برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M4.5 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
11S100               سرويس اوليه 0 0
11S101               سرويس دوره اي شماره 1 0 0
11S102               سرويس دوره اي شماره 2 0 0
11S103               سرويس دوره اي شماره 3 0 0
11S104               سرويس دوره اي شماره 4 0 0
11S105               سرويس دوره اي شماره 5 0 0
11S106               سرويس دوره اي شماره 6 0 0
11S107               سرويس دوره اي شماره 7 0 0
11S108               سرويس دوره اي شماره 8 0 0
11S109               سرويس دوره اي شماره 9 0 0
11S110               سرويس دوره اي شماره 10 0 0
11S111               سرويس دوره اي شماره 11 0 0
11S112               سرويس دوره اي شماره 12 0 0
11S113               سرويس دوره اي شماره 13 0 0
11S114               سرويس دوره اي شماره 14 0 0
11S115               سرويس دوره اي شماره 15 0 0
11S116               سرويس دوره اي شماره 16 0 0
11S117               سرويس دوره اي شماره 17 0 0
11S118               سرويس دوره اي شماره 18 0 0
11S119               سرويس دوره اي شماره 19 0 0
11S120               آچار کشي کامل خودرو 0 0
1.10E+101 پياده و سوار کردن موتور 4.4 0
1.10E+102 از هم پاشيدن موتور 4.4 0
1.10E+103 جمع کردن موتور به صورت کامل 9.9 0
1.10E+104 بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر 0.75 0
1.10E+105 پياده کردن سرسيلندر 1.8 0
1.10E+106 نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر 3.7 0
1.10E+107 فيلرگيري موتور 0 240000
1.10E+108 بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر 0.75 0
1.10E+109 تحت فشار گذاشتن سرسيلندر 0.53 0
1.10E+110 تعويض يک انژکتور 0.23 0
1.10E+111 تعويض کليه انژکتورها 0.9 0
1.10E+112 باز و بست کارتر و تعويض واشر 1.6 0
1.10E+113 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.3 0
1.10E+114 تعويض توري اويل پمپ 0.15 0
1.10E+115 تعويض پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 0
1.10E+116 تعويض پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) 0.53 0
1.10E+117 باز و بستن سيني جلو و تعويض کاسه نمد درجا (به همراه کليه متعلقات) 3.3 0
1.10E+118 باز و بستن چدني پشت سيني جلو(وقتي سيني باز است) 0.75 0
1.10E+119 تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ(وقتي فلايويل باز است) 0.53 0
1.10E+120 تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.9 0
1.10E+121 تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.3 0
1.10E+122 تعويض منيفولد دود و تعويض واشر 0.53 0
1.10E+123 تعويض منيفولد هوا و تعويض واشر 0.53 0
1.10E+124 پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 0
1.10E+125 تعويض دنده فلايويل 0.3 0
1.10E+126 پياده و سوار کردن محفظه فلايويل 0.53 0
1.10E+127 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
1.10E+128 تعويض واشر گلوئي اگزوز 0.38 0
1.10E+129 تعويض توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 0
1.10E+130 تعويض واتر پمپ درجا (شامل بازوبست فن) 1.6 0
1.10E+131 تعويض واتر پمپ (وقتي موتور باز است) 0.75 0
1.10E+132 باز و بستن روغن سردکن به همراه پايه فيلتر روغن 0.98 0
1.10E+133 تحت فشار گذاشتن روغن سردکن 0.53 0
1.10E+134 تعويض فيلتر روغن 0.23 0
1.10E+135 تعويض دسته موتور جلو درجا 0.75 0
1.10E+136 تعويض دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 0.75 0
1.10E+137 نصب مانومتر فشار روغن و تست موتور 0.53 0
1.10E+138 تعويض فشنگي روغن 0.23 0
1.10E+139 تعويض تسمه کولر 0.23 0
1.10E+140 باز و بستن پولي هرزگرد اضافي جهت نصب کولر 0.53 0
1.10E+141 باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) 0.6 0
1.10E+142 باز و بستن هوزينگ و تعويض ترموستات 0.53 0
1.10E+143 تعويض پروانه موتور به همراه بادگير 0.53 0
1.10E+144 تعويض پولي پروانه 0.38 0
1.10E+145 پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1 0
1.10E+146 باز و بست لوله هيدروليک از مخزن تا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
1.10E+147 تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر 0.68 0
1.10E+148 تعويض شمع پيش گرمکن موتور 0.23 0
1.10E+149 تعويض سنسور آب 0.23 0
1.10E+150 تعويض مجموعه اسبک به صورت کامل 0.75 0
11I100               باز و بستن سوپاپ برگردان پمپ انژکتور 0.15 0
11I101               باز و بستن پمپ انژکتور 0.98 0
11I102               باز و بستن پمپ انژکتور درجا 1.8 0
11I103               تعوض يک عدد انژکتور 0.23 0
11I104               تعويض کليه انژکتورها 0.9 0
11I105               تعويض يک جفت لوله انژکتور 0.23 0
11I106               تعويض کليه لوله هاي انژکتور 0.45 0
11I107               تعويض پايه فيلتر آبگير روي شاسي 0.38 0
11I108               تعويض فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي 0.15 0
11I109               تعويض لوله برگردان روي انژکتورها 0.3 0
11I110               تعويض شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.45 0
11I111               تعويض کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور 0.68 0
11G100               تعويض ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1 0
11G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.1 0
11G102               تعويض لوازم پمپ کلاچ بالا 0.53 0
11G103               تعويض لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي 0.3 0
11G104               تعويض لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي 0.45 0
11G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين 0.7 0
11G106               تعويض شلنگ روغن پمپ پايين 0.15 0
11G107               تعويض لوازم پمپ کلاچ پايين 0.38 0
11G108               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
11G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن 0.75 0
11G110               تعويض فنر برگشت پدال کلاچ 0.53 0
11G111               تعويض مخزن روغن کلاچ 0.53 0
11G112               تعويض پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه 0.38 0
11G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.6 0
11G114               تعمير اساسي گيربکس 4.4 0
11G115               تعويض دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس 0.6 0
11G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس 0.38 0
11G117               تعويض بلبرينگ شفت ورودي 0.53 0
11G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس 0.53 0
11G119               تعويض يک عدد ماهک و ميل ماهک 0.53 0
11G120               تعويض سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 0
11G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم 0.75 0
11G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس 0.3 0
11G123               تعويض لنت ترمز دستي 0.75 0
11G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي 0.98 0
11G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل 0.75 0
11G126               تعويض بلبرينگ شفت خروجي گيربکس 0.53 0
11G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات 0.98 0
11G128               تعويض دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) 0.38 0
11G129               تعويض سيم دسته دنده (يک عدد) 0.53 0
11G130               تعويض سيم دسته دنده (دو عدد) 0.75 0
11G131               تعويض اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس 0.53 0
11G132               تعويض رام زير يا روي گيربکس 0.9 0
11G133               تعويض ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) 0.38 0
11G134               تعويض ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) 0.53 0
11D100               بازوبست گاردان 1.2 0
11D101               تعويض چهار شاخه گاردان هر عدد 0.6 0
11D102               تعويض يک گريس خور گاردان 0.23 0
11F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) 0.9 0
11F101               تعويض درجه باک 0.23 0
11F102               تعويض يک لوله برگشت گازوئيل روي باک 0.53 0
11F103               تعويض بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) 0.6 0
11F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو 0.38 0
11F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو 0.75 0
11F106               پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.35 0
11F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب 0.9 0
11F108               پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.3 0
11F109               تعويض بوشهاي فنرهاي عقب 0.75 0
11F110               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
11F111               تعويض بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 0
11F112               تعويض يک گوشواره فنر جلو 0.53 0
11F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.53 0
11F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 0
11F115               تعويض گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) 0.9 0
11F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب 0.53 0
11F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو 0.53 0
11F118               تعويض کمک فنرجلو(يک طرف) 0.75 0
11F119               تعويض کمک فنرجلو(دو طرف) 1.5 0
11A100               پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان) 3 0
11A101               تعمير کله گاوي کامل 2.1 0
11A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف 0.8 0
11A103               باز و بستن پلوس يک طرف 0.4 0
11A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف 0.75 0
11A105               تعويض چرخدنده ABS 0.38 0
11A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) 0.53 0
11A107               تعويض کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 2.15 0
11A108               بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) 0.8 0
11A109               بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1.6 0
11A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف 0.75 0
11A111               پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 3 0
11A112               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) 0.68 0
11A113               تعويض يک پيچ توپي جلو 0.38 0
11A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف 0.23 0
11A115               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف 0.53 0
11A116               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 0
11A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند 0.53 0
11A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.38 0
11A119               تعويض و تنظيم يک عدد سيبک درجا 0.23 0
11A120               تعويض يک عدد سگدست سمت چپ 1.2 0
11A121               تعويض يک عدد سگدست سمت راست 1.13 0
11A122               باز و بستن شغال دست 0.53 0
11A123               ميزان فرمان 0.45 0
11A124               تعويض بوش سگدست (يک طرف) 0 0
11A125               تعويض بوش سگدست (دو طرف) 0 0
11A126               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 0
11A127               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.7 0
11A128               بازوبستن پلوس دو طرف 0.38 0
11A129               تعويض يک چرخ جلو 0.5 0
11A130               تعويض دو چرخ جلو 1 0
11A131               باز و بستن يک جفت چرخ عقب يک طرف 0.38 0
11A132               باز و بستن چرخهاي عقب دو طرف 0.75 0
11B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف 0.23 0
11B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف 0.23 0
11B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف 0.45 0
11B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف 0.45 0
11B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف 0.9 0
11B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف 0.9 0
11B106               لنت کوبي يک جفت کفشک 0 0
11B107               لنت کوبي دو جفت کفشک 0 0
11B108               تراش دو جفت لنت جلو 0 0
11B109               تراش دو جفت لنت عقب 0 0
11B110               تراش کاسه چرخ جلو يک عدد 0 0
11B111               تراش کاسه چرخ عقب يک عدد 0 0
11B112               تراش کاسه چرخهاي جلو و عقب 0 0
11B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو 0.45 0
11B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها 0.75 0
11B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب 0.45 0
11B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها 0.75 0
11B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو 0.9 0
11B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.3 0
11B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب 0.9 0
11B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.3 0
11B121               باز و بستن و تعويض سيلندر ترمز چرخ يک عدد 0.3 0
11B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.3 0
11B123               تعويض لوله ترمز از طبق به شاسي 0.23 0
11B124               تعويض لوله ترمز روي طبق 0.23 0
11B125               رگلاژ ترمزهاي جلو 0.38 0
11B126               رگلاژ ترمزهاي عقب 0.38 0
11B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف 0.45 0
11B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف 0.45 0
11B129               تعويض مجموعه ABS (همراه با اتصالات) 0.6 0
11P100               تعويض يک باطري 0.15 0
11P101               تعويض دو باطري 0.23 0
11P102               تعويض يک گيره باطري 0.23 0
11P103               شارژ يک باطري 0 0
11P104               شارژ دو باطري 0 0
11P105               تعويض مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) 0.68 0
11P106               بازوبستن استارتر درجا 0.75 0
11P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) 0.38 0
11P108               تعويض دنده استارتر 0.3 0
11P109               تعويض رله استارتر 0.3 0
11P110               تعويض اتوماتيک استارتر 0.53 0
11P111               تعمير کامل استارتر 1.9 0
11P112               بازديد و تست استارتر 0.23 0
11P113               تعويض سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز 0.53 0
11P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3 0
11P115               باز و بستن دينام 0.53 0
11P116               تعمير کامل دينام 1.7 0
11P117               تعويض آفتامات دينام 0.38 0
11P118               تعويض مجموعه چراغ جلو (يک طرف) 0 0
11P119               تعويض مجموعه چراغ عقب (يک طرف) 0 0
11P120               تعويض دسته راهنما 0.98 0
11P121               تعويض سنسور کيلومتر 0.3 0
11P122               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور 0.38 0
11P123               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور 0.38 0
11P124               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور 0.23 0
11P125               تعويض سوئيچ اصلي 0.68 0
11P126               تعويض مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن 0.98 0
11P127               تعويض مجموعه فن و کندانسور کولر 0.75 0
11P128               تعويض هر رله 0.08 0
11P129               تعويض بوق 0.23 0
11P130               تعويض بوق دنده عقب 0.15 0
11P131               تعويض تايمر برف پاک کن 0.38 0
11P132               تعويض سنسور روغن 0.23 0
11P133               تعويض فشنگي دنده عقب 0.23 0
11P134               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 0
11P135               تعويض سيم کشي شاسي 1.95 0
11P136               تعويض سيم کشي کابين 4.4 0
11P137               تعويض جعبه فيوز 0.75 0
11P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.83 0
11P139               باز و بست تاخوگراف 0.15 0
11W100               تعويض غربيلک فرمان 0.5 0
11W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
11W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 0
11W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.38 0
11W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.38 0
11W105               تعويض جعبه فرمان 0.75 0
11W106               ميزان فرمان 0.45 0
11W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.45 0
11W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.45 0
11W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 0.83 0
11W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 0
11W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 0
11W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
11C100               تعويض يک آئينه بقل 0.15 0
11C101               تعويض يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري 0.75 0
11C102               تعويض مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 0
11C103               تعويض قلاب هاي قفل پشت کابين 0.75 0
11C104               بازوبست داشبورد کامل 3.3 0
11C105               تعويض موتور و منبع شيشه شور 0.75 0
11C106               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 0
11C107               تعويض موتور برف پاک کن 0.45 0
11C108               تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.23 0
11C109               تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.53 0
11C110               تعويض تيغه هاي برف پاک کن 0.23 0
11C111               پياده و سوار کردن کابين 3.3 0
11C112               تعويض تعليق جلوي کابين 2.4 0
11C113               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.2 0
11C114               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.2 0
11C115               تنظيم کابين روي شاسي 0.53 0
11C116               تعويض (باز و بست) جلو پنجره 0.38 0
11C117               بازوبست گردگير دسته دنده 0.15 0
11C118               تعويض صندلي راننده 0.53 0
11C119               تعويض صندلي شاگرد 0.6 0
11C120               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول 0.9 0
11C121               تعويض يک سيم دسته دنده 0.38 0
11C122               تعويض دو سيم دسته دنده 0.53 0
11C123               تکميل تودوزي سقف 1.95 0
11C124               لخت کردن کابين 2.27 0
11C125               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 1.5 0
11C126               تعويض شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 0
11C127               تعويض شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 0
11C128               تعويض لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 0
11C129               تعويض سپر کامل 0.75 0
11C130               تعويض در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 0
11C131               تعويض قفل در (هرکدام ) 0.38 0
11C132               تعويض دستگيره در ( هرکدام ) 0.38 0
11C133               تعويض لولا يک در و تنظيم آن 0.75 0
11C134               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
11C135               رگلاژ در(دو طرف) 0.15 0
11C136               تعويض آقتاب گير(يک عدد) 0.15 0
11C137               تعويض کمربند ايمني راننده 0.38 0
11C138               تعويض کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
11C139               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
11C140               تعويض پدال گاز 0.9 0
11C141               تعويض يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
11C142               تعويض اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) 0.53 0
11C143               تعويض علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
11C144               تعويض خرطومي هواکش 0.15 0
11C145               تعويض محفظه فيلتر هوا 0.53 0
11C146               نصب آرم 0.23 0
11C147               تعويض فندک 0.23 0
11X100               صافکاري 0 0
11X101               نقاشي 0 0