3 1 1,200,000  1,200,000 
52S104 سرويس دوره اي شماره 4 1 1,200,000  1,200,000 
52S105 سرويس دوره اي شماره 5 1 1,200,000  1,200,000 
52S106 سرويس دوره اي شماره 6 1 1,200,000  1,200,000 
52S107 سرويس دوره اي شماره 7 1 1,200,000  1,200,000 
52S108 سرويس دوره اي شماره 8 1 1,200,000  1,200,000 
52S109 سرويس دوره اي شماره 9 1 1,200,000  1,200,000 
52S110 سرويس دوره اي شماره 10 1 1,200,000  1,200,000 
52S111 سرويس دوره اي شماره 11 1 1,200,000  1,200,000 
52S112 سرويس دوره اي شماره 12 1 1,200,000  1,200,000 
52S113 سرويس دوره اي شماره 13 1 1,200,000  1,200,000 
52S114 سرويس دوره اي شماره 14 1 1,200,000  1,200,000 
52S115 سرويس دوره اي شماره 15 1 1,200,000  1,200,000 
52S116 سرويس دوره اي شماره 16 1 1,200,000  1,200,000 
52S117 سرويس دوره اي شماره 17 1 1,200,000  1,200,000 
52S118 سرويس دوره اي شماره 18 1 1,200,000  1,200,000 
52S119 سرويس دوره اي شماره 19 1 1,200,000  1,200,000 
52S120               تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.6 666,000  594,000 
52S121               تعويض روغن گيربکس 0.45 499,500  445,500 
52S122               تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 499,500  445,500 
52S123               تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 588,300  524,700 
52S124               تعويض فيلتر هوا 0.23 255,300  227,700 
52S125               تعويض فيلتر روغن 0.23 255,300  227,700 
52S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08               88,800                79,200 
52S127               بازديد روغن گيربکس 0.08               88,800                79,200 
52S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08               88,800                79,200 
52S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.68 754,800  673,200 
52S130 آچارکشي کامل خودرو به همراه تعويض فيلترها و روانکارها مطابق با چک ليست 0 2,160,000  2,160,000 
52W100 بازوبست غربيلک فرمان 0.6 666,000  594,000 
52W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 588,300  524,700 
52W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 1,598,400  1,425,600 
52W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
52W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
52W105 بازوبست جعبه فرمان 1.27 1,691,640  1,508,760 
52W106               ميزان فرمان 0.53 588,300  524,700 
52W107 بازوبست پايه چدني فرمان 0.53 588,300  524,700 
52W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 588,300  524,700 
52W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 1,165,500  1,039,500 
52W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 421,800  376,200 
52W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 588,300  524,700 
52W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 166,500  148,500 
52W113 بازوبست براکت جعبه فرمان 0.2 222,000  198,000 
52W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 399,600  356,400 
52Z100 کد بدون اجرت 0                        1                         1