برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M3840 لیست قیمت قطعات
کد قطعه نام قطعه  قيمت فروش 
7103023 پيچ                    75,000 
10412 مجموعه جعبه ابزار کاميون سنگين با کليه متعلقات کامل               2,040,000 
6309025 مخزن انبساط (تک درب)               1,921,900 
6114034 پانل کنترل ديجيتال سيستم تهويه مطبوع               7,970,000 
6111801 مجموعه ترمز دستي               2,900,000 
6311401 پمپ جک بالابر کابين جديد               5,700,000 
7103021 مجموعه براكت شفت ماهک (دوشاخه) كلاچ               2,053,100 
7103022 مجموعه شفت دو شاخ کلاچ جديد               1,100,300 
7103037 دوشاخه کلاچ               5,460,000 
7102701 مجموعه ديسك كلاچ به قطر  430 ميليمتر 86,790,000 
7102702 مجموعه صفحه كلاچ به قطر  430 ميليمتر 77,325,000 
6106905 لاستيک ضربه گير گيربکس و موتور                  409,500 
071601088MC1 ماهک جعبه دنده کمک               1,363,100 
7102703 قفل كن بلبرينگ كلاچ               1,406,100 
7108605.2 مجموعه رينگ 20*8.5               1,968,800 
7108602.4 تاير گل جلو -ايراني20-12.00

18,000,000 
6109001 مجموعه  مخزن انبساط آب (2 درب )               5,450,000 
6111918 باتري 12 ولت 75آمپر               9,937,500 
6111921 قطع کن باتري               2,100,000 
6116606 مجموعه دسته سيم چراغ عقب                  571,900 
6116607 مجموعه سيم درختي چراغ عقب راست               2,100,000 
6107801 کاسه چرخ جلو 26,710,000 
6109301 برد ABS               5,966,300 
6111606 چراغ هاي خطر عقب سمت راست               2,500,000 
6108501 توپي چرخ عقب 13,000,000 
6108652 محفظه کاهنده نهائي کامل (رديف هاي - 34-33-29-45-28-48-30-31-32 59,500,000 
6108115 کليد فشاري(سوئيچ فشنگي قفل ديفرانسيل)                  457,500 
6110601 پايه چراغ خطر عقب - راست                  890,600 
6110604 پايه چراغ خطر عقب - چپ و براکت پلاک               1,237,500 
6112119 آرم آميکو (بيضي شکل)

                 500,000 
6115100 مجموعه الکترو موتور شيشه بالابر برقي چپ               2,677,500 
6115000 مجموعه الکترو موتور شيشه بالابر برقي راست               2,677,500 
6114023 شستي استارت               1,420,000 
7105401 ميل مهار كناري اكسل               9,007,500 
7105402 ميل مهار مياني اكسل               9,100,000 
4001028 قالپاق چرخ جلو               4,818,800 
4001029 قالپاق چرخ عقب               7,841,300 
6001017 مجموعه بخاري درجا 34,426,900 
6108648 نگهدارنده دنده هاي سياره اي 27,930,000 
6109708 بدنه فيلتر خشک کن هوا               2,030,000 
6111308 رينگ تيوبلس 12,427,500 
6111309 تاير گل جلو تيوبلس22.5-80-315 20,000,000 
6111310 تاير گل عقب تيوبلس22.5-80-31.5 28,691,300 
6111535 سوپاپ ورودي اواپراتور               2,400,000 
6111728 زانوئي پلاستيکي سوپاپ ترمز                  132,600 
6111932 قطع کن برقي               1,610,000 
6112011.1 ستون پائيني لولاي درب کابين چپ 11,345,000 
6112011.2 ستون پائيني لولاي درب کابين راست               7,012,500 
6112610 سوپاپ يکطرفه کيسه هوا صندلي راننده

              2,524,500 
6112924 زبانه قفل کابين               4,972,500 
6113900.1 درب چپ با تزئينات کامل

85,000,000 
6113900.2 درب راست با تزئينات کامل

85,000,000 
6113901.1 مجموعه درب بدون تريم سمت چپ 78,198,800 
6113901.2 مجموعه درب بدون تريم سمت راست 78,198,800 
6113935 نوار آب گير دور شيشه  درب چپ و راست               1,580,000 
6115324 کابل رابط مانيتور به dvd               1,185,000 
6115416 مجموعه  پخشDVD 14,662,500 
6115417 مانيتور 10,381,100 
6116318 تبديل ورودي شير بخاري

                   95,600 
6116623 اتوماتيک راهنما               2,400,000 
6116625 تايمر برف پاک کن

                 688,100 
6116902.1 موتور قفل درب مرکزي چپ

              2,470,000 
6116902.2 موتور قفل درب مرکزي راست

              2,470,000 
6216606 مجموعه دسته سيم چراغ عقب  M1929D               2,250,000 
6216607 مجموعه سيم درختي چراغ عقب راست

              2,250,000 
6307823 مجموعه بازوي تنظيم اتوماتيک               6,795,000 
6312001.6 مجموعه کابين با تزئينات داخلي 1929d/M2631Dجديد با نشانگر جديد سفيد رنگ 1,700,000,000 
6312005 مجموعه کابين جديد M1929D با تزئينات داخلي 975,000,000 
6316503 نشانگر کيلومتر شمار (کابين جديد)               6,093,800 
9100101 موتور کامل 5,805,800,000 
9100102 مجموعه واشر کامل موتور 17,150,000 
9100201 بلوک سيلندر 553,000,000 
9100202 پيچ دو سر رزوه بلوک سيلندر به سر سيلندر                  640,000 
9100203 بوش ته ميل سوپاپ                  560,000 
9100204 بوش ميل سوپاپ                  441,000 
9100205 پولکي                  210,000 
9100206 پولکي موتور                    67,500 
9100207 روغن پاش                  870,000 
9100208 واشر کارتر               1,288,000 
9100209 سيني  جلو موتور               8,245,000 
9100210 کاسه نمدسرميل لنگ               3,640,000 
9100211 پين                    12,600 
9100214 واشر آببندي                    34,900 
9100216 درپوش سرد کن روغن               8,470,000 
9100217 واشر آببندي                    27,000 
9100219 درپوش پيچي                  110,000 
9100220 بوش سيلندر 10,940,000 
9100221 لوله گيج روغن               3,000,000 
9100222 گيج روغن               1,330,000 
9100223 پيچ دوسر رزوه               1,766,300 
9100224 پين                  438,800 
9100225 پين                  250,900 
9100231 مجموعه ياتاقان ثابت (دست کامل)               7,250,000 
9100232 بغل ياتاقان (دست کامل)               1,000,000 
9100233 مجموعه ياتاقان اصلي تعمير اول 15,725,600 
9100333 رينگ آببندي                    20,600 
9100335 پولکي                    56,900 
9100336 پولکي                    60,000 
9100337 پولکي                    67,500 
9100338 فشنگي روغن               9,215,000 
9100339 واشر                  132,800 
9100342 پايه  فيلتر روغن               4,434,400 
9100343 فيلتر روغن               2,100,000 
9100345 اويل پمپ 34,800,000 
9100346 روغن سرد کن 17,850,000 
9100347 لوله روغن                  463,900 
9100348 صافي روغن                  853,100 
9100349 واشر آببندي                      5,600 
9100352 سوپاپ کنترل                  909,000 
9100353 پين               1,755,000 
9100354 رينگ آببندي                  705,400 
9100355 دنده اويل  پمپ               2,818,100 
9100356 پيچ تخليه کارتر               1,765,000 
9100357 واشر تخليه کارتر                    45,000 
9100358 کارتر 30,730,000 
9100360 بست                  175,000 
9100363 واشر کاور روغن سرد کن                  125,600 
9100365 سوپاپ کنترل فشارروغن (روي بلوک سيلندر)

              5,006,300 
9100401 ميل لنگ 345,000,000 
9100402 واشر               9,999,400 
9100403 ارتعاش گير 23,220,000 
9100404 پولي سر ميل لنگ               6,363,800 
9100406 دنده سر  ميل لنگ               8,871,300 
9100407 دنده فلايول               4,550,000 
9100408 فلايول 25,060,000 
9100412 بلبرينگ فلايويل                  609,000 
9100418 دنده سر ميل لنگ اويل پمپ               2,818,100 
9100501 پيستون موتور 11,200,000 
9100502 گژن پين               1,290,000 
9100506 خار گژن پين                    67,500 
9100507 مجموعه شاتون کامل 20,160,000 
9100508 پيچ شاتون                  406,000 
9100511 مجموعه ياتاقان متحرک (دست کامل) 14,690,000 
9100512 مجموعه رينگ موتور جهت يک پيستون 22,130,000 
9100513 مجموعه ياتاقان شاتون تعمير اول 13,650,000 
9100514 بوش شاتون               2,600,000 
9100601 سيني دنده هاي پشت موتور 23,724,400 
9100602 واشر محوري ميل بادامک               1,959,800 
9100605 دنده ميل سوپاپ 10,920,000 
9100607 دنده هرزگرد موتور               6,695,000 
9100608 واسطه دنده هرزگرد 12,880,000 
9100612 دنده پمپ هيدروليک فرمان               1,818,800 
9100615 محفظه فلايويل 21,420,000 
9100618 سنسور فلايويل               1,820,000 
9100620 فلنج پمپ انژکتور                  909,400 
9100621 پمپ انژکتور 237,699,000 
9100622 دنده پمپ انژکتور               3,498,800 
9100627 کاسه نمد ته ميل لنگ               1,062,500 
9100628 پمپ باد 152,950,000 
9100629 دنده پمپ باد               2,182,500 
9100730 لوله ورودي هواي پمپ باد               2,750,000 
9100733 لوله رفت آب پمپ باد                  840,000 
9100734 لوله برگشت آب پمپ باد                  900,000 
9100735 لوله روغن پمپ باد               1,904,000 
9100736 واشر لوله پمپ باد                    45,000 
9100737 پيچ سوراخدار                    90,000 
9100738 مغزي                    90,000 
9100739 مهره                  133,900 
9100741 مغزي                  416,300 
9100742 مهره                  166,500 
9100744 بوش                  582,800 
9100745 بوش                    45,000 
9100746 استارت 55,000,000 
9100753 لوله روغن               2,380,000 
9100754 پيچ سوراخدار                    90,000 
9100755 رينگ آببندي                    45,000 
9100861 درب لوله روغن پر کن                  679,000 
9100862 لوله روغن پرکن               1,610,000 
9100863 واشر                    18,800 
9100865 پمپ تغذيه گازوئيل پمپ انژکتور 18,150,000 
9100866 شير کنترل سوخت ارسالي پمپ انژکتور 13,650,000 
9100868 سوپاپ برگردان پمپ انژکتور               1,610,000 
9100869 سنسور پمپ انژکتور               3,780,000 
9100901 سر سيلندر 64,030,000 
9100903 قالپاق درب سوپاپ               1,091,300 
9100904 واشر سرسيلندر               2,510,000 
9100905 واشر آببندي درب سوپاپ                  900,000 
9100909 درپوش سرسيلندر(پولکي)                  100,000 
9100910 درپوش سرسيلندر                  120,000 
9100911 درپوش                  150,000 
9100912 لوله هوا               2,380,000 
9100913 پيچ مادگي                  210,000 
9100915 لاستيک ساق سوپاپ                  880,000 
9100916 واشر آببندي                  154,100 
9100919 بوش برنجي انژکتور               1,370,000 
9101001 ميل سوپاپ 21,700,000 
9101002 سوپاپ هوا               3,910,000 
9101003 سوپاپ دود               3,910,000 
9101004 فنر سوپاپ                  224,000 
9101005 استکان تايپت               1,216,000 
9101006 پل اسبک به سوپاپ EVB               1,012,500 
9101007 دهنه سوپاپ                  271,900 
9101008 براکت خروجي                  363,800 
9101009 پيچ تنظيم سوپاپ دود (EVB)                  108,000 
9101010 مهره تنظيم سوپاپ دود (EVB)                    45,000 
9101012 پايه اسبک                  453,800 
9101013 نشيمنگاه فنر                  140,000 
9101014 فشنگي سوپاپ                    64,800 
9101015 اسبک               1,550,000 
9101016 تنظيم کننده اسبک                  886,500 
9101017 مهره قفلي                    45,000 
9101021 نشيمنگاه فنر                  100,000 
9101022 ميل تايپت                  980,000 
9101023 پين                  298,100 
9101027 نشيمنگاه اسبک سوپاپ                  568,100 
9101028 سيت سوپاپ دود                  545,600 
9101029 گايد سوپاپ               1,230,000 
9101030 سيت سوپاپ هوا                  610,400 
9101031 پايه بالائي اسبک                  568,100 
9101101 مجموعه فن و پروانه 18,620,000 
9101102 ترموستات 83 درجه               1,500,000 
9101103 اورينگ ترموستات                  147,000 
9101104 واتر پمپ 56,700,000 
9101105 تسمه سفت کن پروانه 11,760,000 
9101106 پولي تسمه سفت کن               7,350,000 
9101107 تسمه پروانه 10pk1451               2,470,000 
9101108 کمپرسور کولر 16,693,100 
9101109 تسمه سفت کن دينام 11,550,000 
9101110 پولي واسطه               2,880,000 
9101111 تسمه دينام 6pk1399-5269               2,170,000 
9101112 جداکننده روغن               4,781,300 
9101113 شلنگ                  136,900 
9101114 شلنگ                  999,400 
9101115 شلنگ               1,045,900 
9101116 شلنگ               1,176,000 
9101117 دسته موتور جلو چپ               2,000,600 
9101118 دسته موتور جلو راست               1,590,000 
9101119 لوله                  862,500 
9101120 فشنگي آب               1,530,000 
9101121 براکت دينام               3,136,900 
9101122 مجموعه دينام 58,800,000 
9101123 فاصله انداز                  138,800 
9101125 درپوش دينام               1,387,500 
9101127 پولي پروانه

22,330,000 
9101228 محور پروانه               4,060,000 
9101231 پيش جداکننده               1,181,300 
9101232 محافظ پيش جدا کننده                  151,500 
9101236 سنسور هشدار آب               1,106,300 
9101237 ضربه گير دسته موتور                  800,000 
9101248 شلنگ                  181,900 
9101249 پين                    37,900 
9101250 اتصال                    47,400 
9101257 درپوش ترموستات               1,471,900 
9101258 رگلاتور آلترناتور ذغال سر خود (آفتامات دينام) 18,550,000 
9101302 براکت فيلتر سوخت               2,800,000 
9101303 فيلتر ثانويه سوخت با پايه               3,635,600 
9101304 بدنه فيلتر ثانويه سوخت               2,950,000 
9101305 پايه فيلتر آبگير سوخت

              6,907,500 
9101306 فيلتر آبگير گرمکن دار               2,997,000 
9101307 لوله سوخت               1,681,900 
9101308 لوله سوخت               1,050,000 
9101309 لوله سوخت               1,260,000 
9101310 لوله سوخت               1,330,000 
9101311 رابط                  630,000 
9101313 لوله فشار بالا               5,100,000 
9101314 لوله فشار بالا               6,520,000 
9101315 کامن ريل 41,300,000 
9101316 سيم درختي ECU به سنسورها 46,550,000 
9101317 رله استارت               3,633,800 
9101318 سيم درختي ECU به انژکتورها               2,959,950 
9101319 لوله فشار بالا               5,040,000 
9101326 بست                  933,300 
9101327 ECU 83,300,000 
9101328 نگهدارنده ECU                  569,300 
9101453 سنسور لوله فشار بالا ريل سوخت 12,810,000 
9101501 بست انژکتور                  600,000 
9101502 رابط بين انژکتور و لوله سوخت               3,450,600 
9101503 مهره                  864,400 
9101504 انژکتور 34,195,500 
9101506 رينگ آببندي                  166,900 
9101507 واشر                  196,400 
9101602 واشر آببندي                    45,000 
9101603 واشر توربوشارژ                  782,900 
9101604 منيفولد دو قلو خروجي سمت توربو شارژ 23,770,000 
9101606 شلنگ اتصال               2,409,400 
9101607 لوله خروجي دود               5,950,000 
9101608 خفه کن 11,475,000 
9101609 لوله اتصال                  168,800 
9101611 قيفي هواي ورودي               4,340,000 
9101612 لوله هوا               1,435,900 
9101613 رابط زانويي                  435,000 
9101615 توربوشارژر 119,000,000 
9101616 منيفولد اگزوز               7,670,000 
9101617 رينگ آببندي                  900,000 
9101619 پيچ دوسر رزوه                    80,000 
9101621 پيچ دوسر رزوه                    60,000 
9101623 پيچ دوسر رزوه                    90,000 
9101624 پيچ دوسر رزوه                    70,000 
9101625 واشر منيفولداگزوز               1,150,000 
9101626 مجموعه لوله رفت روغن توربو شارژ               3,430,000 
9101627 لوله برگشت روغن توربوشارژر               3,290,000 
9101730 اورينگ                  278,000 
9101731 بست                  910,000 
9101801 منيفولد ورودي هوا 22,050,000 
9101802 واشر آببندي منيفولد هوا                  150,000 
9101803 پيش گرمکن               2,499,400 
9101804 سنسور هوا ورودي (روي منيفولد هوا               5,250,000 
9101805 واشر آببندي                    93,800 
9101806 لوله اتصال               2,975,000 
9102001 مجموعه گيربکس 355,237,500 
9102002 مجموعه PTO 28,040,600 
9102003 مجموعه PTO متصل به مجموعه موتور 36,360,000 
9102005 مجموعه واشر کامل گيربکس                  568,100 
9102101 کناري PTO واشر دريچه                  151,900 
9102102 واشر کاورياتاقان شفت ورودي                    37,500 
9102103 قطعه مغناطيسي                    56,300 
9102104 پايين  PTOکاور دريچه                  346,900 
9102105 پايين   PTOواشر دريچه                  151,900 
9102106 واشر محفظه کلاچ                  341,300 
9102108 پوسته گيربکس 29,437,500 
9102111 پيچ قفل کن پلاستيکي                    75,000 
9102112 کناري PTOکاور دريچه                  243,800 
9102113 محفظه کلاچ 15,907,500 
9102114 دريچه کنترل                  525,000 
9102115 دريچه کنترل                  226,900 
9102116 درپوش پيچي                    37,500 
9102117 کاور بلبرينگ شفت ورودي               2,726,300 
9102123 پيچ سر شش گوش                  318,800 
9102133 واشر آببندي                  296,500 
9102201 مهره شفت ورودي                    90,000 
9102202 رينگ ضامن                    90,000 
9102203 بلبرينگ شياردار               1,000,400 
9102204 واشر                  290,900 
9102205 خار ضامن                    49,500 
9102206 بوش راهنماي شفت اصلي                  112,500 
9102207 شفت ورودي               5,908,100 
9102301 خار ضامن                    45,000 
9102302 بوش دنده دار لغزنده               1,800,000 
9102303 خار شش گوش شفت اصلي                  491,600 
9102304 واشر فنري دنده هاي شفت اصلي                  262,500 
9102305 واشر دنده هاي شفت اصلي                  322,500 
9102306 واشردنده عقب شفت اصلي               1,498,000 
9102307 سنکرون دنده 1 و2 57,624,000 
9102308 شفت اصلي 13,635,000 
9102309 دنده عقب شفت اصلي 18,830,000 
9102310 چرخ دنده 1 شفت اصلي               6,363,800 
9102311 چرخ دنده 2 شفت اصلي               5,908,100 
9102312 چرخ دنده 3 شفت اصلي               5,454,400 
9102313 چرخ دنده 4 شفت اصلي               4,998,800 
9102314 چرخ دنده 5 شفت اصلي 13,890,000 
9102315 چرخ دنده شفت ورودي 14,040,000 
9102316 مجموعه سنکرون دنده 3 و4 34,360,000 
9102317 پين فنري                    45,000 
9102318 واشر دنده شفت اصلي                  567,300 
9102319 رينگ محدود کننده دنده عقب                    90,000 
9102401 خار ضامن شفت زير                    45,000 
9102402 بوش فاصله انداز                  581,300 
9102403 شفت زير 15,375,000 
9102404 دنده 3 شفت زير               4,181,300 
9102405 دنده 4 شفت زير               4,387,500 
9102406 دنده محرک شفت زير 15,070,000 
9102407 دنده5 شفت زير               4,998,800 
9102408 خار مربعي شفت زير                  136,900 
9102409 پين فنري                    45,000 
9102410 خار نيم گرد                    56,300 
9102411 رولر برينگ NUP309                  978,300 
9102412 خار ضامن                    90,000 
9102413 رولر برينگ               3,455,000 
9102414 خار ضامن                    90,000 
9102501 صفحه نگهدارنده ياتاقان شفت زير                  168,800 
9102502 پين فنري                    18,800 
9102602 واشر                  112,500 
9102603 واشرفشاري دنده عقب                  129,400 
9102604 ياتاقان سوزني                  731,300 
9102605 دنده عقب               2,700,000 
9102606 واشر کاسه اي                  346,900 
9102607 شفت دنده عقب                  853,100 
9102608 پيچ تنظيم                    37,500 
9102700 مجموعه سيستم کنترل تعويض نسبت سبک سنگين گيربکس 17,990,600 
9102707 سوپاپ کنترل مسير هواي فشرده               1,781,300 
9102729 کاسه نمد                  509,800 
9102730 کليد فشاري                  618,800 
9102732 واشر آببندي                  509,800 
9102733 کليد فشاري                  545,600 
9102808 سوپاپ سبک سنگين               3,380,000 
9102901 فنر قفلي                    93,800 
9102902 پيچ قفلي                    37,500 
9102903 بلوک راهنماي دنده عقب               1,162,500 
9102904 پين قفلي دنده عقب                    93,800 
9103000 مجموعه درب گيربکس کامل با ماهک ها 28,406,300 
9103101 بلبرينگ شياردار               1,706,300 
9103102 محور ياتاقان 15,180,000 
9103103 خار ضامن               5,418,800 
9103201 خار ضامن                    45,000 
9103202 دنده محرک جعبه دنده کمک 17,360,000 
9103203 صفحه وضعيت دهي ياتاقان               1,590,000 
9103301 شفت اصلي جعبه دنده کمک 47,600,000 
9103302 سنکرون 16,031,300 
9103303 فاصله انداز محور اصلي جعبه دنده کمک               1,610,000 
9103304 چرخ دنده کاهنده 35,700,000 
9103305 صفحه فاصله انداز                  909,400 
9103306 مهره لبه دار                  262,500 
9103401 رولبرينگ                  645,300 
9103402 مجموعه جوشکاري شده شفت زير جعبه دنده کمک بلند 42,000,000 
9103403 مجموعه جوشکاري شده شفت زير جعبه دنده کمک کوتاه 37,800,000 
9103404 رولبرينگ               1,081,100 
9103405 خار ضامن                  200,000 
9103406 خار ضامن                    56,300 
9103500 مجموعه سيلندر راه انداز جعبه دنده کمک               5,302,500 
9103507 سيلندر               2,850,000 
9103516 ماهک               6,680,000 
9103601 مجموعه تنظيم کننده فشار هوا               4,410,000 
9103602 رابط سيفون                    90,000 
9103700 مجموعه کاور عقبي گيربکس 26,512,500 
9103701 بوش محور مکانيزم کيلومتر شمار                  226,900 
9103702 پين مخصوص کاورعقب                  168,800 
9103703 او رينگ آببندي                    37,500 
9103704 کاسه نمد                  575,600 
9103705 رولربرينگ مخروطي (جعبه دنده کمک               5,498,600 
9103706 کاور شفت زير               1,231,900 
9103709 کاسه نمد کاور ياتاقان عقب شفت اصلي                  231,600 
9103710 کاسه نمد                  114,400 
9103711 کاور گردگير                    56,300 
9103713 درب عقب گيربکس 21,400,000 
9103714 کاورشفت زيرجعبه دنده کمک                  525,000 
9103715 واشر کاور شفت زير جعبه دنده کمک                  189,400 
9103716 کاورياتاقان عقب شفت اصلي               3,570,000 
9103717 واشرکاور ياتاقان عقب شفت اصلي جعبه دنده کمک                  226,900 
9103719 واشررابط کيلومتر شمار                  151,900 
9103724 فلنج انتقال نيرو               5,043,800 
9103725 چرخ دنده محرک کيلومترشمار               1,893,800 
9103726 چرخ دنده متحرک کيلومترشمار               1,515,000 
9103735 واشر درب عقب               1,237,500 
9103736 سنسور کيلومتر               1,365,000 
9103801 مجموعه رادياتور و اينترکولر 80,962,500 
9103802 لوله               2,090,600 
9103803 لوله z شکل               2,739,400 
9103804 لوله دوسر زانويي               1,218,800 
9103805 رابط لاستيکي کوتاه اينترکولر(15 سانتيمتر)                  960,000 
9103806 رابط لاستيکي بلند اينترکولر(20 سانتيمتر)                  780,000 
9103807 بادگير پروانه               2,955,000 
9103808.1 براکت رادياتور چپ                  225,000 
9103808.2 براکت رادياتور راست                  225,000 
9103809 لاستيک ضد سايش رادياتور                    90,000 
9103811 لوله بالايي رادياتور               1,052,300 
9103812 لوله هاي لاستيکي رادياتور                  299,100 
9103813 لوله خروجي آب رادياتور                  226,900 
9103814 لوله هاي ورودي آب رادياتور                  271,900 
9103815 لوله رادياتور پاييني                  271,900 
9103818 رادياتور آب 43,750,000 
9103820 بست مخصوص اتصال لوله استيلي خروجي توربوشارژر

              1,880,000 
9103821 لوله تخليه رادياتور               1,515,000 
9104201 واشر آب بندي لوله اگزوز                    70,000 
9104202 لوله خروجي اگزوز               1,318,100 
9104203 لوله انعطاف پذير 22,050,000 
9104204.1 براکت خفه کن اگزوز 1

              1,704,400 
9104204.2 براکت خفه کن اگزوز 2

              2,556,600 
9104206 مجموعه صدا خفه کن اگزوز (انباره اگزوز 62,630,000 
9104207 محافظ انباره اگزوز جلو                  956,300 
9104208 محافظ انباره اگزوز عقب                  956,300 
9104209 محافظ انباره اگزوز بالايي                  956,300 
9104210 کاور انباره اگزوز (داخلي)               1,098,800 
9104211 مجموعه کاور انباره اگزوز آلومينيومي               3,750,000 
9104212 محافظ آلومينيومي انباره اگزوز جلو                  909,400 
9104213 محافظ آلومينيومي انباره اگزوز عقب                  909,400 
9104214 محافظ آلومينيومي انباره اگزوز بالايي                  909,400 
9104701 ضربه گير دسته موتور جلو                  800,000 
9104702 محافظ کناري               1,500,000 
9104803 بلبرينگ كلاچ               8,006,300 
9104901 پمپ کلاچ پايين 11,250,000 
9104902 شلنگ بوستر کلاچ                  918,800 
9105007 ميل مهار مياني               8,962,500 
9105008 ميل مهار کناري 18,007,000 
9105101 ميله موجگير               4,331,300 
9105102 لاستيک گردگير                  318,800 
9105103 پين موقعيت دهنده                  157,000 
9105104 صفحه موجگير                  226,900 
9105105 بست موجگير                  500,600 
9105106 مجموعه دوشاخه موجگير               4,830,000 
9105107 ياتاقان گوشواره                  618,800 
9105108 پيچ نيم رزوه                  133,100 
9105109 پين پيچ                  136,900 
9105201 سرقامه فنر جلو               4,260,000 
9105202 سرقامه گوشواره فنر تخت جلو               6,438,800 
9105203 گوشواره               1,091,300 
9105204.1 مجموعه فنر پارابوليک جلو چپ 35,625,000 
9105204.2 مجموعه فنر پارابوليک جلو راست 35,625,000 
9105205 براکت نشيمن خاموت               2,570,000 
9105206 محدود کننده                  136,900 
9105207 خاموت                  363,800 
9105208 پين فنر                  592,500 
9105209 براکت کمک فنر                  979,000 
9105210 کمک فنر جلو               2,930,000 
9105211 پين پاييني کمک فنر                  590,600 
9105301 مجموعه براکت نگهدارنده ميل گاردان               1,515,000 
9105302 مجموعه ميل گاردان دوم 25,000,000 
9105303 مجموعه ميل گاردان سوم 26,640,000 
9105304 مجموعه ميل گاردان اول 34,087,500 
9105306 مجموعه ميل گاردان 15,907,500 
9105307 مجموعه ياتاقان گاردان               3,625,000 
9105401 مجموعه اکسل جلو - اول 546,000,000 
9105402 بازوي سگدست فرمان

              3,476,300 
9105801 مجموعه محور سوم 368,322,600 
9106401 مجموعه اکسل عقب 323,183,900 
9108202 آويز يدک کش               1,312,500 
9108203 پين يدک کش                  618,800 
9108501 مجموعه مخزن سوخت 22,500,000 
9108503 سنسور سوخت               3,247,100 
9108701 مجموعه علمک هوا 12,890,600 
9108702 براکت بالايي ورودي هوا                  468,800 
9108703 براکت پاييني ورودي هوا                  468,800 
9108704 خرطومي               4,425,000 
9108705 مجموعه فيلتر هوا 15,120,000 
9108706 براکت فيلتر هوا               1,875,000 
9108707 لوله ورودي هوا از مجموعه هواکش به توربوشارژ               1,575,000 
9108709 لاستيک آب گير محفظه فيلتر هوا                  189,400 
9108710 لاستيک آب گير علمک هواکش                  284,100 
9108711 راهنماي خرطومي ورودي فيلتر هواکش                  284,100 
9108713.1 فيلتر هوا دروني               1,250,000 
9108713.2 فيلتر هوا بيروني               1,250,000 
9108714 براکت نگهدارنده فيلتر هوا (اتصال به پايه - رديف6)

                 568,100 
9109301 براکت تعليق گيربکس                  731,300 
9109302 تسمه               1,650,000 
9109303 لاستيک ضدسايش                  136,900 
9109304 اهرم تعويض دنده               2,657,900 
9109305 مجموعه ميله تعويض دنده               1,275,000 
9109306 مکانيزم تعويض دنده               1,136,300 
9109310 (سردنده)راهنماي تعويض دنده                  682,500 
9109311 لاستيک گردگير اهرم تعويض دنده                  600,000 
9109312 رام عرضي گيربکس               6,881,300 
9109501 بوق الکتريکي                  937,500 
9109502 بوق بياباني                  768,800 
9109503 سوپاپ الکترومغناطيسي               1,448,800 
9109504 سوپاپ الکترومغناطيسي               2,590,000 
9109601 سوپاپ تقسيم باد                  993,800 
9109603 سوپاپ تخليه                  460,000 
9109604 سوپاپ اطمينان                  318,800 
9109802 شيلنگ ترمز اکسل جلو و عقب                  378,600 
9109803 سوئيچ فشاري                  206,300 
9109806 مخزن هواي 20 ليتري               1,363,100 
9109808 مخزن هواي 30 ليتري               2,350,500 
9109811 فيلتر خشک کن هوا 15,750,000 
9109813 مخزن هواي کوچک               1,003,100 
9109814 شاسي مخازن هوا               1,125,000 
9109815 سنسور هوا               1,406,300 
9109816 براکت سنسور هوا                    90,000 
9109901 بوش                    45,000 
9109902 رله ولو               1,177,000 
9109903 براکت رله ولو                    93,800 
9109904 سوپاپ رله ولو دوبل               1,218,800 
9109905 سه راهي                  525,000 
9109906 سوپاپ سولنوئيدي ABS               3,562,500 
9109907 بلوک               2,955,000 
9109910 سيم درختي ABS               5,231,300 
9109912 سوپاپ ASR 18,670,000 
9110001 بازويي فرمان               2,726,300 
9110002 بازويي انتقال فرمان               3,063,600 
9110003 بازويي سوم فرمان               2,302,000 
9110004 براکت جک فرمان               2,871,800 
9110005 براکت جک فرمان               1,798,900 
9110006 جک  فرمان 12,336,300 
9110007 پين                  318,800 
9110009 ميله فرمان اکسل جلو               4,188,600 
9110011 ميله بالايي عقبي               6,543,800 
9110012 ميله فرمان اکسل دوم               3,898,500 
9110013 جعبه فرمان 266,000,000 
9110014 براکت جعبه فرمان               7,968,800 
9110015 پمپ هيدروليک فرمان 39,310,000 
9110016 مخزن روغن فرمان               3,512,500 
9110017 براکت مخزن روغن فرمان                  281,300 
9110018 شيلنگ لاستيکي روغن فرمان                  671,000 
9110019 شلنگ برگشت                  990,000 
9110020 مجموعه لوله برگشت روغن               1,687,500 
9110021 لوله فشار بالاي خروجي فرمان                  373,900 
9110022 لوله فولادي خروجي روغن               1,537,500 
9110024 ميله بالائي فرمان - جلوئي (اصلاح شده)

              5,478,000 
9110025 ميله بالائي فرمان - عقبي (اصلاح شده)

              5,250,000 
9110026 (اصلاح شده)ميله فرمان اکسل دوم

              3,581,300 
9110027 بازوئي فرمان (اصلاح شده)

              6,312,400 
9110028 بازوي انتقال فرمان (اصلاح شده)

              6,312,400 
9110502 سوئيچ اصلي               1,387,500 
9110505 براکت پلاستيکي جعبه باتري               4,261,900 
9110506 مجموعه کاور باتري               4,550,000 
9110507 قلاب جعبه باتري                  960,000 
9110510 سيم رابط               2,990,600 
9110511 اتصال زمين               1,603,100 
9111101 مجموعه تعليق جلوي کابين 42,843,800 
9111504 رام اتصال u شکل               2,625,000 
9111505 براکت نشيمن کابين 13,500,000 
9111506 براکت نشيمن جک               1,125,000 
9111507 جک بالابر کابين 12,070,000 
9111508 پين جک بالابر                  693,800 
9111509 واشر جک بالابر                    93,800 
9111510 محدود کننده بالابر                  431,300 
9111512 براکت                  431,300 
9111513 براکت پمپ جک بالابر کابين                  318,800 
9111601 گلگير جلو سمت راست               6,117,800 
9111602 گلگير جلو سمت چپ               4,781,600 
9111603 گل پخش کن                  420,300 
9111818 مخزن روغن                  300,000 
9114801 مجموعه کليد ترکيبي (سوئيچ اصلي)               2,272,500 
9114803 مجموعه رادياتور بخاري               2,083,100 
9114807 پمپ گازوئيل بخاري درجا               2,272,500 
9114910 مجموعه جعبه فيوز               3,635,600 
9115001 نشانگر فشار باد               3,018,800 
9115002 نشانگر دور موتور               3,000,000 
9115003 نشانگر کيلومتر               2,863,100 
9115005 نشانگر دماي سيستم خنک کاري موتور               3,018,800 
9115008 طلق نشانگر               1,425,000 
9115009 فيوز                  213,800 
9115010 رله پيش گرمکن               6,837,600 
9115011 سيم درختي پيش گرمکن               1,136,300 
9115103 مجموعه سيم درختي کابين 20,625,000 
9115105 مجموعه سيم درختي دور موتور 51,855,000 
9115106 مجموعه سيم درختي چراغهاي جلو               4,091,300 
9115110 سيم درختي ECU

16,594,500 
9115204 مجموعه جعبه ترمينال روي شاسي                  249,400 
9115302 مجموعه شمعک پدال ترمز                    67,500 
9115304 رابط سيم کيلومتر به سنسور کيلومتر 19,725,000 
9115501 مجموعه کندانسور               6,881,300 
9201306 فيلتر آبگير اوليه سوخت بدون گرمکن               5,500,000 
9502001 مجموعه گيربکس 355,235,100 
9505001 بالن باد  سيستم تعليق عقب 34,885,000 
9505004 بست ميله موجگير                  262,500 
9505005 ضربه گير                  625,000 
9505006 صفحه فاصله انداز                  356,300 
9505007 براکت نگهدارنده ميل تعادل پايين 11,850,000 
9505008 براکت اتصال کمک فنر عقب به شاسي               1,481,300 
9505009 براکت اتصال بيروني بست ميل تعادل عقب به شاسي                  975,000 
9505010 براکت اتصال داخلي بست ميل تعادل عقب به شاسي                  806,300 
9505011 پايه نگهدارنده ميل موجگير عقب               2,362,500 
9505012 ميل موجگير عقب 17,531,300 
9505015 مندل بالا 17,868,800 
9505016 ميل تعادل پايين               8,193,800 
9505017 مجموعه سوپاپ تنظيم ارتفاع               9,468,800 
9505018 براکت Z شکل ميله سوپاپ تنظيم ارتفاع                  112,500 
9505019 براکت اتصال سوپاپ تنظيم ارتفاع به شاسي                    93,800 
9505301 مجموعه ميل گاردان 34,481,300 
9506401 مجموعه اکسل عقب 950,000,000 
9506403 فلنج پينيون ديفرانسيل (39 خار ريز               8,400,000 
9507301 مجموعه پدال گاز با سنسور 25,285,000 
9507302 سنسور پدال گاز 22,500,000 
9508201 مجموعه شاسي 492,375,000 
9508501 مجموعه مخزن سوخت 24,525,000 
9508502 پايه نگهدارنده باک سوخت               2,700,000 
9508503 سنسور سوخت               3,187,500 
9508504 بست نگهدارنده باک                  618,800 
9508505 لاستيک ضد سايش پايه نگهدارنده باک                  356,300 
9508506 پيچ نيم رزوه                    93,800 
9508507 بوش با لبه ساده                  131,300 
9508508 بوش با لبه انتهايي کم قطر بزرگ                  131,300 
9508509 بوش با لبه انتهايي کم قطر کوچک                  206,300 
9508510 در ب مخزن سوخت                  568,100 
9509304 براکت                  356,300 
9509305 سيم تعويض دنده               1,875,000 
9509306 سيم تعويض دنده               1,875,000 
9509307 مجموعه سيستم تعويض دنده               3,562,500 
9509308 ميله دنده               3,562,500 
9509309 سر دنده               1,234,100 
9509310 گردگير                  843,800 
9509311 بوش لاستيکي                    18,800 
9509314 براکت                  750,000 
9509315 براکت                  112,500 
9509316 براکت                  168,800 
9509502 براکت سوپاپ                    22,500 
9509701 مجموعه گاردبغل               9,090,000 
9509702 براکت جلو سمت راست گارد محافظ               1,590,000 
9509703 براکت جلو سمت چپ گارد محافظ               1,590,000 
9509704 براکت عقب گارد محافظ               1,590,000 
9509805 براکت مخزن هوا                  150,000 
9509812 براکت                  318,800 
9509819 بست مخزن هوا 30 ليتري                  136,900 
9509908 بلوک تقسيم باد               1,177,000 
9509909 رله ولو 2                  375,000 
9509910 رابط                    37,500 
9509911 سيم درختي ABS 19,856,300 
9510102 صفحه محافظ روي شاسي 12,700,000 
9510103 مجموعه ريش 43,125,000 
9510601 مجموعه کابين با تزئينات داخلي 2,100,000,000 
9511001 تيرک U شکل نگهدارنده مجموعه رکاب               5,062,500 
9511401 گلگير جلو سمت راست               4,734,400 
9511402 گلگير جلو سمت چپ               4,734,400 
9511405 پايه گلگير عقب سمت جلو چپ                  408,800 
9511408 پايه گلگير جلو پايين سمت چپ و راست                  408,800 
9511413 قلاب لاستيکي گلگير چرخ عقب                  114,400 
9511501 سوپاپ تنظيم ارتفاع               4,518,800 
9511915 کف گرد زرد                  588,400 
9511916 کف گرد قرمز               1,593,800 
9511917 شلنگ کف گرد زرد               1,272,300 
9511918 شلنگ کف گرد قرمز               1,272,300 
9511919 براکت اتصال سوکتهاي کفي تريلي                  375,000 
9511920 سيم درختي سيستم ABS کفي تريلر               4,687,500 
9511921 کفي تريلرABS سوکت ماده سيستم               1,799,100 
9511923 کفي تريلرABS کابل فنري سيستم               4,157,300 
9511924 کابل فنري چراغهاي خطر   کفي تريلر               3,634,800 
9515101 مجموعه سيم درختي شاسي               5,756,300 
9515106 مجموعه سيم درختي چراغهاي جلو               8,625,000 
9515204 مجموعه جعبه ترمينال روي شاسي                  525,000 
9515301 مجموعه چراغ کناري گلگير چرخ جلو                  796,900 
9515302 مجموعه شمعک پدال ترمز                  131,300