برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M2640 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
71A100               پياده و سوار کردن محور عقب 3.3 0
71A101 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 0
71A102 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 0
71A103               تعويض لنت هر چرخ 0.75 0
71A104               تعويض لنت يک محور 1.3 0
71A105               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 0
71A106               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و تعويض کاسه نمد 1.13 0
71A107               باز و بستن محور جلو 3 0
71A108               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 0
71A109               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 0
71A110               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 0
71A111 بازوبست پلوس يک سمت 0.53 0
71A112 بازوبست پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 0
71A113               تعويض کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 0
71A114 بازوبست و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 0
71A115 بازوبست بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 0
71A116               تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 0
71A117               تعويض روغن توپي يک محور 0.23 0
71A118 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 0
71A119 بازوبست توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 0
71A120 بازوبست يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 0
71A121 بازوبست دو عدد سگدست 3 0
71A122 بازوبست کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 0
71A123 بازوبست کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 0
71A124               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 0
71A125               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 0
71A126 بازوبست کله گاوي 1.63 0
71A127               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 0
71A128 بازوبست دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 0
71A129               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 0
71A130               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 0
71A131 بازوبست کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 0
71A132 بازوبست کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 0
71A133 بازوبست کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 0
71A134 بازوبست کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 0
71A135 بازوبست يک عدد تاير جلو 0.23 0
71A136 بازوبست هر دو تاير جلو 0.45 0
71A137 بازوبست يک تاير عقب 0.3 0
71A138 بازوبست دو تاير عقب 0.6 0
71A139 بازوبست کل تايرهاي محور عقب 1.2 0
71A140 بازوبست هواکش ديفرانسيل 0.23 0
71A141               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 0
71A142 بازوبست محور سگدست سمت راننده 1.5 0
71A143 بازوبست بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 0
71A144 بازوبست بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 0
71A145               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 0
71A146 بازوبست يک عدد کمک فنر عقب 0.53 0
71A147 بازوبست دو عدد کمک فنر عقب 1.05 0
71A148 بازوبست رام عرضي جلوي شاسي 2.4 0
71A149 بازوبست محور هزار خار فرمان 0.75 0
71A150 بازوبست بالن باد سيستم تعليق عقب (يک عدد) 0.6 0
71A151 بازوبست بالن باد سيستم تعليق عقب (دو عدد) 1.13 0
71A152 بازوبست بالن باد سيستم تعليق عقب (چهار عدد) 1.95 0
71A153 بازوبست سوپاپ (رله ولو) ترمز پارک 0.53 0
71A154 بازوبست سوپاپ (رله ولو) ترمز سرويس 0.6 0
71A155 بازوبست سوپاپ کف گرد تريلي 0.53 0
71A156 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي PTO 0.45 0
71A157 بازوبست سوپاپ سلونوئيدي قفل کن ديفرانسيل 0.6 0
71A158 بازوبست ترمينال تقسيم باد (چند منظوره) عقب شاسي 0.75 0
71A159 بازوبست سوپاپ تقسيم ترمز جلو 0.45 0
71A160 بازوبست سوپاپ تنظيم ارتفاع (ECAS) 0.9 0
71A161               پايه نگهدارنده ميل موج گير(گوشواره اي) چپ 0.6 0
71A162               پايه نگهدارنده ميل موج گير(گوشواره اي) راست 0.6 0
71A163 بازوبست مندل زير چپ 0.53 0
71A164 بازوبست مندل زير راست 0.53 0
71B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 0
71B101               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي 0.53 0
71B102               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
71B103               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
71B104               باز و بستن فيلتر خشک کن 0.15 0
71B105               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 0
71B106               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 0
71B107               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 0
71B108               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 0
71B109               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 0
71B110               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 0
71B111               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 0
71B112               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 0
71B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 0
71B114               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 0
71B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 0
71B116               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 0
71B117 بازوبست سنسور ABS 0.38 0
71B118 بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 0
71B119               تعويض سوپاپ ABS شاسي 0 0
71B120               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 0
71B121               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 0
71B122               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 0
71B123               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 0
71B124               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 0
71B125               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 0
71B126 بازوبست لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 0
71B127 بازوبست سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 0
71B128 بازوبست سوپاپ قفل کن 0.23 0
71B129 بازوبست يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 0
71B130 بازوبست يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 0
71B131 بازوبست دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 0
71B132 بازوبست يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 0
71B133 بازوبست بوشهاي ميل ترمز 0.15 0
71B134               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 0
71B135               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 0
71B136               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 0
71B137               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 0
71B138               تنظيم ساعتي باد 0.15 0
71B139               تراش لنتهاي يک محور 0.98 0
71B140               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 0
71B141               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 0
71B142               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 0
71B143               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 0
71B144               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 0
71B145 بازوبست يکعدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 0
71B146 بازوبست دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 0
71B147 بازوبست يک مدولاتور ترمز 0.38 0
71B148 بازوبست دو مدولاتور ترمز 0.75 0
71B149 بازوبست سه مدولاتور ترمز 1.13 0
71B150 بازوبست چهار مدولاتور ترمز 1.3 0
71B151 بازوبست سوپاپ تقسيم ترمز جلو 0.53 0
71B152 بازوبست سوپاپ ASR 0.6 0
71B153               تعمير کامل بوستر دوبل 0.9 0
71B154 بازوبست سوپاپ ABS شاسي 0.53 0
71B155 بازوبست سنسور لامپ ترمز 0.15 0
71B156 بازوبست پايه نگهدارنده بوسترهاي عقب (وقتي بوسترها باز است) 0.38 0
71C100               پياده و سوار کردن کابين جهت تعويض 8.25 0
71C101               باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 0
71C102               باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 0
71C103               بازو بستن داشبورد کامل 5.5 0
71C104               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.98 0
71C105               تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 6.6 0
71C106               لخت کردن کابين 3.3 0
71C107 بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 0
71C108 بازوبست شيشه درب (يک طرف) 1.3 0
71C109 بازوبست شيشه درب (دو طرف) 2.4 0
71C110 بازوبست شيشه عقب (يک عدد) 0.75 0
71C111 بازوبست شيشه عقب (دوعدد) 1.3 0
71C112 بازوبست سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 0
71C113 بازوبست آئينه بغل با پايه 0.53 0
71C114 بازوبست پايه آئينه 0.45 0
71C115 بازوبست شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 0
71C116 بازوبست شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 0
71C117 بازوبست رکاب و پله ها 0.98 0
71C118 بازوبست گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 0
71C119 بازوبست گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 0
71C120 بازوبست گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 0
71C121 بازوبست گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 0
71C122 بازوبست صندلي راننده 0.75 0
71C123 بازوبست صندلي شاگرد 0.98 0
71C124 بازوبست روکش سقف 2.4 0
71C125 بازوبست روکش پشت کابين 1.3 0
71C126 بازوبست روکش ستونهاي کابين 1.3 0
71C127 بازوبست لاستيک کف کابين 1.3 0
71C128 بازوبست سپر کامل 1.95 0
71C129 بازوبست رکاب زير سپر 0.38 0
71C130 بازوبست کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 0
71C131 بازوبست کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 0
71C132 بازوبست جک زير کابين 0.98 0
71C133 بازوبست چدني جک کابين 0.53 0
71C134 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 0
71C135 بازوبست قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 0
71C136 بازوبست قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 0
71C137 بازوبست قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 0
71C138 بازوبست پايه هاي جلوي کابين 1.63 0
71C139 بازوبست آيينه جدول (پارک) 0.38 0
71C140 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 0
71C141 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.75 0
71C142 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 0
71C143 بازوبست لولا يک درب و تنظيم آن (همراه تعويض در) 1.3 0
71C144               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
71C145               رگلاژ در(دو طرف) 0.3 0
71C146 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.6 0
71C147 بازوبست محفظه فيلترهوا 0.9 0
71C148 بازوبست لاستيک خرطومي هواکش 0.23 0
71C149 بازوبست پايه فرمان داخل کابين 0.38 0
71C150 بازوبست پمپ جک بالابر کابين 0.9 0
71C151 بازوبست سيم قفل جک کابين 0.53 0
71C152 بازوبست شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 0
71C153               صداگير موتور روي شاسي راست 0.3 0
71C154               صداگير موتور روي شاسي چپ 0.3 0
71C155 بازوبست تعليق جلو کابين 3.3 0
71C156               تعمير پمپ جک کابين 0.75 0
71C157 بازوبست نشانگر کيلومتر 0.53 0
71C158 بازوبست جک جلو پنجره 0.23 0
71C159 بازوبست لپي کابين (زير) 0.45 0
71C160 بازوبست لپي کابين (رو) 0.3 0
71C161 بازوبست شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 0
71C162 بازوبست بوق بادي 0.53 0
71C163               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
71C164               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
71C165               باز و بست جلو پنجره 0.6 0
71C166               باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 0
71C167 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 0
71C168 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
71C169               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
71C170               باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 0
71C171 بازوبست مجموعه دسته راهنما 0.98 0
71C172 بازوبست بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 0
71C173 بازوبست بوشهاي هزار خار کابين 1.13 0
71C174 بازوبست مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 0
71C175 بازوبست کليد آئينه برقي 0.3 0
71C176 بازوبست آئينه بقل بدون پايه 0.45 0
71C177 بازوبست مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 0
71C178               تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 0
71C179 بازوبست سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 0
71C180 بازوبست پدال گاز 0.38 0
71C181 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
71C182 بازوبست سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 0
71C183 بازوبست کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 0
71C184 بازوبست درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 0
71C185 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.38 0
71C186 بازوبست چراغ پشت کابين 0.23 0
71C187 بازوبست بادگير عقب کابين چپ 0.53 0
71C188 بازوبست بادگير عقب کابين راست 0.53 0
71C189 بازوبست بادگير بالاي کابين 0.75 0
71C190 بازوبست ابرويي کابين 0.6 0
71C191 بازوبست بخاري درجا 0.6 0
71C192               نصب آرم 0.23 0
71D100 بازوبست گاردان 1 0
71D101 بازوبست يک عدد منجيد گاردان 0.53 0
71D102 بازوبست يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 0
7.10E+101 پياده و سوار کردن موتور 10 0
7.10E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 10 0
7.10E+103 جمع کردن موتور روي استند 29 0
7.10E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 8 0
7.10E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 23 0
7.10E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 0
7.10E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 0
7.10E+108 باز و بستن سيني جلو تعويض کاسه نمد 3 0
7.10E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.45 0
7.10E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 0
7.10E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 0
7.10E+112 تعويض دنده فلايويل 0.75 0
7.10E+113 بازوبست پمپ باد (شامل بازوبست کليه متعلقات) 3.1 0
7.10E+114 تعمير کامل پمپ باد 4.5 0
7.10E+115 باز و بستن و تعويض سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.38 0
7.10E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.68 0
7.10E+117 باز و بستن شاتونها و پيستونهاي پمپ باد و تعويض رينگ 0.75 0
7.10E+118 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 0
7.10E+119 تعويض چرخدنده پمپ باد 0.38 0
7.10E+120 باز و بستن منيفولد هوا 1.13 0
7.10E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 0
7.10E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 0
7.10E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و تعويض واشر 1.3 0
7.10E+124 بازوبست روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 0
7.10E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 7.7 0
7.10E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.5 0
7.10E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 0
7.10E+128 باز و بستن پروانه 0.75 0
7.10E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.3 0
7.10E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.3 0
7.10E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 0
7.10E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 0
7.10E+133 بازوبست يک در سوپاپ و تعويض واشر 0.15 0
7.10E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و تعويض واشرها 0.9 0
7.10E+135 بازوبست پولي سر ميل لنگ 0.38 0
7.10E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و تعويض رينگ آن 0.53 0
7.10E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و تعويض رينگها آن 1.05 0
7.10E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و تعويض رينگهاي آن 2.52 0
7.10E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 0
7.10E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 0
7.10E+141 تعويض بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 0
7.10E+142 تعويض يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.6 0
7.10E+143 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
7.10E+144 بازوبست خفه کن اگزوز و کاور 0.6 0
7.10E+145 بازوبست فشنگي روغن 0.53 0
7.10E+146 بازوبست واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 0
7.10E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 0
7.10E+148 بازوبست ترموستات 0.6 0
7.10E+149 بازوبست جک بادي خفه کن 0.23 0
7.10E+150 بازوبست ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 0
7.10E+151 بازوبست کانال خروجي توربوشارژ 0.38 0
7.10E+152 بازوبست لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 0
7.10E+153 بازوبست لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 0
7.10E+154 بازوبست لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 0
7.10E+155 بازوبست شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 0
7.10E+156 تعويض شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 0 0
7.10E+157 تحت فشار گذاشتن يک سرسيلندر 0 0
7.10E+158 تحت فشار گذاشتن تمام سرسيلندرها 0 0
7.10E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 0
7.10E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 0
7.10E+161 آب بندي سوپاپ هاي يک سرسيلندر 0 0
7.10E+162 آب بندي سوپاپ هاي تمام سرسيلندرها 0 0
7.10E+163 بازوبست شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 0
7.10E+164 بازوبست شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 0
7.10E+165 بازوبست لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 0
7.10E+166 بازوبست کمپرسور کولر(به همراه بازوبست پروانه) 1.3 0
7.10E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 0
7.10E+168 بازوبست پولي تسمه سفت کن 0.53 0
7.10E+169 بازوبست پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 0
7.10E+170 بازوبست تسمه دينام 0.38 0
7.10E+171 بازوبست تسمه پروانه 0.38 0
7.10E+172 بازوبست پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 0.75 0
7.10E+173 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 0
7.10E+174 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 0
7.10E+175 بازوبست يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 0
7.10E+176 از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 0 0
7.10E+177 بازوبست محفظه ترموستات (پوسته زيرين ترموستات) 0.6 0
7.10E+178 بازوبست سنسور فشار و دماي هواي ورودي 0.23 0
7.10E+179 بازوبست سنسور آب روي محفظه ترموستات 0.3 0
7.10E+180 بازوبست سنسور ميل بادامک روي پمپ انژکتور 0.15 0
7.10E+181 بازوبست سنسور کامن ريل 0.15 0
7.10E+182 بازوبست سنسور ميل لنگ روي محفظه فلايويل 0.3 0
7.10E+183 بازوبست پيش گرم کن موتور 0.53 0
7.10E+184 بازوبست ECU 0.75 0
71F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 0
71F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 0
71F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
71F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
71F104 بازوبست مندل 1.5 0
71F105 بازوبست لوازم مندل 1.3 0
71F106 بازوبست ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 0
71F107 بازوبست ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 0
71F108 بازوبست بوش يکدست فنر جلو 0.53 0
71F109 بازوبست بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 0
71F110 بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 0
71F111 بازوبست بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 0
71F112 بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.6 0
71F113 بازوبست واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 0
71F114 بازوبست خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 0
71F115 بازوبست منبع اگزوز 1.13 0
71F116 بازوبست يک لوله اگزوز 0.38 0
71F117 بازوبست پايه اگزوز روي شاسي 0.3 0
71F118 بازوبست باک گازوئيل 1.05 0
71F119 بازوبست درجه باک 0.23 0
71F120 بازوبست شلنگ سوخت از فيلتر آبگير به ECU 0.38 0
71F121 بازوبست شلنگ سوخت از ECU به پمپچه 0.23 0
71F122 بازوبست شلنگ سوخت از پمپچه به فيلتر گازوئيل 0.23 0
71F123 بازوبست شلنگ سوخت از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.23 0
71F124 بازوبست شلنگهاي برگشت سوخت 0.38 0
71F125 بازوبست شلنگ سوخت از باک به فيلتر آبگير 0.23 0
71F126 بازوبست پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 0
71F127 بازوبست مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 0
71F128 بازوبست فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 0
71F129               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 0
71F130 بازوبست يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 0
71F131 بازوبست دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 0
71F132 بازوبست جنت اينترکولر کوچک توربوشارژر 0.23 0
71F133 بازوبست يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 0
71F134 بازوبست دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 0
71F135 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات و پروانه موتور) 3 0
71F136               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 0
71F137               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 0
71F138 بازوبست شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 0
71F139 بازوبست شيلنگ پائين رادياتور 0.53 0
71F140 بازوبست بادگير رادياتور 0.53 0
71F141 بازوبست منبع انبساط پشت کابين 0.45 0
71F142 بازوبست حفاظ جانبي (گارد بغل) 0.53 0
71F143 بازوبست سيني پشت کابين روي شاسي (جاي پا) هر کدام 0.38 0
71F144 بازوبست سيني پشت کابين (پايه نگهدارنده شلنگها و سيمهاي تريلي) 0.98 0
71F145 بازوبست لوله زيري رادياتور 0.53 0
71F146 بازوبست شلنگ برق تريلي 0.23 0
71F147 بازوبست شلنگ برق ABS تريلي 0.23 0
71F148 بازوبست يک عدد شلنگ باد تريلي 0.23 0
71F149 بازوبست ريش 1.13 0
71F150               تنظيم ريش 0.23 0
71F151 بازوبست صفحه زير ريش (وقتي ريش باز است) 0.53 0
71F152 بازوبست نعلي و قلاب ريش 0.75 0
71G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 0
71G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 0
71G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 0
71G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 0
71G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 0
71G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 0
71G106 بازوبست پمپ کلاچ بالا 0.8 0
71G107 بازوبست پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 0
71G108 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 0
71G109 بازوبست بلبرينگ کلاچ 0.23 0
71G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 0
71G111 بازوبست لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 0
71G112 بازوبست لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 0
71G113 بازوبست لوله کلاچ داخل کابين 0.45 0
71G114 بازوبست منبع روغن کلاچ 0.23 0
71G115 بازوبست P.T.O 0.75 0
71G116 بازوبست کاور عقبي P.T.O 0.53 0
71G117 بازوبست کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 0
71G118 بازوبست بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 0
71G119 بازوبست سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 0
71G120 بازوبست شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 0
71G121 بازوبست فشنگي کيلومتر 0.15 0
71G122 بازوبست لوازم اهرم دسته دنده داخل اتاق 0.53 0
71G123               تعمير اساسي گيربکس 12 0
71G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 0
71G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 0
71G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 0
71G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
71G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 0
71G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 0
71G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 0
71G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 0
71G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 0
71G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 0
71G134 بازوبست رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 0
71G135 بازوبست سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 0.38 0
71G136 بازوبست تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي تعويض دنده) 0.38 0
71G137 بازوبست مجموعه سيلندر تعويض دنده 0.53 0
71G138 بازوبست براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 0
71G139 بازوبست سيم دسته دنده (يک عدد) 0.38 0
71G140 بازوبست سيم دسته دنده (دو عدد) 0.68 0
71I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 0
71I101               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 0
71I102 بازوبست يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 0
71I103               هواگيري سيستم سوخت 0.38 0
71I104 بازوبست شير کنترل فشار سوخت 0.38 0
71I105 بازوبست دو لوله فشار قوي از پمپ انژکتور به کامن ريل 0.23 0
71I106 بازوبست پمپچه روي پمپ انژکتور 0.6 0
71I107 بازوبست ريل مشترک(کامن ريل)شامل بازوبست کليه لوله هاي متصل به آن 0.53 0
71I108               کنترل و تست نشتي کل مسير سوخت(از باک تا پمپ انژکتور) و هواگيري 0.75 0
71I109 بازوبست سوپاپ فشارشکن کامن ريل 0.15 0
71I110               تنظيم و تست پمپ انژکتور 0 0
71P100               باز و بستن استارت 0.75 0
71P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 0
71P102               باز و بستن دينام 0.53 0
71P103               تست استارت 0.3 0
71P104               تعمير استارت کامل 1.5 0
71P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 0
71P106               تعمير دينام 1.7 0
71P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 0
71P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 0
71P109               تعويض يک باطري 0.15 0
71P110               تعويض دو باطري 0.23 0
71P111 بازوبست يک گيره باطري 0.23 0
71P112               تعويض اتوماتيک راهنما 0.23 0
71P113 بازوبست هر رله 0.08 0
71P114 بازوبست بوق شهري 0.23 0
71P115 بازوبست سوئيچ اصلي 0.98 0
71P116 بازوبست بوبين سوئيج 0.38 0
71P117 بازوبست دسته راهنما 0.6 0
71P118 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 0
71P119 بازوبست نشانگر درجه باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 0
71P120 بازوبست نشانگر درجه گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 0
71P121 بازوبست سيم کيلومتر برقي 0.53 0
71P122 بازوبست پريز برق (چراغ سيار) 0.23 0
71P123 بازوبست کليد قطع کن برق اصلي 0.3 0
71P124 بازوبست يکعدد دکمه داشبورد 0.15 0
71P125 بازوبست فشنگي روغن 0.3 0
71P126 بازوبست فشنگي درجه آب 0.3 0
71P127 بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 0
71P128 بازوبست فشنگي نيم دنده 0.23 0
71P129 بازوبست سوپاپ نيم دنده 0.45 0
71P130 بازوبست صفحه آمپرها (صفحه آمپر جديد) 0.68 0
71P131 بازوبست کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 0
71P132 بازوبست دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 0
71P133 بازوبست درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
71P134 بازوبست درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
71P135 بازوبست پولي دينام 0.45 0
71P136               تعويض آفتامات دينام 0.38 0
71P137               تعويض اتوماتيک استارت 0.45 0
71P138               تعويض بوبين اتوماتيک استارت 0.38 0
71P139 بازوبست منبع شيشه شور 0.53 0
71P140 بازوبست چراغهاي جلو 1.2 0
71P141               تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 0
71P142               تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 0
71P143 بازوبست شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 0
71P144 بازوبست زه چراغ (يک طرف) 0.3 0
71P145 بازوبست چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 0
71P146 بازوبست چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 0
71P147 بازوبست شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 0
71P148               تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 0
71P149 بازوبست يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 0
71P150               تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 0
71P151 بازوبست پمپ شيشه شور 0.38 0
71P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 0
71P153 بازوبست موتور برف پاک کن 0.53 0
71P154 بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 0
71P155 بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 0
71P156 بازوبست هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 0
71P157 بازوبست کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 0
71P158 بازوبست يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 0
71P159 بازوبست يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 0
71P160 بازوبست يک چراغ سقف داخل اتاق 0.3 0
71P161 بازوبست لامپ چراغ سقف 0.23 0
71P162 بازوبست بوق خطر کم بودن آب 0.3 0
71P163 بازوبست سيم کشي شاسي 3 0
71P164 بازوبست سيم کشي کابين 11 0
71P165 بازوبست جعبه فيوز داخل داشبورد 1.3 0
71P166 بازوبست چراغ سقف بيرون 0.6 0
71P167               شارژ يک باطري 0 0
71P168               شارژ دو باطري 0 0
71P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 0
71P170               کنترل و تعمير سيم کشي کابين 0 0
71P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 0
71P172 بازوبست الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 0
71P173 بازوبست فن کندانسور کولر 0.53 0
71P174 بازوبست سنسور سيستم کولر 0.23 0
71P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 0
71P176               باز و بست تاخوگراف 0.23 0
71P177 بازوبست سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.17 0
71P178 بازوبست تبديل 24 به 12 0.18 0
71P179 بازوبست دسته سيم سنسورهاي روي موتور 0.75 0
71P180 بازوبست دسته سيم انژکتورهاي روي موتور 0.53 0
71P181 بازوبست کنترل (ريموت) تنظيم ارتفاع تعليق عقب 0.15 0
71P182 بازوبست چراغ مطالعه سقف 0.38 0
71S100 سرويس اوليه 0 900000
71S101 سرويس دوره اي شماره 1 0 200000
71S102 سرويس دوره اي شماره 2 0 200000
71S103 سرويس دوره اي شماره 3 0 200000
71S104 سرويس دوره اي شماره 4 0 200000
71S105 سرويس دوره اي شماره 5 0 200000
71S106 سرويس دوره اي شماره 6 0 200000
71S107 سرويس دوره اي شماره 7 0 200000
71S108 سرويس دوره اي شماره 8 0 200000
71S109 سرويس دوره اي شماره 9 0 200000
71S110 سرويس دوره اي شماره 10 0 200000
71S111 سرويس دوره اي شماره 11 0 200000
71S112 سرويس دوره اي شماره 12 0 200000
71S113 سرويس دوره اي شماره 13 0 200000
71S114 سرويس دوره اي شماره 14 0 200000
71S115 سرويس دوره اي شماره 15 0 200000
71S116 سرويس دوره اي شماره 16 0 200000
71S117 سرويس دوره اي شماره 17 0 200000
71S118 سرويس دوره اي شماره 18 0 200000
71S119 سرويس دوره اي شماره 19 0 200000
71S120               تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.68 0
71S121               تعويض روغن گيربکس 0.45 0
71S122               تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 0
71S123               تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 0
71S124               تعويض فيلتر هوا 0.38 0
71S125               تعويض فيلتر روغن 0.23 0
71S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08 0
71S127               بازديد روغن گيربکس 0.08 0
71S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08 0
71S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 0
71S130 آچارکشي کامل خودرو 0 900000
71W100               تعويض غربيلک فرمان 0.6 0
71W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
71W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 0
71W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
71W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
71W105               تعويض جعبه فرمان 1.27 0
71W106               ميزان فرمان 0.53 0
71W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.53 0
71W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 0
71W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 0
71W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 0
71W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 0
71W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
71X100               صافکاري 0 0
71X101               نقاشي 0 0
71P190               اجراي دستورالعمل 93B02 0 300000
71P191 بازوبست سنسور دنده خلاص 0.25 0
71F153               تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 0
7.10E+185 فيلرگيري موتور 0 520000
71P192               تعويض چهار باطري 0.4 0
71C193 بازوبست کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 0
71C194 بازوبست کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 0
71W113               تعويض براکت جعبه فرمان 0.2 0
7.10E+186 اجراي دستورالعمل 93E11 0 100000
71F154 بازوبست يک عدد دسته موتور 1.3 0
71F155 بازوبست دو عدد دسته موتور 2.5 0
71G141               تعويض ضربه گيرهاي مخروطي و حلقوي گيربکس 1.5 0
71P193 بازوبست گلگير عقب (يک طرف) 0.2 0
71P194 بازوبست گلگير عقب (دو طرف) 0.35 0
71A165               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 0
71A166               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 0
71P195 بازوبست چراغ ترکيبي جلو چپ 0.5 0
71P196 بازوبست چراغ ترکيبي جلو راست 0.5 0
71F156 بازوبست شلنگ برگشت روغن هيدروليک فرمان 0.3 0
71P197               بازوبست براکت دينام 0.25 0
71B157 بازوبست واحد کنترل الکترونيکي ECAS 0.53 0
71P198               تعمير سيم کشي چراغ جلو (يک طرف) 0.75 0
71P199               تعمير سيم کشي چراغ جلو (دو طرف) 1.4 0
71C195 بازوبست کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (يک طرف) 2 0
71C196 بازوبست کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين (دو طرف) 4 0
71P200               بازوبست مجموعه نشانگرها 0.7 0
71P201               بازوبست بوق دنده عقب 0.2 0
71P202               بازوبست سوئيچ کلاچ 0.2 0
71W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
71A167               تعمير کامل و تنظيم کله گاوي 8.5 0
71F157 بازوبست بست باک 0.3 0
71A168               بازوبست محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 1.5 0
71A169 تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (يک طرف) 2 0
71A170 بازوبست محفظه کاهنده نهايي به همراه کاهنده (دو طرف) 3 0
71A171               تعمير و تنظيم محفظه کاهنده نهايي (دو طرف) 4 0
71B158 بازوبست بوش پايه اتاق پشت کابين (يک طرف) 0.35 0
71B159 بازوبست بوش پايه اتاق پشت کابين (دو طرف) 0.7 0
71A172 پياده و سوار کردن توپي چرخ دو طرف و تعويض کاسه نمد 2.2 0
71A173               تعويض بوش تعليق جلوي کابين کشنده (يک طرف) 0.75 0
71A174               تعويض بوش تعليق جلوي کابين کشنده (دو طرف) 1.2 0
71G142               بازوبست فلنج خروجي گيربکس(به همراه آزاد کردن گاردان) 1.4 0
71A175               بازوبست توپي چرخ عقب و تعويض کاسه نمد(يک طرف) 1.1 0
71P203               تعويض دنده استارت 0.4 0
71P204               تعويض سوپاپ سلونوئيدي سه راهه ترمز اگزوز 0.6 0
71C197               بازوبست مجموعه کليد پمپ جک بالابر کابين 0.8 0
71C198 بازوبست سوئيچ کلاچ(سنسور پدال کلاچ) 0.15 0
71A177               بازوبست براکت نگهدارنده ميل تعادل بالا 0.1 0
71A178               بازوبست براکت نگهدارنده ميل تعادل پائين 0.1 0
7.10E+187 بازوبست لوله استيل بزرگ اينترکولر 0.6 0
71G143               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 0
71G144               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 0
7.10E+188 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 0
7.10E+189 باز و بست لوله حصيري پمپ باد 0.5 0
7.10E+190 بازوبست اويل پمپ درجا(شامل بازوبست کارتر و کليه متعلقات) 5 0
71C199               بازوبست لوله رابط جلوي کابين به کندانسور 0.6 0
71A179               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 0
7.10E+191 تعويض کاسه نمد ته ميل لنگ به همراه باز و بست کليه متعلقات 7.3 0
71C200               تعويض سايه بان کشويي شيشه جلو يک عدد 0.5 0
71Z100               کد بدون اجرت 0 1