برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M3840 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
81A100               پياده و سوار کردن محور سوم 3.3 0
81A101               پياده و سوار کردن محور آخر 3.3 0
81A102 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 0
81A103 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 0
81A104               تعويض لنت هر چرخ 0.75 0
81A105               تعويض لنت يک محور 1.3 0
81A106               تعويض لنت دو محور عقب 2.4 0
81A107               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 0
81A108               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و تعويض کاسه نمد 1.13 0
81A109               پياده و سوار کردن کله گاوي محور وسط 3 0
81A110               باز و بستن محور جلو (محور اول) 3 0
81A111               باز و بستن محور جلو (محور دوم) 3 0
81A112               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 0
81A113               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 0
81A114               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 0
81A115               تعويض پلوس يک سمت 0.53 0
81A116               تعويض پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 0
81A117               تعويض کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 0
81A118               تعويض کاسه نمدهاي محور وسط 0.98 0
81A119               تعويض و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 0
81A120               تعويض و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور دوم 3.85 0
81A121               تعويض بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 0
81A122               تعويض روغن ديفرانسيل محور وسط 0.38 0
81A123               تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 0
81A124               تعويض روغن توپي يک محور 0.23 0
81A125               تعويض توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 0
81A126               تعويض توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 0
81A127               تعويض يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 0
81A128               تعويض دو عدد سگدست 3 0
81A129               تعويض کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 0
81A130               تعويض کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 0
81A131               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 0
81A132               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 0
81A133               تعويض کله گاوي 1.63 0
81A134               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 0
81A135               تعويض دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 0
81A136               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 0
81A137               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 0
81A138               تعويض کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 0
81A139               تعويض کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 0
81A140               تعويض کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 0
81A141               تعويض کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 0
81A142               تعويض يک عدد تاير جلو 0.23 0
81A143               تعويض هر دو تاير جلو 0.45 0
81A144               تعويض يک تاير عقب 0.3 0
81A145               تعويض دو تاير عقب 0.6 0
81A146               تعويض کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 0
81A147               تعويض هواکش ديفرانسيل 0.23 0
81A148               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 0
81A149               تعويض محور سگدست سمت راننده 1.5 0
81A150               تعويض بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 0
81A151               تعويض بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 0
81A152               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 0
81A153               تعويض يک عدد کمک فنر عقب 0.53 0
81A154               تعويض دو عدد کمک فنر عقب 1.05 0
81A155               تعويض رام عرضي جلوي شاسي 2.4 0
81A156               تعويض محور هزار خار فرمان 0.75 0
81B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 0
81B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 0
81B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 0
81B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
81B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 0
81B105               باز و بستن فيلتر خشک کن 0.15 0
81B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 0
81B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 0
81B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 0
81B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 0
81B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 0
81B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 0
81B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 0
81B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 0
81B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 0
81B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 0
81B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 0
81B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 0
81B118               تعويض سنسور ABS 0.38 0
81B119               تعويض واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 0
81B120               تعويض سوپاپ ABS شاسي 0 0
81B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 0
81B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 0
81B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 0
81B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 0
81B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 0
81B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 0
81B127               تعويض لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 0
81B128               تعويض سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 0
81B129               تعويض سوپاپ قفل کن 0.23 0
81B130               تعويض يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 0
81B131               تعويض يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 0
81B132               تعويض دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 0
81B133               تعويض يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 0
81B134               تعويض بوشهاي ميل ترمز 0.15 0
81B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 0
81B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 0
81B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 0
81B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 0
81B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 0
81B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 0
81B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 0
81B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 0
81B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 0
81B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 0
81B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 0
81B146               تعويض يک عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 0
81B147               تعويض دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 0
81B148               تعويض يک مدولاتور ترمز 0.38 0
81B149               تعويض دو مدولاتور ترمز 0.75 0
81B150               تعويض سه مدولاتور ترمز 1.13 0
81B151               تعويض چهار مدولاتور ترمز 1.3 0
81B152               تنظيم ترمز عقب (دو محور) 1.05 0
81C100               پياده و سوار کردن کابين جهت تعويض 7.7 0
81C101               باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 0
81C102               باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 0
81C103               بازو بستن داشبورد کامل 4.95 0
81C104               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 0
81C105               تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 0
81C106               لخت کردن کابين 3 0
81C107               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 0
81C108               تعويض شيشه درب (يک طرف) 1.3 0
81C109               تعويض شيشه درب (دو طرف) 2.4 0
81C110               تعويض شيشه عقب (يک عدد) 0.75 0
81C111               تعويض شيشه عقب (دوعدد) 1.3 0
81C112               تعويض سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 0
81C113               تعويض آئينه بغل با پايه 0.53 0
81C114               تعويض پايه آئينه 0.45 0
81C115               تعويض شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 0
81C116               تعويض شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 0
81C117               تعويض رکاب و پله ها 0.98 0
81C118               تعويض گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 0
81C119               تعويض گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 0
81C120               تعويض گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 0
81C121               تعويض گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 0
81C122               تعويض صندلي راننده 0.75 0
81C123               تعويض صندلي شاگرد 0.98 0
81C124               تعويض روکش سقف 2.4 0
81C125               تعويض روکش پشت کابين 1.3 0
81C126               تعويض روکش ستونهاي کابين 1.3 0
81C127               تعويض لاستيک کف کابين 1.3 0
81C128               تعويض سپر کامل 1.95 0
81C129               تعويض رکاب زير سپر 0.38 0
81C130               تعويض کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 0
81C131               تعويض کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 0
81C132               تعويض جک زير کابين 0.98 0
81C133               تعويض چدني جک کابين 0.53 0
81C134               تعويض قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 0
81C135               تعويض قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 0
81C136               تعويض قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 0
81C137               تعويض قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 0
81C138               تعويض پايه هاي جلوي کابين 1.63 0
81C139               تعويض آيينه جدول (پارک) 0.38 0
81C140               تعويض در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 0
81C141               تعويض قفل در (هرکدام ) 0.75 0
81C142               تعويض دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 0
81C143               تعويض لولا يک درب و تنظيم آن (همراه تعويض در) 1.3 0
81C144               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
81C145               رگلاژ در(دو طرف) 0.3 0
81C146               تعويض علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
81C147               تعويض محفظه فيلترهوا 0.9 0
81C148               تعويض لاستيک خرطومي هواکش 0.23 0
81C149               تعويض پايه فرمان داخل کابين 0.38 0
81C150               تعويض پمپ جک کابين 0.75 0
81C151               تعويض سيم قفل جک کابين 0.53 0
81C152               تعويض شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 0
81C153               تعويض گاز دستي 0.53 0
81C154               تعويض آقتاب گير(يک عدد) 0.38 0
81C155               تعويض تعليق جلو کابين 3.3 0
81C156               تعمير پمپ جک کابين 0.75 0
81C157               تعويض نشانگر کيلومتر 0.53 0
81C158               تعويض جک جلو پنجره 0.23 0
81C159               تعويض لپي کابين (زير) 0.45 0
81C160               تعويض لپي کابين (رو) 0.3 0
81C161               تعويض شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 0
81C162               تعويض بوق بادي 0.53 0
81C163               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
81C164               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 0
81C165               باز و بست جلو پنجره 0.6 0
81C166               باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 0
81C167               تعويض کمربند ايمني راننده 0.38 0
81C168               تعويض کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
81C169               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
81C170               باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 0
81C171               تعويض مجموعه دسته راهنما 0.98 0
81C172               تعويض بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 0
81C173               تعويض بوشهاي هزار خار کابين 1.13 0
81C174               تعويض مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 0
81C175               تعويض کليد آئينه برقي 0.3 0
81C176               تعويض آئينه بقل بدون پايه 0.45 0
81C177               تعويض مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 0
81C178               تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 0
81C179               تعويض سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 0
81C180               تعويض پدال گاز 0.98 0
81C181               تعويض يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
81C182               تعويض سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 0
81C183               تعويض کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 0
81C184               تعويض درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 0
81C185               تعويض بخاري درجا 0.6 0
81C186               نصب آرم 0.23 0
81D100               باز و بستن گاردان بين محور وسط و منجيد گاردان 0.8 0
81D101               باز و بستن گاردان بين دو منجيد گاردان 0.8 0
81D102               باز و بستن گاردان بين گيربکس و منجيد گاردان 0.53 0
81D103               تعويض يک عدد منجيد گاردان 0.53 0
81D104               تعويض يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 0
8.10E+101 پياده و سوار کردن موتور 10 0
8.10E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 10 0
8.10E+103 جمع کردن موتور روي استند 29 0
8.10E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 8 0
8.10E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 23 0
8.10E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 0
8.10E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 0
8.10E+108 باز و بستن سيني جلو تعويض کاسه نمد 3 0
8.10E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.45 0
8.10E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 0
8.10E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 0
8.10E+112 تعويض دنده فلايويل 0.75 0
8.10E+113 بازوبست پمپ باد (شامل بازوبست کليه متعلقات) 3.1 0
8.10E+114 تعمير کامل پمپ باد 4.5 0
8.10E+115 باز و بستن و تعويض سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.38 0
8.10E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.68 0
8.10E+117 باز و بستن شاتونها و پيستونهاي پمپ باد و تعويض رينگ 0.75 0
8.10E+118 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 0
8.10E+119 تعويض چرخدنده پمپ باد 0.38 0
8.10E+120 باز و بستن منيفولد هوا 1.13 0
8.10E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 0
8.10E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 0
8.10E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و تعويض واشر 1.3 0
8.10E+124 تعويض روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 0
8.10E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 7.7 0
8.10E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.5 0
8.10E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 0
8.10E+128 باز و بستن پروانه 0.75 0
8.10E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.3 0
8.10E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.3 0
8.10E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 0
8.10E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 0
8.10E+133 بازوبست يک در سوپاپ و تعويض واشر 0.15 0
8.10E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و تعويض واشرها 0.9 0
8.10E+135 تعويض پولي سر ميل لنگ 0.38 0
8.10E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و تعويض رينگ آن 0.53 0
8.10E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و تعويض رينگها آن 1.05 0
8.10E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و تعويض رينگهاي آن 2.52 0
8.10E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 0
8.10E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 0
8.10E+141 تعويض بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 0
8.10E+142 تعويض يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.6 0
8.10E+143 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
8.10E+144 تعويض خفه کن اگزوز و کاور 0.6 0
8.10E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 0
8.10E+146 تعويض واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 0
8.10E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 0
8.10E+148 تعويض ترموستات 0.6 0
8.10E+149 تعويض جک بادي خفه کن 0.23 0
8.10E+150 تعويض ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 0
8.10E+151 تعويض کانال خروجي توربوشارژ 0.38 0
8.10E+152 تعويض لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 0
8.10E+153 تعويض لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 0
8.10E+154 تعويض لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 0
8.10E+155 تعويض شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 0
8.10E+156 تعويض شيلنگ بين کانال هوا و سوپاپ روي موتور 0 0
8.10E+157 تحت فشار گذاشتن يک سرسيلندر 0 0
8.10E+158 تحت فشار گذاشتن تمام سرسيلندرها 0 0
8.10E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 0
8.10E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 0
8.10E+161 آب بندي سوپاپ هاي يک سرسيلندر 0 0
8.10E+162 آب بندي سوپاپ هاي تمام سرسيلندرها 0 0
8.10E+163 تعويض شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 0
8.10E+164 تعويض شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 0
8.10E+165 تعويض لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 0
8.10E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 0
8.10E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 0
8.10E+168 تعويض پولي تسمه سفت کن 0.53 0
8.10E+169 تعويض پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 0
8.10E+170 تعويض تسمه دينام 0.38 0
8.10E+171 تعويض تسمه پروانه 0.38 0
8.10E+172 تعويض پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 0.75 0
8.10E+173 تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 0
8.10E+174 تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 0
8.10E+175 تعويض يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 0
8.10E+176 از هم پاشيدن و جمع نمودن کليه سرسيلندرها 0 0
8.10E+177 تعويض محفظه ترموستات (پوسته زيرين ترموستات) 0.6 0
8.10E+178 تعويض سنسور فشار و دماي هواي ورودي 0.23 0
8.10E+179 تعويض سنسور آب روي محفظه ترموستات 0.3 0
8.10E+180 تعويض سنسور ميل بادامک روي پمپ انژکتور 0.15 0
8.10E+181 تعويض سنسور کامن ريل 0.15 0
8.10E+182 تعويض سنسور ميل لنگ روي محفظه فلايويل 0.3 0
8.10E+183 تعويض پيش گرم کن موتور 0.53 0
8.10E+184 تعويض ECU 0.75 0
81F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 0
81F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 0
81F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
81F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
81F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 0
81F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 0
81F106               پياده و سوار کردن دو مندل بالا 1.3 0
81F107               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 0
81F108               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 0
81F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت تعويض لايه فنر 2.47 0
81F110               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت تعويض لايه فنر 2.15 0
81F111               تعويض ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 0
81F112               تعويض ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 0
81F113               تعويض بوش يکدست فنر جلو 0.53 0
81F114               تعويض بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 0
81F115               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 0
81F116               تعويض بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 0
81F117               تعويض يک گوشواره فنر جلو 0.6 0
81F118               تعويض لوازم مندل 0.68 0
81F119               تعويض يک بازوي مندل بالا طرف محور سوم 0 0
81F120               تعويض يک بازوي مندل بالا طرف محور عقب 0 0
81F121               تعويض يک بازوي مندل پائين طرف محور سوم 0 0
81F122               تعويض يک بازوي مندل پائين طرف محور عقب 0 0
81F123               تعويض دوبازوي مندل پائين طرف محور سوم 0 0
81F124               تعويض کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 0
81F125               تعويض گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 0
81F126               تعويض واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 0
81F127               تعويض خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 0
81F128               تعويض منبع اگزوز 0.75 0
81F129               تعويض يک لوله اگزوز 0.38 0
81F130               تعويض پايه اگزوز روي شاسي 0.3 0
81F131               تعويض باک گازوئيل 0.98 0
81F132               تعويض درجه باک 0.23 0
81F133               تعويض شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 0
81F134               تعويض شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 0
81F135               تعويض شيلنگ برگشت سوخت 0.38 0
81F136               تعويض پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 0
81F137               تعويض مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 0
81F138               تعويض فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 0
81F139               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 0
81F140               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 0
81F141               تعويض يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 0
81F142               تعويض دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 0
81F143               تعويض يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 0
81F144               تعويض دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 0
81F145 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.95 0
81F146               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 0
81F147               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 0
81F148               تعويض شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 0
81F149               تعويض شيلنگ پائين رادياتور 0.53 0
81F150               تعويض بادگير رادياتور 0.53 0
81F151               تعويض منبع انبساط پشت کابين 0.45 0
81F152               تعويض شلنگ سوخت از فيلتر آبگير به ECU 0.38 0
81F153               تعويض شلنگ سوخت از ECU به پمپچه 0.23 0
81F154               تعويض شلنگ سوخت از پمپچه به فيلتر گازوئيل 0.23 0
81F155               تعويض شلنگ سوخت از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.23 0
81G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 0
81G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 0
81G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 0
81G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 0
81G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 0
81G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 0
81G106               تعويض پمپ کلاچ بالا 0.8 0
81G107               تعويض پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 0
81G108               تعويض ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 0
81G109               تعويض بلبرينگ کلاچ 0.23 0
81G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 0
81G111               تعويض لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 0
81G112               تعويض لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 0
81G113               تعويض لوله کلاچ داخل کابين 0.45 0
81G114               تعويض منبع روغن کلاچ 0.23 0
81G115               تعويض P.T.O 0.75 0
81G116               تعويض کاور عقبي P.T.O 0.53 0
81G117               تعويض کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 0
81G118               تعويض بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 0
81G119               تعويض سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 0
81G120               تعويض شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 0
81G121               تعويض فشنگي کيلومتر 0.15 0
81G122               تعويض لوازم اهرم دسته دنده داخل اتاق 0.53 0
81G123               تعمير اساسي گيربکس 10 0
81G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 0
81G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 0
81G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 0
81G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
81G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 0
81G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 0
81G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 0
81G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 0
81G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 0
81G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 0
81G134               تعويض رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 0
81G135               تعويض سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 0.38 0
81G136               تعويض تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي تعويض دنده) 0.38 0
81G137               تعويض مجموعه سيلندر تعويض دنده 0.53 0
81G138               تعويض براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 0
81G139               تعويض سيم دسته دنده (يک عدد) 0.38 0
81G140               تعويض سيم دسته دنده (دو عدد) 0.68 0
81I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 0
81I101               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 0
81I102               تعويض يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 0
81I103               هواگيري سيستم سوخت 0.38 0
81I104               تعويض شير کنترل فشار سوخت 0.38 0
81I105               تعويض دو لوله فشار قوي از پمپ انژکتور به کامن ريل 0.23 0
81I106               تعويض پمپچه روي پمپ انژکتور 0.6 0
81I107               تعويض ريل مشترک(کامن ريل)شامل بازوبست کليه لوله هاي متصل به آن 0.53 0
81I108               کنترل و تست نشتي کل مسير سوخت(از باک تا پمپ انژکتور) و هواگيري 0.75 0
81I109               تعويض سوپاپ فشارشکن کامن ريل 0.15 0
81I110               تنظيم و تست پمپ انژکتور 0 0
81P100               باز و بستن استارت 0.75 0
81P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 0
81P102               باز و بستن دينام 0.53 0
81P103               تست استارت 0.3 0
81P104               تعمير استارت کامل 1.5 0
81P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 0
81P106               تعمير دينام 1.7 0
81P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 0
81P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 0
81P109               تعويض يک باطري 0.15 0
81P110               تعويض دو باطري 0.23 0
81P111               تعويض يک گيره باطري 0.23 0
81P112               تعويض اتوماتيک راهنما 0.23 0
81P113               تعويض هر رله 0.08 0
81P114               تعويض بوق شهري 0.23 0
81P115               تعويض سوئيچ اصلي 0.98 0
81P116               تعويض بوبين سوئيج 0.38 0
81P117               تعويض دسته راهنما 0.6 0
81P118               تعويض تايمر برف پاک کن 0.38 0
81P119               تعويض درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 0
81P120               تعويض درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 0
81P121               تعويض سيم کيلومتر برقي 0.53 0
81P122               تعويض پريز برق (چراغ سيار) 0 0
81P123               تعويض کليد قطع کن برق اصلي 0.3 0
81P124               تعويض يکعدد دکمه داشبورد 0.15 0
81P125               تعويض فشنگي روغن 0.3 0
81P126               تعويض فشنگي درجه آب 0.3 0
81P127               تعويض فشنگي دنده عقب 0.23 0
81P128               تعويض فشنگي نيم دنده 0.23 0
81P129               تعويض سوپاپ نيم دنده 0.45 0
81P130               تعويض صفحه آمپرها (صفحه آمپر جديد) 0.68 0
81P131               تعويض کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 0
81P132               تعويض دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 0
81P133               تعويض درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
81P134               تعويض درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 0
81P135               تعويض پولي دينام 0.45 0
81P136               تعويض آفتامات دينام 0.38 0
81P137               تعويض اتوماتيک استارت 0.45 0
81P138               تعويض بوبين اتوماتيک استارت 0.38 0
81P139               تعويض منبع شيشه شور 0.53 0
81P140               تعويض چراغهاي جلو 1.2 0
81P141               تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 0
81P142               تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 0
81P143               تعويض شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 0
81P144               تعويض زه چراغ (يک طرف) 0.3 0
81P145               تعويض چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 0
81P146               تعويض چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 0
81P147               تعويض شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 0
81P148               تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 0
81P149               تعويض يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 0
81P150               تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 0
81P151               تعويض پمپ شيشه شور 0.38 0
81P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 0
81P153               تعويض موتور برف پاک کن 0.53 0
81P154               تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 0
81P155               تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 0
81P156               تعويض هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 0
81P157               تعويض کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 0
81P158               تعويض يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 0
81P159               تعويض يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 0
81P160               تعويض يک چراغ سقف داخل اتاق 0.3 0
81P161               تعويض لامپ چراغ سقف 0.23 0
81P162               تعويض بوق خطر کم بودن آب 0.3 0
81P163               تعويض سيم کشي شاسي 3 0
81P164               تعويض سيم کشي کابين 11 0
81P165               تعويض جعبه فيوز داخل داشبورد 1.3 0
81P166               تعويض چراغ سقف بيرون 0.6 0
81P167               شارژ يک باطري 0 0
81P168               شارژ دو باطري 0 0
81P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 0
81P170               کنترل و تعمير سيم کشي کابين 0 0
81P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 0
81P172               تعويض الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 0
81P173               تعويض فن کندانسور کولر 0.53 0
81P174               تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 0
81P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 0
81P176               باز و بست تاخوگراف 0.23 0
81P177               تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.17 0
81P178               تعويض تبديل 24 به 12 0.18 0
81P179               تعويض دسته سيم سنسورهاي روي موتور 0.75 0
81P180               تعويض دسته سيم انژکتورهاي روي موتور 0.53 0
81P181               تعويض کنترل (ريموت) تنظيم ارتفاع تعليق عقب 0.15 0
81S100 سرويس اوليه 0 900000
81S101 سرويس دوره اي شماره 1 0 200000
81S102 سرويس دوره اي شماره 2 0 200000
81S103 سرويس دوره اي شماره 3 0 200000
81S104 سرويس دوره اي شماره 4 0 200000
81S105 سرويس دوره اي شماره 5 0 200000
81S106 سرويس دوره اي شماره 6 0 200000
81S107 سرويس دوره اي شماره 7 0 200000
81S108 سرويس دوره اي شماره 8 0 200000
81S109 سرويس دوره اي شماره 9 0 200000
81S110 سرويس دوره اي شماره 10 0 200000
81S111 سرويس دوره اي شماره 11 0 200000
81S112 سرويس دوره اي شماره 12 0 200000
81S113 سرويس دوره اي شماره 13 0 200000
81S114 سرويس دوره اي شماره 14 0 200000
81S115 سرويس دوره اي شماره 15 0 200000
81S116 سرويس دوره اي شماره 16 0 200000
81S117 سرويس دوره اي شماره 17 0 200000
81S118 سرويس دوره اي شماره 18 0 200000
81S119 سرويس دوره اي شماره 19 0 200000
81S120               تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.68 0
81S121               تعويض روغن گيربکس 0.45 0
81S122               تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 0
81S123               تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 0
81S124               تعويض فيلتر هوا 0.38 0
81S125               تعويض فيلتر روغن 0.23 0
81S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08 0
81S127               بازديد روغن گيربکس 0.08 0
81S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08 0
81S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 0
81S130 آچارکشي کامل خودرو 0 900000
81W100               تعويض غربيلک فرمان 0.6 0
81W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
81W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 0
81W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
81W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 0
81W105               تعويض جعبه فرمان 1.27 0
81W106               ميزان فرمان 0.53 0
81W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.53 0
81W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 0
81W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 0
81W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 0
81W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 0
81W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
81X100               صافکاري 0 0
81X101               نقاشي 0 0
81F156               تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 0
81P182               تعويض چهار باطري 0.4 0
81G141               تعويض رام گيربکس 1.5 0
81C187               تعويض کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 0
81C188               تعويض کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 0
81W113               تعويض براکت جعبه فرمان 0.2 0
81A157               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 0
81A158               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 0
81W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
81P183               تعويض دنده استارت 0.4 0
81G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 0
81G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 0
8.10E+185 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 0
8.10E+186 بازوبست اويل پمپ درجا(شامل بازوبست کارتر و کليه متعلقات) 5 0
81C189               بازوبست لوله رابط جلوي کابين به کندانسور 0.6 0
81A159               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 0