برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
EM6 لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
61E100 پياده و سوار کردن موتور شامل باز کردن سپر جلو ، کاپوت و ديگر متعلقات 9.60 .00
61E101               از هم پاشيدن موتور(روي استند) 3.85 .00
61E102               از هم پاشيدن موتور(روي شاسي) 3.30 .00
61E103               جمع کردن موتور(روي استند) 8.80 .00
61E104               جمع کردن موتور(روي شاسي) 8.25 .00
61E105               بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر .75 .00
61E106               پياده کردن سرسيلندر 1.80 .00
61E107 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر .83 .00
61E108               نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر 3.70 .00
61E109 فيلرگيري موتور .00 240000.00
61E110               بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر .75 .00
61E111 پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1.00 .00
61E112               تحت فشار گذاشتن سرسيلندر .53 .00
61E113               باز و بست پايه و ميل اسبک ها .75 .00
61E114 بازوبست يکعدد پيچ انگشتي سوپاپ .23 .00
61E115 بازوبست يک انژکتور .38 .00
61E116 بازوبست کليه انژکتورها 1.27 .00
61E117               باز و بستن کارتر و تعويض واشر 1.70 .00
61E118               باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) .30 .00
61E119               تعويض پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 .00
61E120               تعويض پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) .53 .00
61E121 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ به همراه بازوبست رادياتور 3.00 .00
61E122               تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ .53 .00
61E123               بازوبست منيفولد دود و تعويض واشر 1.27 .00
61E124               بازوبست منيفولد هوا و تعويض واشر .83 .00
61E125               تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.90 .00
61E126               تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.30 .00
61E127               پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) .30 .00
61E128               پياده و سوار کردن فلايويل درجا (وقتي گيربکس پياده است) .60 .00
61E129               تعويض دنده فلايويل .30 .00
61E130               تعويض بلبرينگ داخل فلايويل .23 .00
61E131               پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) .30 .00
61E132 بازوبست توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 .00
61E133               تعويض واشر گلوئي اگزوز .60 .00
61E134 بازوبست واتر پمپ درجا و تنظيم تايم موتور(وقتي رادياتور باز است) 1.95 .00
61E135 بازوبست واتر پمپ و تنظيم تايم موتور(وقتي موتور پياده است) 1.30 .00
61E136               تعويض فيلتر گازوئيل .38 .00
61E137               تعويض فيلتر روغن .23 .00
61E138               تعويض دسته موتور جلو سمت راننده .75 .00
61E139               تعويض دسته موتور جلو سمت شاگرد .98 .00
61E140               تعويض دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 1.13 .00
61E141               تعويض سنسور آب روي محفظه ترموستات .15 .00
61E142               تعويض سنسور روغن .23 .00
61E143 بازوبست تسمه کولر .45 .00
61E144               باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) .68 .00
61E145               باز و بستن ترموستات .38 .00
61E146 بازوبست محفظه ترموستات .53 .00
61E147 بازوبست پروانه موتور به همراه بادگير .53 .00
61E148 بازوبست پولي پروانه درجا .23 .00
61E149               تعويض تسمه تايمينگ موتور(شامل باز و بست رادياتور ، سيني جلو و متعلقات) 3.30 .00
61E150               تعويض سنسور دماي موتور .30 .00
61E151               تعويض سنسور موقعيت ميل لنگ .45 .00
61E152               تعويض سنسور موقعيت ميل بادامک (روي پمپ انژکتور) .30 .00
61E153               تعويض مجموعه سيم درختي موتور(شامل بازوبست شبکه ورودي هوا) .75 .00
61E154 بازوبست روغن سردکن .75 .00
61I100               باز و بستن پمپ انژکتور 1.80 .00
61I101 بازوبست يکعدد لاستيک برگشت سوخت لوله انژکتور روي سرسيلندر .08 .00
61I102 بازوبست يکعدد لوله انژکتور .15 .00
61I103 بازوبست کليه لوله انژکتورها .53 .00
61I104 بازوبست لوله برگردان روي انژکتورها .30 .00
61I105 بازوبست شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل .53 .00
61I106 بازوبست کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل .45 .00
61I107               تعويض کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور .68 .00
61I108               باز و بست کامن ريل .90 .00
61I109 بازوبست پايه فيلتر آبگير روي شاسي .38 .00
61I110 بازوبست فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي .15 .00
61A100               پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان) 3.00 .00
61A101               تعمير کله گاوي کامل 2.10 .00
61A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف .80 .00
61A103               باز و بستن پلوس يک طرف .40 .00
61A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف .75 .00
61A105               تعويض چرخدنده ABS .38 .00
61A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) .53 .00
61A107               تعويض کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 2.15 .00
61A108 بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) .50 .00
61A109 بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1.00 .00
61A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف .75 .00
61A111               پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 3.00 .00
61A112               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) .68 .00
61A113               تعويض يک پيچ توپي جلو .38 .00
61A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف .23 .00
61A115               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف .53 .00
61A116               تعويض رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 .00
61A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند .53 .00
61A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه .38 .00
61A119               تعويض و تنظيم يک عدد سيبک درجا .23 .00
61A120               تعويض يک عدد سگدست سمت چپ 1.20 .00
61A121               تعويض يک عدد سگدست سمت راست 1.13 .00
61A122               باز و بستن شغال دست .53 .00
61A123 تعويض بوش سگدست (يک طرف) .30 .00
61A124 تعويض بوش سگدست (دو طرف) .60 .00
61A125               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 .00
61A126               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.70 .00
61A127               بازوبستن پلوس دو طرف .38 .00
61A128 بازوبست يک چرخ (تاير) جلو .30 .00
61A129 بازوبست دو چرخ (تاير) جلو .60 .00
61A130 باز و بستن يک جفت چرخ عقب (تايرها) يک طرف .38 .00
61A131 باز و بستن چرخهاي عقب (تايرها) دو طرف .75 .00
61B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف .23 .00
61B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف .23 .00
61B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف .45 .00
61B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف .45 .00
61B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف .90 .00
61B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف .90 .00
61B106               لنت کوبي يک جفت کفشک .00 .00
61B107               لنت کوبي دو جفت کفشک .00 .00
61B108               تراش دو جفت لنت جلو .00 .00
61B109               تراش دو جفت لنت عقب .00 .00
61B110               تراش کاسه چرخ جلو يک عدد .00 .00
61B111               تراش کاسه چرخ عقب يک عدد .00 .00
61B112               تراش کاسه چرخهاي جلو و عقب .00 .00
61B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو .45 .00
61B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها .75 .00
61B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب .45 .00
61B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها .75 .00
61B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو .90 .00
61B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.30 .00
61B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب .90 .00
61B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.30 .00
61B121 باز و بست سيلندر ترمز چرخ يک عدد .30 .00
61B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.30 .00
61B123               تعويض لوله ترمز از طبق به شاسي .23 .00
61B124               تعويض لوله ترمز روي طبق .23 .00
61B125               رگلاژ ترمزهاي جلو .38 .00
61B126               رگلاژ ترمزهاي عقب .38 .00
61B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف .45 .00
61B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف .45 .00
61B129 بازوبست مجموعه ABS (همراه با اتصالات) .60 .00
61C100 بازوبست يک آئينه بقل .15 .00
61C101 بازوبست يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري .75 .00
61C102 بازوبست مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 .00
61C103 بازوبست قلاب هاي قفل پشت کابين .75 .00
61C104               بازوبست داشبورد کامل 3.30 .00
61C105               تعويض موتور و منبع  شيشه شور .75 .00
61C106               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 .00
61C107 تعويض موتور برف پاک کن .30 .00
61C108               تعويض يک اهرم سيستم برف پاک کن .23 .00
61C109               تعويض اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ .53 .00
61C110               تعويض تيغه هاي برف پاک کن .23 .00
61C111               پياده و سوار کردن کابين 3.30 .00
61C112 بازوبست تعليق جلوي کابين 2.40 .00
61C113               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.20 .00
61C114               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.20 .00
61C115               تنظيم کابين روي شاسي .53 .00
61C116               تعويض (باز و بست) جلو پنجره .38 .00
61C117               بازوبست گردگير دسته دنده .15 .00
61C118 بازوبست صندلي راننده .53 .00
61C119 بازوبست صندلي شاگرد .60 .00
61C120               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول .90 .00
61C121               تعويض يک سيم دسته دنده .38 .00
61C122               تعويض دو سيم دسته دنده .53 .00
61C123               تکميل تودوزي سقف 1.95 .00
61C124               لخت کردن کابين 2.27 .00
61C125               تعويض شيشه و لاستيک جلو کابين 1.50 .00
61C126               تعويض شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 .00
61C127               تعويض شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 .00
61C128               تعويض لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 .00
61C129 بازوبست سپر کامل .75 .00
61C130 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 .00
61C131 بازوبست قفل در (هرکدام ) .38 .00
61C132 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) .38 .00
61C133 بازوبست لولا يک در و تنظيم آن .75 .00
61C134               رگلاژ در(يک طرف) .15 .00
61C135               رگلاژ در(دو طرف) .15 .00
61C136 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) .15 .00
61C137 بازوبست کمربند ايمني راننده .38 .00
61C138 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده .38 .00
61C139               بازوبست ضبط صوت .23 .00
61C140 بازوبست پدال گاز .38 .00
61C141 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد .23 .00
61C142 بازوبست اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) .53 .00
61C143 بازوبست علمک هواکش پشت کابين .38 .00
61C144 بازوبست خرطومي هواکش .15 .00
61C145 بازوبست محفظه فيلتر هوا .53 .00
61C146               نصب آرم .23 .00
61C147               تعويض فندک .23 .00
61D100               بازوبست گاردان 1.20 .00
61D101 بازوبست چهار شاخه گاردان هر عدد .60 .00
61D102 بازوبست يک گريس خور گاردان .23 .00
61F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) .90 .00
61F101 بازوبست درجه باک .23 .00
61F102 بازوبست يک لوله برگشت گازوئيل روي باک .53 .00
61F103               تعويض بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) .60 .00
61F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو .38 .00
61F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو .75 .00
61F106 پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.50 .00
61F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب .90 .00
61F108 پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.70 .00
61F109               تعويض بوشهاي فنرهاي عقب .75 .00
61F110               تعويض بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) .38 .00
61F111               تعويض بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) .60 .00
61F112               تعويض يک گوشواره فنر جلو .53 .00
61F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) .53 .00
61F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) .60 .00
61F115               تعويض گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) .90 .00
61F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب .53 .00
61F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو .53 .00
61F118 بازوبست کمک فنرجلو(يک طرف) .75 .00
61F119 بازوبست کمک فنرجلو(دو طرف) 1.50 .00
61G100 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1.00 .00
61G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.10 .00
61G102 بازوبست لوازم پمپ کلاچ بالا .53 .00
61G103 بازوبست لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي .30 .00
61G104 بازوبست لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي .45 .00
61G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين .70 .00
61G106               تعويض شلنگ روغن پمپ پايين .15 .00
61G107 بازوبست لوازم پمپ کلاچ پايين .38 .00
61G108               هواگيري سيستم کلاچ .23 .00
61G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن .75 .00
61G110 بازوبست فنر برگشت پدال کلاچ .53 .00
61G111 بازوبست مخزن روغن کلاچ .53 .00
61G112 بازوبست پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه .38 .00
61G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.60 .00
61G114               تعمير اساسي گيربکس 4.40 .00
61G115 بازوبست دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس .60 .00
61G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس .38 .00
61G117               تعويض بلبرينگ شفت ورودي .53 .00
61G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس .53 .00
61G119               تعويض يک عدد ماهک و ميل ماهک .53 .00
61G120               تعويض سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 .00
61G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم .75 .00
61G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس .30 .00
61G123               تعويض لنت ترمز دستي .75 .00
61G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي .98 .00
61G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل .75 .00
61G126               تعويض بلبرينگ شفت خروجي گيربکس .53 .00
61G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات .98 .00
61G128               تعويض دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) .38 .00
61G129 بازوبست سيم دسته دنده (يک عدد) .53 .00
61G130 بازوبست سيم دسته دنده (دو عدد) .75 .00
61G131 بازوبست اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس .53 .00
61G132 بازوبست رام زير يا روي گيربکس .90 .00
61G133 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) .38 .00
61G134 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) .53 .00
61P100 بازوبست يک باطري .15 .00
61P101 بازوبست دو باطري .23 .00
61P102 بازوبست يک گيره باطري .23 .00
61P103               شارژ يک باطري .00 .00
61P104               شارژ دو باطري .00 .00
61P105 بازوبست مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) .68 .00
61P106               بازوبستن استارتر درجا .75 .00
61P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) .38 .00
61P108               تعويض دنده استارتر .30 .00
61P109               تعويض رله استارتر .30 .00
61P110               تعويض اتوماتيک استارتر .53 .00
61P111               تعمير کامل استارتر 1.90 .00
61P112               بازديد و تست استارتر .23 .00
61P113               تعويض سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز .53 .00
61P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3.00 .00
61P115               باز و بستن دينام .53 .00
61P116               تعمير کامل دينام 1.70 .00
61P117               تعويض آفتامات دينام .38 .00
61P118 بازوبست مجموعه چراغ جلو (يک طرف) .40 .00
61P119 بازوبست مجموعه چراغ عقب (يک طرف) .30 .00
61P120 بازوبست دسته راهنما .98 .00
61P121               تعويض سنسور کيلومتر .30 .00
61P122 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور .38 .00
61P123 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور .38 .00
61P124 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور .23 .00
61P125 بازوبست سوئيچ اصلي .68 .00
61P126 بازوبست مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن .98 .00
61P127 بازوبست مجموعه فن و کندانسور کولر .75 .00
61P150 باز و بست پولي سر دينام ( به همراه باز بست دينام و تسمه ) 2.00 .00
61P129 بازوبست بوق .23 .00
61P130 بازوبست بوق دنده عقب .15 .00
61P131 بازوبست تايمر برف پاک کن .38 .00
61P132               تعويض سنسور روغن .23 .00
61P133               تعويض فشنگي دنده عقب .23 .00
61P134               تعويض لامپ چراغ سقف .15 .00
61P135 بازوبست سيم کشي شاسي 1.95 .00
61P136 بازوبست سيم کشي کابين 4.40 .00
61P137 بازوبست جعبه فيوز .75 .00
61P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) .83 .00
61P139               باز و بست تاخوگراف .15 .00
61S100 سرويس اوليه .00 550000.00
61S101 سرويس دوره اي شماره 1 .00 200000.00
61S102 سرويس دوره اي شماره 2 .00 200000.00
61S103 سرويس دوره اي شماره 3 .00 200000.00
61S104 سرويس دوره اي شماره 4 .00 200000.00
61S105 سرويس دوره اي شماره 5 .00 200000.00
61S106 سرويس دوره اي شماره 6 .00 200000.00
61S107 سرويس دوره اي شماره 7 .00 200000.00
61S108 سرويس دوره اي شماره 8 .00 200000.00
61S109 سرويس دوره اي شماره 9 .00 200000.00
61S110 سرويس دوره اي شماره 10 .00 200000.00
61S111 سرويس دوره اي شماره 11 .00 200000.00
61S112 سرويس دوره اي شماره 12 .00 200000.00
61S113 سرويس دوره اي شماره 13 .00 200000.00
61S114 سرويس دوره اي شماره 14 .00 200000.00
61S115 سرويس دوره اي شماره 15 .00 200000.00
61S116 سرويس دوره اي شماره 16 .00 200000.00
61S117 سرويس دوره اي شماره 17 .00 200000.00
61S118 سرويس دوره اي شماره 18 .00 200000.00
61S119 سرويس دوره اي شماره 19 .00 200000.00
61S120 آچار کشي کامل خودرو .00 550000.00
61W100 بازوبست غربيلک فرمان .50 .00
61W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان .53 .00
61W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 .00
61W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان .38 .00
61W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان .38 .00
61W105 بازوبست جعبه فرمان .75 .00
61W106               ميزان فرمان .45 .00
61W107 بازوبست پايه چدني فرمان .45 .00
61W108               تعويض يک عدد سيبک ميل فرمان .45 .00
61W109 تعويض سيبک چپ و راست ميل فرمان بلند به همراه تنظيم زاويه فرمان 1.00 .00
61W110               تعويض بوش غربيلک فرمان .38 .00
61W111               تعويض چهار شاخه فرمان .53 .00
61W112               هواگيري سيستم فرمان .15 .00
61X100               صافکاري .00 .00
61X101               نقاشي .00 .00
61F120 بازوبست فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) .18 .00
61F121 پياده سوار كردن رادياتور آب 1.00 .00
61C148               باز و بستن بخاري 1.60 .00
61C149               باز و بستن سنسور و دريچه بخاري .40 .00
61C150 بازوبست پنکه بخاري .40 .00
61C151 بازوبست کليه شلنگهاي بخاري .90 .00
61P140 بازوبست مجموعه چراغ هاي جلو (دو طرف) .70 .00
61C152 بازوبست مجموعه درب موتور(کاپوت) به همراه باز و بست جلوپنجره و جکها 1.20 .00
61C153 بازوبست تيرک عرضي جلوي کابين .60 .00
61P141 بازوبست قطع کن مغناطيسي داخل موتور .45 .00
61P142 بازوبست کليد قطع کن برق روي داشبورد .25 .00
61A132               بازوبست لايه هاي فنرهاي محورهاي جلو و عقب به همراه متعلقات 9.65 .00
61B130               هواگيري سيستم ترمز .50 .00
61C154 بازوبست يک عدد جک در موتور(جک کاپوت) .22 .00
61B131               رگلاژ ترمز دستي .25 .00
61A133               تنظيم کرانويل و پينيون 1.00 .00
61C155 بازوبست قفل در موتور (کاپوت) .30 .00
61F122               بازوبست کمک فنر عقب (يک طرف) 1.00 .00
61F123               بازوبست کمک فنر عقب (دو طرف) 2.00 .00
61C156               بازوبست سيم گاز .65 .00
61C157               تنظيم سيم گاز .25 .00
61B132               بازوبست سنسور ABS .38 .00
61C158               بازوبست رودري(يک طرف) .40 .00
61C159 بازو بست آفتاب گير (يك طرف) .15 .00
61P143               تعويض کليد شيشه بالابر (يک طرف) .24 .00
61P144               تعويض کليد شيشه بالابر (دو طرف) .48 .00
61B133               تعويض شلنگ هيدروليگ از مستر سيلندر به ABS .20 .00
61E155               تعويض تسمه دينام .40 .00
61B134               باز و بست سيلندر ترمز چرخ دو عدد .55 .00
61C160               تعويض ترمز در کابين يک طرف(به همراه بازوبست رودري و متعلقات) 1.00 .00
61P145               بازوبست چراغ مه شکن جلو (يک طرف) .30 .00
61P146               بازوبست چراغ مه شکن جلو (دو طرف) .55 .00
61C161               بازوبست گلگير يک طرف(شامل بازوبست چراغ جلو و راهنما) .80 .00
61C162               بازوبست گلگير دو طرف(شامل بازوبست چراغ جلو و راهنما) 1.50 .00
61P147               تعويض ميکروسوئيچ ترمز .25 .00
61W113               رگلاژ تسمه هيدروليک فرمان .15 .00
61B135               تعويض سيم ترمز دستي 1.00 .00
61E156               بازوبست لوله خروجي توربوشارژر (زانويي اگزوز) .50 .00
61P148               تعويض ميکروسوئيچ کلاچ .25 .00
61E157               بازوبست لوله لاستيکي خروجي اينترکولر .23 .00
61F124               بازوبست مخزن انبساط .50 .00
61F125               بازوبست لوله بالايي رادياتور .40 .00
61F126               بازوبست لوله پائيني رادياتور .60 .00
61C163 بازوبست کاور تزئيني پائين در(يک طرف) .15 .00
61C164 بازوبست کاور تزئيني پائين در(دو طرف) .30 .00
61C165               بازوبست گلگير پلاستيکي چرخ(زير گلگير فلزي) يک طرف .35 .00
61C166               بازوبست گلگير پلاستيکي چرخ(زير گلگير فلزي) دو طرف .65 .00
61A134 بازوبست قالپاق چرخ(يک عدد) .00 10000.00
61B136               اصلاح مسير خلاء ترمز به همراه جابجايي مخزن(دستورالعمل 94B04) 7.00 .00
61B137               اصلاح مسير خلاء ترمز(دستورالعمل 94B04) 4.00 .00
61E158               بازوبست ECU .40 .00
61E159               باز و بست سيني جلو به همراه کليه متعلقات ( جهت تعويض چرخدنده ها به همراه باز و بست پمپ انژکتور )   4.00 .00
61E160               اصلاح پايه فيلتر گازوئيل ثانويه .35 .00
61C168 باز و بست آفتاب گير داخل کابين( هر دو طرف) .25 .00
61E161               بازوبست شلنگ هيدروليک فرمان .30 .00
61P149               بازوبست مجموعه چراغ عقب (دو طرف) .70 .00
61F127               بازوبست منبع اگزوز .90 .00
61F128               تعويض ضربه گيرهاي بالايي رادياتور .40 .00
61E162               بازوبست لاستيک ساق سوپاپ درجا(بدون بازوبست سرسيلندر) 3.00 .00
61F129               باز و بست لوله خروجي اگزوز .15 .00
61A135               تعويض تاير جلو يک طرف(شامل بازوبست چرخ و متعلقات) .70 .00
61A136 تعويض تايرهاي جلو دو طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 1.40 .00
61A137               تعويض تايرهاي عقب يک طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 1.00 .00
61A138               تعويض تايرهاي عقب دو طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 2.00 .00
61E163               تعويض ياتاقان منجيد گاردان با پرس 1.00 .00
61C169 باز و بست درب کابين هر دوسمت ( بدون باز و بست شيشه و مکانيزم آن) 2.00 .00
61C170               باز و بست درب بدون باز و بست تودري ( يک سمت ) 1.00 .00
61Z000               کد بدون اجرت .00 1.00
61S121               تعويض روغن و فيلتر روغن .36 .00
61S122               تعويض فيلتر گازوئيل .15 .00
61S123               تعويض فيلتر آبگير .15 .00
61P152               تست با دستگاه دياگ .25 .00
61F164               رگلاژ پدال کلاچ .15 .00