برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M4.5 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
11A100               پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان) 3 3090000 2760000
11A101               تعمير کله گاوي کامل 2.1 2595600 2318400
11A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف 0.8 824000 736000
11A103               باز و بستن پلوس يک طرف 0.4 412000 368000
11A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف 0.75 772500 690000
11A105               تعويض چرخدنده ABS 0.38 391400 349600
11A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) 0.53 545900 487600
11A107               تعويض کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 2.15 2657400 2373600
11A108               بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) 0.8 824000 736000
11A109               بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1.6 1648000 1472000
11A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف 0.75 772500 690000
11A111               پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 3 3090000 2760000
11A112               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) 0.68 700400 625600
11A113               تعويض يک پيچ توپي جلو 0.38 391400 349600
11A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف 0.23 236900 211600
11A115               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف 0.53 545900 487600
11A116               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 1081500 966000
11A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند 0.53 545900 487600
11A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.38 391400 349600
11A119               تعويض و تنظيم يک عدد سيبک درجا 0.23 236900 211600
11A120               تعويض يک عدد سگدست سمت چپ 1.2 1236000 1104000
11A121               تعويض يک عدد سگدست سمت راست 1.13 1163900 1039600
11A122               باز و بستن شغال دست 0.53 545900 487600
11A123               ميزان فرمان 0.45 463500 414000
11A126               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 1390500 1242000
11A127               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.7 2781000 2484000
11A128               بازوبستن پلوس دو طرف 0.38 391400 349600
11A129               تعويض يک چرخ جلو 0.5 515000 460000
11A130               تعويض دو چرخ جلو 1 1030000 920000
11A131               باز و بستن يک جفت چرخ عقب يک طرف 0.38 391400 349600
11A132               باز و بستن چرخهاي عقب دو طرف 0.75 772500 690000
11B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف 0.23 236900 211600
11B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف 0.23 236900 211600
11B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف 0.45 463500 414000
11B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف 0.45 463500 414000
11B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف 0.9 927000 828000
11B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف 0.9 927000 828000
11B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو 0.45 463500 414000
11B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها 0.75 772500 690000
11B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب 0.45 463500 414000
11B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها 0.75 772500 690000
11B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو 0.9 927000 828000
11B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.3 1339000 1196000
11B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب 0.9 927000 828000
11B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.3 1339000 1196000
11B121               باز و بستن و تعويض سيلندر ترمز چرخ يک عدد 0.3 309000 276000
11B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.3 1339000 1196000
11B123               تعويض لوله ترمز از طبق به شاسي 0.23 236900 211600
11B124               تعويض لوله ترمز روي طبق 0.23 236900 211600
11B125               رگلاژ ترمزهاي جلو 0.38 391400 349600
11B126               رگلاژ ترمزهاي عقب 0.38 391400 349600
11B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف 0.45 463500 414000
11B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف 0.45 463500 414000
11B129               تعويض مجموعه ABS (همراه با اتصالات) 0.6 741600 662400
11C100               تعويض يک آئينه بقل 0.15 154500 138000
11C101               تعويض يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري 0.75 772500 690000
11C102               تعويض مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 1308100 1168400
11C103               تعويض قلاب هاي قفل پشت کابين 0.75 772500 690000
11C104               بازوبست داشبورد کامل 3.3 4078800 3643200
11C105               تعويض موتور و منبع شيشه شور 0.75 772500 690000
11C106               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 1163900 1039600
11C107               تعويض موتور برف پاک کن 0.45 463500 414000
11C108               تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.23 236900 211600
11C109               تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.53 545900 487600
11C110               تعويض تيغه هاي برف پاک کن 0.23 236900 211600
11C111               پياده و سوار کردن کابين 3.3 4078800 3643200
11C112               تعويض تعليق جلوي کابين 2.4 2966400 2649600
11C113               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.2 1483200 1324800
11C114               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.2 1483200 1324800
11C115               تنظيم کابين روي شاسي 0.53 545900 487600
11C116               تعويض (باز و بست) جلو پنجره 0.38 391400 349600
11C117               بازوبست گردگير دسته دنده 0.15 154500 138000
11C118               تعويض صندلي راننده 0.53 545900 487600
11C119               تعويض صندلي شاگرد 0.6 618000 552000
11C120               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول 0.9 927000 828000
11C121               تعويض يک سيم دسته دنده 0.38 391400 349600
11C122               تعويض دو سيم دسته دنده 0.53 545900 487600
11C123               تکميل تودوزي سقف 1.95 2008500 1794000
11C124               لخت کردن کابين 2.27 2338100 2088400
11C125               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 1.5 1545000 1380000
11C126               تعويض شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 1163900 1039600
11C127               تعويض شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 2008500 1794000
11C128               تعويض لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 1163900 1039600
11C129               تعويض سپر کامل 0.75 772500 690000
11C130               تعويض در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 2008500 1794000
11C131               تعويض قفل در (هرکدام ) 0.38 391400 349600
11C132               تعويض دستگيره در ( هرکدام ) 0.38 391400 349600
11C133               تعويض لولا يک در و تنظيم آن 0.75 772500 690000
11C134               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 154500 138000
11C135               رگلاژ در(دو طرف) 0.15 154500 138000
11C136               تعويض آقتاب گير(يک عدد) 0.15 154500 138000
11C137               تعويض کمربند ايمني راننده 0.38 391400 349600
11C138               تعويض کمربند ايمني کمک راننده 0.38 391400 349600
11C139               بازوبست ضبط صوت 0.23 236900 211600
11C140               تعويض پدال گاز 0.9 927000 828000
11C141               تعويض يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 236900 211600
11C142               تعويض اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) 0.53 545900 487600
11C143               تعويض علمک هواکش پشت کابين 0.38 391400 349600
11C144               تعويض خرطومي هواکش 0.15 154500 138000
11C145               تعويض محفظه فيلتر هوا 0.53 545900 487600
11C146               نصب آرم 0.23 236900 211600
11C147               تعويض فندک 0.23 236900 211600
11D100               بازوبست گاردان 1.2 1236000 1104000
11D101               تعويض چهار شاخه گاردان هر عدد 0.6 618000 552000
11D102               تعويض يک گريس خور گاردان 0.23 236900 211600
######## پياده و سوار کردن موتور 4.4 4532000 4048000
######## از هم پاشيدن موتور 4.4 4532000 4048000
######## جمع کردن موتور به صورت کامل 9.9 13256100 11840400
######## بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر 0.75 772500 690000
######## پياده کردن سرسيلندر 1.8 1854000 1656000
######## نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر 3.7 3811000 3404000
######## فيلرگيري موتور 0 240000 240000
######## بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر 0.75 927000 828000
######## تحت فشار گذاشتن سرسيلندر 0.53 545900 487600
######## تعويض يک انژکتور 0.23 284280 253920
######## تعويض کليه انژکتورها 0.9 1112400 993600
######## باز و بست کارتر و تعويض واشر 1.6 1648000 1472000
######## باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.3 370800 331200
######## تعويض توري اويل پمپ 0.15 154500 138000
######## تعويض پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 2163000 1932000
######## تعويض پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) 0.53 655080 585120
######## باز و بستن سيني جلو و تعويض کاسه نمد درجا (به همراه کليه متعلقات) 3.3 4078800 3643200
######## باز و بستن چدني پشت سيني جلو(وقتي سيني باز است) 0.75 927000 828000
######## تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ(وقتي فلايويل باز است) 0.53 655080 585120
######## تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.9 13256100 11840400
######## تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.3 1606800 1435200
######## تعويض منيفولد دود و تعويض واشر 0.53 545900 487600
######## تعويض منيفولد هوا و تعويض واشر 0.53 545900 487600
######## پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 370800 331200
######## تعويض دنده فلايويل 0.3 370800 331200
######## پياده و سوار کردن محفظه فلايويل 0.53 655080 585120
######## تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 284280 253920
######## تعويض واشر گلوئي اگزوز 0.38 391400 349600
######## تعويض توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 1699500 1518000
######## تعويض واتر پمپ درجا (شامل بازوبست فن) 1.6 1977600 1766400
######## تعويض واتر پمپ (وقتي موتور باز است) 0.75 927000 828000
######## باز و بستن روغن سردکن به همراه پايه فيلتر روغن 0.98 1009400 901600
######## تحت فشار گذاشتن روغن سردکن 0.53 545900 487600
######## تعويض فيلتر روغن 0.23 236900 211600
######## تعويض دسته موتور جلو درجا 0.75 772500 690000
######## تعويض دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 0.75 772500 690000
######## نصب مانومتر فشار روغن و تست موتور 0.53 545900 487600
######## تعويض فشنگي روغن 0.23 236900 211600
######## تعويض تسمه کولر 0.23 236900 211600
######## باز و بستن پولي هرزگرد اضافي جهت نصب کولر 0.53 545900 487600
######## باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) 0.6 618000 552000
######## باز و بستن هوزينگ و تعويض ترموستات 0.53 545900 487600
######## تعويض پروانه موتور به همراه بادگير 0.53 545900 487600
######## تعويض پولي پروانه 0.38 391400 349600
######## پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1 1030000 920000
######## باز و بست لوله هيدروليک از مخزن تا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 309000 276000
######## تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر 0.68 700400 625600
######## تعويض شمع پيش گرمکن موتور 0.23 236900 211600
######## تعويض سنسور آب 0.23 236900 211600
######## تعويض مجموعه اسبک به صورت کامل 0.75 927000 828000
11F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) 0.9 927000 828000
11F101               تعويض درجه باک 0.23 236900 211600
11F102               تعويض يک لوله برگشت گازوئيل روي باک 0.53 545900 487600
11F103               تعويض بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) 0.6 618000 552000
11F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو 0.38 391400 349600
11F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو 0.75 772500 690000
11F106               پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.35 1390500 1242000
11F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب 0.9 927000 828000
11F108               پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.3 1339000 1196000
11F109               تعويض بوشهاي فنرهاي عقب 0.75 772500 690000
11F110               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 391400 349600
11F111               تعويض بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 618000 552000
11F112               تعويض يک گوشواره فنر جلو 0.53 545900 487600
11F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.53 545900 487600
11F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 618000 552000
11F115               تعويض گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) 0.9 927000 828000
11F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب 0.53 545900 487600
11F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو 0.53 545900 487600
11F118               تعويض کمک فنرجلو(يک طرف) 0.75 772500 690000
11F119               تعويض کمک فنرجلو(دو طرف) 1.5 1545000 1380000
11G100               تعويض ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1 1236000 1104000
11G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.1 1133000 1012000
11G102               تعويض لوازم پمپ کلاچ بالا 0.53 545900 487600
11G103               تعويض لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي 0.3 309000 276000
11G104               تعويض لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي 0.45 463500 414000
11G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين 0.7 721000 644000
11G106               تعويض شلنگ روغن پمپ پايين 0.15 154500 138000
11G107               تعويض لوازم پمپ کلاچ پايين 0.38 391400 349600
11G108               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 236900 211600
11G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن 0.75 772500 690000
11G110               تعويض فنر برگشت پدال کلاچ 0.53 545900 487600
11G111               تعويض مخزن روغن کلاچ 0.53 545900 487600
11G112               تعويض پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه 0.38 391400 349600
11G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.6 2678000 2392000
11G114               تعمير اساسي گيربکس 4.4 5891600 5262400
11G115               تعويض دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس 0.6 741600 662400
11G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس 0.38 469680 419520
11G117               تعويض بلبرينگ شفت ورودي 0.53 655080 585120
11G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس 0.53 655080 585120
11G119               تعويض يک عدد ماهک و ميل ماهک 0.53 655080 585120
11G120               تعويض سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 1569720 1402080
11G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم 0.75 927000 828000
11G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس 0.3 309000 276000
11G123               تعويض لنت ترمز دستي 0.75 772500 690000
11G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي 0.98 1009400 901600
11G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل 0.75 927000 828000
11G126               تعويض بلبرينگ شفت خروجي گيربکس 0.53 655080 585120
11G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات 0.98 1211280 1081920
11G128               تعويض دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) 0.38 469680 419520
11G129               تعويض سيم دسته دنده (يک عدد) 0.53 545900 487600
11G130               تعويض سيم دسته دنده (دو عدد) 0.75 772500 690000
11G131               تعويض اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس 0.53 545900 487600
11G132               تعويض رام زير يا روي گيربکس 0.9 927000 828000
11G133               تعويض ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) 0.38 391400 349600
11G134               تعويض ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) 0.53 545900 487600
11I100               باز و بستن سوپاپ برگردان پمپ انژکتور 0.15 154500 138000
11I101               باز و بستن پمپ انژکتور 0.98 1211280 1081920
11I102               باز و بستن پمپ انژکتور درجا 1.8 2224800 1987200
11I103               تعوض يک عدد انژکتور 0.23 284280 253920
11I104               تعويض کليه انژکتورها 0.9 1112400 993600
11I105               تعويض يک جفت لوله انژکتور 0.23 236900 211600
11I106               تعويض کليه لوله هاي انژکتور 0.45 463500 414000
11I107               تعويض پايه فيلتر آبگير روي شاسي 0.38 391400 349600
11I108               تعويض فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي 0.15 154500 138000
11I109               تعويض لوله برگردان روي انژکتورها 0.3 309000 276000
11I110               تعويض شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.45 463500 414000
11I111               تعويض کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور 0.68 700400 625600
11P100               تعويض يک باطري 0.15 154500 138000
11P101               تعويض دو باطري 0.23 236900 211600
11P102               تعويض يک گيره باطري 0.23 236900 211600
11P105               تعويض مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) 0.68 910520 813280
11P106               بازوبستن استارتر درجا 0.75 772500 690000
11P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) 0.38 391400 349600
11P108               تعويض دنده استارتر 0.3 370800 331200
11P109               تعويض رله استارتر 0.3 370800 331200
11P110               تعويض اتوماتيک استارتر 0.53 655080 585120
11P111               تعمير کامل استارتر 1.9 2348400 2097600
11P112               بازديد و تست استارتر 0.23 236900 211600
11P113               تعويض سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز 0.53 545900 487600
11P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3 4017000 3588000
11P115               باز و بستن دينام 0.53 545900 487600
11P116               تعمير کامل دينام 1.7 2101200 1876800
11P117               تعويض آفتامات دينام 0.38 469680 419520
11P120               تعويض دسته راهنما 0.98 1211280 1081920
11P121               تعويض سنسور کيلومتر 0.3 309000 276000
11P122               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور 0.38 391400 349600
11P123               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور 0.38 391400 349600
11P124               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور 0.23 236900 211600
11P125               تعويض سوئيچ اصلي 0.68 840480 750720
11P126               تعويض مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن 0.98 1211280 1081920
11P127               تعويض مجموعه فن و کندانسور کولر 0.75 927000 828000
11P128               تعويض هر رله 0.08 98880 88320
11P129               تعويض بوق 0.23 236900 211600
11P130               تعويض بوق دنده عقب 0.15 154500 138000
11P131               تعويض تايمر برف پاک کن 0.38 469680 419520
11P132               تعويض سنسور روغن 0.23 236900 211600
11P133               تعويض فشنگي دنده عقب 0.23 236900 211600
11P134               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 154500 138000
11P135               تعويض سيم کشي شاسي 1.95 2611050 2332200
11P136               تعويض سيم کشي کابين 4.4 5891600 5262400
11P137               تعويض جعبه فيوز 0.75 1004250 897000
11P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.83 1025880 916320
11P139               باز و بست تاخوگراف 0.15 154500 138000
11W100               تعويض غربيلک فرمان 0.5 515000 460000
11W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 545900 487600
11W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 1297800 1159200
11W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.38 391400 349600
11W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.38 391400 349600
11W105               تعويض جعبه فرمان 0.75 927000 828000
11W106               ميزان فرمان 0.45 463500 414000
11W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.45 463500 414000
11W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.45 463500 414000
11W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 0.83 854900 763600
11W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 391400 349600
11W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 545900 487600
11W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 154500 138000
11Z100               کد بدون اجرت 0 1 1