برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 EM6 TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
61A100 پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان) 4 4,120,000  3,680,000 
61A101 تعمير کله گاوي کامل 3.1 3,831,600  3,422,400 
61A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف 0.8 824,000  736,000 
61A103               باز و بستن پلوس يک طرف 0.4 412,000  368,000 
61A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف 0.75 772,500  690,000 
61A105               تعويض چرخدنده ABS 0.38 391,400  349,600 
61A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) 0.53 545,900  487,600 
61A107               تعويض کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 2.15 2,657,400  2,373,600 
61A108 بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) 0.5 515,000  460,000 
61A109 بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1 1,030,000  920,000 
61A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف 0.75 772,500  690,000 
61A111               پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 3 3,090,000  2,760,000 
61A112               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) 0.68 700,400  625,600 
61A113               تعويض يک پيچ توپي جلو 0.38 391,400  349,600 
61A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف 0.23 236,900  211,600 
61A115               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف 0.53 545,900  487,600 
61A116               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 1,081,500  966,000 
61A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند 0.53 545,900  487,600 
61A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.38 391,400  349,600 
61A119               تعويض و تنظيم يک عدد سيبک درجا 0.23 236,900  211,600 
61A120               تعويض يک عدد سگدست سمت چپ 1.2 1,236,000  1,104,000 
61A121               تعويض يک عدد سگدست سمت راست 1.13 1,163,900  1,039,600 
61A122               باز و بستن شغال دست 0.53 545,900  487,600 
61A123 تعويض بوش سگدست (يک طرف) 0.3 309,000  276,000 
61A124 تعويض بوش سگدست (دو طرف) 0.6 618,000  552,000 
61A125               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 1,390,500  1,242,000 
61A126               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.7 2,781,000  2,484,000 
61A127               بازوبستن پلوس دو طرف 0.38 391,400  349,600 
61A128 بازوبست يک چرخ (تاير) جلو 0.3 309,000  276,000 
61A129 بازوبست دو چرخ (تاير) جلو 0.6 618,000  552,000 
61A130 باز و بستن يک جفت چرخ عقب (تايرها) يک طرف 0.38 391,400  349,600 
61A131 باز و بستن چرخهاي عقب (تايرها) دو طرف 0.75 772,500  690,000 
61A132               بازوبست لايه هاي فنرهاي محورهاي جلو و عقب به همراه متعلقات 9.65 9,939,500  8,878,000 
61A133               تنظيم کرانويل و پينيون 1 1,236,000  1,104,000 
61A134 بازوبست قالپاق چرخ(يک عدد) 0               10,000                10,000 
61A135               تعويض تاير جلو يک طرف(شامل بازوبست چرخ و متعلقات) 0.7 721,000  644,000 
61A136 تعويض تايرهاي جلو دو طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 1.4 1,442,000  1,288,000 
61A137               تعويض تايرهاي عقب يک طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 1 1,030,000  920,000 
61A138               تعويض تايرهاي عقب دو طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 2 2,060,000  1,840,000 
61A139               تعويض رولبرينگ هاي توپي چرخ جلو به همراه باز و بست توپي و چرخ يک طرف 1.6 1,648,000  1,472,000 
61A140               تعويض رولبرينگ هاي توپي چرخ جلو به همراه باز و بست توپي و چرخ هر دو طرف 3 3,090,000  2,760,000 
61B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف 0.23 236,900  211,600 
61B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف 0.23 236,900  211,600 
61B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف 0.45 463,500  414,000 
61B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف 0.45 463,500  414,000 
61B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف 0.9 927,000  828,000 
61B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف 0.9 927,000  828,000 
61B108 تراش دو جفت لنت جلو 0                        1                         1 
61B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو 0.45 463,500  414,000 
61B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها 0.75 772,500  690,000 
61B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب 0.45 463,500  414,000 
61B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها 0.75 772,500  690,000 
61B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو 0.9 927,000  828,000 
61B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.3 1,339,000  1,196,000 
61B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب 0.9 927,000  828,000 
61B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.3 1,339,000  1,196,000 
61B121 باز و بست سيلندر ترمز چرخ يک عدد 0.3 309,000  276,000 
61B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.3 1,339,000  1,196,000 
61B123               تعويض لوله ترمز از طبق به شاسي 0.23 236,900  211,600 
61B124               تعويض لوله ترمز روي طبق 0.23 236,900  211,600 
61B125               رگلاژ ترمزهاي جلو 0.38 391,400  349,600 
61B126               رگلاژ ترمزهاي عقب 0.38 391,400  349,600 
61B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف 0.45 463,500  414,000 
61B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف 0.45 463,500  414,000 
61B129 بازوبست مجموعه ABS (همراه با اتصالات) 0.6 741,600  662,400 
61B130               هواگيري سيستم ترمز 0.5 515,000  460,000 
61B131               رگلاژ ترمز دستي 0.25 257,500  230,000 
61B132               بازوبست سنسور ABS 0.38 391,400  349,600 
61B133               تعويض شلنگ هيدروليگ از مستر سيلندر به ABS 0.2 206,000  184,000 
61B134               باز و بست سيلندر ترمز چرخ دو عدد 0.55 566,500  506,000 
61B135               تعويض سيم ترمز دستي 1 1,030,000  920,000 
61B136               اصلاح مسير خلاء ترمز به همراه جابجايي مخزن(دستورالعمل 94B04) 7 7,210,000  6,440,000 
61B137               اصلاح مسير خلاء ترمز(دستورالعمل 94B04) 4 4,120,000  3,680,000 
61B138               باز و بست سيلندر اصلي ترمز (مستر سيلندر) روي کار 0.3 309,000  276,000 
61C100 بازوبست يک آئينه بقل 0.15 154,500  138,000 
61C101 بازوبست يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري 0.75 772,500  690,000 
61C102 بازوبست مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 1,308,100  1,168,400 
61C103 بازوبست قلاب هاي قفل پشت کابين 0.75 772,500  690,000 
61C104 بازوبست داشبورد کامل 3.3 4,078,800  3,643,200 
61C105 تعويض موتور و منبع شيشه شور 0.75 772,500  690,000 
61C106 باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 1,163,900  1,039,600 
61C107 تعويض موتور برف پاک کن 0.3 309,000  276,000 
61C108 تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.23 236,900  211,600 
61C109 تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.53 545,900  487,600 
61C110 تعويض تيغه هاي برف پاک کن 0.23 236,900  211,600 
61C111 پياده و سوار کردن کابين 3.3 4,078,800  3,643,200 
61C112 بازوبست تعليق جلوي کابين 2.4 2,472,000  2,208,000 
61C113 باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.2 1,483,200  1,324,800 
61C114 باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.2 1,483,200  1,324,800 
61C115 تنظيم کابين روي شاسي 0.53 545,900  487,600 
61C116 تعويض (باز و بست) جلو پنجره 0.38 391,400  349,600 
61C117 بازوبست گردگير دسته دنده 0.15 154,500  138,000 
61C118 بازوبست صندلي راننده 0.53 545,900  487,600 
61C119 بازوبست صندلي شاگرد 0.6 618,000  552,000 
61C120 باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول 0.9 927,000  828,000 
61C121 تعويض يک سيم دسته دنده 0.38 391,400  349,600 
61C122 تعويض دو سيم دسته دنده 0.53 545,900  487,600 
61C123 تکميل تودوزي سقف 1.95 2,008,500  1,794,000 
61C124 لخت کردن کابين 2.27 2,338,100  2,088,400 
61C125 تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 1.5 1,545,000  1,380,000 
61C126 تعويض شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 1,163,900  1,039,600 
61C127 تعويض شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 2,008,500  1,794,000 
61C128 تعويض لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 1,163,900  1,039,600 
61C129 بازوبست سپر کامل 0.75 772,500  690,000 
61C130 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 2,008,500  1,794,000 
61C131 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.38 391,400  349,600 
61C132 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.38 391,400  349,600 
61C133 بازوبست لولا يک در و تنظيم آن 0.75 772,500  690,000 
61C134 رگلاژ در(يک طرف) 0.15 154,500  138,000 
61C135 رگلاژ در(دو طرف) 0.15 154,500  138,000 
61C136 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.15 154,500  138,000 
61C137 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 391,400  349,600 
61C138 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 391,400  349,600 
61C139 بازوبست ضبط صوت 0.23 236,900  211,600 
61C140 بازوبست پدال گاز 0.38 391,400  349,600 
61C141 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 236,900  211,600 
61C142 بازوبست اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) 0.53 545,900  487,600 
61C143 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 391,400  349,600 
61C144 بازوبست خرطومي هواکش 0.15 154,500  138,000 
61C145 بازوبست محفظه فيلتر هوا 0.53 545,900  487,600 
61C146 نصب آرم 0.23 236,900  211,600 
61C147 تعويض فندک 0.23 236,900  211,600 
61C148               باز و بستن بخاري 1.6 2,142,400  1,913,600 
61C149               باز و بستن سنسور و دريچه بخاري 0.4 494,400  441,600 
61C150 بازوبست پنکه بخاري 0.4 494,400  441,600 
61C151 بازوبست کليه شلنگهاي بخاري 0.9 927,000  828,000 
61C152 بازوبست مجموعه درب موتور(کاپوت) به همراه باز و بست جلوپنجره و جکها 1.2 1,236,000  1,104,000 
61C153 بازوبست تيرک عرضي جلوي کابين 0.6 618,000  552,000 
61C154 بازوبست يک عدد جک در موتور(جک کاپوت) 0.22 226,600  202,400 
61C155 بازوبست قفل در موتور (کاپوت) 0.3 309,000  276,000 
61C156               بازوبست سيم گاز 0.65 669,500  598,000 
61C157               تنظيم سيم گاز 0.25 257,500  230,000 
61C158 بازوبست رودري(يک طرف) 0.4 412,000  368,000 
61C159 بازو بست آفتاب گير (يك طرف) 0.15 154,500  138,000 
61C160               تعويض ترمز در کابين يک طرف(به همراه بازوبست رودري و متعلقات) 1 1,236,000  1,104,000 
61C161 بازوبست گلگير يک طرف(شامل بازوبست چراغ جلو و راهنما) 0.8 824,000  736,000 
61C162 بازوبست گلگير دو طرف(شامل بازوبست چراغ جلو و راهنما) 1.5 1,545,000  1,380,000 
61C163 بازوبست کاور تزئيني پائين در(يک طرف) 0.15 154,500  138,000 
61C164 بازوبست کاور تزئيني پائين در(دو طرف) 0.3 309,000  276,000 
61C165               بازوبست گلگير پلاستيکي چرخ(زير گلگير فلزي) يک طرف 0.35 360,500  322,000 
61C166               بازوبست گلگير پلاستيکي چرخ(زير گلگير فلزي) دو طرف 0.65 669,500  598,000 
61C168 باز و بست آفتاب گير داخل کابين( هر دو طرف) 0.25 257,500  230,000 
61C169 باز و بست درب کابين هر دوسمت ( بدون باز و بست شيشه و مکانيزم آن) 2 2,060,000  1,840,000 
61C170               باز و بست درب بدون باز و بست تودري ( يک سمت ) 1 1,030,000  920,000 
61C171 بازو بست سپر عقب 0.5 515,000  460,000 
61D100               بازوبست گاردان 1.2 1,236,000  1,104,000 
61D101 بازوبست چهار شاخه گاردان هر عدد 0.6 618,000  552,000 
61D102 بازوبست يک گريس خور گاردان 0.23 236,900  211,600 
6.1E+101 پياده و سوار کردن موتور شامل باز کردن سپر جلو ، کاپوت و ديگر متعلقات 9.6 9,888,000  8,832,000 
6.1E+102 از هم پاشيدن موتور(روي استند) 5 5,150,000  4,600,000 
6.1E+103 از هم پاشيدن موتور(روي شاسي) 4.5 4,635,000  4,140,000 
6.1E+104 جمع کردن موتور(روي استند) 11 14,729,000  13,156,000 
6.1E+105 جمع کردن موتور(روي شاسي) 10 13,390,000  11,960,000 
6.1E+106 بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر 0.75 772,500  690,000 
6.1E+107 پياده کردن سرسيلندر 3 3,090,000  2,760,000 
6.1E+108 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر 0.83 854,900  763,600 
6.1E+109 نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر 3.7 3,811,000  3,404,000 
6.1E+110 فيلرگيري موتور 0 240,000  240,000 
6.1E+111 بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر 0.75 772,500  690,000 
6.1E+112 پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1 1,030,000  920,000 
6.1E+113 تحت فشار گذاشتن سرسيلندر 0.53 545,900  487,600 
6.1E+114 باز و بست پايه و ميل اسبک ها 0.75 927,000  828,000 
6.1E+115 بازوبست يکعدد پيچ انگشتي سوپاپ 0.23 284,280  253,920 
6.1E+116 بازوبست يک انژکتور 0.38 469,680  419,520 
6.1E+117 بازوبست کليه انژکتورها 1.27 1,569,720  1,402,080 
6.1E+118 باز و بستن کارتر و تعويض واشر 1.7 1,751,000  1,564,000 
6.1E+119 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.3 370,800  331,200 
6.1E+120 تعويض پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 2,163,000  1,932,000 
6.1E+121 تعويض پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) 0.53 655,080  585,120 
6.1E+122 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ به همراه بازوبست رادياتور 3 3,090,000  2,760,000 
6.1E+123 تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ 0.53 655,080  585,120 
6.1E+124 بازوبست منيفولد دود و تعويض واشر 1.27 1,308,100  1,168,400 
6.1E+125 بازوبست منيفولد هوا و تعويض واشر 0.83 854,900  763,600 
6.1E+126 تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.9 13,256,100  11,840,400 
6.1E+127 تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.3 1,606,800  1,435,200 
6.1E+128 پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 370,800  331,200 
6.1E+129 پياده و سوار کردن فلايويل درجا (وقتي گيربکس پياده است) 0.6 741,600  662,400 
6.1E+130 تعويض دنده فلايويل 0.3 370,800  331,200 
6.1E+131 تعويض بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 284,280  253,920 
6.1E+132 پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 309,000  276,000 
6.1E+133 بازوبست توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 1,699,500  1,518,000 
6.1E+134 تعويض واشر گلوئي اگزوز 0.6 618,000  552,000 
6.1E+135 بازوبست واتر پمپ درجا و تنظيم تايم موتور(وقتي رادياتور باز است) 1.95 2,410,200  2,152,800 
6.1E+136 بازوبست واتر پمپ و تنظيم تايم موتور(وقتي موتور پياده است) 1.3 1,606,800  1,435,200 
6.1E+137 تعويض فيلتر گازوئيل 0.38 391,400  349,600 
6.1E+138 تعويض فيلتر روغن 0.23 236,900  211,600 
6.1E+139 تعويض دسته موتور جلو سمت راننده 0.75 772,500  690,000 
6.1E+140 تعويض دسته موتور جلو سمت شاگرد 0.98 1,009,400  901,600 
6.1E+141 تعويض دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 1.13 1,163,900  1,039,600 
6.1E+142 تعويض سنسور آب روي محفظه ترموستات 0.15 154,500  138,000 
6.1E+143 تعويض سنسور روغن 0.23 236,900  211,600 
6.1E+144 بازوبست تسمه کولر 0.45 463,500  414,000 
6.1E+145 باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) 0.68 700,400  625,600 
6.1E+146 باز و بستن ترموستات 0.38 391,400  349,600 
6.1E+147 بازوبست محفظه ترموستات 0.53 545,900  487,600 
6.1E+148 بازوبست پروانه موتور به همراه بادگير 0.53 545,900  487,600 
6.1E+149 بازوبست پولي پروانه درجا 0.23 236,900  211,600 
6.1E+150 تعويض تسمه تايمينگ موتور(شامل باز و بست رادياتور ، سيني جلو و متعلقات) 3.3 4,418,700  3,946,800 
6.1E+151 تعويض سنسور دماي موتور 0.3 309,000  276,000 
6.1E+152 تعويض سنسور موقعيت ميل لنگ 0.45 463,500  414,000 
6.1E+153 تعويض سنسور موقعيت ميل بادامک (روي پمپ انژکتور) 0.3 309,000  276,000 
6.1E+154 تعويض مجموعه سيم درختي موتور(شامل بازوبست شبکه ورودي هوا) 0.75 1,004,250  897,000 
6.1E+155 بازوبست روغن سردکن 0.75 772,500  690,000 
6.1E+156 تعويض تسمه دينام 0.4 412,000  368,000 
6.1E+157 بازوبست لوله خروجي توربوشارژر (زانويي اگزوز) 0.5 515,000  460,000 
6.1E+158 بازوبست لوله لاستيکي خروجي اينترکولر 0.23 236,900  211,600 
6.1E+159 بازوبست ECU 0.4 412,000  368,000 
6.1E+160 باز و بست سيني جلو به همراه کليه متعلقات ( جهت تعويض چرخدنده ها به همراه باز و بست پمپ انژکتور )   4 4,944,000  4,416,000 
6.1E+161 اصلاح پايه فيلتر گازوئيل ثانويه 0.35 360,500  322,000 
6.1E+162 بازوبست شلنگ هيدروليک فرمان 0.3 309,000  276,000 
6.1E+163 بازوبست لاستيک ساق سوپاپ درجا(بدون بازوبست سرسيلندر) 3 3,090,000  2,760,000 
6.1E+164 تعويض ياتاقان منجيد گاردان با پرس 1 1,030,000  920,000 
6.1E+165 تعويض شلنگ ها بخاري 0.5 515,000  460,000 
6.1E+166 تنظيم پمپ کلاچ پايين 0.3 309,000  276,000 
6.1E+167 تعويض لوله هاي خلاء 0.35 360,500  322,000 
61F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) 0.9 927,000  828,000 
61F101 بازوبست درجه باک 0.23 236,900  211,600 
61F102 بازوبست يک لوله برگشت گازوئيل روي باک 0.53 545,900  487,600 
61F103               تعويض بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) 0.6 618,000  552,000 
61F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو 0.38 391,400  349,600 
61F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو 0.75 772,500  690,000 
61F106 پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.5 1,545,000  1,380,000 
61F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب 0.9 927,000  828,000 
61F108 پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.7 1,751,000  1,564,000 
61F109               تعويض بوشهاي فنرهاي عقب 0.75 772,500  690,000 
61F110               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 391,400  349,600 
61F111               تعويض بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 618,000  552,000 
61F112               تعويض يک گوشواره فنر جلو 0.53 545,900  487,600 
61F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.53 545,900  487,600 
61F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 618,000  552,000 
61F115               تعويض گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) 0.9 927,000  828,000 
61F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب 0.53 545,900  487,600 
61F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو 0.53 545,900  487,600 
61F118 بازوبست کمک فنرجلو(يک طرف) 0.75 772,500  690,000 
61F119 بازوبست کمک فنرجلو(دو طرف) 1.5 1,545,000  1,380,000 
61F120 بازوبست فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.18 185,400  165,600 
61F121 پياده سوار كردن رادياتور آب 1 1,030,000  920,000 
61F122               بازوبست کمک فنر عقب (يک طرف) 1 1,030,000  920,000 
61F123               بازوبست کمک فنر عقب (دو طرف) 2 2,060,000  1,840,000 
61F124               بازوبست مخزن انبساط 0.5 515,000  460,000 
61F125               بازوبست لوله بالايي رادياتور 0.4 412,000  368,000 
61F126               بازوبست لوله پائيني رادياتور 0.6 618,000  552,000 
61F127 بازوبست منبع اگزوز 0.9 927,000  828,000 
61F128               تعويض ضربه گيرهاي بالايي رادياتور 0.4 412,000  368,000 
61F129               باز و بست لوله خروجي اگزوز 0.15 154,500  138,000 
61F164               رگلاژ پدال کلاچ 0.15 154,500  138,000 
61F165               باز و بست تعليق کابين بدون پياده کردن کابين از روي شاسي 5 6,180,000  5,520,000 
61G100 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1 1,236,000  1,104,000 
61G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.1 1,133,000  1,012,000 
61G102 بازوبست لوازم پمپ کلاچ بالا 0.53 545,900  487,600 
61G103 بازوبست لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي 0.3 309,000  276,000 
61G104 بازوبست لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي 0.45 463,500  414,000 
61G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين 0.7 721,000  644,000 
61G106               تعويض شلنگ روغن پمپ پايين 0.15 154,500  138,000 
61G107 بازوبست لوازم پمپ کلاچ پايين 0.38 391,400  349,600 
61G108               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 236,900  211,600 
61G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن 0.75 772,500  690,000 
61G110 بازوبست فنر برگشت پدال کلاچ 0.53 545,900  487,600 
61G111 بازوبست مخزن روغن کلاچ 0.53 545,900  487,600 
61G112 بازوبست پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه 0.38 391,400  349,600 
61G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.6 2,678,000  2,392,000 
61G114               تعمير اساسي گيربکس 4.4 5,891,600  5,262,400 
61G115 بازوبست دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس 0.6 741,600  662,400 
61G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس 0.38 469,680  419,520 
61G117               تعويض بلبرينگ شفت ورودي 0.53 655,080  585,120 
61G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس 0.53 655,080  585,120 
61G119               تعويض يک عدد ماهک و ميل ماهک 0.53 655,080  585,120 
61G120               تعويض سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 1,569,720  1,402,080 
61G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم 0.75 927,000  828,000 
61G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس 0.3 309,000  276,000 
61G123               تعويض لنت ترمز دستي 0.75 772,500  690,000 
61G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي 0.98 1,009,400  901,600 
61G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل 0.75 927,000  828,000 
61G126               تعويض بلبرينگ شفت خروجي گيربکس 0.53 655,080  585,120 
61G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات 0.98 1,211,280  1,081,920 
61G128               تعويض دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) 0.38 391,400  349,600 
61G129 بازوبست سيم دسته دنده (يک عدد) 0.53 545,900  487,600 
61G130 بازوبست سيم دسته دنده (دو عدد) 0.75 772,500  690,000 
61G131 بازوبست اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس 0.53 545,900  487,600 
61G132 بازوبست رام زير يا روي گيربکس 0.9 927,000  828,000 
61G133 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) 0.38 391,400  349,600 
61G134 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) 0.53 545,900  487,600 
61I100               باز و بستن پمپ انژکتور 1.8 2,224,800  1,987,200 
61I101 بازوبست يکعدد لاستيک برگشت سوخت لوله انژکتور روي سرسيلندر 0.08               82,400                73,600 
61I102 بازوبست يکعدد لوله انژکتور 0.15 154,500  138,000 
61I103 بازوبست کليه لوله انژکتورها 0.53 545,900  487,600 
61I104 بازوبست لوله برگردان روي انژکتورها 0.3 309,000  276,000 
61I105 بازوبست شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.53 545,900  487,600 
61I106 بازوبست کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.45 463,500  414,000 
61I107               تعويض کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور 0.68 700,400  625,600 
61I108               باز و بست کامن ريل 0.9 1,112,400  993,600 
61I109 بازوبست پايه فيلتر آبگير روي شاسي 0.38 391,400  349,600 
61I110 بازوبست فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي 0.15 154,500  138,000 
61P100 بازوبست يک باطري 0.15 154,500  138,000 
61P101 بازوبست دو باطري 0.23 236,900  211,600 
61P102 بازوبست يک گيره باطري 0.23 236,900  211,600 
61P103 شارژ يک باطري 1 1,030,000  920,000 
61P104 شارژ دو باطري 2 2,060,000  1,840,000 
61P105 بازوبست مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) 0.68 910,520  813,280 
61P106               بازوبستن استارتر درجا 0.75 772,500  690,000 
61P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) 0.38 391,400  349,600 
61P108               تعويض دنده استارتر 0.3 370,800  331,200 
61P109               تعويض رله استارتر 0.3 370,800  331,200 
61P110               تعويض اتوماتيک استارتر 0.53 655,080  585,120 
61P111               تعمير کامل استارتر 1.9 2,348,400  2,097,600 
61P112               بازديد و تست استارتر 0.23 236,900  211,600 
61P113               تعويض سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز 0.53 655,080  585,120 
61P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3 4,017,000  3,588,000 
61P115 باز و بستن دينام به همراه تسمه 1 1,030,000  920,000 
61P116               تعمير کامل دينام 1.7 2,101,200  1,876,800 
61P117               تعويض آفتامات دينام 0.38 469,680  419,520 
61P118 بازوبست مجموعه چراغ جلو (يک طرف) 0.4 412,000  368,000 
61P119 بازوبست مجموعه چراغ عقب (يک طرف) 0.3 309,000  276,000 
61P120 بازوبست دسته راهنما 0.98 1,211,280  1,081,920 
61P121               تعويض سنسور کيلومتر 0.3 309,000  276,000 
61P122 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور 0.38 391,400  349,600 
61P123 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور 0.38 391,400  349,600 
61P124 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور 0.23 236,900  211,600 
61P125 بازوبست سوئيچ اصلي 0.68 840,480  750,720 
61P126 بازوبست مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن 0.98 1,211,280  1,081,920 
61P127 بازوبست مجموعه فن و کندانسور کولر 0.75 927,000  828,000 
61P129 بازوبست بوق 0.23 236,900  211,600 
61P130 بازوبست بوق دنده عقب 0.15 154,500  138,000 
61P131 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 469,680  419,520 
61P132               تعويض سنسور روغن 0.23 236,900  211,600 
61P133               تعويض فشنگي دنده عقب 0.23 236,900  211,600 
61P134               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 154,500  138,000 
61P135 بازوبست سيم کشي شاسي 1.95 2,611,050  2,332,200 
61P136 بازوبست سيم کشي کابين 4.4 5,891,600  5,262,400 
61P137 بازوبست جعبه فيوز 0.75 1,004,250  897,000 
61P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.83 1,025,880  916,320 
61P139               باز و بست تاخوگراف 0.15 154,500  138,000 
61P140 بازوبست مجموعه چراغ هاي جلو (دو طرف) 0.7 721,000  644,000 
61P141 بازوبست قطع کن مغناطيسي داخل موتور 0.45 463,500  414,000 
61P142 بازوبست کليد قطع کن برق روي داشبورد 0.25 257,500  230,000 
61P143               تعويض کليد شيشه بالابر (يک طرف) 0.24 247,200  220,800 
61P144               تعويض کليد شيشه بالابر (دو طرف) 0.48 494,400  441,600 
61P145               بازوبست چراغ مه شکن جلو (يک طرف) 0.3 309,000  276,000 
61P146               بازوبست چراغ مه شکن جلو (دو طرف) 0.55 566,500  506,000 
61P147               تعويض ميکروسوئيچ ترمز 0.25 257,500  230,000 
61P148               تعويض ميکروسوئيچ کلاچ 0.25 257,500  230,000 
61P149               بازوبست مجموعه چراغ عقب (دو طرف) 0.7 721,000  644,000 
61P150 باز و بست پولي سر دينام ( به همراه باز بست دينام و تسمه ) 1.3 1,606,800  1,435,200 
61P152               تست با دستگاه دياگ 0.25 257,500  230,000 
61S100 سرويس اوليه 1.25 1,287,500  1,150,000 
61S101 سرويس دوره اي شماره 1 1.75 857,500  857,500 
61S102 سرويس دوره اي شماره 2 1.75 857,500  857,500 
61S103 سرويس دوره اي شماره 3 1.75 857,500  857,500 
61S104 سرويس دوره اي شماره 4 1.75 857,500  857,500 
61S105 سرويس دوره اي شماره 5 2.25 1,102,500  1,102,500 
61S106 سرويس دوره اي شماره 6 1.75 857,500  857,500 
61S107 سرويس دوره اي شماره 7 1.75 857,500  857,500 
61S108 سرويس دوره اي شماره 8 1.75 857,500  857,500 
61S109 سرويس دوره اي شماره 9 1.75 857,500  857,500 
61S110 سرويس دوره اي شماره 10 2.25 1,102,500  1,102,500 
61S111 سرويس دوره اي شماره 11 1.75 857,500  857,500 
61S112 سرويس دوره اي شماره 12 1.75 857,500  857,500 
61S113 سرويس دوره اي شماره 13 1.75 857,500  857,500 
61S114 سرويس دوره اي شماره 14 1.75 857,500  857,500 
61S115 سرويس دوره اي شماره 15 2.25 1,102,500  1,102,500 
61S116 سرويس دوره اي شماره 16 2 980,000  980,000 
61S117 سرويس دوره اي شماره 17 1.75 857,500  857,500 
61S118 سرويس دوره اي شماره 18 2.25 1,102,500  1,102,500 
61S119 سرويس دوره اي شماره 19 1.75 857,500  857,500 
61S120 آچار کشي کامل خودرو به همراه تعويض فيلترها و روانکارها 1.25 1,320,000  1,320,000 
61S121 تعويض روغن و فيلتر روغن 0.36 370,800  331,200 
61S122 تعويض فيلتر گازوئيل 0.15 154,500  138,000 
61S123 تعويض فيلتر آبگير 0.15 154,500  138,000 
61S124               آچارکشي 0.4 412,000  368,000 
61W100 بازوبست غربيلک فرمان 0.5 515,000  460,000 
61W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 545,900  487,600 
61W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 1,297,800  1,159,200 
61W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.38 391,400  349,600 
61W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.38 391,400  349,600 
61W105 بازوبست جعبه فرمان 0.75 927,000  828,000 
61W106               ميزان فرمان 0.45 463,500  414,000 
61W107 بازوبست پايه چدني فرمان 0.45 463,500  414,000 
61W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان 0.45 463,500  414,000 
61W109 تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان بلند به همراه تنظيم زاويه فرمان 1 1,030,000  920,000 
61W110               تعويض بوش غربيلک فرمان 0.38 391,400  349,600 
61W111               تعويض چهار شاخه فرمان 0.53 545,900  487,600 
61W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 154,500  138,000 
61W113               رگلاژ تسمه هيدروليک فرمان 0.15 154,500  138,000 
61Z000               کد بدون اجرت 0                        1                         1