برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 M2640 TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
71ّF158 پياده و سوار کردن اينتر کولر 2.5 3,607,500  3,217,500 
71A100 پياده و سوار کردن محور عقب 8 8,880,000  7,920,000 
71A101 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 999,000  891,000 
71A102 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 1,776,000  1,584,000 
71A103               تعويض لنت هر چرخ 0.75 832,500  742,500 
71A104               تعويض لنت يک محور 1.3 1,443,000  1,287,000 
71A105               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 255,300  227,700 
71A106               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و تعويض کاسه نمد 1.13 1,254,300  1,118,700 
71A107               باز و بستن محور جلو 3 3,330,000  2,970,000 
71A108               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 1,332,000  1,188,000 
71A109               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 888,000  792,000 
71A110               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 832,500  742,500 
71A111 بازوبست پلوس يک سمت 0.53 705,960  629,640 
71A112 بازوبست پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 255,300  227,700 
71A113               تعويض کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 832,500  742,500 
71A114 بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 3,996,000  3,564,000 
71A115 بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 1,443,000  1,287,000 
71A116               تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 421,800  376,200 
71A117               تعويض روغن توپي يک محور 0.23 255,300  227,700 
71A118 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 1,087,800  970,200 
71A119 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 1,942,500  1,732,500 
71A120 بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 1,809,300  1,613,700 
71A121 بازوبست دو عدد سگدست 3 3,330,000  2,970,000 
71A122 بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 588,300  524,700 
71A123 بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 1,165,500  1,039,500 
71A124               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 832,500  742,500 
71A125               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 1,087,800  970,200 
71A126 بازوبست کله گاوي 1.63 2,171,160  1,936,440 
71A127               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 1,505,160  1,342,440 
71A128 بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 1,505,160  1,342,440 
71A129               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 166,500  148,500 
71A130               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 255,300  227,700 
71A131 بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
71A132 بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
71A133 بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
71A134 بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
71A135 بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 255,300  227,700 
71A136 بازوبست هر دو تاير جلو 0.45 499,500  445,500 
71A137 بازوبست يک تاير عقب 0.3 333,000  297,000 
71A138 بازوبست دو تاير عقب 0.6 666,000  594,000 
71A139 بازوبست کل تايرهاي محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
71A140 بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
71A141               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
71A142 بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 1,665,000  1,485,000 
71A143 بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 1,254,300  1,118,700 
71A144 بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 2,164,500  1,930,500 
71A145               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 1,443,000  1,287,000 
71A146 بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 588,300  524,700 
71A147 بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
71A148 بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 2,664,000  2,376,000 
71A149 بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 999,000  891,000 
71A150 بازوبست بالن باد سيستم تعليق عقب (يک عدد) 0.6 666,000  594,000 
71A151 بازوبست بالن باد سيستم تعليق عقب (دو عدد) 1.13 1,254,300  1,118,700 
71A152 بازوبست بالن باد سيستم تعليق عقب (چهار عدد) 1.95 2,164,500  1,930,500 
71A153 بازوبست سوپاپ (رله ولو) ترمز پارک 0.53 588,300  524,700 
71A154 بازوبست سوپاپ (رله ولو) ترمز سرويس 0.6 666,000  594,000 
71A155 بازوبست سوپاپ کف گرد تريلي 0.53 588,300  524,700 
71A156 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي PTO 0.45 499,500  445,500 
71A157 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي قفل کن ديفرانسيل 0.6 666,000  594,000 
71A158 بازوبست ترمينال تقسيم باد (چند منظوره) عقب شاسي 0.75 832,500  742,500 
71A159 بازوبست سوپاپ تقسيم ترمز جلو 0.45 499,500  445,500 
71A160 بازوبست سوپاپ تنظيم ارتفاع (ECAS) 0.9 1,198,800  1,069,200 
71A161               پايه نگهدارنده ميل موج گير(گوشواره اي) چپ 0.6 666,000  594,000 
71A162               پايه نگهدارنده ميل موج گير(گوشواره اي) راست 0.6 666,000  594,000 
71A163 بازوبست مندل زير چپ 0.53 588,300  524,700 
71A164 بازوبست مندل زير راست 0.53 588,300  524,700 
71A165               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 555,000  495,000 
71A166               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 999,000  891,000 
71A167               تعمير کامل و تنظيم کله گاوي 8.5 11,322,000  10,098,000 
71A168               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 1,665,000  1,485,000 
71A169 تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
71A170 بازوبست محفظه کاهنده نهايي به همراه کاهنده (دو طرف) 3 3,330,000  2,970,000 
71A171               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
71A172 پياده و سوار کردن توپي چرخ دو طرف و تعويض کاسه نمد 2.2 2,442,000  2,178,000 
71A173               تعويض بوش تعليق جلوي کابين کشنده (يک طرف) 0.75 832,500  742,500 
71A174               تعويض بوش تعليق جلوي کابين کشنده (دو طرف) 1.2 1,332,000  1,188,000 
71A175               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(يک طرف) 1.1 1,221,000  1,089,000 
71A177               بازوبست براکت نگهدارنده ميل تعادل بالا 0.1 111,000                99,000 
71A178               بازوبست براکت نگهدارنده ميل تعادل پائين 0.1 111,000                99,000 
71A179               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 9,435,000  8,415,000 
71A180               سفت کردن مهره پينيون ديفرانسيل هنگامي که ميل گاردان باز است 0.2 222,000  198,000 
71A181               باز و بست فشنگي قفل ديفرانسيل 0.3 333,000  297,000 
71A182               رفع برخورد فنر کفشک لنت به توپي چرخ جلو هر دوسمت مطابق با دستورالعمل 2 2,220,000  1,980,000 
71A183               گريس کاري رولبرينگهاي چرخ هاي جلو مطابق با دستورالعمل 3.5 4,662,000  4,158,000 
71A184               تنظيم جلوبندي و محور جلو 0.6 799,200  712,800 
71A185               تنظيم و رگلاژ جغجغه چرخهاي جلو 0.4 444,000  396,000 
71A186               تنظيم و رگلاژ جغجغه ترمز چرخهاي عقب 0.4 444,000  396,000 
71A187               باز و بست يک عدد رينگ چرخ 1 1,110,000  990,000 
71A189 باز و بست دو عدد رينگ چرخ 2 2,220,000  1,980,000 
71A190 باز و بست سه عدد رينگ چرخ 3 3,330,000  2,970,000 
71A191               باز و بست چهار عدد رينگ چرخ 4 4,440,000  3,960,000 
71A192               باز و بست شش عدد رينگ چرخ 6 6,660,000  5,940,000 
71A193               باز و بست پلوس هر دو سمت 1 1,332,000  1,188,000 
71A194 باز و بست توپي چرخ عقب جهت تعويض کاسه نمد هر دوسمت به همراه متعلقات 3 3,996,000  3,564,000 
71A195 آچارکشي کمک ها عقب 0.35 388,500  346,500 
71A196 آچارکشي کمک ها جلو 0.35 388,500  346,500 
71B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 1,254,300  1,118,700 
71B101               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي 0.53 588,300  524,700 
71B102               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
71B103               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
71B104               باز و بستن فيلتر خشک کن 0.15 166,500  148,500 
71B105               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 499,500  445,500 
71B106               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 588,300  524,700 
71B107               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 588,300  524,700 
71B108               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 421,800  376,200 
71B109               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 1,087,800  970,200 
71B110               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 588,300  524,700 
71B111               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 421,800  376,200 
71B112               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 666,000  594,000 
71B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 666,000  594,000 
71B114               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
71B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
71B116               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 999,000  891,000 
71B117 بازوبست سنسور ABS 0.38 421,800  376,200 
71B118 بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 705,960  629,640 
71B120               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 588,300  524,700 
71B121               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 588,300  524,700 
71B122               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
71B123               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 588,300  524,700 
71B124               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
71B125               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
71B126 بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 832,500  742,500 
71B127 بازوبست سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 166,500  148,500 
71B128 بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 255,300  227,700 
71B129 بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 421,800  376,200 
71B130 بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 421,800  376,200 
71B131 بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 832,500  742,500 
71B132 بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 421,800  376,200 
71B133 بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 166,500  148,500 
71B134               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 588,300  524,700 
71B135               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 588,300  524,700 
71B136               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 499,500  445,500 
71B137               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 8,547,000  7,623,000 
71B138               تنظيم ساعتي باد 0.15 166,500  148,500 
71B139               تراش لنتهاي يک محور 0.98 1,087,800  970,200 
71B140               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 588,300  524,700 
71B141               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
71B142               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 588,300  524,700 
71B143               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
71B144               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
71B145 بازوبست يکعدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 666,000  594,000 
71B146 بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 1,332,000  1,188,000 
71B147 بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 421,800  376,200 
71B148 بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 832,500  742,500 
71B149 بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 1,254,300  1,118,700 
71B150 بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 1,443,000  1,287,000 
71B151 بازوبست سوپاپ تقسيم ترمز جلو 0.53 588,300  524,700 
71B152 بازوبست سوپاپ ASR 0.6 799,200  712,800 
71B153               تعمير کامل بوستر دوبل 0.9 1,198,800  1,069,200 
71B154 بازوبست سوپاپ ABS شاسي 0.53 588,300  524,700 
71B155 بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.15 166,500  148,500 
71B156 بازوبست پايه نگهدارنده بوسترهاي عقب (وقتي بوسترها باز است) 0.38 421,800  376,200 
71B157 بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ECAS 0.53 588,300  524,700 
71B158 بازوبست بوش پايه اتاق پشت کابين (يک طرف) 0.75 832,500  742,500 
71B159 بازوبست بوش پايه اتاق پشت کابين (دو طرف) 1.5 1,665,000  1,485,000 
71B188               باز و بست پنج عدد رينگ چرخ 5 5,550,000  4,950,000 
71C100 پياده و سوار کردن کابين جهت تعويض 8.25 10,989,000  9,801,000 
71C101 باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 588,300  524,700 
71C102 باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 1,087,800  970,200 
71C103 بازو بستن داشبورد کامل 5.5 7,326,000  6,534,000 
71C104 باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.98 1,305,360  1,164,240 
71C105 تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 6.6 8,791,200  7,840,800 
71C106 لخت کردن کابين 3.3 3,663,000  3,267,000 
71C107 بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 2,664,000  2,376,000 
71C108 بازوبست شيشه درب (يک طرف) 1.3 1,443,000  1,287,000 
71C109 بازوبست شيشه درب (دو طرف) 2.4 2,664,000  2,376,000 
71C110 بازوبست شيشه عقب (يک عدد) 0.75 832,500  742,500 
71C111 بازوبست شيشه عقب (دوعدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
71C112 بازوبست سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 832,500  742,500 
71C113 بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 588,300  524,700 
71C114 بازوبست پايه آئينه 0.45 499,500  445,500 
71C115 بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
71C116 بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
71C117 بازوبست رکاب و پله ها 0.98 1,087,800  970,200 
71C118 بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 999,000  891,000 
71C119 بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 1,731,600  1,544,400 
71C120 بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
71C121 بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
71C122 بازوبست صندلي راننده 0.75 832,500  742,500 
71C123 بازوبست صندلي شاگرد 0.98 1,087,800  970,200 
71C124 بازوبست روکش سقف 2.4 2,664,000  2,376,000 
71C125 بازوبست روکش پشت کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
71C126 بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
71C127 بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
71C128 بازوبست سپر کامل 1.95 2,164,500  1,930,500 
71C129 بازوبست رکاب زير سپر 0.38 421,800  376,200 
71C130 بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
71C131 بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 832,500  742,500 
71C132 بازوبست جک زير کابين 0.98 1,087,800  970,200 
71C133 بازوبست چدني جک کابين 0.53 588,300  524,700 
71C134 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 666,000  594,000 
71C135 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 666,000  594,000 
71C136 بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 421,800  376,200 
71C137 بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 421,800  376,200 
71C138 بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 1,809,300  1,613,700 
71C139 بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 421,800  376,200 
71C140 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 2,519,700  2,247,300 
71C141 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 832,500  742,500 
71C142 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 1,087,800  970,200 
71C143 بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه تعويض در) 1.3 1,443,000  1,287,000 
71C144 رگلاژ در(يک طرف) 0.15 166,500  148,500 
71C145 رگلاژ در(دو طرف) 0.3 333,000  297,000 
71C146 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.6 666,000  594,000 
71C147 بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 999,000  891,000 
71C148 بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 255,300  227,700 
71C149 بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 421,800  376,200 
71C150 بازوبست پمپ جک بالابر کابين 0.9 999,000  891,000 
71C151 بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 588,300  524,700 
71C152 بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 666,000  594,000 
71C153 صداگير موتور روي شاسي راست 0.3 333,000  297,000 
71C154 صداگير موتور روي شاسي چپ 0.3 333,000  297,000 
71C155 بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 4,395,600  3,920,400 
71C156 تعمير پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
71C157 بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 705,960  629,640 
71C158 بازوبست جک جلو پنجره 0.23 255,300  227,700 
71C159 بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 499,500  445,500 
71C160 بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 333,000  297,000 
71C161 بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 588,300  524,700 
71C162 بازوبست بوق بادي 0.53 588,300  524,700 
71C163 باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
71C164 باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
71C165 باز و بست جلو پنجره 0.6 666,000  594,000 
71C166 باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 333,000  297,000 
71C167 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 421,800  376,200 
71C168 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 421,800  376,200 
71C169 بازوبست ضبط صوت 0.23 255,300  227,700 
71C170 باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
71C171 بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 1,305,360  1,164,240 
71C172 بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
71C173 بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
71C174 بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 506,160  451,440 
71C175 بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 333,000  297,000 
71C176 بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 499,500  445,500 
71C177 بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 705,960  629,640 
71C178 تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 499,500  445,500 
71C179 بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 255,300  227,700 
71C180 بازوبست پدال گاز 0.38 421,800  376,200 
71C181 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
71C182 بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 666,000  594,000 
71C183 بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 255,300  227,700 
71C184 بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
71C185 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
71C186 بازوبست چراغ پشت کابين 0.23 255,300  227,700 
71C187 بازوبست بادگير عقب کابين چپ 0.53 588,300  524,700 
71C188 بازوبست بادگير عقب کابين راست 0.53 588,300  524,700 
71C189 بازوبست بادگير بالاي کابين 0.75 832,500  742,500 
71C190 بازوبست ابرويي کابين 0.6 666,000  594,000 
71C191 بازوبست بخاري درجا 0.6 799,200  712,800 
71C192 نصب آرم 0.23 255,300  227,700 
71C193 بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 188,700  168,300 
71C194 بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 377,400  336,600 
71C195 بازوبست کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (يک طرف) 2 2,664,000  2,376,000 
71C196 بازوبست کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (دو طرف) 4 5,328,000  4,752,000 
71C197               بازوبست مجموعه کليد پمپ جک بالابر کابين 0.8 888,000  792,000 
71C198 بازوبست سوئيچ کلاچ(سنسور پدال کلاچ) 0.15 166,500  148,500 
71C199               بازوبست لوله رابط جلوي کابين به کندانسور 0.6 666,000  594,000 
71C200               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 555,000  495,000 
71C201 بازديد عملکرد و آچارکشي صندلي راننده 0.3 333,000  297,000 
71C202 بازديد عملکرد و آچارکشي صندلي شاگرد 0.3 333,000  297,000 
71C203               باز و بست قفل در جعبه ابزار 0.5 555,000  495,000 
71D100 بازوبست گاردان 1 1,110,000  990,000 
71D101 بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 588,300  524,700 
71D102 بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 666,000  594,000 
7.1E+101 پياده و سوار کردن موتور 10 11,100,000  9,900,000 
7.1E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 10 11,100,000  9,900,000 
7.1E+103 جمع کردن موتور روي استند 29 41,847,000  37,323,000 
7.1E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 8 8,880,000  7,920,000 
7.1E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 23 33,189,000  29,601,000 
7.1E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 1,505,160  1,342,440 
7.1E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 2,220,000  1,980,000 
7.1E+108 باز و بستن سيني جلو تعويض کاسه نمد 3 3,996,000  3,564,000 
7.1E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.45 599,400  534,600 
7.1E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 799,200  712,800 
7.1E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 2,597,400  2,316,600 
7.1E+112 تعويض دنده فلايويل 0.75 999,000  891,000 
7.1E+113 بازوبست پمپ باد (شامل بازوبست کليه متعلقات) 3.1 4,129,200  3,682,800 
7.1E+114 تعمير کامل پمپ باد 4.5 5,994,000  5,346,000 
7.1E+115 باز و بستن و تعويض سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
7.1E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.68 905,760  807,840 
7.1E+117 باز و بستن شاتونها و پيستونهاي پمپ باد و تعويض رينگ 0.75 999,000  891,000 
7.1E+118 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 905,760  807,840 
7.1E+119 تعويض چرخدنده پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
7.1E+120 باز و بستن منيفولد هوا 1.13 1,254,300  1,118,700 
7.1E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 754,800  673,200 
7.1E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 754,800  673,200 
7.1E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و تعويض واشر 1.3 1,443,000  1,287,000 
7.1E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 588,300  524,700 
7.1E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 9 11,988,000  10,692,000 
7.1E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.5 1,998,000  1,782,000 
7.1E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 2,597,400  2,316,600 
7.1E+128 باز و بستن پروانه 0.75 832,500  742,500 
7.1E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.3 1,731,600  1,544,400 
7.1E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.3 399,600  356,400 
7.1E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 255,300  227,700 
7.1E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 255,300  227,700 
7.1E+133 بازوبست يک در سوپاپ و تعويض واشر 0.15 166,500  148,500 
7.1E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و تعويض واشرها 0.9 999,000  891,000 
7.1E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 506,160  451,440 
7.1E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و تعويض رينگ آن 0.53 764,790  682,110 
7.1E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و تعويض رينگها آن 1.05 1,515,150  1,351,350 
7.1E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و تعويض رينگهاي آن 2.52 3,636,360  3,243,240 
7.1E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 865,800  772,200 
7.1E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 4,155,840  3,706,560 
7.1E+141 تعويض بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 7,142,850  6,370,650 
7.1E+142 تعويض يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.6 865,800  772,200 
7.1E+143 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 306,360  273,240 
7.1E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 666,000  594,000 
7.1E+145 بازوبست فشنگي روغن 0.53 588,300  524,700 
7.1E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 2,863,800  2,554,200 
7.1E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 1,505,160  1,342,440 
7.1E+148 بازوبست ترموستات 0.6 666,000  594,000 
7.1E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 255,300  227,700 
7.1E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 255,300  227,700 
7.1E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 421,800  376,200 
7.1E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 588,300  524,700 
7.1E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
7.1E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
7.1E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 421,800  376,200 
7.1E+156 تعويض شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 1 1,110,000  990,000 
7.1E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 216,450  193,050 
7.1E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 1,082,250  965,250 
7.1E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 588,300  524,700 
7.1E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 588,300  524,700 
7.1E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 832,500  742,500 
7.1E+166 بازوبست کمپرسور کولر(به همراه بازوبست پروانه) 1.3 1,443,000  1,287,000 
7.1E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
7.1E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
7.1E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 588,300  524,700 
7.1E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 421,800  376,200 
7.1E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 421,800  376,200 
7.1E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 0.75 832,500  742,500 
7.1E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 1,165,500  1,039,500 
7.1E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 421,800  376,200 
7.1E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 255,300  227,700 
7.1E+177 بازوبست محفظه ترموستات (پوسته زيرين ترموستات) 0.6 666,000  594,000 
7.1E+178 بازوبست سنسور فشار و دماي هواي ورودي 0.23 255,300  227,700 
7.1E+179 بازوبست سنسور آب روي محفظه ترموستات 0.3 333,000  297,000 
7.1E+180 بازوبست سنسور ميل بادامک روي پمپ انژکتور 0.15 166,500  148,500 
7.1E+181 بازوبست سنسور کامن ريل 0.15 166,500  148,500 
7.1E+182 بازوبست سنسور ميل لنگ روي محفظه فلايويل 0.3 333,000  297,000 
7.1E+183 بازوبست پيش گرم کن موتور 0.53 588,300  524,700 
7.1E+184 بازوبست ECU 0.75 832,500  742,500 
7.1E+185 فيلرگيري موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
7.1E+186 اجراي دستورالعمل 93E11 0 100,000  100,000 
7.1E+187 بازوبست لوله استيل بزرگ اينترکولر 0.6 666,000  594,000 
7.1E+188 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 5,550,000  4,950,000 
7.1E+189 باز و بست لوله حصيري پمپ باد 0.5 555,000  495,000 
7.1E+190 بازوبست اويل پمپ درجا(شامل بازوبست کارتر و کليه متعلقات) 5 5,550,000  4,950,000 
7.1E+191 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 9 9,990,000  8,910,000 
7.1E+192 باز و بست سه عدد سرسيلندر به همراه کليه متعلقات 6 7,992,000  7,128,000 
71F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 1,443,000  1,287,000 
71F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 2,664,000  2,376,000 
71F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
71F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
71F104 بازوبست مندل 1.5 1,665,000  1,485,000 
71F105 بازوبست لوازم مندل 1.3 1,443,000  1,287,000 
71F106 بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 1,731,600  1,544,400 
71F107 بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 999,000  891,000 
71F108 بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 588,300  524,700 
71F109 بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
71F110 بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 255,300  227,700 
71F111 بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 499,500  445,500 
71F112 بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 666,000  594,000 
71F113 بازوبست واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 588,300  524,700 
71F114 بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 832,500  742,500 
71F115 بازوبست منبع اگزوز 1.13 1,254,300  1,118,700 
71F116 بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 421,800  376,200 
71F117 بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 333,000  297,000 
71F118 بازوبست باک گازوئيل 1.05 1,165,500  1,039,500 
71F119 بازوبست درجه باک 0.23 255,300  227,700 
71F120 بازوبست شلنگ سوخت از فيلتر آبگير به ECU 0.38 421,800  376,200 
71F121 بازوبست شلنگ سوخت از ECU به پمپچه 0.23 255,300  227,700 
71F122 بازوبست شلنگ سوخت از پمپچه به فيلتر گازوئيل 0.23 255,300  227,700 
71F123 بازوبست شلنگ سوخت از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.23 255,300  227,700 
71F124 بازوبست شلنگهاي برگشت سوخت 0.38 421,800  376,200 
71F125 بازوبست شلنگ سوخت از باک به فيلتر آبگير 0.23 255,300  227,700 
71F126 بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
71F127 بازوبست مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 421,800  376,200 
71F128 بازوبست فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 166,500  148,500 
71F129               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 166,500  148,500 
71F130 بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 588,300  524,700 
71F131 بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 1,165,500  1,039,500 
71F132 بازوبست جنت اينترکولر کوچک توربوشارژر 0.23 255,300  227,700 
71F133 بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 255,300  227,700 
71F134 بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 421,800  376,200 
71F135 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات و پروانه موتور) 3 4,329,000  3,861,000 
71F136               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 666,000  594,000 
71F137               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 255,300  227,700 
71F138 بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 588,300  524,700 
71F139 بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 588,300  524,700 
71F140 بازوبست بادگير رادياتور 0.53 588,300  524,700 
71F141 بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 499,500  445,500 
71F142 بازوبست حفاظ جانبي (گارد بغل) 0.53 588,300  524,700 
71F143 بازوبست سيني پشت کابين روي شاسي (جاي پا) هر کدام 0.38 421,800  376,200 
71F144 بازوبست سيني پشت کابين (پايه نگهدارنده شلنگها و سيمهاي تريلي) 0.98 1,087,800  970,200 
71F145 بازوبست لوله زيري رادياتور 0.53 588,300  524,700 
71F146 بازوبست شلنگ برق تريلي 0.23 255,300  227,700 
71F147 بازوبست شلنگ برق ABS تريلي 0.23 255,300  227,700 
71F148 بازوبست يک عدد شلنگ باد تريلي 0.23 255,300  227,700 
71F149 بازوبست ريش 1.13 1,254,300  1,118,700 
71F150               تنظيم ريش 0.23 255,300  227,700 
71F151 بازوبست صفحه زير ريش (وقتي ريش باز است) 0.53 588,300  524,700 
71F152 بازوبست نعلي و قلاب ريش 0.75 832,500  742,500 
71F153               تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 222,000  198,000 
71F154 بازوبست يک عدد دسته موتور 1.3 1,443,000  1,287,000 
71F155 بازوبست دو عدد دسته موتور 2.5 2,775,000  2,475,000 
71F156 بازوبست شلنگ برگشت روغن هيدروليک فرمان 0.3 333,000  297,000 
71F157 بازوبست بست باک 0.3 333,000  297,000 
71F158               تعويض آب رادياتور به همراه ضد يخ 0.75 832,500  742,500 
71F159               آچار کشي چهار شاخ گاردن 0.5 555,000  495,000 
71G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 9,324,000  8,316,000 
71G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 1,332,000  1,188,000 
71G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 2,664,000  2,376,000 
71G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 599,400  534,600 
71G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 1,332,000  1,188,000 
71G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 1,598,400  1,425,600 
71G106 بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 888,000  792,000 
71G107 بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 1,443,000  1,287,000 
71G108 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 1,332,000  1,188,000 
71G109 بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 306,360  273,240 
71G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
71G111 بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
71G112 بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 832,500  742,500 
71G113 بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 499,500  445,500 
71G114 بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 255,300  227,700 
71G115 بازوبست P.T.O 0.75 832,500  742,500 
71G116 بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 588,300  524,700 
71G117 بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 799,200  712,800 
71G118 بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
71G119 بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 421,800  376,200 
71G120 بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
71G121 بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 166,500  148,500 
71G122 بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل اتاق 0.53 705,960  629,640 
71G123               تعمير اساسي گيربکس 12 17,316,000  15,444,000 
71G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 255,300  227,700 
71G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 499,500  445,500 
71G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 199,800  178,200 
71G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 255,300  227,700 
71G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 999,000  891,000 
71G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 3,463,200  3,088,800 
71G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 599,400  534,600 
71G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 1,505,160  1,342,440 
71G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 421,800  376,200 
71G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 588,300  524,700 
71G134 بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
71G135 بازوبست سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 0.38 421,800  376,200 
71G136 بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي تعويض دنده) 0.38 421,800  376,200 
71G137 بازوبست مجموعه سيلندر تعويض دنده 0.53 588,300  524,700 
71G138 بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 666,000  594,000 
71G139 بازوبست سيم دسته دنده (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
71G140 بازوبست سيم دسته دنده (دو عدد) 0.68 754,800  673,200 
71G141               تعويض ضربه گيرهاي مخروطي و حلقوي گيربکس 1.5 1,665,000  1,485,000 
71G142               بازوبست فلنج خروجي گيربکس(به همراه آزاد کردن گاردان) 1.4 1,864,800  1,663,200 
71G143               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 666,000  594,000 
71G144               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 444,000  396,000 
71G145               باز و بست شلنگ و فيتينگ سبک و سنگين نيم دنده 1 1,332,000  1,188,000 
71I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 1,731,600  1,544,400 
71I101               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 1,332,000  1,188,000 
71I102 بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 222,000  198,000 
71I103               هواگيري سيستم سوخت 0.38 506,160  451,440 
71I104 بازوبست شير کنترل فشار سوخت 0.38 506,160  451,440 
71I105 بازوبست دو لوله فشار قوي از پمپ انژکتور به کامن ريل 0.23 306,360  273,240 
71I106 بازوبست پمپچه روي پمپ انژکتور 0.6 799,200  712,800 
71I107 بازوبست ريل مشترک(کامن ريل)شامل بازوبست کليه لوله هاي متصل به آن 0.53 705,960  629,640 
71I108               کنترل و تست نشتي کل مسير سوخت(از باک تا پمپ انژکتور) و هواگيري 0.75 999,000  891,000 
71I109 بازوبست سوپاپ فشارشکن کامن ريل 0.15 199,800  178,200 
71P100               باز و بستن استارت 0.75 832,500  742,500 
71P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 421,800  376,200 
71P102               باز و بستن دينام 0.53 588,300  524,700 
71P103               تست استارت 0.3 333,000  297,000 
71P104               تعمير استارت کامل 1.5 1,998,000  1,782,000 
71P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 666,000  594,000 
71P106               تعمير دينام 1.7 2,264,400  2,019,600 
71P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 2,813,850  2,509,650 
71P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 2,352,090  2,097,810 
71P109               تعويض يک باطري 0.15 166,500  148,500 
71P110               تعويض دو باطري 0.23 255,300  227,700 
71P111 بازوبست يک گيره باطري 0.23 255,300  227,700 
71P112               تعويض اتوماتيک راهنما 0.23 306,360  273,240 
71P113 بازوبست هر رله 0.08 106,560                95,040 
71P114 بازوبست بوق شهري 0.23 255,300  227,700 
71P115 بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 1,305,360  1,164,240 
71P116 بازوبست بوبين سوئيج 0.38 506,160  451,440 
71P117 بازوبست دسته راهنما 0.6 799,200  712,800 
71P118 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 506,160  451,440 
71P119 بازوبست نشانگر درجه باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 999,000  891,000 
71P120 بازوبست نشانگر درجه گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 799,200  712,800 
71P121 بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 705,960  629,640 
71P122 بازوبست پريز برق (چراغ سيار) 0.23 255,300  227,700 
71P123 بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 399,600  356,400 
71P124 بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 166,500  148,500 
71P125 بازوبست فشنگي روغن 0.3 333,000  297,000 
71P126 بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 333,000  297,000 
71P127 بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 255,300  227,700 
71P128 بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 255,300  227,700 
71P129 بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 499,500  445,500 
71P130 بازوبست صفحه آمپرها (صفحه آمپر جديد) 0.68 981,240  875,160 
71P131 بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 705,960  629,640 
71P132 بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 506,160  451,440 
71P133 بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
71P134 بازوبست درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
71P135 بازوبست پولي دينام 0.45 499,500  445,500 
71P136               تعويض آفتامات دينام 0.38 506,160  451,440 
71P137               تعويض اتوماتيک استارت 0.45 599,400  534,600 
71P138               تعويض بوبين اتوماتيک استارت 0.38 506,160  451,440 
71P139 بازوبست منبع شيشه شور 0.53 588,300  524,700 
71P140 بازوبست چراغهاي جلو 1.2 1,332,000  1,188,000 
71P141               تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 333,000  297,000 
71P142               تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 666,000  594,000 
71P143 بازوبست شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
71P144 بازوبست زه چراغ (يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
71P145 بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
71P146 بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
71P147 بازوبست شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 255,300  227,700 
71P148               تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 255,300  227,700 
71P149 بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 166,500  148,500 
71P150               تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 255,300  227,700 
71P151 بازوبست پمپ شيشه شور 0.38 421,800  376,200 
71P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 1,409,700  1,257,300 
71P153 بازوبست موتور برف پاک کن 0.53 588,300  524,700 
71P154 بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
71P155 بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 666,000  594,000 
71P156 بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 1,165,500  1,039,500 
71P157 بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
71P158 بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 166,500  148,500 
71P159 بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
71P160 بازوبست يک چراغ سقف داخل اتاق 0.3 333,000  297,000 
71P161 بازوبست لامپ چراغ سقف 0.23 255,300  227,700 
71P162 بازوبست بوق خطر کم بودن آب 0.3 333,000  297,000 
71P163 بازوبست سيم کشي شاسي 3 4,329,000  3,861,000 
71P164 بازوبست سيم کشي کابين 11 15,873,000  14,157,000 
71P165 بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.3 1,875,900  1,673,100 
71P166 بازوبست چراغ سقف بيرون 0.6 666,000  594,000 
71P167 شارژ يک باطري 1 1,110,000  990,000 
71P168 شارژ دو باطري 2 2,220,000  1,980,000 
71P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 421,800  376,200 
71P170 کنترل و تعمير سيم کشي کابين 1 1,110,000  990,000 
71P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 1,443,000  1,287,000 
71P172 بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 1,305,360  1,164,240 
71P173 بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 588,300  524,700 
71P174 بازوبست سنسور سيستم کولر 0.23 255,300  227,700 
71P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 1,305,360  1,164,240 
71P176               باز و بست تاخوگراف 0.23 255,300  227,700 
71P177 بازوبست سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.17 188,700  168,300 
71P178 بازوبست تبديل 24 به 12 0.18 199,800  178,200 
71P179 بازوبست دسته سيم سنسورهاي روي موتور 0.75 832,500  742,500 
71P180 بازوبست دسته سيم انژکتورهاي روي موتور 0.53 588,300  524,700 
71P181 بازوبست کنترل (ريموت) تنظيم ارتفاع تعليق عقب 0.15 199,800  178,200 
71P182 بازوبست چراغ مطالعه سقف 0.38 421,800  376,200 
71P190               اجراي دستورالعمل 93B02 0 300,000  300,000 
71P191 بازوبست سنسور دنده خلاص 0.25 360,750  321,750 
71P192               تعويض چهار باطري 0.4 444,000  396,000 
71P193 بازوبست گلگير عقب (يک طرف) 0.2 222,000  198,000 
71P194 بازوبست گلگير عقب (دو طرف) 0.35 388,500  346,500 
71P195 بازوبست چراغ ترکيبي جلو چپ 0.5 555,000  495,000 
71P196 بازوبست چراغ ترکيبي جلو راست 0.5 555,000  495,000 
71P197 بازوبست براکت دينام 0.25 277,500  247,500 
71P198               تعمير سيم کشي چراغ جلو (يک طرف) 0.75 999,000  891,000 
71P199               تعمير سيم کشي چراغ جلو (دو طرف) 1.4 1,864,800  1,663,200 
71P200               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 932,400  831,600 
71P201               بازوبست بوق دنده عقب 0.2 222,000  198,000 
71P202               بازوبست سوئيچ کلاچ 0.2 222,000  198,000 
71P203               تعويض دنده استارت 0.4 444,000  396,000 
71P204               تعويض سوپاپ سلونوئيدي سه راهه ترمز اگزوز 0.6 666,000  594,000 
71P205               دياگ زدن کامل به خودرو شامل کنترل کليه پارمترها ، آناليز آن و پاک کردن کدهاي خطا 0.6 799,200  712,800 
71P206               دستورالعمل بازديد سيم کشي کشنده 98P01 0 600,000  600,000 
71P207               بازديد و کنترل مدار گاز کولر از نظر عملکرد و ميزان شارژ 0.3 399,600  356,400 
71P208               تعمير يخچال 1 1,443,000  1,287,000 
71P209               باز و بست گل گير جلو (يک طرف) 0.2 222,000  198,000 
71P210               باز و بست گل گير جلو (دو طرف) 0.35 388,500  346,500 
71P211               بازو بست گرمکن آينه بغل سمت راننده 0.5 555,000  495,000 
71P212               بازو بست گرمکن آينه بغل سمت شاگرد 0.5 555,000  495,000 
71P213               رفع اتصالي چراغ مه شکن جلو سمت راننده ( شامل بازو بست ) 0.5 555,000  495,000 
71P214               رفع اتصالي چراغ مه شکن جلو سمت شاگرد ( شامل بازو بست ) 0.5 555,000  495,000 
71S100 سرويس اوليه 1 1,110,000  990,000 
71S101 سرويس دوره اي شماره 1 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S102 سرويس دوره اي شماره 2 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S103 سرويس دوره اي شماره 3 3 1,350,000  1,350,000 
71S104 سرويس دوره اي شماره 4 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S105 سرويس دوره اي شماره 5 3.5 1,575,000  1,575,000 
71S106 سرويس دوره اي شماره 6 3 1,350,000  1,350,000 
71S107 سرويس دوره اي شماره 7 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S108 سرويس دوره اي شماره 8 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S109 سرويس دوره اي شماره 9 3 1,350,000  1,350,000 
71S110 سرويس دوره اي شماره 10 3.5 1,575,000  1,575,000 
71S111 سرويس دوره اي شماره 11 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S112 سرويس دوره اي شماره 12 3 1,350,000  1,350,000 
71S113 سرويس دوره اي شماره 13 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S114 سرويس دوره اي شماره 14 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S115 سرويس دوره اي شماره 15 3.75 1,687,500  1,687,500 
71S116 سرويس دوره اي شماره 16 3.34 1,503,000  1,503,000 
71S117 سرويس دوره اي شماره 17 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S118 سرويس دوره اي شماره 18 3.75 1,687,500  1,687,500 
71S119 سرويس دوره اي شماره 19 2.75 1,237,500  1,237,500 
71S120 تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.68 754,800  673,200 
71S121 تعويض روغن گيربکس 0.45 499,500  445,500 
71S122 تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 499,500  445,500 
71S123 تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 588,300  524,700 
71S124 تعويض فيلتر هوا 0.38 421,800  376,200 
71S125 تعويض فيلتر روغن 0.23 255,300  227,700 
71S126 سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08               88,800                79,200 
71S127 بازديد روغن گيربکس 0.08               88,800                79,200 
71S128 بازديد روغن ديفرانسيل 0.08               88,800                79,200 
71S129 گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 666,000  594,000 
71S130 آچارکشي کامل خودرو به همراه تعويض فيلترها و روانکارها مطابق با چک ليست 1 2,160,000  2,160,000 
71W100               تعويض غربيلک فرمان 0.6 666,000  594,000 
71W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 588,300  524,700 
71W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 1,598,400  1,425,600 
71W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
71W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
71W105               تعويض جعبه فرمان 1.27 1,691,640  1,508,760 
71W106               ميزان فرمان 0.53 588,300  524,700 
71W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.53 588,300  524,700 
71W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 588,300  524,700 
71W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 1,165,500  1,039,500 
71W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 421,800  376,200 
71W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 588,300  524,700 
71W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 166,500  148,500 
71W113               تعويض براکت جعبه فرمان 0.2 222,000  198,000 
71W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 399,600  356,400 
71Z100               کد بدون اجرت 0                        1                         1