برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M6 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
24S100               سرويس اوليه 0 0
24S101               سرويس دوره اي شماره 1 0 0
24S102               سرويس دوره اي شماره 2 0 0
24S103               سرويس دوره اي شماره 3 0 0
24S104               سرويس دوره اي شماره 4 0 0
24S105               سرويس دوره اي شماره 5 0 0
24S106               سرويس دوره اي شماره 6 0 0
24S107               سرويس دوره اي شماره 7 0 0
24S108               سرويس دوره اي شماره 8 0 0
24S109               سرويس دوره اي شماره 9 0 0
24S110               سرويس دوره اي شماره 10 0 0
24S111               سرويس دوره اي شماره 11 0 0
24S112               سرويس دوره اي شماره 12 0 0
24S113               سرويس دوره اي شماره 13 0 0
24S114               سرويس دوره اي شماره 14 0 0
24S115               سرويس دوره اي شماره 15 0 0
24S116               سرويس دوره اي شماره 16 0 0
24S117               سرويس دوره اي شماره 17 0 0
24S118               سرويس دوره اي شماره 18 0 0
24S119               سرويس دوره اي شماره 19 0 0
24S120               آچار کشي کامل خودرو 0 0
2.4E+101 پياده و سوار کردن موتور 4.4 0
2.4E+102 از هم پاشيدن موتور 4.4 0
2.4E+103 جمع کردن موتور به صورت کامل 9.9 0
2.4E+104 بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر 0.75 0
2.4E+105 پياده کردن سرسيلندر 1.8 0
2.4E+106 نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر 3.7 0
2.4E+107 فيلرگيري موتور 0 240000
2.4E+108 بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر 0.75 0
2.4E+109 تحت فشار گذاشتن سرسيلندر 0.53 0
2.4E+110 تعويض يک انژکتور 0.23 0
2.4E+111 تعويض کليه انژکتورها 0.9 0
2.4E+112 باز و بست کارتر و تعويض واشر 1.6 0
2.4E+113 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.3 0
2.4E+114 تعويض توري اويل پمپ 0.15 0
2.4E+115 تعويض پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 0
2.4E+116 تعويض پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) 0.53 0
2.4E+117 باز و بستن سيني جلو و تعويض کاسه نمد درجا (به همراه کليه متعلقات) 3.3 0
2.4E+118 باز و بستن چدني پشت سيني جلو(وقتي سيني باز است) 0.75 0
2.4E+119 تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ(وقتي فلايويل باز است) 0.53 0
2.4E+120 تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.9 0
2.4E+121 تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.3 0
2.4E+122 تعويض منيفولد دود و تعويض واشر 0.53 0
2.4E+123 تعويض منيفولد هوا و تعويض واشر 0.53 0
2.4E+124 پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 0
2.4E+125 تعويض دنده فلايويل 0.3 0
2.4E+126 پياده و سوار کردن محفظه فلايويل 0.53 0
2.4E+127 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
2.4E+128 تعويض واشر گلوئي اگزوز 0.38 0
2.4E+129 تعويض توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 0
2.4E+130 تعويض واتر پمپ درجا (شامل بازوبست فن) 1.6 0
2.4E+131 تعويض واتر پمپ (وقتي موتور باز است) 0.75 0
2.4E+132 باز و بستن روغن سردکن به همراه پايه فيلتر روغن 0.98 0
2.4E+133 تحت فشار گذاشتن روغن سردکن 0.53 0
2.4E+134 تعويض فيلتر روغن 0.23 0
2.4E+135 تعويض دسته موتور جلو درجا 0.75 0
2.4E+136 تعويض دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 0.75 0
2.4E+137 نصب مانومتر فشار روغن و تست موتور 0.53 0
2.4E+138 تعويض فشنگي روغن 0.23 0
2.4E+139 تعويض تسمه کولر 0.23 0
2.4E+140 باز و بستن پولي هرزگرد اضافي جهت نصب کولر 0.53 0
2.4E+141 باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) 0.6 0
2.4E+142 باز و بستن هوزينگ و تعويض ترموستات 0.53 0
2.4E+143 تعويض پروانه موتور به همراه بادگير 0.53 0
2.4E+144 تعويض پولي پروانه 0.38 0
2.4E+145 پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1 0
2.4E+146 باز و بست لوله هيدروليک از مخزن تا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
2.4E+147 تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر 0.68 0
2.4E+148 تعويض شمع پيش گرمکن موتور 0.23 0
2.4E+149 تعويض سنسور آب 0.23 0
2.4E+150 تعويض مجموعه اسبک به صورت کامل 0.75 0
24I100               باز و بستن سوپاپ برگردان پمپ انژکتور 0.15 0
24I101               باز و بستن پمپ انژکتور 0.98 0
24I102               باز و بستن پمپ انژکتور درجا 1.8 0
24I103               تعوض يک عدد انژکتور 0.23 0
24I104               تعويض کليه انژکتورها 0.9 0
24I105               تعويض يک جفت لوله انژکتور 0.23 0
24I106               تعويض کليه لوله هاي انژکتور 0.45 0
24I107               تعويض پايه فيلتر آبگير روي شاسي 0.38 0
24I108               تعويض فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي 0.15 0
24I109               تعويض لوله برگردان روي انژکتورها 0.3 0
24I110               تعويض شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.45 0
24I111               تعويض کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور 0.68 0
24G100               تعويض ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1 0
24G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.1 0
24G102               تعويض لوازم پمپ کلاچ بالا 0.53 0
24G103               تعويض لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي 0.3 0
24G104               تعويض لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي 0.45 0
24G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين 0.7 0
24G106               تعويض شلنگ روغن پمپ پايين 0.15 0
24G107               تعويض لوازم پمپ کلاچ پايين 0.38 0
24G108               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
24G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن 0.75 0
24G110               تعويض فنر برگشت پدال کلاچ 0.53 0
24G111               تعويض مخزن روغن کلاچ 0.53 0
24G112               تعويض پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه 0.38 0
24G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.6 0
24G114               تعمير اساسي گيربکس 4.4 0
24G115               تعويض دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس 0.6 0
24G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس 0.38 0
24G117               تعويض بلبرينگ شفت ورودي 0.53 0
24G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس 0.53 0
24G119               تعويض يک عدد ماهک و ميل ماهک 0.53 0
24G120               تعويض سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 0
24G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم 0.75 0
24G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس 0.3 0
24G123               تعويض لنت ترمز دستي 0.75 0
24G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي 0.98 0
24G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل 0.75 0
24G126               تعويض بلبرينگ شفت خروجي گيربکس 0.53 0
24G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات 0.98 0
24G128               تعويض دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) 0.38 0
24G129               تعويض سيم دسته دنده (يک عدد) 0.53 0
24G130               تعويض سيم دسته دنده (دو عدد) 0.75 0
24G131               تعويض اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس 0.53 0
24G132               تعويض رام زير يا روي گيربکس 0.9 0
24G133               تعويض ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) 0.38 0
24G134               تعويض ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) 0.53 0
24D100               بازوبست گاردان 1.2 0
24D101               تعويض چهار شاخه گاردان هر عدد 0.6 0
24D102               تعويض يک گريس خور گاردان 0.23 0
24F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) 0.9 0
24F101               تعويض درجه باک 0.23 0
24F102               تعويض يک لوله برگشت گازوئيل روي باک 0.53 0
24F103               تعويض بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) 0.6 0
24F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو 0.38 0
24F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو 0.75 0
24F106               پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.35 0
24F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب 0.9 0
24F108               پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.3 0
24F109               تعويض بوشهاي فنرهاي عقب 0.75 0
24F110               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
24F111               تعويض بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 0
24F112               تعويض يک گوشواره فنر جلو 0.53 0
24F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.53 0
24F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 0
24F115               تعويض گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) 0.9 0
24F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب 0.53 0
24F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو 0.53 0
24F118               تعويض کمک فنرجلو(يک طرف) 0.75 0
24F119               تعويض کمک فنرجلو(دو طرف) 1.5 0
24A100               پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان و چرخها) 3 0
24A101               تعمير کله گاوي کامل 2.1 0
24A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف 0.8 0
24A103               باز و بستن پلوس يک طرف 0.4 0
24A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف 0.75 0
24A105               تعويض چرخدنده ABS 0.38 0
24A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) 0.53 0
24A107               تعويض کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 2.15 0
24A108               بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) 0.8 0
24A109               بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1.6 0
24A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف 0.75 0
24A111               پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 3 0
24A112               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) 0.68 0
24A113               تعويض يک پيچ توپي جلو 0.38 0
24A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف 0.23 0
24A115               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف 0.53 0
24A116               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 0
24A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند 0.53 0
24A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.38 0
24A119               تعويض و تنظيم يک عدد سيبک درجا 0.23 0
24A120               تعويض يک عدد سگدست سمت چپ 1.2 0
24A121               تعويض يک عدد سگدست سمت راست 1.13 0
24A122               باز و بستن شغال دست 0.53 0
24A123               ميزان فرمان 0.45 0
24A124               تعويض بوش سگدست (يک طرف) 0 0
24A125               تعويض بوش سگدست (دو طرف) 0 0
24A126               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 0
24A127               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.7 0
24A128               بازوبستن پلوس دو طرف 0.38 0
24A129               تعويض يک چرخ جلو 0.5 0
24A130               تعويض دو چرخ جلو 1 0
24A131               باز و بستن يک جفت چرخ عقب يک طرف 0.38 0
24A132               باز و بستن چرخهاي عقب دو طرف 0.75 0
24B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف 0.23 0
24B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف 0.23 0
24B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف 0.45 0
24B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف 0.45 0
24B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف 0.9 0
24B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف 0.9 0
24B106               لنت کوبي يک جفت کفشک 0 0
24B107               لنت کوبي دو جفت کفشک 0 0
24B108               تراش دو جفت لنت جلو 0 0
24B109               تراش دو جفت لنت عقب 0 0
24B110               تراش کاسه چرخ جلو يک عدد 0 0
24B111               تراش کاسه چرخ عقب يک عدد 0 0
24B112               تراش کاسه چرخهاي جلو و عقب 0 0
24B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو 0.45 0
24B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها 0.75 0
24B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب 0.45 0
24B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها 0.75 0
24B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو 0.9 0
24B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.3 0
24B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب 0.9 0
24B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.3 0
24B121               باز و بستن و تعويض سيلندر ترمز چرخ يک عدد 0.3 0
24B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.3 0
24B123               تعويض لوله ترمز از طبق به شاسي 0.23 0
24B124               تعويض لوله ترمز روي طبق 0.23 0
24B125               رگلاژ ترمزهاي جلو 0.38 0
24B126               رگلاژ ترمزهاي عقب 0.38 0
24B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف 0.45 0
24B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف 0.45 0
24B129               تعويض مجموعه ABS (همراه با اتصالات) 0.6 0
24P100               تعويض يک باطري 0.15 0
24P101               تعويض دو باطري 0.23 0
24P102               تعويض يک گيره باطري 0.23 0
24P103               شارژ يک باطري 0 0
24P104               شارژ دو باطري 0 0
24P105               تعويض مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) 0.68 0
24P106               بازوبستن استارتر درجا 0.75 0
24P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) 0.38 0
24P108               تعويض دنده استارتر 0.3 0
24P109               تعويض رله استارتر 0.3 0
24P110               تعويض اتوماتيک استارتر 0.53 0
24P111               تعمير کامل استارتر 1.9 0
24P112               بازديد و تست استارتر 0.23 0
24P113               تعويض سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز 0.53 0
24P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3 0
24P115               باز و بستن دينام 0.53 0
24P116               تعمير کامل دينام 1.7 0
24P117               تعويض آفتامات دينام 0.38 0
24P118               تعويض مجموعه چراغ جلو (يک طرف) 0 0
24P119               تعويض مجموعه چراغ عقب (يک طرف) 0 0
24P120               تعويض دسته راهنما 0.98 0
24P121               تعويض سنسور کيلومتر 0.3 0
24P122               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور 0.38 0
24P123               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور 0.38 0
24P124               تعويض شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور 0.23 0
24P125               تعويض سوئيچ اصلي 0.68 0
24P126               تعويض مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن 0.98 0
24P127               تعويض مجموعه فن و کندانسور کولر 0.75 0
24P128               تعويض هر رله 0.08 0
24P129               تعويض بوق 0.23 0
24P130               تعويض بوق دنده عقب 0.15 0
24P131               تعويض تايمر برف پاک کن 0.38 0
24P132               تعويض سنسور روغن 0.23 0
24P133               تعويض فشنگي دنده عقب 0.23 0
24P134               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 0
24P135               تعويض سيم کشي شاسي 1.95 0
24P136               تعويض سيم کشي کابين 4.4 0
24P137               تعويض جعبه فيوز 0.75 0
24P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.83 0
24P139               باز و بست تاخوگراف 0.15 0
24W100               تعويض غربيلک فرمان 0.5 0
24W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
24W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 0
24W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.38 0
24W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.38 0
24W105               تعويض جعبه فرمان 0.75 0
24W106               ميزان فرمان 0.45 0
24W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.45 0
24W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.45 0
24W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 0.83 0
24W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 0
24W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 0
24W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
24C100               تعويض يک آئينه بقل 0.15 0
24C101               تعويض يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري 0.75 0
24C102               تعويض مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 0
24C103               تعويض قلاب هاي قفل پشت کابين 0.75 0
24C104               بازوبست داشبورد کامل 3.3 0
24C105               تعويض موتور و منبع شيشه شور 0.75 0
24C106               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 0
24C107               تعويض موتور برف پاک کن 0.45 0
24C108               تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.23 0
24C109               تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.53 0
24C110               تعويض تيغه هاي برف پاک کن 0.23 0
24C111               پياده و سوار کردن کابين 3.3 0
24C112               تعويض تعليق جلوي کابين 2.4 0
24C113               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.2 0
24C114               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.2 0
24C115               تنظيم کابين روي شاسي 0.53 0
24C116               تعويض (باز و بست) جلو پنجره 0.38 0
24C117               بازوبست گردگير دسته دنده 0.15 0
24C118               تعويض صندلي راننده 0.53 0
24C119               تعويض صندلي شاگرد 0.6 0
24C120               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول 0.9 0
24C121               تعويض يک سيم دسته دنده 0.38 0
24C122               تعويض دو سيم دسته دنده 0.53 0
24C123               تکميل تودوزي سقف 1.95 0
24C124               لخت کردن کابين 2.27 0
24C125               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 1.5 0
24C126               تعويض شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 0
24C127               تعويض شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 0
24C128               تعويض لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 0
24C129               تعويض سپر کامل 0.75 0
24C130               تعويض در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 0
24C131               تعويض قفل در (هرکدام ) 0.38 0
24C132               تعويض دستگيره در ( هرکدام ) 0.38 0
24C133               تعويض لولا يک در و تنظيم آن 0.75 0
24C134               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
24C135               رگلاژ در(دو طرف) 0.15 0
24C136               تعويض آقتاب گير(يک عدد) 0.15 0
24C137               تعويض کمربند ايمني راننده 0.38 0
24C138               تعويض کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
24C139               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
24C140               تعويض پدال گاز 0.9 0
24C141               تعويض يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
24C142               تعويض اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) 0.53 0
24C143               تعويض علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
24C144               تعويض خرطومي هواکش 0.15 0
24C145               تعويض محفظه فيلتر هوا 0.53 0
24C146               نصب آرم 0.23 0
24C147               تعويض فندک 0.23 0
24X100               صافکاري 0 0
24X101               نقاشي 0 0
24F120               پياده و سوار کردن رادياتور 1 0