برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
  2631Nلیست قیمت قطعات 
کد قطعه نام قطعه  قيمت فروش 
7103023 پيچ                   75,000 
6100806 پيچ شاتون                 228,800 
005002719GC1 پيچ براکت M20*1.5*250                 468,800 
005002722GC1 پيچ گاردان M16*1.5*50*L30*Zn*G10.9                   67,500 
005021104GC1 مهره قفلي گاردان M16*1.5*Zn                   28,100 
10412 مجموعه جعبه ابزار کاميون سنگين با کليه متعلقات کامل 2,040,000 
6100203 مجموعه ياتاقان ثابت استاندارد (دست کامل) 8,580,000 
6100201 بوش سيلندر 8,800,000 
6100301 محفظه دنده 10,415,600 
6100226 درپوش (پولکي موتور قطر 75mm )                 170,000 
6100307 كاسه نمد سر ميل لنگ 1,500,000 
6100237 مجموعه ياتاقان ثابت تعمير اول 025 (دست کامل) 6,885,000 
6100205 كاسه نمدته ميل لنگ 1,120,000 
6100230 بوش ميل سوپاپ                 600,000 
6100304 واشر درپوش پمپ هيدروليک فرمان
                  56,300 
6100303 واشر درپوش دنده شفت کمپرسور                   41,300 
6100202 بغل ياتاقان دست کامل 1,211,100 
6100204 واشر آب بندي                   49,500 
6100215 پين موقعيت دهنده                   33,800 
6100219 درپوش                   49,500 
6100221 درپوش                   49,500 
6100222 درپوش                   51,800 
6100223 درپوش                   74,300 
6100224 درپوش                   49,500 
6100229 اتصال زانوئي                 181,900 
6100234 بوش ميل سوپاپ                 343,000 
6100235 بلوك سيلندر موتور- سه شياره 615,000,000 
6100302 درپوش شفت کمپرسور 3,665,000 
6100305 محفظه فلايول 30,130,000 
6100439 پين موقعيت دهنده                   45,000 
6100440 پين موقعيت دهنده                   90,000 
6100441 پين موقعيت دهنده                   45,000 
6100442 نازل                 900,000 
6100444 درپوش نشيمنگاه پمپ هيدروليک فرمان 1,800,000 
6100449 نشيمنگاه كاسه نمد جلو ميل لنگ 1,465,000 
6100450 شيم                   90,000 
6100506 لوله گيج روغن 1,200,000 
6100507 عمق سنج روغن 1,098,000 
6100704 ارتعاش گير ميل لنگ 11,900,000 
6100708 فلانچ سر ميل لنگ 3,360,000 
6100709 دنده سر ميل لنگ 3,230,700 
6100702 تسمه پولي ميل لنگ به واترپمپ 1,100,000 
6100703 پولي ميل لنگ 6,300,000 
6100707 پين استوانه اي                   67,500 
6100710 ميل لنگ 182,000,000 
6100711 دنده فلايول 5,400,000 
6100712 فلايول 25,000,000 
6100808 پيستون 8,760,000 
6100818 مجموعه ياتاقان متحرک- تعمير اول

(دست کامل)
5,554,400 
6100803 گژن پين 2,020,000 
6100817 مجموعه ياتاقان متحرک(دست کامل) 9,150,000 
6100813 مجموعه شاتون 16,630,000 
6100807 بوش شاتون                 610,000 
6100809 خارگژن پين                 130,000 
6100816 رينگ موتور جهت يک پيستون

1,630,000 
6100902 واشر سر سيلندر -3 شياره 3,000,000 
6100913 درپوش (قالپاق سوپاپ) 1,540,000 
6100909 واشر آببندي درب سوپاپ                 136,000 
6100903 کاسه نمد ساق سوپاپ                 460,000 
6100905 واسطه بست سرسيلندر به بلوک سيلندر                 350,000 
6100906 بست 1,100,000 
6100907 بست 2,595,000 
6100908 بست                 808,000 
6100910 پيچ سرسيلندر                 680,000 
6100912 منيفولد خروج آب سيلندر 9,970,000 
6100914 پيچ                   45,000 
6100915 پيچ                   46,900 
6100918 پيچ دو سر                 393,800 
6100923 سيت سوپاپ هوا                 370,000 
6100924 گايد سوپاپ                 250,000 
6100925 واشر آب بندي                   90,000 
6100926 سيت سوپاپ دود                 355,000 
6100927 بوش فارسونگا                 990,000 
6100928 سر سيلندر- سه شياره 43,665,000 
6300928 سرسيلندر 2 شياره 68,000,000 
6100929 واشر فنر سوپاپ دود                   71,300 
6100930 درپوش                 100,000 
6100931 درپوش                   20,000 
6100932 درپوش                   50,000 
6100933 درپوش                 117,000 
6101015 سوپاپ هوا 2,940,000 
6101007 ميل سوپاپ 23,100,000 
6101016 سوپاپ دود 2,940,000 
6101013 واشر فنر سوپاپ                 480,000 
6101014 واشربالايي فنر                   90,000 
6101006 دنده ميل سوپاپ 3,442,500 
6101024 بوش دنده واسطه ميل سوپاپ                 688,100 
6101025 دنده واسطه ميل سوپاپ 21,700,000 
6101001 ميل تايپيت                 760,000 
6101005 صفحه قفل ميل سوپاپ                   67,500 
6101008 پين                   78,800 
6101009 استکان تايپيت 2,240,000 
6101010 فنر بيروني سوپاپ                 365,600 
6101011 فنر داخلي سوپاپ                 298,100 
6101012 خار سوپاپ                   40,000 
6101017 اسبك سوپاپ هوا 1,550,000 
6101018 اسبك سوپاپ دود(EVB) 2,340,000 
6101026 شفت                 457,500 
6101027 پايه اسبک 2,154,400 
6101028 درپوش گرد چرخ دنده واسطه                 228,800 
6101029 رينگ آببندي                   90,000 
6101038 درپوش سوپاپ هوا                 175,000 
6101039 قطعه اتصال پيچ تنظيم سوپاپ دود EVB                 610,000 
6101040 پيچ تنظيم سوپاپ دود EVB                 375,000 
6101019 پيچ تنظيم اسبک                 120,000 
6101020 مهره تنظيم اسبک                   80,000 
6100447 واشر درپوش روغن سردکن                 457,500 
6100501 درپوش روغن ريزي موتور                 600,000 
6100502 لوله زانوئي 42,015,000 
6100504 لوله بالايي عمق سنج روغن                 114,400 
6100518 بست                 114,400 
6100524 واشر آببندي لوله روغن ريزي موتور                   56,300 
6100448 درپوش روغن سردکن 7,200,000 
6100601 جداکننده روغن 5,715,000 
6100602 شلنگ                 457,500 
6100603 شنلگ لاستيكي                 500,000 
6100604 بست                   67,500 
6100608 واشر آببندي                   90,000 
6102302 كارتر 13,000,000 
6101414 بلبرينگ داخلي پمپ روغن 1,100,000 
6101402 واشر آب بندي درپوش بالاي پمپ روغن                   67,500 
6101407 واشر آببندي لوله مکش روغن                   33,800 
6102301 واشرکارتر 1,970,000 
6101428 سوپاپ فشار شکن                 734,000 
6101403 دنده واسطه 2,092,500 
6101401 لوله صافي روغن 4,630,000 
6101404 اکسل پمپ روغن                 950,000 
6102303 نگهدارنده کارتر                 130,000 
6101415 مجموعه پمپ روغن 28,500,000 
6101514 سوپاپ کنترل (فشار شکن روغن موتور)                 611,000 
6101501 پايه فيلتر روغن 1,981,900 
6101502 فيلترروغن                 860,000 
6101503 رادياتور روغن 8,065,000 
6101504 واشر آب بندي رادياتور روغن                 114,400 
6101505 مخروطي سوپاپ                   67,500 
6101506 فنر                 228,800 
6101519 فيلترروغن ايراني                 157,500 
6101500 مجموعه قطعات سرويس اوليه جهت تعويض روغن و تعمير 1,147,500 
6101635 پلانجر پمپ انژکتور 3,251,300 
6101803 مجموعه فيلتر سوخت 1,000,000 
6101832 فيلتر سوخت ايراني-کاغذي                   78,800 
6101601 لوله تزريق 4,090,000 
6101602 لوله تزريق 3,640,000 
6101603 لوله تزريق 1,012,500 
6101604 لوله تزريق 3,640,000 
6101607 پمپ انژکتور 87,500,000 
6101608 مجموعه سوزن انژکتور 15,380,000 
6101610 فلانج پمپ انژکتور                 802,500 
6101801 براکت فيلتر سوخت 2,800,000 
6101802 شلنگ سوخت ( از پمپ سه گوش به فيلتر ثانويه)                 980,000 
6101804 لوله برگشت سوخت 1,620,000 
6101805 شلنگ سوخت(از فيلتر ثانويه به پمپ انزکتور )                 455,000 
6101807 لوله روغن                 468,800 
6101808 لوله هوا                 438,800 
6101831 شلنگ سوخت(از فيلتر آب گير بغل موتور به پمپ سه گوش)                 802,500 
6101835 پمپ سه گوش 3,840,000 
6101836 فيلتر سوخت فلزي                 468,800 
6101611 براکت پمپ انژکتور                 412,500 
6101613 بست                   11,300 
6101614 لوله برگشت روغن                 180,000 
6101626 واشر آب بندي پيچ سوراخ دار به انژکتور                   75,000 
6101634 مجموع لوله هاي تزريق

5,840,000 
6101833 فيلتر سوخت نمدي                 114,400 
6101701 واشر                   22,500 
6101702 بوش کوپلينگ پمپ انژکتور                   90,000 
6101708 صفحه تنظيم کوپلينگ                 320,600 
6101709 ميان انداز کوپلينگ                 352,800 
6102004 لوله سوخت                 615,000 
6102005 لوله سوخت 1,470,000 
6102007 پيچ رابط سوخت                   75,000 
6102020 بست                   45,000 
6102031 شلنگ                 457,500 
6109101 مخزن سوخت پلاستيکي 19,649,100 
6109102 سنسور درجه باک پلاستيکي 2,248,100 
6109103 بست نگهدارنده مخزن سوخت                   67,500 
6109107 پايه مخزن سوخت                 986,300 
6109108 محافظ لاستيکي زير مخزن سوخت                 200,300 
6109109 لاستيک عايق صفحه تکيه گاه مخزن سوخت                 160,400 
6109119 لوله پلاستيکي                 136,900 
6109122 مجموعه فيلتر اوليه سوخت 1,376,300 
6309122 مجموعه فيلتر اوليه سوخت هيتردار 7,528,100 
6109124 درب باک (2 خار)                 937,500 
6109125 پيچ تخليه                   67,500 
6109127 مخزن سوخت 19,300,000 
6109128 پايه مخزن سوخت فلزي جديد

1,201,900 
6109129 سنسور درجه باک(2 لول) 1,960,000 
6109131 درب باک سوخت جديد 3 خار 1,500,000 
6109132 مخزن سوخت 19,300,000 
6109133 در ب باک  (مخزن سازان)                 386,300 
6109134 سنسور درجه باک (مخزن سازان) تک لول 2,775,000 
6101030 درپوش مثلثي چرخ دنده واسطه                 320,600 
6102213 واشر منيفولد هوا                 340,000 
6102206 واشر آب بندي                 150,000 
6102210 بست مخصوص توربو شارژبه زانويي مسير اينتر کولر                 300,000 
6102211 پين                     5,600 
6102225 لوله                 480,000 
6102117 واشر توربو شارژ به منيفولد دود(1929 C)                 151,900 
6102116 واشر آببندي لوله روغن به توربو شارژ                   20,000 
6102104 مجموعه رينگ ميان انداز دو منيفولد دود                 435,000 
6102105 واشر اگزوز                 100,000 
6102101 لوله برگشت روغن 2,690,000 
6102103 منيفولد دود 11,100,000 
6102106 منيفولد دود سمت توربو شارژ 5,970,000 
6102110 واشر آببندي                   22,500 
6102111 لوله رفت روغن 2,100,000 
6102115 واشر آببندي توربو شارژ                   24,800 
6102119 شلنگ واسطه لوله روغن توربو شارژ                   11,300 
6102130 لوله فلزي برگشت روغن(EVB)                 830,000 
6102131 لوله ورودي روغن EVB 1,846,900 
6309025 مخزن انبساط (تک درب) 1,921,900 
6101101 مجموعه واتر پمپ 25,600,000 
6101111.1 ترموستات 57 درجه 5,030,000 
6101122 پولي تسمه سفت کن پروانه 4,320,000 
6101111.2 ترموستات 80 درجه 1,698,300 
6101120 مجموعه پولي پروانه با نشيمنگاه

9,870,000 
6101117 پولي تسمه سفت کن کمپرسور کولر 2,800,000 
6101306 رولربيرينگ NU2206EM                 187,800 
6101113 واشر واتر پمپ                   80,000 
6101104 واشر آب بندي                   37,500 
6101118 بوش

(واسطه تسمه سفت کن کولر به براکت نگهدارنده
                228,800 
6101105 واسطه خروجي آب 1,513,900 
6108903 لوله لاستيکي بزرگ اينتر کولر 1,430,000 
6108905 لوله  استيل اينتر کولر 2,450,000 
6108906 لوله لاستيکي خم اينتر کولر 1,380,000 
6108907 لوله لاستيکي کوچک اينتر کولر(10 سانتيمتر) 1,400,000 
6108909 لوله لاستيکي صاف اينتر کولر                 720,000 
6107004 ضربه گير مخرو طي دسته موتور جلو                 420,600 
6107005 ضربه گير حلقه اي دسته موتور جلو                 250,000 
6101916 فشنگي روغن 3,080,000 
6101901 سنسور دماي آب (فشنگي آب) 1,800,000 
6102408 رگلاتور آلترناتور ذغال سرخود ( آفتامات دينام ) 1,855,000 
6101905 مجموعه دينام 29,250,000 
6102407 درپوش جلو دينام 2,730,000 
6102404 استاتور ( بالشتک ) 3,234,000 
6102411 کاور پلاستيکي ته دينام                 320,600 
6102402 فن دينام                 457,500 
6102413 پولي دينام با تسمه خوري پهن                 688,100 
6102403 آرميچردينام 3,125,000 
6102409 خازن دينام ( پارازيت گير )                 688,100 
6102405 ديود ( يک سوساز ) 2,064,400 
6102410 ترمينال خروجي و ورودي دينام                 365,600 
6102412 رينگ فاصله انداز                   22,500 
6101913 تسمه دينام 1,300,000 
6101914 مجموعه استارت 63,000,000 
6102507 مجموعه کلاچ استارت 10,800,000 
6102511 دنده استارت 1,190,000 
6102503 مجموعه روتور ( آرميچر ) استارت 4,775,000 
6102507.1 کلاچ استارت 7,130,000 
6102505 مجموعه اتومات بزرگ 10,800,000 
6102502 مجموعه بالشتک استارت 6,000,000 
6102506 کاور پلاستيکي اتومات                 549,400 
6102513 اتومات کوچک 3,633,800 
6102515 مجموعه فنر و کائوچو نشيمن ذغال استارت 2,092,500 
6112303.1 چراغ جلو (بزرگ) - چپ 21,000,000 
6112303.2 چراغ جلو (بزرگ) - راست 21,000,000 
6115616 تيغه برف پاکن تکي                 860,000 
6316204.1 دسته برف پاکن کليد ترکيبي 1,376,300 
6114034 پانل کنترل ديجيتال سيستم تهويه مطبوع 7,970,000 
6113921.1 کليد جفتي شيشه بالابر برقي درب چپ 2,170,000 
6113921.2 کليد تکي شيشه بالابر برقي درب راست 1,520,000 
6205923 چرخدنده متحرك سرعت سنج 1,338,800 
6206410 سوپاپ ترمز کلاچ 1,650,000 
6308701 كاسه چرخ عقب HANDE 21,800,000 
6108827 جغجغه ترمز راست 8,700,000 
6111801 مجموعه ترمز دستي 2,900,000 
6116822 سنسور ترمز دستي                 900,000 
6109516 سيلندر باد خفه کن اگزوز 5,700,000 
6109703 فيلتر خشک کن هوا 2,250,000 
6109813 مخزن هواي 20 ليتري 2,395,800 
6102605 پيستون پمپ باد 1,500,000 
6102617.2 کاسه نمد پمپ باد                 360,000 
6102602 مجموعه ياتاقان ميل لنگ پمپ باد (دست کامل2عددي                 770,600 
6102606 سرسيلندر پمپ باد 4,818,800 
6102618 واشر نسوز سر سيلندر پمپ باد                   61,900 
6102617.1 مجموعه نشيمن پمپ باد                 864,400 
6311401 پمپ جک بالابر کابين جديد 5,700,000 
6107534 سيم گاز دستي                 500,000 
6312137 لپي  چپ 6,230,000 
6112806 مجموعه گلگير بالايي ديواره جلو سمت چپ 1,593,800 
6112813 مجموعه گلگير بالايي ديواره جلو سمت راست 1,598,500 
6313809.2 مجموعه گلگير بغل کابين جديد راست 6,000,000 
6112138 جک  جلو پنجره 1,380,000 
6115706 درپوش پايه نگهدارنده آينه راست                   99,000 
6115704 آينه ديد پهن - راست 2,730,000 
6115702 آينه تکي بيروني بدون پايه، راست 3,500,000 
6115703 آينه ديد پائين - گرد                 990,000 
6111522 فن کندانسور 2,750,000 
1108503 سنسور فشار گاز کولر                 127,500 
7100301 محفظه دنده 37,800,000 
6100810 رينگ                 228,800 
6100811 رينگ مخروطي                 228,800 
6100812 رينگ روغن                 457,500 
7100705 فلايول 29,870,600 
6102600 مجموعه پمپ باد 37,590,000 
6102610 مجموعه محفظه کمپرسور باد 1,605,000 
6102626 دنده سرميل لنگ پمپ باد 3,890,000 
7101808 انژكتور 7,837,500 
7101805 لوله تزريق                 843,800 
6102203 منيفولد هوا 5,506,900 
7102405 زانوئي فلزي

1,820,000 
6101303 پولي 3,442,500 
6101210 آب پخش کن واترپمپ 3,442,500 
6101206 بلبرينگ                 300,000 
6101204 رولبرينگ                 300,000 
6101910 پيچ                 350,000 
7102904 واشر آب بندي پوسته کلاچ                 618,800 
7103021 مجموعه براكت شفت ماهک (دوشاخه) كلاچ 2,053,100 
7103022 مجموعه شفت دو شاخ کلاچ جديد 1,100,300 
7103037 دوشاخه کلاچ 5,460,000 
6102914 دوشاخ کلاچ 1,875,000 
7103041 كاسه نمد شفت ورودي                 273,800 
6204816 مجموعه شفت زير ( چپ) 103,950,000 
6204817 مجموعه شفت زير ( راست ) 103,950,000 
6204802 قطعه محدود كننده                   22,500 
6204806 دنده شفت زير 7,070,000 
6204807 چرخدنده اصطکاکي 3,901,900 
6204808 دنده 3 شفت زير 10,400,000 
6204810 دنده 1 شفت زير 5,782,500 
6204900 مجموعه شفت اصلي 103,040,000 
6204904 دنده 3 شفت اصلي 6,860,000 
6204906 دنده 2 شفت اصلي 12,670,000 
6204907 دنده 1 شفت اصلي 8,750,000 
6205005 چرخ دنده مياني دنده عقب 3,001,900 
6205100 مجموعه شفت ورودي گيربكس 8,951,300 
6205102 بلبرينگ 1,376,300 
6205105 چرخ دنده شفت ورودي 7,070,000 
7103406 شفت ورودي 11,060,000 
6205500 مجموعه دنده محرك 16,660,000 
6205501 خارضامن                   45,000 
6103908 دنده ورودي کمک 9,800,000 
6205600 مجموعه شفت خروجي 37,310,000 
6104003 واشر شفت اصلي جعبه دنده کمک                 402,300 
6104004 دنده با هزارخار خارجي                 894,600 
6205604 چرخ دنده کاهنده سرعت سبک سنگين شفت اصلي جعبه دنده کمک 1929d 14,700,000 
6205606 لايي فلزي                 390,000 
6205701 فنر                   18,800 
6205702 کوپلينگ ترمز دنده 10,080,000 
6205703 کشويي سبک سنگپن 9,940,000 
6205704 ترمز دنده 5,625,000 
6205800 مجموعه شفت زير دنده کمک 27,020,000 
6205802 شفت زير دنده کمک 21,350,000 
6205804 رينگ محدود كننده                 130,000 
6205805 رينگ محدود كننده روي بلبرينگ                   75,000 
6104106 خارکنس بلبرينگ                   61,900 
6205900 مجموعه درپوش پوسته عقب گيربکس کامل 44,660,000 
6104202 پوسته عقب گيربکس 11,900,000 
6205904 محفظه ياتاقان شفت اصلي                 916,900 
6104208 پوسته رولبرينگ درپوش عقب گيربکس 3,680,000 
6104209 واشر آب بندي                   75,000 
6206601 محفظه 2,925,000 
6206613 كاور عقبي 2,295,000 
6206701 ماهك                 571,900 
6206703 شفت ماهك                 660,000 
6206705 واشر آببندي                   37,500 
6206707 پيستون                 251,300 
6206710 فنر برگشت                   90,000 
6206712 سيلندر 3,570,000 
7105016 سنسور                 467,300 
6206801 کشويي دنده PTO 1,183,100 
6206802 فنر                 412,500 
6206803 توپي دنده PTO 7,000,000 
6206804 بلبرينگ سوزني                 159,400 
6206805 دنده PTO 6,720,000 
6206806 صفحه مانع                 273,800 
6206808 رولبرينگ 32205                 861,000 
6206810 بلبرينگ 1,085,000 
6206811 واشر تنظيم                   55,100 
6206812 درز گير                 457,500 
6206813 فلنج 7,938,000 
6206815 صفحه مانع 1,147,500 
6205200 مجموعه درب گيربكس 7,575,000 
6205201 درب گيربكس 1,912,500 
6205219 راهنماي انتخاب دنده 1/2                 457,500 
6205225 راهنماي انتخاب دنده 3/4 1,390,500 
6205300 مجموعه سيستم كنترل تعويض نسبت سبك سنگيني گيربكس 41,720,000 
6205301 پوسته                 916,900 
6205306 شفت راه انداز                 699,400 
6205307 رينگ موقعيت دهنده                 181,900 
6205308 پين                   15,000 
6205309 ماهك 1,008,800 
6205316 پلانجر                 114,400 
6205322 سنسور دنده خلاص                 596,400 
6205326 هواكش                 318,800 
6205329 اهرم تعويض 1,330,000 
6205437 هواكش                   33,800 
6205438 لوله هوا                 457,500 
6205439 لوله هوا                 245,600 
6205444 پين سنسور                   47,300 
6206000 مجموعه سيلندرسبک سنگين 9,800,000 
6104306 شفت ماهك 1,147,500 
6206008 پيستون 2,983,100 
6206013 كاور سيلندر                 457,500 
6206503 مجموعه دسته دنده 4,575,000 
6206506 سيبک دسته دنده (راست)                 700,000 
6206513 سيبک ميل بلند تعويض دنده                 870,000 
6206510 سيبک دسته دنده (چپ)                 690,000 
7102701 مجموعه ديسك كلاچ به قطر  430 ميليمتر 86,790,000 
7102702 مجموعه صفحه كلاچ به قطر  430 ميليمتر 77,325,000 
6206100 ترمزشفت زير (ترمز کلاچ) 4,267,500 
6206203 اتصال لوله                 420,000 
6206302 محفظه سوپاپ                 457,500 
7107301 كاسه ترمز 29,650,000 
7107304 گردگير 1,031,300 
7107308 فلنج ترمز 4,500,000 
7107310 كفشك ترمز                 976,900 
7107311 لنت ترمز                 870,000 
7107315 پين                   22,500 
7107316 غلتك فشاري                 112,500 
7107317 فنر                 193,900 
7107319 بادامك ترمز ( چپ ) 6,395,000 
7107320 بادامك ترمز ( راست ) 6,395,000 
7107326 وسيله تنظيم ترمز ( چپ ) 3,349,500 
7107327 وسيله تنظيم ترمز ( راست ) 5,025,000 
7107438 براکت اتصال ميل مهار بالائي اکسل عقب (قطعه روي اکسل 7,494,400 
7107441 سيلندر ترمز ( بوستر ) 12,050,000 
7109403 مخزن هواي 40 ليتري 11,270,000 
7105504 صفحه راهنما 1,183,100 
7105505 صفحه ديفرانسيل                 907,500 
7106210 مجموعه ميله عمل كننده قفل ديفرانسيل                 226,900 
7106226 پوسته كله گاوي مياني 13,635,000 
7106339 پوسته کله گاوي محور مياني 15,680,300 
7106343 نشيمنگاه ياتاقان 1,363,100 
7106344 جعبه 6,562,500 
7106346 انتهائي درپوش 1,134,400 
7106348 واشر آببندي Q72336                   22,500 
7106464 ماهك                 472,500 
7106501 محفظه ديفرانسيل 31,000,000 
7106502 چهارشاخه 3,150,000 
7106503 چرخدنده سياره اي 1,470,000 
7106504 چرخدنده خورشيدي 4,350,000 
7106505 صفحه                 204,400 
7106506 صفحه تنظيم كننده                 188,800 
7106507 مجموعه كرانويل-پينيون 28/17 ديفرانسيل مياني 33,000,000 
7106517 صفحه قفل كن 2,272,500 
7106518.1 چرخدنده ساده Z=31 11,200,000 
7106518.2 چرخدنده ساده Z=35 11,200,000 
7106519.1 چرخدنده ساده Z=26 10,136,300 
7106519.2 چرخدنده ساده Z=35 5,741,300 
7106521 رولبرينگ 3,500,000 
7106522 بلبرينگ 2,727,000 
7106523 بلبرينگ 1,363,100 
7106637 محفظه ديفرانسيل 24,900,000 
7106639 چرخدنده خورشيدي ( عقب ) 2,940,000 
7106640 چرخدنده خورشيدي ( جلو ) 2,893,100 
7106646 خار ضامن                 564,300 
7106647 پين                 190,000 
7106649 فلنج 165 6,361,900 
7106652.1 کاسه نمد                 500,000 
7106654 تيپت                   80,600 
7106655 بوش شفت چرخدنده 5,600,000 
7106756 ماهك 1,540,000 
7106761 شفت بلندجفت کن (8 خار) 10,500,000 
7106762 فلنج 6,300,000 
7106764 بلبرينگ 2,100,000 
7105506 خاموت                 994,500 
7105507 نشيمنگاه خاموت 1,256,300 
7106829 مجموعه پوسته كله گاوي 21,421,900 
7106953 پوسته پينيون 4,687,500 
7106936.1 واشر تنظيم T = 0.1                 560,100 
7106936.2 واشر تنظيم T = 0.15                 560,100 
7106936.3 واشر تنظيم T = 0.4                 560,100 
7106936.4 واشر تنظيم T = 1                 560,100 
7107001 مجموعه كرانويل - پينيون28/17 ديفرانسيل عقب 36,360,000 
7107002 محفظه ديفرانسيل 21,581,300 
7107009 چرخدنده خورشيدي 1,590,000 
7107017 رولبرينگ 1,557,500 
7106652.2 کاسه نمد                 630,000 
7107019.1 رولبرينگ 1,363,100 
7107020 واشر بشقابي                 160,000 
7106509 رولبرينگ 2,100,000 
7107030 دنده قفل ديفرانسيل                 937,500 
7107032 ميل پلوس راست 2,877,500 
7107033 کاسه نمد ميل پلوس                 196,000 
7107100 مجموعه توپي چرخ عقب 6,817,500 
7107112 صفحه                 680,600 
7100711 خار                   90,000 
6106905 لاستيک ضربه گير گيربکس و موتور                 409,500 
6107012 دسته موتور چپ 2,000,000 
6107013 دسته موتور راست 2,000,000 
6107018 مجموعه ضربه گير V شکل دسته موتور عقب 4,170,000 
6102001 سنسور هشدار آب                 437,500 
6102002 سوپاپ سلونوئيدي 2,581,900 
6102003 شمع گرم کن 1,128,600 
7102211 لوله سوخت                 361,900 
7101702 فيلترروغن                 271,900 
6103502 واشر درب گيربکس                 181,900 
6103509 واشر آببندي دريچه درب گيربکس                 136,900 
6103801 سوپاپ تنظيم هوا 3,150,000 
6103036 درپوش پيچي سرمخروطي چهارگوش                   90,000 
6204737 پوسته گيربکس 20,465,600 
6103102 دنده داخلي ضربه گير شفت اصلي گيربکس                 398,100 
6103103 هزار خار خارجي ضربه گير                 352,800 
6103111 خار شفت اصلي                 411,800 
6103213 خارچهار گوش                   95,600 
6103216 بلبرينگ شفت زير 2,500,000 
6103308 بوش راهنماي شفت اصلي                 220,000 
6103404 بلبرينگ سوزني 1,200,000 
6205006 واشر دنده عقب                 955,000 
6103901 رينگ فشاري                 130,000 
6103903 بلبرينگ 1,179,800 
6104002 مجموعه سنکرون کمکي 47,250,000 
6104104 رولبرينگ شفت جوشي جعبه دنده کمک(NCL307 E) 3,150,000 
6104201 واشر پوسته عقب گيربکس                 170,600 
6104303 واشر                   46,900 
6104315 سوئيچ سبک سنگين                 688,100 
6205212 شفت ماهك دنده عقب                 382,500 
6103518 شفت ماهک دنده 1/2 1,147,500 
6103522 شفت ماهك دنده 3/4 1,147,500 
6103521 ماهک دنده 3/4 4,690,000 
6103600 مجموعه سيستم کنترل تعويض نسبت سبک سنگين گيربکس 8,787,000 
6103751 بوش                 148,500 
6103602 فنر فشاري                   67,500 
6103604 نشيمنگاه فنر                 586,900 
6103616 بوش ميان انداز                 114,400 
6103608 پين                   31,900 
6103609 بلوك كنترل سوئيچ دنده عقب                 114,400 
6205303 كاسه نمد                 159,400 
6105435 سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 2,000,000 
6205317 فنر                   15,000 
6205450 سوئيچ دنده عقب                 820,000 
6102907 واشر قيفي گيربکس                   22,500 
6102925 واشر محفظه کلاچ                 320,600 
6104402 محفظه سوپاپ ترمز گيربکس 3,297,400 
7102703 قفل كن بلبرينگ كلاچ 1,406,100 
6110304 فيلتر هيدروليک فرمان                 875,000 
7108605.2 مجموعه رينگ 20*8.5 1,968,800 
7108602.4 تاير گل جلو -ايراني20-12.00

18,000,000 
7108602.3 تاير گل عقب-ايراني20-12.00

19,800,000 
7108603.2 تيوپ 20*12                 165,000 
7100924.1 راهنماي سوپاپ                 255,000 
7100808 پيستون 10,600,000 
7100702.2 درپوش                   11,300 
6109401 لوله ورودي پمپ باد                 228,800 
6109405 لوله فلزي 3,610,000 
6109406 شلنگ لاستيکي                 251,600 
6102607 مجموعه رينگ پمپ باد 1,312,500 
6102609 مجموعه صفحه سوپاپ هوا 4,980,000 
7101806 لوله تزريق                 843,800 
7101807 پمپ انژکتور 141,200,000 
7101800 مجموعه لوله تزريق 4,771,900 
6107505 نشيمنگاه توپي شکل (چپ گرد)                   99,000 
6107506 ميله دو سر رزوه دار بلند

                135,000 
6107509 رابط سر کروي ماده (راست گرد)

                263,100 
6107515 فنر کششي                 251,600 
6107516 مجموعه بازوي سيم گاز                 402,300 
6116901 مجموعه قفل مرکزي با ريموت و موتور قفلهاي درب 16,700,600 
6107401 محفظه فيلتر هوا 41,800,000 
6107402 پايه نگهدارنده فيلتر هوا 5,968,800 
7108302 پايه نگهدارنده فيلتر هوا 2,081,300 
6111401 پمپ جک بالابر کابين 14,600,000 
6107403 بست محفظه فيلتر هوا                 641,300 
7108304 شيلنگ خروجي فيلتر هوا 2,730,000 
6107404 لوله خروجي محفظه فيلتر هوا 2,140,000 
6107405 لوله ورودي پمپ باد 1,300,000 
6107406 لوله خرطومي هواکش 2,570,000 
6109206 حصيري اگزوز 8,050,000 
6109208 لوله ورودي انباره اگزوز 9,360,000 
6109211 بست 99112540161                   37,500 
6109212 بست 99112540162                   53,500 
6109214 بست نگهدارنده اگزوز                 493,500 
6109217 بست لوله اگزوز                 162,300 
6109220 ضربگير اگزوز - چيني بدون پيچ 2 سر رزوه                   22,500 
6109223 صفحه محافظ انباره اگزوز                 549,400 
6109225 بست نگهدارنده انباره اگزوز                 384,600 
6109226 بست انباره اگزوز                   52,500 
6109229 لوله خروجي انباره اگزوز 2,800,000 
7102303 منيفولد دود 15,215,000 
6113401 مجموعه براکت مخزن انبساط آب (نوع قديم 1,927,500 
6113406 مجموعه تيرک رابط U شکل عقب کابين 2,475,000 
6109001 مجموعه  مخزن انبساط آب (2 درب ) 5,450,000 
6109003 شيلنگ لاستيکي خروجي مخزن انبساط                 910,000 
6109004 بالشتک لاستيکي مخزن انبساط آب                   45,000 
6109012 بالشتک لاستيکي مخزن انبساط آب                   45,000 
6109020 بادگير رادياتور 7,350,000 
6111505 فيلتر گاز سيستم کولر 1,980,000 
6111506 شيلنگ فشار بالا براي مخزن کولر 5,480,000 
6111507 شيلنگ فشارپائين تخليه کندانسورکولر 4,980,600 
6111509 کمپرسور کولر 19,130,000 
6101911 براکت دينام 1,554,400 
6101908 قطعه ميان انداز سر دينام                 710,000 
6102406 درپوش ته دينام 2,340,000 
6102418 خار                 280,000 
6102504 مجموعه کله استارت 6,700,000 
6102509 دنده بيروني کاهنده سياره 1,721,300 
6102510 دنده هرزگرد کاهنده سياره                 320,600 
6102512 درپوش مجموعه کاهنده سياره                 228,800 
6102514 مجموعه ذغال استارت 2,030,000 
6102516 ماهک(دوشاخ) 1,750,000 
6111900 قسمت فلزي زيرين جعبه باطري 6,057,600 
6111901 درب جعبه باطري 1,335,600 
6111904 لاستيک زير باطري 1,031,300 
6111905 ميله ثابت کننده بست                 252,000 
6111906 قلاب جعبه باطري                 322,000 
6111910 براکت جعبه باطري                 478,100 
6111918 باتري 12 ولت 75آمپر 9,937,500 
6111919 براکت بست                 506,300 
6111921 قطع کن باتري 2,100,000 
6111922 واشر آب بندي                   61,800 
6111927 کابل رابط دو باطري                 943,100 
6111928 کابل اتصال منفي 1,031,300 
6111908 عايق پلاستيکي پايه جعبه باتري 3,418,100 
6116616 مجموعه جعبه فيوز 4,331,300 
6116609 مجموعه جعبه ترمينال روي شاسي                 402,300 
7114802 مجموعه سيم درختي کابين 22,256,300 
6116602 مجموعه دسته سيم کابين 21,723,800 
6116604 مجموعه دسته سيم دور موتور 6,944,500 
6116605 مجموعه دسته سيم چراغهاي جلو 5,049,000 
6116606 مجموعه دسته سيم چراغ عقب                 571,900 
6116607 مجموعه سيم درختي چراغ عقب راست 2,100,000 
6116608 مجموعه دسته سيم قفل کن ديفرانسيل 1,330,000 
6102900 واشر کامل گيربکس 1,240,000 
6103110 پين                   73,500 
6104006 خار ضامن                 135,000 
6104203 واشر محفظه شفت زير جعبه دنده کمکي                 230,000 
6104220 چرخدنده محرک سرعت سنج 1,875,000 
6104221 دنده متحرک سرعت سنج 1,350,000 
6102913 فنر برگردارنده دوشاخه کلاچ                 688,100 
6103622 سوئيچ فشاري (دنده عقب)                 857,900 
6103729 بلوک انتهاي ماهک انتخاب دنده                 228,800 
6104501 سردنده 1,600,000 
6206504 گردگير اهرم تعويض دنده                 963,800 
6104504 براکت اهرم تعويض دنده 3,384,400 
6104510 بلوک اتصال مجموعه اهرم تعويض دنده                 688,100 
6104511 کشويي دسته دنده 13,140,000 
6104512 سيم  تعويض دنده(قرمز) 5,250,000 
6104513 سيم  تعويض دنده سبک - سنگين(مشکي-قرمز) 5,510,000 
6104518 بست لوله                   45,000 
7104820 مفصل U  شکل                 454,500 
6104523 براکت شفت تعويض دنده                 688,100 
7104825 براکت نگهدارنده سيم تعويض دنده روي گيربکس                 453,800 
6104524 براکت نگهدارنده سيم تعويض دنده روي گيربکس 1,376,300 
6113200 مجموعه مکانيزم سيستم كلاچ 5,325,000 
6102916 بلبرينگ کلاچ 4,430,000 
6102917 فنر کششي                   22,500 
6102918 مجموعه لوله روغن                 206,300 
6102920 زغال کلاچ 1,211,100 
6102922 محفظه کلاچ 21,850,000 
6103027 بوش دوشاخ  شفت کلاچ                 240,000 
6103028 خار ضامن شفت                   22,500 
6103029 مجموعه شفت دو شاخ کلاچ 1,760,000 
6113202 پمپ كلاچ بالا 3,100,000 
6113218 مخزن روغن کلاچ                 375,000 
6113222 براکت نگهدارنده پمپ کلاچ                 113,600 
6113223 فنر برگشت پدال کلاچ                 150,000 
7108806 مجموعه پمپ کلاچ پائين 9,900,000 
6102713 مجموعه پمپ کلاچ پائين 7,500,000 
6102720 شيلنگ کلاچ 2,440,000 
6107800 مجموعه ترمز و توپي محور جلو 51,500,000 
6107801 کاسه چرخ جلو 26,710,000 
6107803 طبق کاسه چرخ جلو 3,080,000 
6107806 کفشک ترمز 6,980,000 
6107808 ميخ پرچ                   13,100 
6107809 بوش کفشک ترمز چرخ جلو                 280,000 
6107810 صفحه نگهدارنده                 886,000 
6107811 مهره چاک دار(دنده ريز)                   90,000 
6107813 فنر لنت ترمز جلو                 490,000 
6107814 پين فنر لنت ترمز جلو                 343,100 
6107819 ميل بادامکي کفشک ترمز (چپ) 1,376,300 
6107820 ميل بادامکي کفشک ترمز (راست) 1,376,300 
6107823 مجموعه بازوي تنظيم 10,820,000 
6107826 خار ضامن                   45,500 
6107827 بوستر ترمزجلو 4,550,000 
6107931 پين شفت                   22,500 
6107959 محورگردان                 320,600 
6108701 کاسه چرخ عقب 25,110,000 
6108717 فنر لنت ترمز عقب                 360,000 
6108718 پين فنر لنت ترمز عقب                 115,000 
6108826 جغجغه ترمز چپ 8,700,000 
6109301 برد ABS 5,966,300 
6109307 دسته سيم  ABS M1929C 9,090,000 
6109502 سيلندر هواي کنترل دريچه گاز 2,790,000 
6109501 مجموعه سوپاپ زير پايي ترمز اگزوز 1,646,000 
6109503 مجموعه خفه کن اگزوز 18,550,000 
6109507 سوپاپ مغناطيسي قفل کن 2,000,000 
6109600 مجموعه سوپاپ تقسيم باد 3,540,000 
6109900 سوپاپ ترمز 2,393,500 
6109917 فيلتر تخليه هواي سوپاپ اصلي ترمز                 191,300 
6109701 لوله ارتباطي پمپ باد و فيلتر خشک کن هوا 1,800,000 
6109702 مخزن آبگير 1,031,300 
6109704 براکت فيلتر خشک کن هوا                 802,500 
6108841 بوستر ترمز عقب 5,506,900 
6113501 نگهدارنده لوله هوا 1,500,000 
6113511 مجموعه لوله هوا- سوپاپ ترمز دستي شماره 21                 228,800 
6113514 مجموعه لوله فشاري پمپ کلاچ                 506,300 
6113515 مجموعه لوله هوا- سوپاپ پدال ترمز شماره 21                 340,900 
6113516 مجموعه لوله هوا- سوپاپ پدال ترمز شماره 21                 340,900 
6113517 مجموعه لوله هوا- سوپاپ پدال ترمز شماره 21                 340,900 
6113518 مجموعه لوله هوا- سوپاپ پدال ترمز شماره 21                 340,900 
6109801 سوپاپ تخليه آب                 200,100 
6109804 بست نواري مخزن هواي 30 ليتري                 140,300 
6109812 بست نواري مخزن هواي 20 ليتري                 120,300 
6109816 مجموعه پايه تانک باد 20 ليتري داخل شاسي                 420,000 
6109822 براکت نگهدارنده تانک باد                   93,400 
6113500 مجموعه لوله هاي هوا 11,475,000 
6109509 لوله اتصال مخزن هواي 30 ليتر اكسل عقب                 343,100 
6107522 سيم گاز                 830,000 
6107528 پين پلاستيکي                   67,500 
6107524 مجموعه پدال گاز 5,737,500 
6116611 مجموعه کليدپدال ترمز                 570,000 
6111702 سوپاپ ترمز 2,660,000 
6111707 براكت پدال                 852,300 
6111712 بلبرينگ سوزني                 104,300 
6111713 انگشتي پدال ترمز                 181,900 
6111715 روکش لاستيکي پدال ترمز                 137,500 
6111717 مجموعه پدال ترمز                 688,100 
6113214 پدال کلاچ 7,650,000 
6110101 براکت و بست مخزن روغن پمپ هيدروليک فرمان                 320,600 
6110104 مجموعه مخزن روغن هيدروليک فرمان 5,600,000 
6110109 شلنگ ورودي روغن                 337,500 
6110110 شلنگ خروجي روغن                 457,500 
6110111 شلنگ  فشار بالا                 320,600 
6110112 نازل                 560,000 
6110114 پمپ هيدروليک فرمان 38,500,000 
6110117 لوله  فشار بالا                 311,300 
6110230 براکت جعبه فرمان 5,737,500 
7107630 براکت جعبه فرمان 4,326,400 
7107502 براکت مستطيلي مخزن روغن پمپ هيدروليک فرمان                 198,800 
6110102 براکت مستطيلي مخزن روغن پمپ هيدروليک فرمان                 114,400 
6107602 پين سگدست 2,625,000 
6107603 مجموعه سگدست چپ 42,700,000 
6107604 مجموعه سگدست راست 42,700,000 
6107605 بوش سگدست 1,060,000 
6107608 ياتاقان کف گرد 3,300,000 
6107611 پين کفشک هاي ترمز 1,890,000 
6107612 مهره چاکدار نوع باريک دنده ريز                 136,900 
6107614 براکت سگدست چپ 11,180,000 
6107615 براکت سگدست راست 11,180,000 
6107616 بوش سگدست                 860,000 
6107617 بوش براکت سگدست                 228,800 
6107618 واشر آببندي بوش محور جلو                   45,000 
6107619 واشر آببندي                   60,000 
6112715 پيچ قفل دار                 568,100 
6112717 پين ثابت فنر برگشت                 227,300 
6112722 پيچ ثابت                 227,300 
6116203 درپوش روي فرمان با آرم آميکو 4,346,300 
6116202 غربيلک فرمان قديمي 4,375,000 
7108600.1 مجموعه چرخ 24*12 16,875,000 
6111300 مجموعه چرخ 19,687,500 
6111301 رينگ چرخ 8.5*24 36,400,000 
7108604.2 بچه رينگ20*12 1,125,000 
6110505 پين بکسل بند عقب 1,788,800 
6116406 مجموعه چراغ داخل کابين                 382,500 
6116404 مجموعه کليد لاي درب چراغ کابين                 400,000 
6116405 مجموعه چراغ کناري گلگير چرخ جلو                 800,000 
6112723 سنسور لامپ ترمز                 740,000 
6113918 چراغ  رو دري                 475,000 
6111606 چراغ هاي خطر عقب سمت راست 2,500,000 
6111607 چراغ هاي خطر عقب سمت چپ 2,500,000 
6115313 چراغ مطالعه راست 2,190,000 
6115314 چراغ مطالعه چپ                 700,000 
6116204 مجموعه کليد ترکيبي قديمي 2,600,000 
6111602 سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا                 900,000 
7106023.1 مجموعه فنر جلو سمت چپ 18,180,000 
7106023.2 مجموعه فنر جلو سمت راست 18,180,000 
6110929 کمک فنر جلو 5,630,000 
6112501 مجموعه تعليق جلو 43,750,000 
6110936 مجموعه دو شاخه کمک فنر اکسل جلو 2,153,300 
6111202 بست لاستيک ميل موج گير عقب                 187,800 
6111203 لاستيک ميل موج گير عقب                 381,600 
6111204 ميل موج گير عقب 5,711,600 
6111208 ياتاقان لاستيکي مخروطي                 483,000 
6111209 غلاف                   72,800 
6111211 براکت ميل موج گير عقب بلند                 545,300 
6111214 بوش ميل تعادل اکسل عقب                 232,900 
6111217 براکت ثابت مبله موج گير 2,705,600 
6107600 مجموعه اکسل جلو 6.5 تن 462,000,000 
6107601 تيراکسل جلو 164,150,000 
6107725 توپي چرخ جلو 24,000,000 
6107728 پيچ چرخ                 540,000 
6107732 بلبرينگ (بزرگ) توپي چرخ جلو 6,380,000 
6107733 بلبرينگ(کوچک)توپي چرخ جلو 2,470,000 
6107734 واسطه توپي چرخ جلو                 159,400 
6107735 کاسه نمد توپي چرخ جلو                 880,000 
6107737 واشر آببندي                   90,000 
6107738 مهره هاي چاک دار تخت                 324,400 
6107741 درپوش توپي چرخ جلو                 790,000 
6107745 خار ضامن                   56,000 
6108501 توپي چرخ عقب 13,000,000 
6108502 پيچ چرخ عقب                 500,000 
6108508 واشر آببند (اورينگ) کاهنده نهايي                 500,000 
6108524 پين کاور                   67,500 
6108525 رينگ انعطاف پذير روي شفت                 301,900 
6108529 دنده سياره اي توپي چرخ عقب 1,930,000 
6108530 بلبرينگ سوزني                 600,000 
6108531 واشر  دنده سياره اي توپي                 180,000 
6108633 شفت دنده سياره اي توپي                 600,000 
6108635 دنده رينگي 9,660,000 
6108637 دنده رينگي داخلي توپي 9,590,000 
6108639 مهره دنده رينگي توپي                 631,900 
6108640 واشر فشاري                 140,000 
6108652 محفظه کاهنده نهائي کامل (رديف هاي - 34-33-29-45-28-48-30-31-32 59,500,000 
6108115 کليد فشاري(سوئيچ فشنگي قفل ديفرانسيل)                 457,500 
6108305 مهره پينيون                 800,000 
6108308 واشر تنظيم                 490,000 
6108309 دنده خورشيدي 2,006,300 
6108310 دنده سياره اي 2,010,000 
6108311 چهار شاخ ديفرانسيل 3,150,000 
6108312 مهره تنظيم ديفرانسيل                 305,600 
6108314 دنده ثابت قفل ديفرانسيل                 688,100 
6108315 واشر آببند قفلي                 136,900 
6108320 واشر  دنده سياره اي                 490,000 
6108433 کاسه نمد پلوس                 200,000 
6109508 سيلندر قفل ديفرانسيل                 916,900 
6112401 رام پشت سپر 14,500,000 
6107002 دسته موتور جلو                 688,100 
7108506 رام عرضي 6,393,800 
6107006 رام عرضي 3,775,000 
6107007 براکت محافظ سمت چپ عقب موتور 1,453,100 
7108507 براکت محافظ سمت چپ عقب موتور 1,147,500 
6107008 براکت محافظ سمت راست عقب موتور 1,453,100 
7108512.1 دسته موتور چپ 2,726,300 
7108512.2 دسته موتور راست 2,726,300 
7108905 لاستيک ضربه گير گيربکس                 543,800 
6106910 محافظ بالايي 4,350,000 
6110502 بکسل بند 2,268,800 
6110601 پايه چراغ خطر عقب - راست                 890,600 
6110604 پايه چراغ خطر عقب - چپ و براکت پلاک 1,237,500 
7106003 سرقامه فنر جلو 9,020,000 
6110811 براکت کمک فنر جلو 3,480,000 
6110821 گوشواره فنر جلو 2,250,000 
6110825 براکت نشيمن کرپي فنر جلو                 412,500 
6110827 صفحه بالشتک                   31,900 
6110900 مجموعه موج گير جلو 19,950,000 
6110901 بوش پلاستيکي                 213,400 
6110906 ميل موج گير جلو 20,300,000 
6110907 بست ميل موج گير جلو                 235,500 
6110917 بوش                 251,300 
6110918 لاستيک ميل  موج گير جلو                 271,500 
6110919 پايه بست ميل موج گير جلو                 450,000 
6110923 پايه  کمک فنر جلو سمت راست 1,480,000 
6110924 دوشاخه اتصال براکت پائيني 1,190,000 
6110931 بالشتک                   45,000 
6110932 براکت کمک فنر سمت شاسي 1,750,000 
6111121 پين فنر عقب                 556,900 
6107020 براکت سه گوش بازوي نگهدارنده کابين                 378,800 
6112103 طلق آفتابگير 4,140,000 
6112109 لايه - بالشتک                   45,000 
6112110 براكت آفتابگير-کوچک                 411,000 
6112112 لايه - بالشتک (واشر پلاستيكي)                   22,500 
6112114 لايه - بالشتک (واشر لاستيكي بوش دار)                   22,500 
6112118 صفحه اتصال شبکه جلو به دستگيره جلو کابين 1,142,500 
6112119 آرم آميکو (بيضي شکل)

                500,000 
6112120 جلو پنجره 5,300,000 
6112121 پانل جلوپنجره 10,000,000 
6112131 نشيمن قفل شبکه جلو 1,320,000 
6112311 براکت چراغ جلو ( چپ بالايي -راست پاييني)

                390,000 
6112314 براکت چراغ ترکيبي جلو راست

                228,800 
6113601 مجموعه بادگير سقف 13,770,000 
6113602 ميله نگهدارنده بالا                 114,400 
6113603 ميله نگهدارنده پايين                 228,800 
6113606 ميله عرضي اتصال بادگير سقف 2,225,600 
6113610 لولايي سقف قسمت بالا 1,087,500 
6113614 لولايي سقف قسمت پايين 1,087,500 
6113618 بادگير بغل سمت چپ 4,590,000 
6113619 براکت بالايي سمت چپ و راست بادگير بغل                 549,400 
6113623 دستگيره اتاق 1,838,800 
6113628 براکت وسطي بادگير بغل                 228,800 
6113732 براکت پايين سمت چپ و راست بادگير بغل                 191,300 
6113733 کانال هواکش پشت اتاق 8,450,000 
6113734 بادگير سمت راست 4,590,000 
6113735 براکت بالايي سمت راست بادگير بغل                 114,400 
6113739 براکت پاييني سمت راست بادگير بغل                 228,800 
6114301 سايه بان كشويي شيشه جلو- چپ 3,150,000 
6114306 ميله راهنما                 228,800 
6114309 ميل راهنما ، مياني                 320,600 
6114311 قفل                 262,500 
6114313 کاور تزييني روي ستون چپ 7,734,400 
6114315 کاور تزييني روي ستون راست 7,734,400 
6114901 زير انداز کف کابين- چپ                 343,100 
6114902 زير انداز کف کابين- راست                 343,100 
6115301 مجموعه تودوزي سقف 9,180,000 
6115303 پرچ                   22,500 
6115304 پرچ                   22,500 
6115305 مجموعه دستگيره چرمي                 240,400 
6115501 کفپوش کابين چپ

14,991,000 
6115502 کفپوش  کابين راست

14,991,000 
6115504 رينگ دور اهرم تعويض دنده                 907,000 
6115505 رينگ تزئيني دور اهرم تعويض دنده                 140,600 
6115506 روکش موتور 17,812,500 
6115509 کاور ديوار کناري چپ 9,900,000 
6115510 کاور ديوار کناري راست 9,900,000 
6114300 مجموعه سايه بان كشويي(چپ و راست) 7,807,500 
6115500 مجموعه کفپوش کابين

16,556,300 
6114316 مکنده                   45,000 
6112136 کاور روي لپي چپ 6,830,000 
6112137 لپي چپ زيري 5,400,000 
6112134 کاور روي لپي راست 6,830,000 
6112135 لپي راست زيري 4,500,000 
6112139 براكت جك شبكه -بالا                 335,650 
6112140 براكت جك شبكه -پايين                 148,900 
7110333 کاور پوششي مجموعه سوکت جلوي کابين                 226,900 
6112133 کاور پوششي مجموعه سوکت جلوي کابين 2,240,000 
6112111 پايه نشيمن سايه بان-بزرگ                 443,100 
7110302.1 لاستيک گردگير چراغ آفتابگير                   46,900 
6114302 سايه بان كشويي شيشه جلو- راست                 457,500 
6112313 براکت چراغ ترکيبي جلو چپ

                228,800 
6112312 براکت  چراغ جلو( راست

بالايي- جپ پاييني)
                390,000 
6115707 درپوش پلاستيکي روي پيچ                   22,500 
6114700 مجموعه تختخواب 2,752,500 
6114701 تشک خواب 2,800,000 
6114702 پايه جلويي تشک خواب                 688,100 
6114703 پايه مياني تشک خواب                 136,900 
6114704 براکت1 تشک خواب                 136,900 
6115503 کفپوش جاي خواب

5,737,500 
6113920.2 صفحه تزئين داخلي درب راست 16,440,000 
6113920.1 صفحه تزئين داخلي درب چپ 16,440,000 
6115200 مجموعه لولاي درب- چپ 2,520,000 
6115201 مجموعه لولاي درب- راست 2,520,000 
6115100 مجموعه الکترو موتور شيشه بالابر برقي چپ 2,677,500 
6115000 مجموعه الکترو موتور شيشه بالابر برقي راست 2,677,500 
6112115 شيشه جلو قديمي 5,278,100 
6112116 لاستيك دور شيشه 2,057,600 
6114501 ريل راهنماي پنجره عقب                 750,000 
6114503 مهره خاردار                 382,500 
6114504 نوار درزبند 2,480,000 
6114505 نوار درزبند                 963,800 
6114506 مجموعه شيشه درب راست                 937,500 
6115701 آينه ديد پاييني 1,282,500 
6115800 مجموعه پايه نگهدارنده آينه -چپ 3,900,000 
6115802 درپوش پايه نگهدارنده آينه چپ                 480,000 
6115804 صفحه لاستيکي(زير پايه نگهدارنده آينه چپ)                   67,500 
6115805 صفحه لاستيکي                   22,500 
6114032 كليد آينه برقي                 581,300 
6115705 مجموعه پايه نگهدارنده آينه راست 3,000,000 
6112601 صندلي راننده 77,350,000 
6112602 صندلي کمک راننده 9,180,000 
6114201 مجموعه کمربند ايمني راست 6,750,000 
6114202 مجموعه کمربند ايمني چپ 6,750,000 
6113922 جا سيگاري روي صفحه تزئين درب ها                 575,000 
6114001 پوسته داشبورد 17,812,500 
6114002 فريم پانل نشانگرها 1,376,300 
6114003 کاور نشانگرها                 860,000 
6114018 جاي فنجان 1,211,300 
6114019 جاي فنجان 1,070,000 
6114022 فندك 1,000,000 
6114023 شستي استارت 1,420,000 
6114000 مجموعه داشبورد قديم کامل با بخاري و نشانگرها 213,750,000 
6115312 محل دفترچه 1,212,800 
6115401 بلند گو                 568,100 
6115402 تبديل کننده ولتاژ 5,400,000 
6115413 مجموعه CD 2,752,500 
6115406 سيم کشي راديو                   95,600 
6115407 سيم کشي بلندگو 1,603,100 
6115408 سيم کشي مبدل                 382,500 
6115409 آنتن 1,832,900 
6115410 سيم تامين 1,603,100 
6115412 سيم آنتن 1,687,500 
6109504 بوق بادي 2,523,800 
6111601 بوق الکتريکي                 843,800 
6109505 براکت بوق بادي به کابين                 228,800 
6109506 براکت بوق بادي                 228,800 
6115311 محل نصب CD                 457,500 
6115601 موتور برف پاکن 7,910,000 
6115609 حماله برف پاکن 6,220,000 
6115610 مجموعه بازو برف پاکن 2,800,000 
6115611 گردگير                 228,800 
6115612 مجموعه تيغه و بازو برف پاکن 1,720,000 
6115901 پمپ آب تک لوله شيشه جلو                 403,100 
6115902 فيلتر آب                 405,000 
6115905 لوله خرطومي                 228,800 
6115907 نازل آب                   80,000 
6115908 مخزن آب شيشه شوي 1,562,500 
6116102 دستگيره جلو پنجره-چپ 2,600,000 
6116103 دستگيره جلو پنجره - راست 2,600,000 
6116106 کاور چپ                   24,800 
6116107 کاور راست                   24,800 
6116110 کاور چپ                 140,000 
6116111 کاور راست                   32,500 
6112514 لاستيک فنري                 200,100 
6112512 كمك فنر تعليق جلوي كابين 2,930,000 
6112901 صفحه اتصال تعليق عقب کابين                 690,000 
6112910 بوش تعليق عقب شاسي                 495,000 
6112911 مجموعه قفل کابين 7,500,000 
6112912 مجموعه کمک فنر کابين 5,500,000 
7111113.1 براکت پايين کمک فنر کابين چپ 3,543,800 
6112914 پين                   67,500 
7111113.2 براکت پائين کمک فنر کابين راست 2,953,100 
6111402 خروجي پمپ جک بالابر کابين 2,390,000 
6111403 لوله تغذيه روغن در کابين                 617,100 
6111404 شيلنگ مابين قفل کابين                 262,500 
6111405 شيلنگ خروجي پمپ جک بالابر کابين                 365,600 
6111425 جک بالابر کابين 7,500,000 
6111431 شفت                 251,300 
6114601 مجموعه پرده                 412,500 
6114606 مهره خاردار                   18,800 
6116004 بست ريل پرده                   80,000 
6116006 پرده                 916,900 
6116001 ريل پرده کوتاه 1.5 متري                 555,000 
6116002 ريل پرده بلند 2 متري 1,680,000 
6116005 نگهدارنده پرده                 270,000 
6116302 مجموعه فن بخاري 6,300,000 
6116303 مجموعه رادياتور بخاري 5,100,000 
6116304 مجموعه شلنگ رادياتور 1,540,000 
6114004 مجموعه بخاري با اواپراتور

25,247,100 
6114005 كانال هواي گرم تبخير بخار شيشه                 237,500 
6114006 كانال هواي گرم تبخير بخار شيشه                 237,500 
6114007 رابط لوله بخاري سمت پا                 600,000 
6114008 رابط لوله بخاري سمت پا                 375,000 
6114009 لوله بخاري سمت چپ به طرف پا                 712,500 
6114010 لوله بخاري سمت راست به طرف پا                 737,500 
6114012 صفحه کاور پايين - راست                 986,300 
6114013 کاور بغل 5,715,000 
6114014 صفحه كاور - وسط 6,754,300 
6114015 دريچه ورود هوا 2,052,400 
6114016 دريچه ورود هوا 1,638,800 
6114024 صفحه کنترل بخاري 4,006,500 
6114025 کاور پايين سمت چپ 4,771,900 
6114026 دريچه هوا رو به بالا - چپ                 337,500 
6114027 کاور بالايي سمت چپ 1,151,150 
6114028 دريچه هوا رو به پائين - چپ                 312,500 
6114029 دريچه خروجي راست                 400,000 
6114031 کاور فيلتر هواي بيرون بخاري                 525,000 
6111510 کليد کولر 3,356,300 
6111513 درپوش کليد کولر                 136,900 
6112502 شفت هزار خار دوسرپيچ 5,147,100 
6112505 فنر بوش                 903,000 
6112508 بوش نايلوني                 280,000 
6112511 ميله كششي محدود كننده براي تعليق جلو 2,200,000 
6112513 واشر لاستيک فنري                 622,500 
6114011 کاور درب جعبه ابزار 2,752,500 
6114017 جعبه - راست                 549,400 
6114021 جعبه - چپ                 712,500 
6116502 نشانگر دور موتور 3,250,000 
6116503 نشانگر کيلومتر 6,457,800 
6116508 طلق نشانگر                 916,900 
6116615 رابط سيم کيلومتر به سنسور کيلومتر                 688,100 
6104224 سنسور کيلومتر 1,920,000 
6112801 گلگير توئي - چپ 1,922,400 
6112805 تيرك گلگير طولي - راست                 549,400 
6112811 گلگير توئي راست 1,720,000 
6112812 تيرك گلگير توئي - چپ                 549,400 
6113005 بست کوچک                 120,300 
6113006 مجموعه براکت بالائي گلگير عقب چرخ جلو سمت چپ 1,033,100 
6113007 مجموعه گلگير عفب چرخ جلو سمت چپ قديمي 4,725,000 
6113008 مجموعه براکت پائيني گلگير عقب چرخ جلو سمت چپ                 888,800 
7111208 مجموعه براکت پائيني گلگير عقب چرخ جلو سمت چپ                 943,100 
6113009 بست بزرگ                 100,100 
6113101 مجموعه گلگير عفب چرخ جلو سمت راست 4,725,000 
6113102 مجموعه براکت بالائي گلگير عقب چرخ جلو سمت راست 1,050,000 
7111303 مجموعه براکت پائيني گلگير عقب چرخ جلو سمت راست                 943,100 
6113103 مجموعه براکت پائيني گلگير عقب چرخ جلو سمت راست 1,201,900 
6113013 براکت گل پخش کن                 159,400 
6113014 گل پخش کن                 251,600 
6104218.2 کاسه نمدکاور ياتاقان شفت اصلي                 890,000 
6104218.1 کاسه نمد  کاور ياتاقان شفت اصلي 1,170,000 
6216612 دسته سيم  PTO                 457,500 
6202802 مجموعه گيربکس- M1929D 465,000,000 
6109510 لوله فلزي از بالن 30 ليتري به 20 ليتري                 622,500 
7110201 مجموعه کابين با تزئينات داخلي 1,031,250,000 
6212201 شيشه عقب                 641,300 
6212202 لاستيك شيشه عقب 3,750,000 
7110602 تيرک U شکل نگهدارنده مجموعه رکاب 22,875,000 
6111514 سنسور سيستم كولر                 340,500 
7100101 مجموعه موتور- M2631 2,000,000,000 
7100703 پولي 3,408,800 
7102602 كارتر 10,593,800 
7108101.2 مخزن سوخت پلي اتيلني 18,180,000 
7100442 نازل                 770,000 
7108203 لوله خروجي سوپرشارژ - سمت اگزوز 3,600,000 
7102306 منيفولد دود 15,100,000 
7102403 منيفولد هوا 7,890,000 
7108002 بادگير رادياتورآب 4,375,000 
7108003 براکت تعادل رادياتور                 680,600 
7108005 شيلنگ زانويي                 499,100 
7108007 شيلنگ لاستيکي                 225,000 
7108008 لوله فلزي زانويي                 226,900 
7108009 لوله تخليه رادياتور 4,560,000 
7108010 شيلنگ لاستيکي                 281,300 
7108011 بست                 112,500 
7108012 براکت نگهدارنده لوله تخليه                 135,000 
7107901 اينترکولر 40,560,000 
7107903 لوله لاستيکي                 525,000 
7107904 لوله زانوئي استيل 1,125,000 
7107905 لوله لاستيکي 1,195,400 
7107906 لوله فلزي رابط بين توربوشارژر و اينترکولر

13,040,000 
7102102 استارت 29,000,000 
7102103 مجموعه آلترناتور (دينام) 8,180,600 
7114801 مجموعه سيم درختي شاسي 5,452,500 
7108902 براکت ضربه گير گيربکس سمت راست                 698,600 
7108915 براکت ضربه گير گيربکس سمت چپ                 698,600 
7108910 محافظ بالايي 6,160,000 
7102801 مجموعه گيربکس- RT-11509C 465,000,000 
7102903 مجموعه محفظه كلاچ 37,470,000 
7106016 سرقامه فنر جلو سمت عقب - راست

9,680,000 
7106114 ياتاقان گوشواره                   90,000 
7106030 آجري زير فنر جلو 1,100,000 
7105502.1 مجموعه فنر تخت عقب - چپ 41,250,000 
7105502.2 مجموعه فنر تخت عقب - راست 41,250,000 
7105511 براکت ضربه گير زير فنر عقب 6,817,500 
7105503 براکت اتصال فنر تخت به اکسل 10,680,000 
7105512 لاستيک ضربه گير                 680,600 
7106200 مجموعه اكسل مياني 375,000,000 
7106201 مجموعه محفظه اكسل مياني 74,238,800 
7105501 مجموعه بالانسر (مندل) 311,500,000 
7106800 مجموعه اكسل عقب i-5.73 317,842,000 
7105401 ميل مهار كناري اكسل 9,007,500 
7105402 ميل مهار مياني اكسل 9,100,000 
7105403 براکت اتصال ميل مهار کناري به اکسل 1,459,500 
7106801 مجموعه محفظه اكسل عقب 71,341,400 
7106024 خاموت                 680,600 
7107801 مجموعه شاسي M2633 545,400,000 
7112301 مجموعه تيرک عرضي جلو شاسي 19,500,000 
7110523 براكت نگهدارنده سپر( L ) سر شاسي 6,496,900 
7110524 براكت نگهدارنده سپر ( R ) سر شاسي 6,496,900 
7108917 پليت زير تير انحناء دار 1,781,300 
7108916 تير انحناء دار 14,840,000 
7105201 مجموعه ميل گاردان بزرگ (فنري) 101,500,000 
7105202 مجموعه ميل گاردان كوچك 8پيچ ساده 74,900,000 
7110341 آرم مدل خودرو M 2633                 262,500 
7105517 کاسه نمد                 262,500 
6204809 دنده 2شفت زير 9,560,000 
6204908 دنده سنگين - شفت اصلي

13,450,500 
6204909 دنده عقب - شفت اصلي 13,597,500 
6108514 کاسه نمد 2قلوچرخ عقب(ست دوعددي) 3,390,000 
6108515 بلبرينگ پشت توپي چرخ عقب 7,880,000 
6103204 ياتاقان 2,240,000 
6108516 بلبرينگ جلو توپي چرخ عقب 7,100,000 
7306509 رولبرينگ HANDE 3,668,000 
6416500 مجموعه نشانگرجديد 1929D 29,700,000 
7314700 مجموعه نشانگرها 2631 جديد 23,906,300 
4001028 قالپاق چرخ جلو 4,818,800 
4001029 قالپاق چرخ عقب 7,841,300 
4001235 انجين بدون متعلقات جانبي 312,468,800 
6001017 مجموعه بخاري درجا 34,426,900 
6100103 مجموعه واشر کامل موتور M1929C 20,270,000 
6100105 پکينگ اورينگ موتور                 656,300 
6101103 پروانه رادياتور 15,960,000 
6101106 لوله اتصال

                410,000 
6101110 شلنگ رابط ترموستات به سيفون                 136,900 
6101112 شلنگ

واسطه ترموستات به لوله خروج آب
1,245,000 
6101116 لوله روغن واتر پمپ

                646,900 
6101119 براکت تسمه سفت کن کولر

                554,900 
6101121 واسطه پروانه                 916,900 
6101304 کاسه نمد                 228,800 
6101305 بوش                 975,000 
6101314 مجموعه نشيمنگاه پولي پروانه 12,250,000 
6102501 مجموعه بالشتک استارت (رديف هاي 2 و 14 و 15 و 30 و 31 10,226,300 
6102507.2 شفت مارپيچ کلاچ استارت 5,250,000 
6102507.3 محفظه دنده خورشيدي 3,750,000 
6102608 بلوک سيلندر پمپ باد 4,710,000 
6102663 پک تعميراتي پمپ باد (2و7 و17و18و24و29و51و56) 2,630,000 
6102665 بلبرينگ عقب شفت پمپ باد 6207 RS 1,335,000 
6103305 خار ضامن                   45,000 
6104008 مهره شفت اصلي جعبه دنده کمک 1,030,000 
6104806 خارضامن                   22,500 
6104811 خار چهارگوش                   95,600 
6104814 ياتاقان

1,750,000 
6104912 شفت اصلي 12,500,000 
6105007 شفت دنده عقب                 688,100 
6105103 بوش ميان انداز                 114,400 
6105106 شفت ورودي 4,741,900 
6105207.1 فنر ماهک گيربکس                     3,800 
6105221 ماهك دنده 1/2                 688,100 
6105222 پين                 273,800 
6105314 صفحه کناريي                   33,800 
6105445 پين سنسور                   56,300 
6105502 خار ضامن                   45,000 
6105907 مجموعه ياتاقان کاور عقب جعبه دنده 8,250,000 
6106002 ماهك 3,950,000 
6106011 واشرآببندي                 227,300 
6107021.1 براکت دسته موتور جلو اتصال روي موتور (چپ)

9,845,000 
6107021.2 براکت دسته موتور جلو اتصال روي موتور (راست)

3,400,000 
6107407 آکوردئوني هواکش 3,000,000 
6107408 سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا

                251,600 
6107409 لاستيک زير بست تسمه اي                 515,600 
6107410 درب محفظه فيلتر هوا 1,147,500 
6107411 پيچ درب محفظه فيلتر هوا                 166,800 
6107413 فيلتر هواکش دروني                 980,000 
6107414 فيلتر هواکش بيروني 1,974,400 
6107415 درب زيرين هواکش 1,125,000 
6107523 مجموعه سيلندر خاموش کن 1,170,000 
6107535 براکت سيم گاز                 451,900 
6107536 پدال گاز 1,533,900 
6107606.1 بازوي سگدست فرمان( قطر شفت سيبک 29) 2,203,100 
6107609.1 شغالدست چپ( قطر ابتداي مخروطي 24ميليمتر ) 9,450,000 
6107609.2 شغالدست چپ(قطر ابتداي مخروطي  27 ميليمتر) 9,450,000 
6107609.3 شغالدست چپ( قطر ابتداي مخروطي 28 ميلي متر) 9,450,000 
6107610.1 شغالدست راست( قطر ابتداي مخروطي 24 ميلي متر ) 3,125,000 
6107610.2 شغالدست راست( قطر ابتداي مخروطي 27 ميلي متر ) 9,450,000 
6107610.3 شغالدست راست(قطر ابتداي مخروطي  28 ميلي متر) 3,125,000 
6107623 پيچ تنظيم                   33,800 
6107807.1 لنت ترمز 1,440,000 
6107807.2 لنت ترمز                 640,000 
6107960 مجموعه کفشک و لنت ترمز جلو (6 و 7 و 8) 10,130,000 
6108513 اورينگ

                130,000 
6108528 پين استوانه اي                 250,000 
6108642 دنده خورشيدي

3,450,000 
6108643 واشر دنده خورشيدي

                249,600 
6108645 محفظه کاهنده نهائي

18,750,000 
6108648 نگهدارنده دنده هاي سياره اي 27,930,000 
6108653 مجموعه کامل توپي چرخ عقب (توپي + کاهنده ) 94,080,000 
6109013.1 براکت نگهدارنده رادياتور - راست                 379,500 
6109013.2 براکت نگهدارنده رادياتور - چپ                 363,000 
6109014 بالشتک رادياتور

                990,000 
6109309.1 سنسور ABS  چرخ جلو

3,948,800 
6109309.2 سنسور ABS چرخ عقب

4,556,300 
6109311.1 دنده ABS اکسل جلو 3,675,000 
6109311.2 دنده ABS اکسل عقب 1,093,000 
6109312 سوپاپ مغناطيسي ABS

2,713,800 
6109315 سنسور EBL جلويي کابين 7,050,000 
6109514 شيلنگ باد 500                 349,900 
6109515 شيلنگ باد 600                 228,800 
6109518 محافظ سيلندر هواي خفه کن اگزوز

                416,300 
6109705 قطعه  رگلاتور تنظيم فشار 10,125,000 
6109708 بدنه فيلتر خشک کن هوا 2,030,000 
6109918 براکت سوپاپ ترمز                 114,400 
6110001.3 محموعه ميل فرمان بلند ( قطر شفت سيبک 31  ميلي متر) 13,650,000 
6110004.1 سيبک ميل فرمان راست ( قطر شفت رزوه 30 ميلي متر و قطر ابتداي مخروط 24ميلي متر) 2,610,000 
6110004.2 سيبک ميل فرمان راست ( قطر شفت رزوه 30ميلي متر و قطر ابتداي مخروطي 27 ميلي متر) 1,147,500 
6110004.3 سيبک ميل فرمان راست ( قطر شفت رزوه 30ميلي متر و قطر ابتداي  مخروطي 28 ميلي متر) 1,147,500 
6110005.1 سيبک ميل فرمان چپ ( قطر شفت رزوه 30ميلي متر و قطر ابتداي مخروطي 24 ميلي متر) 2,610,000 
6110005.2 سيبک ميل فرمان چپ ( قطر شفت رزوه30 ميلي متر و قطر ابتداي  مخروطي 27 ميلي متر) 1,147,500 
6110005.3 سيبک ميل فرمان چپ ( قطر شفت رزوه 30 ميلي متر و قطر ابتداي  مخروطي 28 ميلي متر) 1,147,500 
6110006.2 ميل فرمان کوتاه جديد

5,775,000 
6110006.3 محموعه ميل فرمان کوتاه ( قطر شفت سيبک 31 ميلي متر) 5,207,900 
6110228.1 جعبه فرمان قديم 150بار 60,000,000 
6110228.2 جعبه فرمان جديد 170 بار 238,360,000 
6110229.1 بازوي جعبه  فرمان

1,443,800 
6110229.2 بازوي جعبه فرمان جديد

2,210,600 
6110235 محافظ فنري شلنگ ورودي روغن                   67,500 
6110803 سرقامه فنر جلو 3,000,000 
6110809 ضربه گير مجموعه فنر جلو                 228,800 
6110818 بوش داخل فنر تخت

                150,000 
6110823.1 مجموعه فنر جلو سمت چپ 51,000,000 
6110823.2 مجموعه فنر جلو سمت راست 51,000,000 
6110823.3 مجموعه فنر پارابوليک جلو سمت چپ

61,500,000 
6110823.4 مجموعه فنر پارابوليک جلو سمت راست

61,500,000 
6110914.1 براکت گوشواره چپ                 420,000 
6110914.2 براکت گوشواره راست                 420,000 
6111013 رام عرضي اتصال کمک فنر عقب 4,312,500 
6111218 براکت اتصال موج گير روي شاسي 1,557,800 
6111302.1 تاير گل عقب24-12/00

14,062,500 
6111302.2 تاير گل جلو 24-12/00

13,770,000 
6111302.3 تاير گل عقب- ايراني 24-12/00

16,065,000 
6111302.4 تاير گل جلو -ايراني  24-12/00

15,937,500 
6111304 بچه رينگ 24-12/00

1,979,500 
6111305 مجموعه رينگ 24*8.5

9,821,600 
6111306.2 نوار دور رينگ - ايراني                 187,500 
6111308 رينگ تيوبلس 12,427,500 
6111309 تاير گل جلو تيوبلس22.5-80-315 20,000,000 
6111310 تاير گل عقب تيوبلس22.5-80-31.5 28,691,300 
6111512.1 پايه نگهدارنده کمپرسورکولر کوچک                 961,800 
6111512.2 پايه نگهدارنده کمپرسور کولر بزرگ                 989,900 
6111515 رله سيم درختي فن کندانسور کولر

                571,900 
6111516 اواپراتور 4,038,800 
6111518 لوله آلومينيومي - اواپراتور به فيلتر                 545,600 
6111519 لوله آلومينيومي - اواپراتور به شيلنگ فشار پايين 1,721,300 
6111521 کندانسور کولر 20,050,000 
6111523 کاور فن کندانسور 2,660,000 
6111524 دسته سيم فن کندانسور کولر 4,480,000 
6111525 پايه نگهدارنده کندانسور (بلند)                 324,400 
6111526 پايه نگهدارنده کندانسور (کوتاه)                 266,300 
6111527 مجموعه ترموکوپل                 228,800 
6111528 دسته سيم کولر داخل کابين 4,200,000 
6111529 تسمه کمپرسور کولر                 298,100 
6111532 مجموعه فن کندانسور (رديف 21 و22 و23)

7,344,400 
6111534 ميله دنده دار الكتروموتور دريچه هواي بخاري                 324,400 
6111535 سوپاپ ورودي اواپراتور 2,400,000 
6111539 پايه واسطه براکت تسمه سفت کن کولر روي موتور                 652,500 
6111603 لاستيک سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا                   11,300 
6111609 براکت سنسور فشار باد                 136,900 
6111610 محافظ چراغ هاي عقب

5,062,500 
6111611 چراغ خطر عقب سمت راست(LED)

3,125,000 
6111612 چراغ خطر عقب سمت چپ(LED)

3,125,000 
6111727 فيلتر تخليه سوپاپ اصلي ترمز

                454,500 
6111728 زانوئي پلاستيکي سوپاپ ترمز                 132,600 
6111926.1 کابل مثبت کليد قطع کن وباتري 1,593,800 
6111926.2 کابل  مثبت کليد قطع کن وباتري دوبل 1,593,800 
6111929 بست مثبت باطري                   75,800 
6111930 بست منفي باطري                 562,500 
6112001.1 مجموعه کابين با تزئينات داخلي M1929C/M2631C 1,700,000,000 
6112002.1 مجموعه بدنه کابين- M1929C/M2631C 687,500,000 
6112004.1 ديواره کناري سمت راست بيروني (قسمت خواب 82,875,000 
6112004.2 ديواره کناري سمت چپ بيروني (قسمت خواب 82,875,000 
6112006.1 پايه ستون جلو کابين چپ روئي 14,205,000 
6112006.2 پايه ستون جلو کابين چپ زيري 4,687,500 
6112007.1 پايه ستون جلو کابين راست روئي 14,205,000 
6112007.2 پايه ستون جلو کابين راست زيرين 7,560,000 
6112008 صفحه داخلي ديواره جلوي کابين - زير شيشه 18,000,000 
6112011.1 ستون پائيني لولاي درب کابين چپ 11,345,000 
6112011.2 ستون پائيني لولاي درب کابين راست 7,012,500 
6112014 مجموعه سقف کابين 268,965,000 
6112015.1 صفحه بالاي درب روي کابين چپ 3,825,000 
6112015.2 صفحه بالاي درب روي کابين راست 6,280,000 
6112102 چراغ آفتابگير                 818,000 
6112125 قفل جلو پنجره                 600,000 
6112142.1 براکت قفل شبکه چپ                 860,100 
6112142.2 براکت قفل شبکه راست                 625,500 
6112145 براکت طولي شبکه جلو 5,715,000 
6112146 براکت عرضي شبکه جلو 1,776,000 
6112147 ضربه گير شبکه جلو                 228,800 
6112150 سيني جلو کابين 25,047,500 
6112152 پايه چراغ ارتفاع

                310,000 
6112156 سيم قفل شبکه جلو کابين 1,975,000 
6112304.1 چراغ ترکيبي جلو - چپ 8,040,000 
6112304.2 چراغ ترکيبي جلو - راست 8,040,000 
6112305 کاور وسط سپر

2,369,300 
6112306 براکت کاور وسط سپر

                274,500 
6112317.1 براکت کناري چراغ ترکيبي جلو چپ                 140,000 
6112317.2 براکت کناري چراغ ترکيبي جلو راست                 140,000 
6112320 براکت کناري چراغ جلو

                350,000 
6112402.1 براکت رام پشت سپر 5,781,300 
6112504.1 بازوي برگردان بالا چپ 9,375,000 
6112504.2 بازوي برگردان بالا راست 10,312,500 
6112507.1 بازوي برگردان چپ 23,770,000 
6112507.2 بازوي برگردان راست 23,770,000 
6112510.1 مجموعه بلوك ضربه گير كابين چپ 9,412,500 
6112510.2 مجموعه بلوك ضربه گير كابين راست 9,412,500 
6112610 سوپاپ يکطرفه کيسه هوا صندلي راننده

2,524,500 
6112716 براكت ستون فرمان 5,343,800 
6112818.1 براکت گلگير بالائي ديواره جلو سمت راست                 136,900 
6112818.2 براکت گلگير بالائي ديواره جلو سمت چپ                 136,900 
6112913.1 براکت پايين کمک فنر کابين چپ 2,476,000 
6112913.2 براکت پائين کمک فنر کابين راست 15,845,000 
6112919 بازوي نگهدارنده كابين 1,338,800 
6112920 سيم بکسل مهار كابين                 305,600 
6112921 محدود کننده بازوي نگهدارنده كابين                 382,500 
6112922 شفت سيم بکسل مهار كابين                 500,000 
6112923.1 مجموعه تعليق عقب کابين راست 12,093,800 
6112923.2 مجموعه تعليق عقب کابين چپ 11,246,300 
6112924 زبانه قفل کابين 4,972,500 
6113209 مجمو عه پمپ کلاچ بالا با مخزن روغن 3,190,000 
6113343 لاستيک گردگير سيلندر پمپ کلاچ                   11,300 
6113344 خار سيمي سه گوش                     3,800 
6113345 واشر تخت                     3,800 
6113346 رينگ اب بندي به شکل کاسه نمد                   22,500 
6113347 پيستون پمپ کلاچ داراي سوپاپ                 228,800 
6113348 رينگ آب بندي به شکل کاسه نمد                   22,500 
6113349 فنر مارپيچي مخروطي                 337,500 
6113351 پيچ پين نگهدارنده پيستون                   22,500 
6113357 دوشاخه ميله پمپ کلاچ محل اتصال پين                 114,400 
6113359 ميله پمپ کلاچ                   95,600 
6113732.1 براکت پائين سمت چپ بادگير بغل                 112,500 
6113732.2 براکت پائين سمت راست بادگير بغل                 112,500 
6113801.1 کاور پوششي رکاب سمت راست 1,410,300 
6113801.2 کاور پوششي رکاب سمت چپ 1,410,300 
6113802.1 صفحه اتصال پله راست                 625,000 
6113802.2 صفحه اتصال پله چپ                 625,000 
6113803.1 صفحه تزئين پله اول-چپ                 843,800 
6113803.2 صفحه تزئين پله اول-راست                 843,800 
6113805.1 رکاب فلزي سمت چپ 1,687,500 
6113805.2 رکاب فلزي سمت راست 1,687,500 
6113806.1 نوارپانل جاپايي پايين سمت چپ                 181,900 
6113806.2 نوارپانل جاپايي پايين سمت راست                 181,900 
6113807 براکت اتصال جاپايي سمت راست                 520,900 
6113808 براکت اتصال جاپايي سمت چپ                 470,900 
6113809.1 مجموعه گلگير بغل کابين چپ 6,562,500 
6113809.2 مجموعه گلگير بغل کابين راست 6,562,500 
6113810 نوار آببندي گلگير                 330,000 
6113811.1 پله روي گلگير بغل کابين چپ                 690,000 
6113811.2 پله روي گلگير بغل کابين راست                 690,000 
6113812 براکت  Z شکل رکاب                   90,000 
6113813 لرزه گير کاور پوششي رکاب                 365,600 
6113815.1 براکت نگهدارنده کاور رکاب M1929C چپ                 361,900 
6113815.2 براکت نگهدارنده کاور رکاب M1929C راست                 361,900 
6113815.3 براکت نگهدارنده کاور رکاب M1929C

3,570,000 
6113818.1 صفحه فلزي پشتي رکاب - چپ 3,270,000 
6113818.2 صفحه فلزي پشتي رکاب - راست 3,050,000 
6113900.1 درب چپ با تزئينات کامل

85,000,000 
6113900.2 درب راست با تزئينات کامل

85,000,000 
6113901.1 مجموعه درب بدون تريم سمت چپ 78,198,800 
6113901.2 مجموعه درب بدون تريم سمت راست 78,198,800 
6113902 نوار  آبگير پاييني شيشه درب (بيروني)

                668,100 
6113903 نوار آبگير پاييني شيشه  درب (داخلي)

                900,000 
6113904 براکت دستگيره داخل

                202,500 
6113908.1 مجموعه شيشه بالابر درب چپ

16,658,000 
6113908.2 مجموعه شيشه بالابر درب راست

16,658,000 
6113912.1 قفل درب چپ 2,400,000 
6113912.2 قفل درب  راست 2,475,000 
6113923.1 دستگيره داخلي درب چپ

3,750,000 
6113923.2 دستگيره داخلي درب راست

3,750,000 
6113925 لاستيک آبگير دور درب راست 4,770,000 
6113926 نوار لاستيکي دور کلاف درب چپ وراست 4,772,000 
6113927.1 کاور کليد بالابر شيشه- سمت چپ

                840,000 
6113927.2 کاور کليد بالابر شيشه- سمت راست

                560,000 
6113927.3 کاور کليد بالابر شيشه - داخلي چپ                   65,600 
6113927.4 کاور کليد بالابر شيشه - داخلي راست                   56,300 
6113928 زبانه قفل درب

                150,600 
6113932.1 مجموعه بالابر شيشه با الکتروموتور چپ 8,530,000 
6113932.2 مجموعه بالابر شيشه با الکتروموتور راست 5,535,300 
6113933.1 نوار درز گير حاشيه کلاف  درب چپ وراست 4,700,000 
6113933.2 لاستيک آبگير دور درب بيروني راست 4,700,000 
6113935 نوار آب گير دور شيشه  درب چپ و راست 1,580,000 
6114003.1 مجموعه کاور نشانگرها

2,752,500 
6114003.2 کاور روئي نشانگرها (قهوه اي)

2,407,500 
6114003.3 کاور بغل نشانگرها (مشکي)

                573,800 
6114004.2 کاور بالائي بخاري 1,696,900 
6114020 جاي سيگاري روي داشبورد 2,940,000 
6114033 کليد گرمکن آئينه                 228,800 
6114209 قلاب کمربند ايمني 1,350,000 
6114212 مجموعه تنظيم ارتفاع کمربند

1,165,000 
6114401 ريل راهنماي پنجره عقب                 690,000 
6114406 مجموعه شيشه درب چپ                 937,500 
6114800 مجموعه کف کابين و روکش موتور 16,085,900 
6114807.1 حرارت گير قير اندود (چپ) 3,966,400 
6114807.2 حرارت گير قير اندود(راست) 3,966,400 
6115316 دستگيره داخلي کابين بالائي                 850,000 
6115317 کاور محل دفترچه و CD 3,025,000 
6115319.1 تودوزي سقف سمت جلو کابين 6,885,000 
6115319.2 تودوزي سقف سمت عقب کابين

2,295,000 
6115326.1 کاور تزئيني بالاي درب داخل کابين چپ 1,114,100 
6115324 کابل رابط مانيتور به dvd 1,185,000 
6115326.2 کاور تزئيني بالاي درب داخل کابين راست 1,114,100 
6115414 سيم رابط CD                 227,300 
6115416 مجموعه  پخشDVD 14,662,500 
6115417 مانيتور 10,381,100 
6115511 مجموعه کاور عقب کابين 20,625,000 
6115602 مجموعه براكت                 228,800 
6115700 مجموعه آينه کامل راست 7,500,000 
6115708 صفحه لاستيکي(زير پايه نگهدارنده آينه راست)                   22,500 
6115712 پايه ائينه گرد 1,680,000 
6115807 آينه ديد عقب کناري بدون پايه ، چپ 2,750,000 
6115807.1 آئينه ديد عقب چپ بدون پايه و بدون موتور برقي 2,500,000 
6115809 مجموعه آينه کامل چپ 7,500,000 
6115900 مجموعه مخزن وپمپ شيشه شوي 1,450,600 
6116003.1 ريل پرده گوشه قسمت جلو کابين                   95,600 
6116003.2 ريل پرده گوشه قسمت عقب کابين                 115,500 
6116009 ريل پرده جلوي کابين                 266,300 
6116010 مجموعه ريل پرده عقب کابين با گوشه ها                 468,800 
6116011 ريل پرده قسمت وسط کابين                 264,400 
6116201.1 کاور فرمان-چپ

1,496,300 
6116201.2 کاور فرمان-راست

1,496,300 
6116206 مجموعه سوئيچ فرمان قديمي 3,000,000 
6116207 قيفي فرمان

1,995,000 
6116208 مجموعه ميل فرمان داخل کابين

61,600,000 
6116215 کاور پايه فرمان (چسبيده به زير کابين                 946,800 
6116221 خرطومي گردگير ميله فرمان                 598,100 
6116315 ترانسفورماتور فن بخاري 2,100,000 
6116316 لوله شير برقي بخاري                 286,900 
6116318 تبديل ورودي شير بخاري

                  95,600 
6116322 دريچه بخاري - بالائي

                150,000 
6116500 مجموعه نشانگرها

مدل قديمي
22,256,300 
6116509 تاخوگراف

3,000,000 
6116510 مدار عيب ياب

2,568,800 
6116512 مجموعه نشانگر مقدار سوخت/ فشار باد اکسل جلو/ فشار باد اکسل عقب

3,533,100 
6116513 مجموعه نشانگر فشار روغن/ دماي سيستم خنک کاري موتور/ شارژر باتري

3,750,000 
6116618 سيم اتصال بدنه ترمينال شاسي                 228,800 
6116619 لاستيک آب بندي درب ترمينال                   22,500 
6116622 رله چهار پايه

                320,600 
6116623 اتوماتيک راهنما 2,400,000 
6116625 تايمر برف پاک کن

                688,100 
6116626 رله پنج پايه 1,030,680 
6116701 کليد تنظيم نور صفحه نشانگرها                 324,400 
6116702 كليد چراغهاي کوچک

                536,300 
6116703 کليد مه شکن عقب                 342,500 
6116704 كليد چهار راهنما ( فلاشر)

1,020,000 
6116705 كليد  نور افکن پشت کابين

                320,600 
6116706 کليد چراغ مه شکن جلو                 805,000 
6116707 درپوش کليد                   45,000 
6116708 کليد جفت کن ديفرانسيل                 320,600 
6116709 کليد قفل کن ديفرانسيل                 805,000 
6116710 کليد خلاص کن                 320,600 
6116711 کليد بغل گيربکس                 352,800 
6116713 کليد بوق شهري - بياباني                 320,600 
6116801 لوله 15- خشک کننده و تقسيم کننده                 228,800 
6116802 لوله 15- خروجي موتور به خشک کن                 549,400 
6116803 لوله 12- تقسيم کننده 30 ليتري                 181,900 
6116805 لوله 8- خروجي جعبه تقسيم                 309,400 
6116806 لوله 12- خروجي جعبه تقسيم به سه راهي                 273,800 
6116807 لوله 12- سه راهي به 20 ليتري                 228,800 
6116808 لوله 12- 30ليتري به 20 ليتري داخل شاسي M1929C                 478,100 
6116809 لوله 12-خروجي 30 ليتري 1                 503,300 
6116810 لوله 12-خروجي 30 ليتري 2                 228,800 
6116811 لوله 12- 90 درجه سوپاپ ترمز(رله ولو)                 397,500 
6116812 لوله 12- از سه راهي تقسيم به سه راهي داخل شاسي                 228,800 
6116813 لوله 15- باد موتور 1,687,500 
6116814 شيلنگ رابط باد موتور به خشک کن                 423,000 
6116815 لوله 12- به سمت بوستر ترمز جلو راست                 284,100 
6116820 بست دو لوله بزرگ                   20,500 
6116902.1 موتور قفل درب مرکزي چپ

2,470,000 
6116902.2 موتور قفل درب مرکزي راست

2,470,000 
6116905.1 سيم درختي درب چپ 4,950,000 
6116905.2 سيم درختي درب راست 6,155,000 
7100303 واشر اتصال                   67,500 
7100302 درپوش                 135,000 
6204606 کاسه نمد شفت ورودي                 394,800 
6205000 مجموعه چرخ دنده هرزگرد دنده عقب 4,685,600 
6205104 خار                   45,000 
6205205 ساچمه فولادي

                    3,800 
6205223 ماهك دنده 3/4

                600,000 
6205503.1 ياتاقان                 688,100 
6205504 صفحه موقعيت دهنده ياتاقان                 641,300 
6205607 مهره شفت خروجي جعبه دنده کمک                 262,500 
6205918 مجموعه اتصال سرعت سنج

                  95,600 
6205921 اتصال سرعت سنج

1,463,100 
6205922 چرخدنده محرك سرعت سنج 1,605,000 
6206500 مجموعه اهرم تعويض دنده با متعلقات 17,325,000 
6206521 گردگير اهرم تعويض دنده (چرمي                 457,500 
6206522 رينگ اسفنجي زير اهرم تعويض دنده

1,078,100 
6206523 مجموعه دسته دنده کامل 11,280,000 
6206600 بغل گيربکس PTO 18,750,000 
6206716 سنسور pto                 604,400 
6208318 کاسه نمد

فلنج پينيون
1,100,000 
6208434.2 مجموعه ديفرانسيل-M1929D-i=4.8 100,988,300 
6209227.2 انباره اگزوز 10,900,000 
6212001.2 مجموعه کابين با تزئينات داخلي M1929D 975,000,000 
6212002.2 مجموعه بدنه کابين- M1929D/M2631D 950,000,000 
6212302.2 مجموعه سپر M1929D 40,000,000 
6212401 رام پشت سپر 30,540,000 
6212402.2 براکت رام پشت سپر 22,875,000 
6213804.3 پانل جاپايي بالايي سمت چپ 3,125,000 
6213804.4 پانل جاپايي سمت راست 4,687,500 
6213820.1 فريم پشتي رکاب چپ 14,415,000 
6213820.2 فريم پشتي رکاب راست 14,415,000 
6214000 پوسته داشبورد جديد با دريچه هاي بخاري 20,625,000 
6217010 شير هيدروليکي 6,425,600 
6217015 پمپ هيدروليک جک کمپرسي 14,861,300 
6217031 شيلنگ دو سر مهره 1", 22.5MPa 1,434,400 
6300202 بغل ياتاقان بلوك سيلندر جديد 1,200,000 
6301803 مجموعه فيلتر سوخت جديد (فلزي 1,429,000 
6302101 لوله برگشت روغن آکاردئوني جديد 2,160,000 
6302111 لوله رفت روغن توربوشارژر  جديد 2,010,000 
6303621 سوئيچ فشاري (دنده خلاص) - پايه بلند جديد                 937,500 
6303622 سوئيچ دنده عقب - پايه بلند جديد 1,040,000 
6100716 بلبرينگ فلايويل(6305-2RS) 1,530,000 
6307305 ياتاقان مياني گاردان جديد 7,700,000 
6307402 پايه نگهدارنده فيلتر هوا (کابين جديد) 4,008,800 
6307543 سيم گاز کابين جديد 1,680,000 
6307547 مجموعه اهرمي سيستم سيم گاز (رديف هاي 40و41و42و44و45و46 ) 2,500,000 
6307600.1 مجموعه محور جلو 6.5t HANDE 534,240,000 
6307600.2 مجموعه محور جلو 6.5t با ABS 568,750,000 
6307601 تير محور جلو HANDE 173,600,000 
6307603 مجموعه سگدست چپ HANDE 42,700,000 
6307603.3 سگدست چپ بدون بوش HANDE 6,311,300 
6307603.4 سگدست راست بدون بوش HANDE 6,311,300 
6307604 مجموعه سگدست راست HANDE 42,700,000 
6307610 شغالدست راست HANDE 2,773,100 
6307801 کاسه چرخ جلو Hande 35,830,000 
6307823 مجموعه بازوي تنظيم اتوماتيک 6,795,000 
6308101.2 پوسته اکسل عقب(HANDE ) 153,320,000 
6308300.2 محفظه ديفرانسيل عقب M1929D (پوسته  کله گاوي HANDE) 35,700,000 
6308431 ميل پلوس چپ اکسل HANDE 18,943,400 
6308432 ميل پلوس راست اکسل HANDE 17,850,000 
6309122.2 بدنه فيلتر اوليه سوخت 5,320,000 
6309132 مخزن سوخت جديد 18,380,600 
6309702.1 مخزن آبگير 5 ليتري پارس فلز 1,031,300 
6309702.2 مخزن آبگير - تش گاز 1,031,300 
6310932 براکت کمک فنر سمت شاسي جديد 1,876,900 
6311308 رينگ تيوبلس چيني

6,250,000 
6311309 تاير گل جلو تيوبلس22.5-80- 315 - چيني

7,000,000 
6311310 تاير گل عقب تيوبلس22.5-80-315 چيني 14,300,000 
6311425 جک بالابر کابين ضامن دار 7,996,900 
6311436 براکت جک بالابر ضامن دار (زير کابين)                 284,100 
6311437 سيم نگهدارنده جک بالابر کابين (ضامندار) 4,320,000 
6311610.1 محافظ چراغ هاي عقب چپ - جديد 1,609,800 
6311610.2 محافظ چراغ هاي عقب راست - جديد 1,609,800 
6311901 درب جعبه باتري - ايراني

1,136,300 
6312001.1 مجموعه کابين جديد با تزئينات داخلي M1929C/M2631C 1,700,000,000 
6312001.2 مجموعه کابين با تزئينات داخلي M1929D/M2631D جديد 1,700,000,000 
6312001.3 مجموعه کابين با تزئينات داخليM1929C/M2631C جديد زرد رنگ 1,700,000,000 
6312001.4 مجموعه کابين با تزئينات داخلي M1929D/M2631D جديد زرد رنگ 1,700,000,000 
6312001.6 مجموعه کابين با تزئينات داخلي 1929d/M2631Dجديد با نشانگر جديد سفيد رنگ 1,700,000,000 
6312001.7 مجموعه کابين با تزئينات داخلي M1929D جديد زرد رنگ با نشانگر جديد 1,700,000,000 
6312002.1 مجموعه بدنه کابين جديد- M1929C/M2631C 950,000,000 
6312002.2 مجموعه بدنه کابين جديد - M2631D/M1929D 950,000,000 
6312002.4 مجموعه بدنه کابين- M1929D/M2631D جديد زرد رنگ 687,500,000 
6312004.1 ديواره کناري سمت راست بيروني - قسمت خواب کابين جديد 82,875,000 
6312004.2 ديواره کناري سمت چپ بيروني - قسمت خواب کابين جديد 34,425,000 
6312005 مجموعه کابين جديد M1929D با تزئينات داخلي 975,000,000 
6312016 مجموعه صفحه ديواره پشتي کابين جديد روئي 4,687,500 
6312017.1 صفحه حايل ديواره پشتي کابين چپ 2,017,500 
6312017.2 صفحه حايل ديواره پشتي کابين راست 2,017,500 
6312017.3 ستون گوشه ديواره عقب کابين چپ 2,900,000 
6312017.4 ستون گوشه ديواره عقب کابين راست 2,900,000 
6312135 لپي زيري راست 6,230,000 
6312135.2 لپي راست زيري جديد-زرد رنگ 6,230,000 
6312137.2 لپي چپ جديد -زرد رنگ 6,230,000 
6312302.1 مجموعه سپر M1929C

کابين جديد
40,000,000 
6312304.3 چراغ ترکيبي جلو LED- چپ 8,810,000 
6312304.4 چراغ ترکيبي جلوLED- راست 7,500,000 
6312331.1 زه دورچراغ جلو (بزرگ) - چپ                 750,000 
6312331.2 زه دورچراغ جلو (بزرگ) - راست                 750,000 
6312333.1 شبکه روي سپر جلو -بالائي 1,292,300 
6312333.2 شبکه روي سپر جلو - پائيني 1,292,300 
6312335.1 نوار تزئيني (زه) دور چراغ ترکيبي جلو -چپ 2,030,000 
6312335.2 نوار تزئيني (زه) دور چراغ ترکيبي جلو - راست 2,030,000 
6312402.3 براکت رام پشت سپر M1929C ايراني 7,891,300 
6312501 مجموعه تعليق جلو کابين جديد 43,750,000 
6312502 شفت هزار خاردو سر خار کابين جديد 6,375,000 
6312504.1 بازوي برگردان بالا چپ کابين جديد

10,781,300 
6312504.2 بازوي برگردان بالا راست کابين جديد

9,375,000 
6312507.1 بازوي برگردان چپ کابين جديد

9,037,500 
6312507.2 بازوي برگردان راست کابين جديد

9,037,500 
6312510.1 مجموعه بلوك ضربه گير كابين چپ کابين جديد

9,412,500 
6312510.2 مجموعه بلوك ضربه گير كابين راست کابين جديد

9,412,500 
6312516 واشر بشقابي ميل کششي                 150,000 
6312517 فنر لول مجموعه تعليق جلو 5,310,000 
6313007 مجموعه گلگير عفب چرخ جلو سمت چپ  کابين جديد 5,220,000 
6313101 مجموعه گلگير عفب چرخ جلو سمت راست کابين جديد 4,500,000 
6313202 پمپ كلاچ بالا - جديد 1,625,000 
6313209 مجموعه پمپ کلاچ بالا با مخزن روغن کابين جديد 3,500,000 
6313623 دستگيره اتاق - جديد 1,051,900 
6313804.5 پانل جاپايي بالايي سمت چپ - کابين جديد 2,906,300 
6313804.6 پانل جاپايي بالايي سمت راست - کابين جديد 2,906,300 
6313805.3 رکاب فلزي سمت چپ کابين جديد- بالايي 1,687,500 
6313805.4 رکاب فلزي  سمت راست  کابين جديد - بالايي 1,687,500 
6313809.1 مجموعه گلگير بغل کابين جديد چپ 6,000,000 
6313816.1 مجموعه رکاب سمت چپ جديد M192D 17,500,000 
6313816.2 مجموعه رکاب سمت راست جديد M1929D 17,500,000 
6313816.3 مجموعه رکاب سمت چپ جديد M1929C 5,206,900 
6313816.4 مجموعه رکاب سمت راست جديد M1929C 5,206,900 
6313817 پله فلزي متحرک در زير پارکابي کابين جديد 1,410,300 
6313900.1 درب چپ با تزئينات کامل کابين جديد-سفيد 85,000,000 
6313900.2 درب راست با تزئينات کامل کابين جديد-سفيد 85,000,000 
6313901.1 مجموعه درب بدون تريم سمت چپ جديد 80,000,000 
6313901.2 مجموعه درب بدون تريم سمت راست جديد 205,800,000 
6313903 نوار آبگير پاييني شيشه درب جديد (داخلي ) 5,470,000 
6313904.1 براکت دستگيره داخلي درب - چپ

                830,000 
6313920.1 صفحه تزئين داخلي درب چپ کابين جديد 17,615,000 
6313920.2 صفحه تزئين داخلي درب راست کابين جديد 17,615,000 
6313923.1 دستگيره داخلي درب چپ کابين جديد 1,200,000 
6313923.2 دستگيره داخلي درب راست کابين جديد 1,200,000 
6314000 مجموعه داشبورد جديد 102,500,000 
6314001 پوسته داشبورد - کابين جديد 87,000,000 
6314004 مجموعه بخاري با کنترل برقي مسير کانالهاي ديفراست 32,400,000 
6314004.2 کاور بالائي بخاري (کابين زرد) 1,338,800 
6314012 صفحه کاور پائين - راست جديد 2,400,000 
6314013 صفحه کاور بغل کابين جديد 3,570,000 
6314025 کاور پائين سمت چپ کابين جديد 4,181,300 
6314027 کاور بالائي سمت چپ جديد ( 1,959,400 
6314101 مجموعه تيرک عرضي جلو شاسي جديد 19,500,000 
6314313 کاور ، چپ کابين جديد

3,037,500 
6314315 کاور ، راست کابين جديد

3,037,500 
6314406 شيشه درب  چپ کابين جديد                 937,500 
6314506 شيشه درب راست کابين جديد                 937,500 
6315316.1 دستگيره داخلي کابين جديد - چپ

1,360,000 
6315316.2 دستگيره داخلي کابين جديد - راست 1,360,000 
6315810 آينه ديد پهن (کابين جديد) 3,000,000 
6316202 غربيلک فرمان - جديد 35,000,000 
6316204.2 دسته راهنما وچراغ ها کليد ترکيبي 1,817,600 
6316206 مجموعه مغزي سوئيچ کابين جديد 1,605,000 
6316208 مجموعه ميل فرمان داخل کابين - جديد 52,890,000 
6316215 کاور پايه فرمان (چسبيده به زير کابين) کابين جديد 1,308,800 
6316216 قيفي پايه فرمان - کابين جديد                 457,500 
6316217.1 کاور فرمان کابين جديد - روئي                 457,500 
6316217.2 کاور فرمان کابين جديد - زيري 1,060,000 
6316309 الکتروموتور شماره 1 باسوکت 6پين مربوط به دريچه سمت چپ بخاري 1,100,600 
6316310 الکتروموتور شماره 2 باسوکت2 پين مربوط به دريچه سمت راست بخاري 2,183,500 
6316311 الکتروموتور شماره 3باسوکت5 پين مربوط به دريچه شير بخاري 1,100,600 
6316315 ترانسفورمر فن بخاري جديد                 669,400 
6316502 نشانگر دور موتور کابين جديد 2,660,600 
6316503 نشانگر کيلومتر شمار (کابين جديد) 6,093,800 
6316616 مجموعه جعبه فيوز مجهز به ABS 13,005,000 
6316902.1 موتور قفل درب مرکزي چپ کابين جديد 5,560,000 
6316902.2 موتور قفل درب مرکزي راست کابين جديد 5,560,000 
6316903 مجموعه قفل مرکزي با ريموت جديد (کليد دار) 1,490,600 
6316905.1 سيم درختي درب - چپ کابين جديد 9,130,000 
6407402 پايه نگهدارنده فيلتر هوا                 457,500 
6412001.1 مجموعه کابين با تزئينات داخليM1929C جديدبا قفل جديد و درب جعبه ابزار

1,700,000,000 
6412001.2 مجموعه کابين با تزئينات داخليM1929D/M2631D جديد داراي جعبه ابزار 1,700,000,000 
6412001.3 مجموعه کابين با تزئينات داخلي/M2631CM1929C جديد داراي جعبه ابزار زرد رنگ 1,700,000,000 
6412001.4 مجموعه کابين با تزئينات داخليM1929D جديد داراي جعبه ابزار زرد رنگ 1,562,500,000 
6412002.1 مجموعه بدنه کابينM1929C/M2631C جديد داراي جعبه ابزار 1,700,000,000 
6412002.3 مجموعه بدنه کابينM1929C/M2631C جديد داراي جعبه ابزار زرد رنگ 1,700,000,000 
6412002.4 مجموعه بدنه کابينM1929D/M2631D جديد داراي جعبه ابزار زرد رنگ 1,700,000,000 
6412302 مجموعه سپر (همراه با صفحه اتصال پله) 83,860,000 
6413920.1 صفحه تزييني داخل درب داراي زه قهوه اي کابين جديد چپ 8,535,100 
6413920.2 صفحه تزييني داخل درب داراي زه قهوه اي کابين جديد راست 8,535,100 
6414000 مجموعه داشبورد کامل طرح جديد با بخاري و نشانگرها 85,000,000 
6414001 پوسته داشبورد 21,053,600 
6414004 مجموعه بخاري با کنترل برقي کابين زرد جديد 33,662,100 
6414011 کاور جعبه فيوز داشبورد طرح جديد 3,408,800 
6414013 صفحه کاور بغل راست ( کابين  جديد 2,094,400 
6414014 صفحه كاور - وسط کابين جديد 6,755,000 
6414018 جاي فنجان

                222,600 
6414019 جاي فنجان

2,175,000 
6414024 صفحه کنترل بخاري

9,230,000 
6414039 کاور مجموعه جاي کليد                 600,000 
6416306 شير رادياتور بخاري کابين زرد جديد با الکترو موتور 2,019,300 
7101118 اسبك سوپاپ دود(EVB)                 453,800 
7101836 سوزن انژکتور موتور

3,222,500 
7101837 سوپاپ پمپ انژکتور

1,515,000 
7102112 تسمه 2,200,000 
7102302 توربوشارژر- M2631 94,500,000 
7102401 لوله مخروطي                 680,600 
7102408 زانويي فلزي

2,425,000 
7102500 مجموعه کمپرسور هوا

40,740,000 
7102506 مجموعه سرسيلندر

1,500,000 
7102518 واشر نسوز سر سيلندر

                226,900 
7102606 واشر آببندي پيچ تخليه روغن کارتر

                  22,500 
7102607 پيچ تخليه روغن کارتر

                450,000 
7102900 واشر کامل گيربکس

                  75,000 
7102921 قيفي کلاچ

2,750,000 
7103036 مجموعه بلبرينگ كلاچ 29,700,000 
7103401 مهره شفت ورودي                 261,000 
7104225 فلنج خروجي گيربکس 2631 (4 پيچ 49 خار ريز) 21,000,000 
7104900 مجموعه pto 18,180,000 
7105519 اورينگ                   75,000 
7105204.1 دوشاخه گاردان کوتاه (ميل گاردان بزرگ) 16,095,000 
7105204.2 دوشاخه گاردان کوتاه (ميل گاردان کوچک) 12,560,000 
7105205.1 دوشاخه گاردان بلند (ميل گاردان بزرگ) 23,150,000 
7105205.2 دوشاخه گاردان بلند (ميل گاردان کوچک) 13,745,000 
7105206.1 فلنج دوشاخه ميل گاردان بزرگ 5,250,000 
7105206.2 فلنج دوشاخه ميل گاردان کوچک 4,750,000 
7105207 چهارشاخه گاردان 3,656,300 
7105208 خار                   45,000 
7105209 ميل گاردان كوچك 4 پيچ شياردار(شاهنگ) 20,000,000 
7105210 مجموعه ميل گاردان بزرگ جديد 4پيچ 63,500,000 
7105414 پين ميل مهار 1,335,600 
7105415 لوازم ميل مهار (لاستيکي و پلاستيکي                 453,800 
7105509 مهره خاموت                 226,900 
7105514 نشيمن ياتاقان بالانسر 2,272,500 
7105515 مهره چاکدار بالانسر 1,125,000 
7105518 بوش واسطه                 392,500 
7105520 واشر تنظيم                 700,000 
7105521 صفحه درپوش بالانسر                 937,500 
7105522.1 نشيمن شفت بالانسر چپ 2,840,600 
7105522.2 نشيمن شفت بالانسر راست 2,840,600 
7105523 توپي بالانسر 7,196,300 
7106017 سرقامه فنر جلو سمت عقب- چپ

9,030,000 
7106019 پين

                453,800 
7106023.3 مجموعه فنر پارابوليک جلو سمت چپ 75,600,000 
7106023.4 مجموعه فنر پارابوليک جلو سمت راست 32,500,000 
7106032.2 لايه دوم فنر تخت پارابوليک 9,468,800 
7106475 کله گاوي کامل محور مياني

372,400,000 
7106500 مجموعه محفظه ديفرانسيل مياني کامل 38,900,000 
7106600 مجموعه محفظه جفت کن کامل 8 خار 37,900,000 
7106638 چهارشاخه 3,000,000 
7106641 چرخدنده سياره اي 1,470,000 
7106642 واشر بشقابي                 210,000 
7106643 واشر دنده خورشيدي عقب                 680,600 
7106644 واشر دنده خورشيدي عقب                 380,300 
7106656 محفظه وشفت جفت کن 8 خار(9 و17) 9,375,000 
7106757 تيپد                   45,000 
7106772 واشر قفل ديفرانسيل                 250,000 
7106773 مهره                 226,900 
7106774 بلبرينگ 2,230,000 
7106775 كاور بلبرينگ                 848,100 
7106776 صفحه آببندي                 283,100 
7106777 رولبرينگ 8,520,000 
7106778 خارضامن 1,816,900 
7106825 سيلندر جفت کن ديفرانسيل 1,361,300 
7107000 مجموعه محفظه ديفرانسيل عقب کامل 16,875,000 
7107006 فلنج 165?

1,590,000 
7107035 مجموعه کله گاوي محور عقب

90,900,000 
7107437 نگهدارنده سيلندر ترمز 4,350,000 
7107806 رام عرضي انتهاي شاسي 3,446,300 
7107900 مجموعه رادياتور و اينترکولر موتور

34,087,500 
7107907 لوله لاستيکي                 840,000 
7107908 لوله زانوئي استيل 1,137,800 
7107914 لوله استيل بين توربوشارژر و اينترکولر جديد 3,137,900 
7108001 رادياتور آب 68,600,000 
7108019 براکت ناوداني بغل رادياتور                 189,400 
7108021.1 براکت رادياتور - جپ                 562,500 
7108021.2 براکت رادياتور - راست 2,270,000 
7108022 ضربه گير رادياتور - جديد                 314,100 
7108521.1 براکت دسته موتور جلو اتصال روي موتور (چپ) 1,420,400 
7108521.2 براکت دسته موتور جلو اتصال روي موتور ( راست 1,420,400 
7108602.5 تاير گل عقب چيني 20-12.00

19,126,900 
7108602.6 تاير گل جلو -چيني 20-12.00

23,908,100 
7108606.2 نوار دور رينگ 20*8.5

                165,000 
7108616.2 لاستيک گل جلو (تيوب دار)12R20-18PR 6,500,000 
7108815 درپوش فلزي سيلندر پمپ کلاچ

4,415,600 
7108820 مجموعه بدنه پمپ کلاچ

3,383,300 
7108844 ميله تنظيم پمپ کلاچ جديد

                151,900 
7110007 سيم درختي ABS شاسي 4 سوپاپ 19,586,900 
7110015 سيم درختي 6سوپاپ ABS شاسي فنر دار 7,575,000 
7110016 واحد کنترل الکترونيکي ABS  شش سوپاپ 57,190,000 
7110017 سيم درختي ABS روي شاسي مياني 1,893,800 
7110202 مجموعه بدنه کابين

812,500,000 
7110319.2 آرم آميکو (حروف)

                453,800 
7110527 مجموعه سپر جديد 35,000,000 
7111216 مجموعه گلگير عفب چرخ جلو سمت چپ جديد 5,300,000 
7111304 مجموعه گلگير عفب چرخ جلو سمت راست جديد 5,960,500 
7112121.1 کليد بالابر برقي جفتي درب چپ                 635,600 
7114803 سيم درختي کابين جديد 22,256,300 
7115208 شيلنگ فشار بالا براي کندانسورکولر 1,136,300 
7115236 براکت فن کندانسور جهت نصب روي براکت U شکل سپر                 472,500 
7115611 دنده استارت 1,816,900 
7115703 لوله 12- تقسيم کننده 40 ليتري                 131,300 
7115708 لوله 12- 40ليتري به 20 ليتري داخل شاسي                 473,500 
7115709 لوله 12-خروجي 40 ليتري 1                 454,500 
7115710 لوله 12-خروجي 40 ليتري 2                 227,300 
7115906 براکت محدود کننده لاستيکي                 453,800 
7115933 براکت اتصال ميل مهار به اکسل مياني 1,040,600 
7302401 لوله مخروطي 4,875,000 
7302425 لوله                 541,900 
7302701 مجموعه ديسك كلاچ ايراني به قطر  430 ميليمتر

16,096,900 
7302801 مجموعه گيربکس- RT-11509C

(اهرمي
930,000,000 
7305401 ميل مهار كناري اكسل 16,970,000 
7305402 ميل مهار مياني اکسل 16,430,000 
7305407 ميل مهار اکسل مياني سيستم شاهنگ قديم 16,260,000 
7305408 ميل مهار اکسل عقبي سيستم شاهنگ قديم 16,260,000 
7305409 براکت ميل مهار اکسل مياني (قطعه روي شاسي) 2,499,400 
7305410 براکت ميل مهار اکسل عقبي (قطعه روي شاسي) 5,062,500 
7305411 شيم بوش لاستيکي انتهاي شاهنگ 1,136,300 
7305412 براکت اتصال ميل مهار بالائئ به اکسل عقب (قطعه روي اکسل عقب) 6,797,500 
7305413 براکت اتصال ميل مهار بالائي به اکسل مياني (قطعه روي اکسل مياني) 8,779,000 
7305502.1 مجموعه فنر تخت عقب - چپ 41,250,000 
7305502.2 مجموعه فنر تخت عقب - راست 41,250,000 
7305528 سيستم تعليق عقب (براکت و فنر لاستيکي فشرده) 272,700,000 
7305529 مجموعه شاهنگ با بوش انتهائي 38,176,900 
7305530 محدود کننده لاستيکي                 907,500 
7305532 محدود کننده لاستيکي روي سيستم تعليق (لاستيک عمودي 5,940,000 
7305533 فنر لاستيکي فشرده (لاستيک مورب 2,666,400 
7305535 شفت تقويتي بالانسر سيستم تعليق لاستيکي 4,375,000 
7305536 براکت اتصال شفت تقويتي بالانسر سيستم تعليق لاستيکي 1,136,300 
7305538 کمک فنر سيستم تعليق لاستيکي 4,089,400 
7305539 بوش لاستيکي شاهنگ بدون شيم 4,545,000 
7305543 محدود کننده بوش شاهنگ                 151,500 
7306200.1 مجموعه اكسل مياني HANDE 368,325,000 
7306200.2 مجموعه اكسل مياني داراي ABS 253,005,000 
7306200.3 مجموعه اكسل مياني شاهنگ دار داراي ABS

1,040,000,000 
7306201 مجموعه محفظه اكسل مياني HANDE 307,230,000 
7306501 محفظه ديفرانسيل HANDE 26,250,000 
7306507 مجموعه كرانويل-پينيون 28/17 HANDE 45,450,000 
7306518.1 چرخدنده Z=31   خارريز HANDE 3,180,000 
7306518.2 چرخدنده  Z=35 HANDE 3,180,000 
7306600.1 مجموعه محفظه جفت کن کامل (28 خارريز 22,725,000 
7306600.2 مجموعه محفظه جفت کن کامل (39 خارريز 28,900,000 
7306633.1 شفت محفظه جفت کن خاريز (28 خار 15,234,400 
7306633.2 شفت محفظه جفت کن خاريز (39 خار 8,437,500 
7306649.1 فلنج ديفرانسيل مياني و عقبي خار ريز (28 خار 3,125,000 
7306649.2 فلنج ديفرانسيل مياني و عقبي خار ريز (39 خار-4پيچ) 5,737,500 
7306656.1 محفظه وشفت 28 خار جفت کن(9 و17) 51,450,000 
7306656.2 محفظه وشفت 39 خارجفت کن(9 و17) 9,375,000 
7306761.1 شفت بلند جفت کن (28 خار ريز 17,050,000 
7306761.2 شفت بلند جفت کن (شفت 39 خار ريز 3,750,000 
7306800.1 مجموعه اكسل عقب i=5.73 HANDE 227,250,000 
7306800.2 مجموعه اكسل عقب i=5.73 داراي ABS 320,512,500 
7306800.3 مجموعه اكسل عقب شاهنگ دار i-5.73 داراي ABS 325,875,000 
7306801 محفظه محور عقب اکسل HANDE 309,400,000 
7307001 مجموعه كرانويل - پينيون28/17 HANDE  28 خارريز 45,450,000 
7307002 پوسته ديفرانسيل اکسلHANDE 12,187,500 
7307009 چرخ دنده خورشيدي اکسلHANDE 1,590,000 
7307030 دنده ثابت قفل ديفرانسيل اکسل HANDE                 339,400 
7307031 ميل پلوس چپ HANDE 21,700,000 
7307032 ميل پلوس راست HANDE 4,384,500 
7307301 كاسه ترمز HANDE 30,330,000 
7307437 براکت نگهدارنده بوستر ترمز محور عقب شاهنگي                 661,900 
7308002 بادگير 2,983,100 
7308301 کلاهک هواکش پشت اتاق 4,145,600 
7308312 ورودي فيلتر هواکش 3,375,000 
7308327 رابط مخروطي خروجي فيلتر هوا                 862,500 
7308330 لوله خروجي محفظه هوا 1,655,600 
7309828 براکت جک بالابر ضامن دار 1,419,400 
7310015 سيم درختي 6سوپاپ ABS شاسي سيستم شاهنگ 7,575,000 
7310201.4 مجموعه کابين با تزيينات داخلي جديد M2631 داراي جعبه ابزارزرد رنگ 1,740,234,400 
7310528 مجموعه سپر 40,500,000 
7310534 شبکه مجموعه سپر جلو 2,812,500 
7310603 براکت رام پشت سپر M1929D ايراني 6,717,500 
7312000.1 مجموعه درب با تزئينات کامل  - چپ 205,926,000 
7312000.2 مجموعه درب با تزئينات کامل  - راست 205,926,000 
7313915.1 (داراي چراغ راهنما)مجموعه آينه ديد عقب - چپ 30,700,000 
7313915.2 (داراي چراغ راهنما)مجموعه آينه ديد عقب - راست 30,700,000 
7314802.1 سيم درختي کف کابين چپ                 473,500 
7314802.2 سيم درختي کف کابين راست                 473,500 
7315205.1 فيلتر گاز سيستم کولر                 628,100 
7315205.2 بست فيلتر گاز سيستم کولر                 628,100 
7315206 شلنگ از اواپراتور به دينام کولر 2,167,500 
7315207 شلنگ از  دينام کولر به کندانسور 1,593,800 
7315221 کندانسور 5,681,300 
7315222 فن کندانسور 2,437,500 
7315223 کاور فن کندانسور 1,041,000 
7315900 مجموعه سيستم تعليق لاستيکي (همراه با پيچ و مهره 261,937,500 
7315901 مجموعه نشيمنگاه فنر لاستيکي 20,718,800 
7315902 فنر لاستيکي - عمودي 7,796,300 
7315903 فنر لاستيکي - بغل 10,520,000 
7315904 مجموعه کمک فنر 7,000,000 
7315905 مجموعه شاهنگ 168,560,000 
7315906 بوش شاهنگ 49,490,000 
7315907 بوش 3,180,000 
7315908 بوش شفت 31,605,000 
7315909 بلوک نگهدارنده ميل مهار 3,065,600 
7315909.1 بلوک نگهدارنده ميل مهار - جديد 13,635,000 
7315910.1 ميل مهار جلوئي سيستم شاهنگ جديد 13,164,000 
7315910.2 ميل مهار عقب سيستم شاهنگ جديد 24,650,000 
7315927 شفت 3,181,500 
7315932 براکت اتصال ميل مهار به اکسل عقب (قطعه روي اکسل عقب) 6,562,500 
7315933 براکت اتصال ميل مهار به اکسل مياني (قطعه روي اکسل مياني) 8,400,000 
7316000 ست کامل سيستم تعليق عقب جهت يکدستگاه خودرو 2631 307,968,800 
7407001 کرانويل و پينيون (i=5.73) اکسل   39HANDE خارريز 36,360,000 
7410007 سيم درختي ABS شاسي 4 سوپاپ 63,840,000 
7600718 تسمه 1,406,300 
7602103 مجموعه آلترناتور (دينام) 38,606,300 
7602107 براکت نشيمن آلترناتور                 712,500 
7602126 ميله رزوه دار دينام                 133,100 
7602127 آفتامات دينام         

3,787,500 
7605201 مجموعه ميل گاردان اول 2631 ليفت بک 21,018,800 
7605202 براکت ياتاقان گاردان اول 2,391,800 
7605203 براکت ياتاقان گاردان دوم 2,497,500 
7605204 ميل گاردان دوم ليفت بک 11,458,400 
7605205 ميل گاردان سوم ليفت بک 25,032,000 
7605206 ياتاقان مياني گاردان 3,541,400 
7605207 رام عرضي (براکت ياتاقان گاردان دوم 16,600,000 
7605411 کمک فنر اکسل عقب 2,727,000 
7605524 خاموت اکسل عقب 2,362,500 
7605526.1 مجموعه فنر عقب - چپ 157,500,000 
7605526.2 مجموعه فنر عقب - راست 41,250,000 
7606023.1 مجموعه فنر پارابوليک جلو سمت چپ 35,625,000 
7606023.2 مجموعه فنر پارابوليک جلو سمت راست 35,625,000 
7606201.1 مجموعه سيستم تعليق اکسل مياني - چپ 54,862,500 
7606201.2 مجموعه سيستم تعليق اکسل مياني - راست 54,862,500 
7606202 براکت کمک فنر اکسل مياني                 534,400 
7606203 کمک فنر سيستم تعليق اکسل مياني 2,499,400 
7606204.1 براکت اتصال سيستم تعليق روي شاسي - چپ                 806,300 
7606204.2 براکت اتصال سيستم تعليق روي شاسي - راست                 806,300 
7606205 ميل مهار اکسل مياني 8,250,000 
7606206.1 براکت اتصال سيستم تعليق روي رام عرضي داخل شاسي - چپ                 450,000 
7606206.2 براکت اتصال سيستم تعليق روي رام عرضي داخل شاسي - راست                 450,000 
7606207 براکت ميل مهار اکسل مياني                 581,300 
7606208.1 بالن هواي لاستيکي بزرگ سيستم تعليق سمت راست 14,067,000 
7606208.2 بالن هواي لاستيکي بزرگ سيستم تعليق سمت چپ 14,067,000 
7606210.1 بالن هواي لاستيکي کوچک سيستم تعليق سمت راست 4,166,300 
7606210.2 بالن هواي لاستيکي کوچک سيستم تعليق سمت چپ 4,166,300 
7606211.1 بوستر ترمز اکسل مياني - چپ

5,491,900 
7606211.2 بوستر ترمز اکسل مياني - راست 5,491,900 
7606301 مجموعه محور مياني (ليفت بک ) 275,625,000 
7606302 خاموت 2,287,500 
7606303 پين اتصال محور مياني به سيستم تعليق 3,900,000 
7606305 شفت بالانسر (محور يو شکل) 277,781,300 
7606307 لنت ترمز محور مياني                 393,800 
7606308 کفشک ترمز با لنت محور مياني 2,083,100 
7606309 توپي چرخ محور مياني 13,537,500 
7606310 رولبرينگ توپي محور مياني جلوئي وعقبي 2,452,500 
7606312 کاسه ترمز محور مياني 7,102,500 
7606313.1 صفحه پشتي ترمز چپ محور مياني 1,867,500 
7606313.2 صفحه پشتي ترمز راست محور مياني 1,867,500 
7606315 درب توپي محور مياني

                562,500 
7606316.1 شفت بادامک ترمز چپ

1,287,800 
7606316.2 شفت بادامک ترمز راست

1,287,800 
7606317.1 کاور گردگير ترمز چپ

                322,000 
7606317.2 کاور گردگير ترمز راست

                322,000 
7606322 لاستيک محدود کننده سيستم تعليق اکسل مياني

                984,400 
7606401 سوپاپ تنظيم باد سيستم تعليق 4,261,000 
7606402 براکت سوپاپ تنظيم باد                 160,400 
7606403 سوپاپ مغناطيسي 4,338,300 
7606404 براکت سوپاپ مغناطيسي                 213,800 
7606405 رله ولو 1,500,000 
7606406 براکت رله ولو

                116,300 
7607801 مجموعه شاسي 230,769,300 
7608302 پايه نگهدارنده  فيلتر هوا

3,281,300 
7609116 شلنگ باد 800                 290,600 
7606209 بوش فلزي پيچ بلت سيستم تعليق اکسل مياني                 284,100 
7610205 مجموعه کابين جديد با تزئينات داخلي

1,475,000,000 
7612004.1 کاور جاپائي سمت چپ

2,156,300 
7612004.2 کاور جاپائي سمت راست 1,875,000 
7614801 مجموعه سيم درختي شاسي 9,375,000 
7614803 مجموعه سيم درختي کابين

20,718,800 
7614804 مجموعه سيم درختي دور موتور

8,521,900 
7615115 کليد کنترل ليفت بک                 378,800 
7615902.1 سوئيچ ADR (قطع کن بزرگ) 6,825,000 
7615902.2 سوئيچ ADR (قطع کن کوچک) 3,675,000 
7615903 سيم درختي ADR 3,206,300 
7615904 واحد کنترل الکترونيکي ECU - ADR 64,960,000 
9509908 بلوک تقسيم باد 1,177,000 
9609104 کاور داشبورد - راست 2,272,500 
9603901 مجموعه مخزن سوخت 26,177,900 
9603907 بست باک                 458,300 
9603908 صفحه ضدسايش بست                 453,800 
9603909 لاستيک زير تسمه باک                 349,000 
9603915 سنسور سوخت (شناور باک) 3,750,000 
9603917 درب باک 1,125,000 
9603931 براکت تقويتي پشت پايه باک                 662,900 
9604020 براکت بالائي ورودي هوا 2,410,000 
9604021 براکت پائيني ورودي هوا 2,410,000 
9605603 براکت گلگير عقب چرخ عقب - چپ 3,438,000 
9606007 کاور جاپائي پائيني چپ 2,272,500 
9606008 کاور جاپائي پائيني راست 2,272,500 
9606021.1 پايه رابط فريم فلزي رکاب - جلوئي چپ                 551,300 
9606021.2 پايه رابط فريم فلزي رکاب - عقبي چپ                 551,300 
9606021.3 پايه رابط فريم فلزي رکاب - جلوئي راست                 551,300 
9606021.4 پايه رابط فريم فلزي رکاب - عقبي راست                 551,300 
9606022.1 فريم فلزي پشت رکاب پائيني چپ 1,000,000 
9606022.2 فريم فلزي پشت رکاب پائيني - راست 1,000,000 
9606024.1 کاور تزيني زيرجاپائي پائيني - چپ                 553,900 
9606024.2 کاور تزئيني زير جاپائي پائيني - راست                 553,900 
9606201 براکت جعبه باتري 8,814,300 
9606202 درب جعبه باتري 4,794,600 
9606204 صفحه فشاري                 662,900 
9606208 قطع کن باتري 2,350,000 
9606216 کاور کف جعبه باتري                 757,500 
9606217 مجموعه قفل جعبه باتري                 209,500 
9606301 چراغ هاي خطر عقب سمت چپ 9,000,000 
9606302 چراغ هاي خطر عقب سمت راست 8,760,000 
9606719 مخزن هواي 30 ليتري 6,774,400 
9606839 رله ولو ترمز 1,381,100 
9606939 سوپاپ اطمينان                 501,400 
9607001 سوپاپ سولنوئيدي سه راهه دو وضعيتي (ترمز اگزوز) 2,570,000 
9607203 براکت پائيني جک بالابر کابين 9,401,600 
9607329 فشنگي کولر

1,121,750 
9607421.1 کاور تزئيني بغل سپر - چپ

3,352,500 
9607421.2 کاور تزئيني بغل سپر - راست 2,681,300 
9607604 جعبه ابزار وسطي 14,625,000 
9607605 براکت چپ و راست جعبه ابزار                   46,900 
9607612 پليت نگهدارنده جاي خواب 7,060,000 
9607616 کف جعبه ابزار 5,870,000 
9607618 کف پوش سمت چپ 12,240,000 
9607621 پليت عقبي جعبه ابزار 5,100,000 
9607622 روکش پليت عقبي جعبه ابزار 1,210,000 
9607623 کليد و چراغ جعبه ابزار چپ و راست                 208,400 
9607627 پليت جلوئي جعبه ابزار 10,640,000 
9607628 روکش جلوئي عقبي جعبه ابزار 1,210,000 
9607629 پليت بغل جعبه ابزار 1,460,000 
9607630 روکش پليت بغل جعبه ابزار 1,210,000 
9608101 مجموعه درب جعبه ابزار روي ديواره بغل کابين - چپ

8,365,000 
9608102 مجموعه درب جعبه ابزار روي ديواره بغل کابين - راست 8,365,000 
9608103 نوار دور جعبه روي درب 3,500,000 
9608104 مجموعه قفل جعبه روي درب 1,983,800 
9608105 سيم فنري درب                 521,300 
9608106 قلاب جعبه روي درب 1,495,000 
9608107 اتصال قلاب جعبه روي درب 2,195,000 
9608114 کاور بغل - چپ 7,575,000 
9608119 دستگيره لاستيکي - راست                 177,600 
9608120 چراغ مطالعه 3,350,000 
9608122 کاور بغل - راست 13,300,000 
9608201 مجموعه تخت خواب 63,000,000 
9608205 پليت نگهدارنده عقبي تختخواب                 740,000 
9608206 پليت نگهدارنده جلوئي تختخواب                 770,000 
9608207 پليت نگهدارنده بغل تختخواب                 810,000 
9608219 کف پوش کابين - چپ 1,781,300 
9608220 کف پوش کابين - راست 1,781,300 
9608221 کف پوش کابين - وسطي 1,781,300 
9608222 مجموعه پادري کابين 18,656,300 
9608301 حرارت گير کف کابين 17,043,800 
9608306 پليت جلوئي حرارت گير                 318,800 
9608307 پليت سمت چپ حرارت گير                 675,000 
9608308 پليت سمت راست حرارت گير                 675,000 
9608311 گلگير بالائي چرخ جلو - چپ 10,925,000 
9608312 گلگير بالائي چرخ جلو - راست 10,925,000 
9608316 بست گلگير 1,195,000 
9608320 مجموعه گلگير عقب چرخ جلو - چپ 30,465,000 
9608321 مجموعه گلگير عقب چرخ جلو - راست 30,465,000 
9608322 گلگير جلوئي - چپ                 453,800 
9608323 گلگير جلوئي - راست                 453,800 
9608324 گل پخش کن گلگير چرخ جلو - چپ 4,093,100 
9608325 گل پخش کن گلگير چرخ جلو - راست 24,624,000 
9608326 براکت اتصال گلگير عقب چرخ جلو                 168,800 
9608327 براکت اتصال گلگير عقب چرخ جلو - چپ                 168,800 
9608328 براکت اتصال گلگير عقب چرخ جلو - راست                 185,600 
9608331 تسمه ساده گلگير                 487,000 
9608332 تسمه گلگير                 790,000 
9608405 دستگيره عقب - چپ                 640,000 
9608406 دستگيره عقب - راست                 640,000 
9608412.1 مجموعه پايه نگهدارنده آينه -چپ

1,500,000 
9608412.2 مجموعه پايه نگهدارنده آينه - راست 1,500,000 
9608601 مجموعه جلوي کابين 1,787,940,000 
9608703 ضربه گير                   43,100 
9608704 براکت پائيني صفحه بغل                 695,000 
9608801 مجموعه گلگير بغل کابين - چپ 25,680,000 
9608802 مجموعه گلگير بغل کابين - راست 25,680,000 
9608803 نوار آببندي گلگير چپ                 189,400 
9608804 نوار آببندي گلگير راست 1,510,000 
9608810 مجموعه چراغ راهنماي بغل کابين 1,150,000 
9608811 مجموعه چراغ راهنماي بغل کابين - راست 1,150,000 
9608812 پله بالائي - راست                 869,500 
9608814 پله بالائي - چپ                 869,500 
9608825 براکت پشت پله - چپ                 200,600 
9608826 براکت پشت پله - راست                 378,800 
9609005 کاور وسطي سايبان                 175,800 
9609101 کاور داشبورد - چپ 2,011,400 
9609107 کاور داشبورد - وسطي 7,700,000 
9609110 جاي فنجان                 233,600 
9609111 زير سقفي 3,960,000 
9609112 کاور روي رله 2,225,600 
9609113 زير کاسه اي                   28,100 
9609114 درب جعيه داشبورد 2,450,000 
9609201 داشبورد 30,000,000 
9609301 دريچه                 925,000 
9609303 پانل کنترل الکترونيکي 13,830,000 
9609305 کليد هشدار                 207,600 
9609307 کليد دنده                 207,600 
9609308 کليد PTO                 760,000 
9609309 کليد کنترل سرعت                 207,600 
9609311 کليد ABS                 207,600 
9609312 کليد گرمکن آينه                 207,600 
9609313 کليد چراغ کار                 207,600 
9609314 کليد مه شکن جلو                 207,600 
9609315 کليد محافظ کابين                 253,100 
9609316 کليد تعويض نوع بوق                 207,600 
9609317 کليد مه شکن عقب                 129,000 
9609318 کليد قفل ديفرانسيل                 235,500 
9609319 دگمه استارت                 363,800 
9609320 کليد تشخيص خطا                 207,600 
9609321 کليد تنظيم سرعت هرزگرد                 207,600 
9609322 MP5 خوان 9,528,750 
9609602 کاور داخلي ستون جلو چپ (بغل شيشه 1,742,300 
9609603 کاور داخلي ستون جلو راست (بغل شيشه 1,742,300 
9609737 مجموعه پمپ کلاچ بالا و مخزن روغن 15,750,000 
9609801 براکت جلوي مجموعه ستون فرمان 2,756,300 
9609805 براکت پائيني مجموعه ستون فرمان 1,800,000 
9609806 بوش پلاستيکي                 196,900 
9609822 براکت کليد ترکيبي                 346,900 
9609825 کاور                   10,500 
9610101 نوار لاستيکي دور کلاف درب چپ وراست 5,145,000 
9610102 نوار درز گير حاشيه کلاف درب چپ وراست 5,230,000 
9610201 ديواره بيروني درب - چپ 14,357,600 
9610410 دستگيره 1,266,300 
9610511 براکت محدود کننده درب                 165,000 
9610515 براکت محدود کننده درب                 165,000 
9703902 توري درب  مخزن سوخت                 350,000 
9703919 براکت  مخزن سوخت 8,735,000 
9703924 درپوش بلوک ضربه گير                     7,500 
9704001 مجموعه فيلتر هوا (جديد

38,100,000 
9704010 بست آکاردئوني هواکش 2,100,000 
9704011 آکاردئوني هواکش 5,375,000 
9704016 بست آکاردئوني ورودي فيلترهواکش 1,025,000 
9704017 آکاردئوني ورودي فيلتر هواکش 3,431,300 
9704025 مجموعه محفظه هواکش (بدون فيلتر 57,400,000 
9704029 رابط                 866,300 
9704035.1 فيلتر هوا  دروني

1,900,000 
9704035.2 فيلتر هوا بيروني 5,060,000 
9704036 صفحه لاستيکي نگهدارنده فيلتر دروني هوا                 750,000 
9704037 درب فيلتر هواکش گرد 3,375,000 
9704038 درب زيرين هواکش مستطيلي 3,375,000 
9705010 تانک باد 30 ليتري

6,041,100 
9706701 مجموعه فيلتر خشک کن هوا (جديد)

9,375,000 
9706709 براکت تانک باد 20 ليتري                 393,800 
9706717 فيلتر خشک کن هوا

24,262,500 
9707204 پين پاييني جک بالابر کابين                 353,150 
9707413 چراغ  جلو - چپ 19,600,000 
9707414 چراغ  جلو - راست 14,000,000 
9707415 چراغ ترکيبي جلو - چپ 10,760,000 
9707416 چراغ ترکيبي جلو - راست 15,060,000 
9708214 (جديد)مجموعه صندلي راننده 188,370,000 
9708215 (جديد)مجموعه صندلي شاگرد 37,700,000 
9708416 آينه پارک 4,100,000 
9708417.1 درپوش پايه نگهدارنده آينه - چپ                 670,000 
9708417.2 درپوش پايه نگهدارنده آينه - راست                 670,000 
9708418.1 براکت پايه نگهدارنده آينه -چپ 1,420,000 
9708418.2 براکت پايه نگهدارنده آينه -راست 1,420,000 
9708419.1 طلق چراغ راهنما آينه ديد عقب چپ                 473,500 
9708419.2 طلق چراغ راهنما آينه ديد عقب راست                 473,500 
9710501 دستگيره بيروني درب- چپ (فشاري) 7,120,000 
9710502 دستگيره بيروني درب- راست(فشاري) 7,120,000 
9710503 مجموعه مکانيزم کنترل قفل درب - چپ (فشاري) 18,955,000 
9710504 مجموعه مکانيزم کنترل قفل درب - راست (فشاري) 18,955,000 
9710519.1 صفحه تزيين زير درب - چپ (جديد) 3,152,500 
9710519.2 صفحه تزيين زير درب - راست (جديد) 3,152,500 
6101309 بلبرينگ CNCJ3305                 750,000 
7105516 ياتاقان بالانسر 4,221,000