برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M3840 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
81A100               پياده و سوار کردن محور سوم 3.3 3,663,000  3,267,000 
81A101               پياده و سوار کردن محور آخر 3.3 3,663,000  3,267,000 
81A102 پياده و سوار کردن يک جفت چرخ عقب 0.9 999,000  891,000 
81A103 پياده و سوار کردن چرخهاي محور عقب (دو طرف) 1.6 1,776,000  1,584,000 
81A104               تعويض لنت هر چرخ 0.75 832,500  742,500 
81A105               تعويض لنت يک محور 1.3 1,443,000  1,287,000 
81A106               تعويض لنت دو محور عقب 2.4 2,664,000  2,376,000 
81A107               باز و بستن درب توپي هر طرف 0.23 255,300  227,700 
81A108               پياده و سوار کردن توپي چرخ يک طرف و تعويض کاسه نمد 1.13 1,254,300  1,118,700 
81A109               پياده و سوار کردن کله گاوي محور وسط 3 3,996,000  3,564,000 
81A110               باز و بستن محور جلو (محور اول) 3 3,330,000  2,970,000 
81A111               باز و بستن محور جلو (محور دوم) 3 3,330,000  2,970,000 
81A112               بازو بستن اهرم ميل فرمان بلند و تنظيم 1.2 1,332,000  1,188,000 
81A113               بازو بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.8 888,000  792,000 
81A114               از هم پاشيدن توپي چرخ 0.75 832,500  742,500 
81A115               تعويض پلوس يک سمت 0.53 588,300  524,700 
81A116               تعويض پيچ توپي چرخ ( يک عدد) 0.23 255,300  227,700 
81A117               تعويض کاسه نمدهاي فلنج محور عقب 0.75 832,500  742,500 
81A118               تعويض کاسه نمدهاي محور وسط 0.98 1,087,800  970,200 
81A119               تعويض و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور عقب 3 3,330,000  2,970,000 
81A120               تعويض و تنظيم کرانويل و پينيون و سياره اي محور دوم 3.85 4,273,500  3,811,500 
81A121               تعويض بلبرينگ و کنس هر توپي 1.3 1,443,000  1,287,000 
81A122               تعويض روغن ديفرانسيل محور وسط 0.38 421,800  376,200 
81A123               تعويض روغن ديفرانسيل محور عقب 0.38 421,800  376,200 
81A124               تعويض روغن توپي يک محور 0.23 255,300  227,700 
81A125               تعويض توپي چرخ جلو و کاسه نمد (يک طرف) 0.98 1,087,800  970,200 
81A126               تعويض توپي چرخ جلو و کاسه نمد (دو طرف) 1.75 1,942,500  1,732,500 
81A127               تعويض يک عدد سگدست سمت شاگرد 1.63 1,809,300  1,613,700 
81A128               تعويض دو عدد سگدست 3 3,330,000  2,970,000 
81A129               تعويض کمک فنر جلو (يک عدد) 0.53 588,300  524,700 
81A130               تعويض کمک فنر جلو (دو عدد) 1.05 1,165,500  1,039,500 
81A131               بازوبست ميل موج گير جلو 0.75 832,500  742,500 
81A132               بازوبست ميل موج گير عقب 0.98 1,087,800  970,200 
81A133               تعويض کله گاوي 1.63 2,171,160  1,936,440 
81A134               تنظيم کرانويل و پينيون (بدون بازوبست) 1.13 1,505,160  1,342,440 
81A135               تعويض دنده هاي هرزگرد ديفرانسيل 1.13 1,505,160  1,342,440 
81A136               بازديد روغن ديفرانسيل و توپي 0.15 166,500  148,500 
81A137               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو 0.23 255,300  227,700 
81A138               تعويض کاسه چرخ جلو (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
81A139               تعويض کاسه چرخ جلو (دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
81A140               تعويض کاسه چرخ عقب(يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
81A141               تعويض کاسه چرخ عقب(دوطرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
81A142               تعويض يک عدد تاير جلو 0.23 255,300  227,700 
81A143               تعويض هر دو تاير جلو 0.45 499,500  445,500 
81A144               تعويض يک تاير عقب 0.3 333,000  297,000 
81A145               تعويض دو تاير عقب 0.6 666,000  594,000 
81A146               تعويض کل تايرهاي يک محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
81A147               تعويض هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
81A148               رفع روغن ريزي هواکش ديفرانسيل 0.23 255,300  227,700 
81A149               تعويض محور سگدست سمت راننده 1.5 1,665,000  1,485,000 
81A150               تعويض بوش کينگ پين و بوش يک طرف 1.13 1,254,300  1,118,700 
81A151               تعويض بوش کينگ پين و بوش دو طرف 1.95 2,164,500  1,930,500 
81A152               نصب پليت در بين فنر و اکسل جلو،ميزان فرمان و ميل فرمان 1.3 1,443,000  1,287,000 
81A153               تعويض يک عدد کمک فنر عقب 0.53 588,300  524,700 
81A154               تعويض دو عدد کمک فنر عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
81A155               تعويض رام عرضي جلوي شاسي 2.4 2,664,000  2,376,000 
81A156               تعويض محور هزار خار فرمان 0.75 999,000  891,000 
81A157               بازوبست يک عدد چرخ جلو 0.5 555,000  495,000 
81A158               بازوبست دو عدد چرخ هاي جلو 0.9 999,000  891,000 
81A159               تعويض تيرک(بيم) اکسل جلو(شامل بازوبست چرخ،سگدست،توپي و کليه متعلقات) 8.5 9,435,000  8,415,000 
81B100               باز و بستن سوپاپ ترمز زير پا 1.13 1,254,300  1,118,700 
81B101               باز و بستن سوپاپ خفه کن کف کابين 0.53 588,300  524,700 
81B102               باز و بستن سوپاپ ترمز دستي روي داشبورد 0.53 588,300  524,700 
81B103               باز و بستن سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
81B104               تعمير سوپاپ ساعتي باد 0.75 832,500  742,500 
81B105               باز و بستن فيلتر خشک کن 0.15 166,500  148,500 
81B106               باز و بستن سوپاپ چهار مداره 0.45 499,500  445,500 
81B107               باز و بستن سوپاپ ABS ته شاسي (هرکدام) 0.53 588,300  524,700 
81B108               باز و بستن مخزن باد ترمزدستي 0.53 588,300  524,700 
81B109               باز و بستن مخزن باد خشک کن هوا 0.38 421,800  376,200 
81B110               باز و بستن مخازن باد اصلي ترمز 0.98 1,087,800  970,200 
81B111               بازو بستن لوله آهني باد بين پمپ و ساعتي (کامل) 0.53 588,300  524,700 
81B112               بازو بستن لوله فلزي بادبين ساعتي و سوپاپ خشک کن 0.38 421,800  376,200 
81B113               باز و بستن بوستر ترمز چرخ جلو 0.6 666,000  594,000 
81B114               باز و بستن بوستر ترمز چرخ عقب 0.6 666,000  594,000 
81B115               باز و بستن بوسترهاي ترمز جلو (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
81B116               باز و بستن بوسترهاي ترمز عقب (دو عدد) 1.2 1,332,000  1,188,000 
81B117               تعمير کامل بوستر ترمز (يک عدد) 0.75 999,000  891,000 
81B118               تعويض سنسور ABS 0.38 421,800  376,200 
81B119               تعويض واحد کنترل الکترونيکي ABS 0.53 705,960  629,640 
81B121               تنظيم ترمز عقب (يک محور) 0.53 588,300  524,700 
81B122               باز و بستن يک جفت کفشک جلو 0.53 588,300  524,700 
81B123               باز و بستن دو جفت کفشک جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
81B124               باز و بستن يک جفت کفشک محور عقب 0.53 588,300  524,700 
81B125               باز و بستن دو جفت کفشک محور عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
81B126               باز و بستن چهار جفت کفشک محورهاي عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
81B127               تعويض لوازم سوپاپ ترمز زير پا 0.75 832,500  742,500 
81B128               تعويض سوپاپ تخليه تانک اصلي 0.15 166,500  148,500 
81B129               تعويض سوپاپ قفل کن 0.23 255,300  227,700 
81B130               تعويض يک عدد طبق پشت کفشک جلو 0.38 421,800  376,200 
81B131               تعويض يک عدد ميل ترمز جلو 0.38 421,800  376,200 
81B132               تعويض دو عدد ميل ترمز جلو 0.75 832,500  742,500 
81B133               تعويض يک عدد ميل ترمز عقب 0.38 421,800  376,200 
81B134               تعويض بوشهاي ميل ترمز 0.15 166,500  148,500 
81B135               تعمير سوپاپ ترمز دستي 0.53 588,300  524,700 
81B136               تعمير سوپاپ چهار مداره 0.53 588,300  524,700 
81B137               تعمير سوپاپ رله ته شاسي 0.45 499,500  445,500 
81B138               لوله کشي کامل سيستم ترمز 7.7 8,547,000  7,623,000 
81B139               تنظيم ساعتي باد 0.15 166,500  148,500 
81B140               تراش لنتهاي يک محور 0.98 1,087,800  970,200 
81B141               تراش يک عدد کاسه ترمز جلو 0.53 588,300  524,700 
81B142               تراش دو عدد کاسه ترمز جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
81B143               تراش يک عدد کاسه ترمز عقب 0.53 588,300  524,700 
81B144               تراش دو عدد کاسه ترمز عقب 1.05 1,165,500  1,039,500 
81B145               تراش چهار عدد کاسه ترمز عقب 1.82 2,020,200  1,801,800 
81B146               تعويض يک عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 0.6 666,000  594,000 
81B147               تعويض دو عدد بازوي تنظيم ترمز (جغجغه) 1.2 1,332,000  1,188,000 
81B148               تعويض يک مدولاتور ترمز 0.38 421,800  376,200 
81B149               تعويض دو مدولاتور ترمز 0.75 832,500  742,500 
81B150               تعويض سه مدولاتور ترمز 1.13 1,254,300  1,118,700 
81B151               تعويض چهار مدولاتور ترمز 1.3 1,443,000  1,287,000 
81B152               تنظيم ترمز عقب (دو محور) 1.05 1,165,500  1,039,500 
81C100               پياده و سوار کردن کابين جهت تعويض 7.7 10,256,400  9,147,600 
81C101               باز و بستن قفل پشت کابين 0.53 588,300  524,700 
81C102               باز و بستن در کابين (چپ و راست هرکدام) 0.98 1,087,800  970,200 
81C103               بازو بستن داشبورد کامل 4.95 6,593,400  5,880,600 
81C104               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين 0.75 832,500  742,500 
81C105               تکميل کليه تزئينات داخل کابين(تودوزي و غيره) 5.5 7,326,000  6,534,000 
81C106               لخت کردن کابين 3 3,330,000  2,970,000 
81C107               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 2.4 2,664,000  2,376,000 
81C108               تعويض شيشه درب (يک طرف) 1.3 1,443,000  1,287,000 
81C109               تعويض شيشه درب (دو طرف) 2.4 2,664,000  2,376,000 
81C110               تعويض شيشه عقب (يک عدد) 0.75 832,500  742,500 
81C111               تعويض شيشه عقب (دوعدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
81C112               تعويض سيني جلوي کابين (پشت جلو پنجره) 0.75 832,500  742,500 
81C113               تعويض آئينه بغل با پايه 0.53 588,300  524,700 
81C114               تعويض پايه آئينه 0.45 499,500  445,500 
81C115               تعويض شل گير زير کابين (يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
81C116               تعويض شل گير زير کابين (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
81C117               تعويض رکاب و پله ها 0.98 1,087,800  970,200 
81C118               تعويض گل گير بغل کابين (يک طرف) 0.9 999,000  891,000 
81C119               تعويض گل گير بغل کابين (دو طرف) 1.56 1,731,600  1,544,400 
81C120               تعويض گل گير پشت کابين (يک طرف) 0.53 588,300  524,700 
81C121               تعويض گل گير پشت کابين (دو طرف) 1.05 1,165,500  1,039,500 
81C122               تعويض صندلي راننده 0.75 832,500  742,500 
81C123               تعويض صندلي شاگرد 0.98 1,087,800  970,200 
81C124               تعويض روکش سقف 2.4 2,664,000  2,376,000 
81C125               تعويض روکش پشت کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
81C126               تعويض روکش ستونهاي کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
81C127               تعويض لاستيک کف کابين 1.3 1,443,000  1,287,000 
81C128               تعويض سپر کامل 1.95 2,164,500  1,930,500 
81C129               تعويض رکاب زير سپر 0.38 421,800  376,200 
81C130               تعويض کمک فنر پشت کابين (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
81C131               تعويض کمک فنر پشت کابين (دو عدد) 0.75 832,500  742,500 
81C132               تعويض جک زير کابين 0.98 1,087,800  970,200 
81C133               تعويض چدني جک کابين 0.53 588,300  524,700 
81C134               تعويض قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت راننده 0.6 666,000  594,000 
81C135               تعويض قفل قلاب پشت کابين با پايه سمت شاگرد 0.6 666,000  594,000 
81C136               تعويض قلاب پشت کابين سمت راننده 0.38 421,800  376,200 
81C137               تعويض قلاب پشت کابين سمت شاگرد 0.38 421,800  376,200 
81C138               تعويض پايه هاي جلوي کابين 1.63 1,809,300  1,613,700 
81C139               تعويض آيينه جدول (پارک) 0.38 421,800  376,200 
81C140               تعويض در کابين و تکميل آن (يک عدد) 2.27 2,519,700  2,247,300 
81C141               تعويض قفل در (هرکدام ) 0.75 832,500  742,500 
81C142               تعويض دستگيره در ( هرکدام ) 0.98 1,087,800  970,200 
81C143               تعويض لولا يک درب و تنظيم آن (همراه تعويض در) 1.3 1,443,000  1,287,000 
81C144               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 166,500  148,500 
81C145               رگلاژ در(دو طرف) 0.3 333,000  297,000 
81C146               تعويض علمک هواکش پشت کابين 0.38 421,800  376,200 
81C147               تعويض محفظه فيلترهوا 0.9 999,000  891,000 
81C148               تعويض لاستيک خرطومي هواکش 0.23 255,300  227,700 
81C149               تعويض پايه فرمان داخل کابين 0.38 421,800  376,200 
81C150               تعويض پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
81C151               تعويض سيم قفل جک کابين 0.53 588,300  524,700 
81C152               تعويض شلنگهاي روغن جک کابين 0.6 666,000  594,000 
81C153               تعويض گاز دستي 0.53 588,300  524,700 
81C154               تعويض آقتاب گير(يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
81C155               تعويض تعليق جلو کابين 3.3 4,395,600  3,920,400 
81C156               تعمير پمپ جک کابين 0.75 832,500  742,500 
81C157               تعويض نشانگر کيلومتر 0.53 705,960  629,640 
81C158               تعويض جک جلو پنجره 0.23 255,300  227,700 
81C159               تعويض لپي کابين (زير) 0.45 499,500  445,500 
81C160               تعويض لپي کابين (رو) 0.3 333,000  297,000 
81C161               تعويض شير باد صندلي راننده (وقتي صندلي باز است) 0.53 588,300  524,700 
81C162               تعويض بوق بادي 0.53 588,300  524,700 
81C163               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
81C164               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.3 1,731,600  1,544,400 
81C165               باز و بست جلو پنجره 0.6 666,000  594,000 
81C166               باز و بست گردگير دسته دنده 0.3 333,000  297,000 
81C167               تعويض کمربند ايمني راننده 0.38 421,800  376,200 
81C168               تعويض کمربند ايمني کمک راننده 0.38 421,800  376,200 
81C169               بازوبست ضبط صوت 0.23 255,300  227,700 
81C170               باز و بست مانيتور داخل کابين 0.3 333,000  297,000 
81C171               تعويض مجموعه دسته راهنما 0.98 1,305,360  1,164,240 
81C172               تعويض بوشهاي شفت هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
81C173               تعويض بوشهاي هزار خار کابين 1.13 1,505,160  1,342,440 
81C174               تعويض مجموعه تنظيم کننده تهويه مطبوع 0.38 506,160  451,440 
81C175               تعويض کليد آئينه برقي 0.3 333,000  297,000 
81C176               تعويض آئينه بقل بدون پايه 0.45 499,500  445,500 
81C177               تعويض مجموعه واحد قفل مرکزي 0.53 705,960  629,640 
81C178               تعويض فيلتر گاز سيستم کولر 0.45 499,500  445,500 
81C179               تعويض سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 0.23 255,300  227,700 
81C180               تعويض پدال گاز 0.98 1,087,800  970,200 
81C181               تعويض يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
81C182               تعويض سيم نگهدارنده جک بالابر کابين 0.6 666,000  594,000 
81C183               تعويض کليد لاي در (کليد چراغ کابين) 0.23 255,300  227,700 
81C184               تعويض درب جعبه فيوز روي داشبورد 0.23 255,300  227,700 
81C185               تعويض بخاري درجا 0.6 799,200  712,800 
81C186               نصب آرم 0.23 255,300  227,700 
81C187               تعويض کليد شيشه بالابر يک طرف 0.17 188,700  168,300 
81C188               تعويض کليد شيشه بالابر دو طرف 0.34 377,400  336,600 
81C189               بازوبست لوله رابط جلوي کابين به کندانسور 0.6 666,000  594,000 
81D100               باز و بستن گاردان بين محور وسط و منجيد گاردان 0.8 888,000  792,000 
81D101               باز و بستن گاردان بين دو منجيد گاردان 0.8 888,000  792,000 
81D102               باز و بستن گاردان بين گيربکس و منجيد گاردان 0.53 588,300  524,700 
81D103               تعويض يک عدد منجيد گاردان 0.53 588,300  524,700 
81D104               تعويض يک عدد چهار شاخه گاردان 0.6 666,000  594,000 
8.1E+101 پياده و سوار کردن موتور 10 11,100,000  9,900,000 
8.1E+102 از هم پاشيدن موتور روي استند 10 11,100,000  9,900,000 
8.1E+103 جمع کردن موتور روي استند 29 41,847,000  37,323,000 
8.1E+104 از هم پاشيدن موتور روي شاسي 8 8,880,000  7,920,000 
8.1E+105 جمع کردن موتور روي شاسي 23 33,189,000  29,601,000 
8.1E+106 باز و بستن توربوشارژ 1.13 1,505,160  1,342,440 
8.1E+107 باز و بستن کارتر و رفع روغن ريزي 2 2,220,000  1,980,000 
8.1E+108 باز و بستن سيني جلو تعويض کاسه نمد 3 3,996,000  3,564,000 
8.1E+109 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.45 599,400  534,600 
8.1E+110 پياده و سوار کردن فلايويل 0.6 799,200  712,800 
8.1E+111 پياده وسوار کردن پوسته عقب موتور و متعلقات 1.95 2,597,400  2,316,600 
8.1E+112 تعويض دنده فلايويل 0.75 999,000  891,000 
8.1E+113 بازوبست پمپ باد (شامل بازوبست کليه متعلقات) 3.1 4,129,200  3,682,800 
8.1E+114 تعمير کامل پمپ باد 4.5 5,994,000  5,346,000 
8.1E+115 باز و بستن و تعويض سوپاپهاي سرسيلندر پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
8.1E+116 باز و بستن سرسيلندر پمپ باد کامل 0.68 905,760  807,840 
8.1E+117 باز و بستن شاتونها و پيستونهاي پمپ باد و تعويض رينگ 0.75 999,000  891,000 
8.1E+118 باز و بستن ميل لنگ پمپ باد 0.68 905,760  807,840 
8.1E+119 تعويض چرخدنده پمپ باد 0.38 506,160  451,440 
8.1E+120 باز و بستن منيفولد هوا 1.13 1,254,300  1,118,700 
8.1E+121 باز و بستن چدني اگزوز سمت جلو (منيفولد دود جلو) 0.68 754,800  673,200 
8.1E+122 باز و بستن چدني اگزوز سمت عقب (منيفولد دود عقب) 0.68 754,800  673,200 
8.1E+123 باز و بستن پوسته روغن سرد کن و تعويض واشر 1.3 1,443,000  1,287,000 
8.1E+124 تعويض روغن سرد کن (وقتي پوسته بازاست) 0.53 588,300  524,700 
8.1E+125 پياده و سوار کردن کليه سرسيلندرها و تنظيم سوپاپ 7.7 10,256,400  9,147,600 
8.1E+126 پياده و سوار کردن يک سرسيلندر و تنظيم سوپاپ 1.5 1,998,000  1,782,000 
8.1E+127 پياده کردن کليه سرسيلندرها 1.95 2,164,500  1,930,500 
8.1E+128 باز و بستن پروانه 0.75 832,500  742,500 
8.1E+129 بازو بستن کليه سوزنهاي انژکتور 1.3 1,443,000  1,287,000 
8.1E+130 باز و بستن يک سوزن انژکتور 0.3 333,000  297,000 
8.1E+131 باز و بست کلاچ جيوه اي پروانه 0.23 255,300  227,700 
8.1E+132 باز کردن واسطه بين پروانه و پولي 0.23 255,300  227,700 
8.1E+133 بازوبست يک در سوپاپ و تعويض واشر 0.15 166,500  148,500 
8.1E+134 بازوبست کليه درهاي سوپاپ و تعويض واشرها 0.9 999,000  891,000 
8.1E+135 تعويض پولي سر ميل لنگ 0.38 506,160  451,440 
8.1E+136 بازوبست يک پيستون و شاتون و تعويض رينگ آن 0.53 764,790  682,110 
8.1E+137 بازوبست دو پيستون و شاتون و تعويض رينگها آن 1.05 1,515,150  1,351,350 
8.1E+138 بازوبست کليه پيستونها و شاتونها و تعويض رينگهاي آن 2.52 3,636,360  3,243,240 
8.1E+139 تعويض يک بوش سيلندر 0.6 865,800  772,200 
8.1E+140 تعويض بوشهاي کليه سيلندرها و اندازه گيري 2.88 4,155,840  3,706,560 
8.1E+141 تعويض بوش و پيستون و ياتاقانهاي متحرک 4.95 7,142,850  6,370,650 
8.1E+142 تعويض يک پايه انگشتي و فيلر گيري 0.6 865,800  772,200 
8.1E+143 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 306,360  273,240 
8.1E+144 تعويض خفه کن اگزوز و کاور 0.6 666,000  594,000 
8.1E+145 تعويض فشنگي روغن 0.53 588,300  524,700 
8.1E+146 تعويض واتر پمپ در جا (شامل بازوبست پروانه و تسمه) 2.15 2,863,800  2,554,200 
8.1E+147 تعمير واتر پمپ 1.13 1,505,160  1,342,440 
8.1E+148 تعويض ترموستات 0.6 666,000  594,000 
8.1E+149 تعويض جک بادي خفه کن 0.23 255,300  227,700 
8.1E+150 تعويض ميل و دريچه خفه کن اگزوز و کنترل آن 0.23 255,300  227,700 
8.1E+151 تعويض کانال خروجي توربوشارژ 0.38 421,800  376,200 
8.1E+152 تعويض لوله بلند فشار روغن توربوشارژ 0.53 588,300  524,700 
8.1E+153 تعويض لوله کوتاه فشار روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
8.1E+154 تعويض لوله برگشت روغن توربوشارژ 0.3 333,000  297,000 
8.1E+155 تعويض شيلنگ بين پمپ باد و کانال هوا 0.38 421,800  376,200 
8.1E+159 اندازه گيري داخل يک بوش سيلندر با ساعت 0.15 216,450  193,050 
8.1E+160 اندازه گيري کليه بوشها 0.75 1,082,250  965,250 
8.1E+163 تعويض شلنگ ترموستات به منبع انبساط 0.53 588,300  524,700 
8.1E+164 تعويض شلنگ ترموستات به بخاري 0.53 588,300  524,700 
8.1E+165 تعويض لوله فلزي آب خروجي موتور 0.75 832,500  742,500 
8.1E+166 بازوبست کمپرسور کولر 0.75 832,500  742,500 
8.1E+167 بازوبست براکت هاي کمپرسور کولر همراه تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
8.1E+168 تعويض پولي تسمه سفت کن 0.53 588,300  524,700 
8.1E+169 تعويض پولي تسمه سفت کن کولر 0.53 588,300  524,700 
8.1E+170 تعويض تسمه دينام 0.38 421,800  376,200 
8.1E+171 تعويض تسمه پروانه 0.38 421,800  376,200 
8.1E+172 تعويض پمپ هيدروليک فرمان(وقتي موتور سوار است) 0.75 832,500  742,500 
8.1E+173 تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) بلوک سيلندر 1.05 1,165,500  1,039,500 
8.1E+174 تعويض کليه پولکيهاي (درپوش) يک سر سيلندر 0.38 421,800  376,200 
8.1E+175 تعويض يک عدد پولکي (درپوش) يک سرسيلندر 0.23 255,300  227,700 
8.1E+177 تعويض محفظه ترموستات (پوسته زيرين ترموستات) 0.6 666,000  594,000 
8.1E+178 تعويض سنسور فشار و دماي هواي ورودي 0.23 255,300  227,700 
8.1E+179 تعويض سنسور آب روي محفظه ترموستات 0.3 333,000  297,000 
8.1E+180 تعويض سنسور ميل بادامک روي پمپ انژکتور 0.15 166,500  148,500 
8.1E+181 تعويض سنسور کامن ريل 0.15 166,500  148,500 
8.1E+182 تعويض سنسور ميل لنگ روي محفظه فلايويل 0.3 333,000  297,000 
8.1E+183 تعويض پيش گرم کن موتور 0.53 588,300  524,700 
8.1E+184 تعويض ECU 0.75 832,500  742,500 
8.1E+185 تعويض ياتاقانهاي متحرک به همراه باز و بست کارتر 5 5,550,000  4,950,000 
8.1E+186 بازوبست اويل پمپ درجا(شامل بازوبست کارتر و کليه متعلقات) 5 5,550,000  4,950,000 
81F100               پياده و سوار کردن يک دست فنر جلو 1.3 1,443,000  1,287,000 
81F101               پياده و سوار کردن دو دست فنر جلو 2.4 2,664,000  2,376,000 
81F102               باز و بستن يک قامه جلو فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
81F103               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 421,800  376,200 
81F104               بازو بستن يک دست فنر عقب 1.5 1,665,000  1,485,000 
81F105               باز و بستن دو دست فنر عقب 2.76 3,063,600  2,732,400 
81F106               پياده و سوار کردن دو مندل بالا 1.3 1,443,000  1,287,000 
81F107               باز و بستن بازوهاي مندل بالا 1.27 1,409,700  1,257,300 
81F108               باز و بستن بازو مندلهاي پائين 1.75 1,942,500  1,732,500 
81F109               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي عقب جهت تعويض لايه فنر 2.47 2,741,700  2,445,300 
81F110               بازو بستن يکدست از فنرهاي کمکي جلو جهت تعويض لايه فنر 2.15 2,386,500  2,128,500 
81F111               تعويض ميل و بوش دو دست فنر جلو 1.56 1,731,600  1,544,400 
81F112               تعويض ميل و بوش يک دست فنر جلو 0.9 999,000  891,000 
81F113               تعويض بوش يکدست فنر جلو 0.53 588,300  524,700 
81F114               تعويض بوشهاي فنرهاي جلو 1.05 1,165,500  1,039,500 
81F115               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو 0.23 255,300  227,700 
81F116               تعويض بوشهاي هر دو گوشواره فنر جلو 0.45 499,500  445,500 
81F117               تعويض يک گوشواره فنر جلو 0.6 666,000  594,000 
81F118               تعويض لوازم مندل 0.68 754,800  673,200 
81F124               تعويض کليه بوشها و ميل قامه هاي فنر عقب 1.95 2,164,500  1,930,500 
81F125               تعويض گوشواره هاي فنرهاي محور عقب 1.2 1,332,000  1,188,000 
81F126               تعويض واشر بين چدني و لوله خرطومي اگزوز 0.53 588,300  524,700 
81F127               تعويض خرطومي اگزوز روي شاسي 0.75 832,500  742,500 
81F128               تعويض منبع اگزوز 0.75 832,500  742,500 
81F129               تعويض يک لوله اگزوز 0.38 421,800  376,200 
81F130               تعويض پايه اگزوز روي شاسي 0.3 333,000  297,000 
81F131               تعويض باک گازوئيل 0.98 1,087,800  970,200 
81F132               تعويض درجه باک 0.23 255,300  227,700 
81F133               تعويض شيلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر آبگير گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
81F134               تعويض شيلنگ از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.38 421,800  376,200 
81F135               تعويض شيلنگ برگشت سوخت 0.38 421,800  376,200 
81F136               تعويض پايه پوسته فيلتر گازوئيل 0.45 499,500  445,500 
81F137               تعويض مجموعه فيلتر آبگبر (پايه و فيلتر) 0.38 421,800  376,200 
81F138               تعويض فيلتر آبگبر (بدون پايه) 0.15 166,500  148,500 
81F139               آچارکشي کرپي هاي فنر جلو 0.15 166,500  148,500 
81F140               آچار کشي کرپي هاي فنر عقب 0.15 166,500  148,500 
81F141               تعويض يکعدد خاموت (کرپي) 0.53 588,300  524,700 
81F142               تعويض دوعدد خاموت (کرپي) 1.05 1,165,500  1,039,500 
81F143               تعويض يک عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.23 255,300  227,700 
81F144               تعويض دو عدد لوله جنت اينترکولر جلو 0.38 421,800  376,200 
81F145 پياده و سوار کردن رادياتور (شامل بازوبست کليه متعلقات) 1.95 2,813,850  2,509,650 
81F146               باز و بستن شيلنگهاي بخاري روي رادياتور 0.6 666,000  594,000 
81F147               تخت فشار گذاشتن رادياتور 0.23 255,300  227,700 
81F148               تعويض شيلنگ بالاي رادياتور 0.53 588,300  524,700 
81F149               تعويض شيلنگ پائين رادياتور 0.53 588,300  524,700 
81F150               تعويض بادگير رادياتور 0.53 588,300  524,700 
81F151               تعويض منبع انبساط پشت کابين 0.45 499,500  445,500 
81F152               تعويض شلنگ سوخت از فيلتر آبگير به ECU 0.38 421,800  376,200 
81F153               تعويض شلنگ سوخت از ECU به پمپچه 0.23 255,300  227,700 
81F154               تعويض شلنگ سوخت از پمپچه به فيلتر گازوئيل 0.23 255,300  227,700 
81F155               تعويض شلنگ سوخت از فيلتر گازوئيل به پمپ انژکتور 0.23 255,300  227,700 
81F156               تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.2 222,000  198,000 
81G100               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل بازوبست گاردان و کليه متعلقات) 7 7,770,000  6,930,000 
81G101               باز و بستن کتابي گيربکس و رفع عيب 1 1,332,000  1,188,000 
81G102               از هم پاشيدن و جمع کردن کتابي سبک و سنگين 2 2,664,000  2,376,000 
81G103               باز و بستن پوسته جلوي گيربکس کامل(وقتي گيربکس پياده است) 0.45 599,400  534,600 
81G104               تعمير پمپ کلاچ بالا 1 1,332,000  1,188,000 
81G105               تعمير پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.2 1,598,400  1,425,600 
81G106               تعويض پمپ کلاچ بالا 0.8 888,000  792,000 
81G107               تعويض پمپ کلاچ روي گيربکس (پائين) 1.3 1,443,000  1,287,000 
81G108               تعويض ديسک و صفحه کلاچ(گيربگس باز است) 1 1,332,000  1,188,000 
81G109               تعويض بلبرينگ کلاچ 0.23 306,360  273,240 
81G110               پياده و سوار کردن اهرم بندي دنده از روي اتاق و گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
81G111               تعويض لوله پلاستيکي روغن کلاچ روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
81G112               تعويض لوازم سيلندر سبک و سنگين 0.75 832,500  742,500 
81G113               تعويض لوله کلاچ داخل کابين 0.45 499,500  445,500 
81G114               تعويض منبع روغن کلاچ 0.23 255,300  227,700 
81G115               تعويض P.T.O 0.75 832,500  742,500 
81G116               تعويض کاور عقبي P.T.O 0.53 588,300  524,700 
81G117               تعويض کاسه نمدهاي پشت گيربکس 0.6 799,200  712,800 
81G118               تعويض بلبرينگ و پوسته عقب گيربکس 0.98 1,305,360  1,164,240 
81G119               تعويض سيبکهاي دسته دنده و تنظيم آن 0.38 421,800  376,200 
81G120               تعويض شيلنگهاي باد روي گيربکس 0.53 588,300  524,700 
81G121               تعويض فشنگي کيلومتر 0.15 166,500  148,500 
81G122               تعويض لوازم اهرم دسته دنده داخل اتاق 0.53 705,960  629,640 
81G123               تعمير اساسي گيربکس 10 14,430,000  12,870,000 
81G124               کنترل تاب صفحه کلاچ 0.23 255,300  227,700 
81G125               تنظيم شاخکهاي ديسک 0.45 499,500  445,500 
81G126               تنظيم پدال کلاچ 0.15 199,800  178,200 
81G127               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 255,300  227,700 
81G128               بازوبستن کمک گيربکس 0.75 832,500  742,500 
81G129               از هم پاشيدن و جمع کردن کمک گيربکس 2.4 3,463,200  3,088,800 
81G130               بازوبست درب گيربکس (کتابي باز شده) 0.45 599,400  534,600 
81G131               از هم پاشيدن و جمع کردن درب گيربکس ( ساچمه ها، ماهک ها، ميل ماهک ها) 1.13 1,505,160  1,342,440 
81G132               نصب مجموعه ترمز کلاچ (خودروي فاقد ترمز کلاچ) 0.38 421,800  376,200 
81G133               باز و بست ترمز کلاچ 0.53 588,300  524,700 
81G134               تعويض رام گيربکس (هر دو عدد) 1.3 1,443,000  1,287,000 
81G135               تعويض سوپاپ هواي تعويض دنده گيربکس 0.38 421,800  376,200 
81G136               تعويض تنظيم گر فيلترهوا (رگلاتور فشار هواي تعويض دنده) 0.38 421,800  376,200 
81G137               تعويض مجموعه سيلندر تعويض دنده 0.53 588,300  524,700 
81G138               تعويض براکت تير انحنادار گيربکس 0.6 666,000  594,000 
81G139               تعويض سيم دسته دنده (يک عدد) 0.38 421,800  376,200 
81G140               تعويض سيم دسته دنده (دو عدد) 0.68 754,800  673,200 
81G141               تعويض رام گيربکس 1.5 1,665,000  1,485,000 
81G142               بازوبست سوپاپ سبک و سنگين 0.6 666,000  594,000 
81G143               بازوبست قيفي سر گيربکس و تعويض کاسه نمد 0.4 444,000  396,000 
81I100               پياده و سوار کردن پمپ انژکتور از روي موتور 1.3 1,731,600  1,544,400 
81I101               باز و بستن کليه لوله هاي انژکتور فشار قوي 1.2 1,332,000  1,188,000 
81I102               تعويض يک عدد لوله فشار قوي انژکتور 0.2 222,000  198,000 
81I103               هواگيري سيستم سوخت 0.38 506,160  451,440 
81I104               تعويض شير کنترل فشار سوخت 0.38 421,800  376,200 
81I105               تعويض دو لوله فشار قوي از پمپ انژکتور به کامن ريل 0.23 255,300  227,700 
81I106               تعويض پمپچه روي پمپ انژکتور 0.6 799,200  712,800 
81I107               تعويض ريل مشترک(کامن ريل)شامل بازوبست کليه لوله هاي متصل به آن 0.53 705,960  629,640 
81I108               کنترل و تست نشتي کل مسير سوخت(از باک تا پمپ انژکتور) و هواگيري 0.75 999,000  891,000 
81I109               تعويض سوپاپ فشارشکن کامن ريل 0.15 199,800  178,200 
81P100               باز و بستن استارت 0.75 832,500  742,500 
81P101               باز و بستن استارت (موتور پياده است) 0.38 421,800  376,200 
81P102               باز و بستن دينام 0.53 588,300  524,700 
81P103               تست استارت 0.3 333,000  297,000 
81P104               تعمير استارت کامل 1.5 1,998,000  1,782,000 
81P105               باز و بستن يک عدد چراغ جلو 0.6 666,000  594,000 
81P106               تعمير دينام 1.7 2,264,400  2,019,600 
81P107               باز و بستن و تعمير بخاري 1.95 2,813,850  2,509,650 
81P108               باز و بستن بخاري به همراه اواپراتور 1.63 2,352,090  2,097,810 
81P109               تعويض يک باطري 0.15 166,500  148,500 
81P110               تعويض دو باطري 0.23 255,300  227,700 
81P111               تعويض يک گيره باطري 0.23 255,300  227,700 
81P112               تعويض اتوماتيک راهنما 0.23 306,360  273,240 
81P113               تعويض هر رله 0.08 106,560                95,040 
81P114               تعويض بوق شهري 0.23 255,300  227,700 
81P115               تعويض سوئيچ اصلي 0.98 1,305,360  1,164,240 
81P116               تعويض بوبين سوئيج 0.38 506,160  451,440 
81P117               تعويض دسته راهنما 0.6 799,200  712,800 
81P118               تعويض تايمر برف پاک کن 0.38 506,160  451,440 
81P119               تعويض درجه آمپر باد (دوگانه در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.75 999,000  891,000 
81P120               تعويض درجه آمپر گازوئيل ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.6 799,200  712,800 
81P121               تعويض سيم کيلومتر برقي 0.53 705,960  629,640 
81P123               تعويض کليد قطع کن برق اصلي 0.3 399,600  356,400 
81P124               تعويض يکعدد دکمه داشبورد 0.15 166,500  148,500 
81P125               تعويض فشنگي روغن 0.3 333,000  297,000 
81P126               تعويض فشنگي درجه آب 0.3 333,000  297,000 
81P127               تعويض فشنگي دنده عقب 0.23 255,300  227,700 
81P128               تعويض فشنگي نيم دنده 0.23 255,300  227,700 
81P129               تعويض سوپاپ نيم دنده 0.45 499,500  445,500 
81P130               تعويض صفحه آمپرها (صفحه آمپر جديد) 0.68 981,240  875,160 
81P131               تعويض کيلومتر شمار ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.53 705,960  629,640 
81P132               تعويض دور موتور ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.38 506,160  451,440 
81P133               تعويض درجه آب ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
81P134               تعويض درجه فشار روغن ( در صفحه آمپرهاي قديمي) 0.45 599,400  534,600 
81P135               تعويض پولي دينام 0.45 499,500  445,500 
81P136               تعويض آفتامات دينام 0.38 506,160  451,440 
81P137               تعويض اتوماتيک استارت 0.45 599,400  534,600 
81P138               تعويض بوبين اتوماتيک استارت 0.38 506,160  451,440 
81P139               تعويض منبع شيشه شور 0.53 588,300  524,700 
81P140               تعويض چراغهاي جلو 1.2 1,332,000  1,188,000 
81P141               تعويض يک عدد لامپ چراغ جلو 0.3 333,000  297,000 
81P142               تعويض دولامپ چراغهاي جلو 0.6 666,000  594,000 
81P143               تعويض شيشه چراغ جلو وقتي چراغ باز است ( يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
81P144               تعويض زه چراغ (يک طرف) 0.3 333,000  297,000 
81P145               تعويض چراغ عقب ( يک طرف) 0.38 421,800  376,200 
81P146               تعويض چراغهاي عقب (دو طرف) 0.75 832,500  742,500 
81P147               تعويض شيشه چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يک طرف) 0.23 255,300  227,700 
81P148               تعويض لامپهاي چراغ عقب وقتي چراغ باز است (يکطرف) 0.23 255,300  227,700 
81P149               تعويض يک چراغ راهنما روي گلگير 0.15 166,500  148,500 
81P150               تعويض لامپ چراغ راهنما روي گلگير همراه با شيشه 0.23 255,300  227,700 
81P151               تعويض پمپ شيشه شور 0.38 421,800  376,200 
81P152               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.27 1,409,700  1,257,300 
81P153               تعويض موتور برف پاک کن 0.53 588,300  524,700 
81P154               تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
81P155               تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.6 666,000  594,000 
81P156               تعويض هر دو اهرم سيستم برف پاک کن 1.05 1,165,500  1,039,500 
81P157               تعويض کليه تيغه هاي برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
81P158               تعويض يک عدد بازوي تيغه برف پاک کن 0.15 166,500  148,500 
81P159               تعويض يک عدد آب پاش برف پاک کن 0.3 333,000  297,000 
81P160               تعويض يک چراغ سقف داخل اتاق 0.3 333,000  297,000 
81P161               تعويض لامپ چراغ سقف 0.23 255,300  227,700 
81P162               تعويض بوق خطر کم بودن آب 0.3 333,000  297,000 
81P163               تعويض سيم کشي شاسي 3 4,329,000  3,861,000 
81P164               تعويض سيم کشي کابين 11 15,873,000  14,157,000 
81P165               تعويض جعبه فيوز داخل داشبورد 1.3 1,875,900  1,673,100 
81P166               تعويض چراغ سقف بيرون 0.6 666,000  594,000 
81P169               تنظيم چراغهاي جلو با دستگاه 0.38 421,800  376,200 
81P171               بازوبست کندانسور کولر 1.3 1,443,000  1,287,000 
81P172               تعويض الکترو موتور شيشه بالابر(همراه رودري) 0.98 1,305,360  1,164,240 
81P173               تعويض فن کندانسور کولر 0.53 588,300  524,700 
81P174               تعويض سنسور سيستم کولر 0.23 255,300  227,700 
81P175               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.98 1,087,800  970,200 
81P176               باز و بست تاخوگراف 0.23 255,300  227,700 
81P177               تعويض سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا 0.17 188,700  168,300 
81P178               تعويض تبديل 24 به 12 0.18 199,800  178,200 
81P179               تعويض دسته سيم سنسورهاي روي موتور 0.75 832,500  742,500 
81P180               تعويض دسته سيم انژکتورهاي روي موتور 0.53 588,300  524,700 
81P181               تعويض کنترل (ريموت) تنظيم ارتفاع تعليق عقب 0.15 166,500  148,500 
81P182               تعويض چهار باطري 0.4 444,000  396,000 
81P183               تعويض دنده استارت 0.4 444,000  396,000 
81P184 تعويض شستي استارت موتور 0.35 388,500  346,500 
81S100 سرويس اوليه 1 1,110,000  990,000 
81S101 سرويس دوره اي شماره 1 1 1,200,000  1,200,000 
81S102 سرويس دوره اي شماره 2 1 1,200,000  1,200,000 
81S103 سرويس دوره اي شماره 3 1 1,200,000  1,200,000 
81S104 سرويس دوره اي شماره 4 1 1,200,000  1,200,000 
81S105 سرويس دوره اي شماره 5 1 1,200,000  1,200,000 
81S106 سرويس دوره اي شماره 6 1 1,200,000  1,200,000 
81S107 سرويس دوره اي شماره 7 1 1,200,000  1,200,000 
81S108 سرويس دوره اي شماره 8 1 1,200,000  1,200,000 
81S109 سرويس دوره اي شماره 9 1 1,200,000  1,200,000 
81S110 سرويس دوره اي شماره 10 1 1,200,000  1,200,000 
81S111 سرويس دوره اي شماره 11 1 1,200,000  1,200,000 
81S112 سرويس دوره اي شماره 12 1 1,200,000  1,200,000 
81S113 سرويس دوره اي شماره 13 1 1,200,000  1,200,000 
81S114 سرويس دوره اي شماره 14 1 1,200,000  1,200,000 
81S115 سرويس دوره اي شماره 15 1 1,200,000  1,200,000 
81S116 سرويس دوره اي شماره 16 1 1,200,000  1,200,000 
81S117 سرويس دوره اي شماره 17 1 1,200,000  1,200,000 
81S118 سرويس دوره اي شماره 18 1 1,200,000  1,200,000 
81S119 سرويس دوره اي شماره 19 1 1,200,000  1,200,000 
81S120               تعويض روغن موتور همراه با فيلتر 0.68 754,800  673,200 
81S121               تعويض روغن گيربکس 0.45 499,500  445,500 
81S122               تعويض روغن ديفرانسيل 0.45 499,500  445,500 
81S123               تعويض روغن توپي هاي يک محورعقب 0.53 588,300  524,700 
81S124               تعويض فيلتر هوا 0.38 421,800  376,200 
81S125               تعويض فيلتر روغن 0.23 255,300  227,700 
81S126               سرريز و بازديد روغن فول اکسل عقب 0.08               88,800                79,200 
81S127               بازديد روغن گيربکس 0.08               88,800                79,200 
81S128               بازديد روغن ديفرانسيل 0.08               88,800                79,200 
81S129               گريس کاري کامل کل خودرو 0.6 666,000  594,000 
81S130 آچارکشي کامل خودرو 0 2,160,000  2,160,000 
81W100               تعويض غربيلک فرمان 0.6 666,000  594,000 
81W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 588,300  524,700 
81W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.2 1,598,400  1,425,600 
81W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
81W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.45 499,500  445,500 
81W105               تعويض جعبه فرمان 1.27 1,691,640  1,508,760 
81W106               ميزان فرمان 0.53 588,300  524,700 
81W107               تعويض پايه چدني فرمان 0.53 588,300  524,700 
81W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.53 588,300  524,700 
81W109               تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان 1.05 1,165,500  1,039,500 
81W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 421,800  376,200 
81W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 588,300  524,700 
81W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 166,500  148,500 
81W113               تعويض براکت جعبه فرمان 0.2 222,000  198,000 
81W114               تعويض پيستون کنترل سيال پمپ هيدروليک فرمان 0.3 399,600  356,400 
81Z100               کد بدون اجرت 0                        1                         1