برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
EM6 لیست قیمت قطعات
کد قطعه نام قطعه  قيمت فروش 
005001235GC1 پيچ M8 * 12.5 * 20 *GR 8.8 ZN                   9,400 
005001311GC1 پيچ M12 *1.5 * 30                 19,000 
005001453GC1 پيچ M 8×1.25×25                   9,400 
005001561GC1 پيچ 40 * 1.25 * 8 M                   9,400 
005001666GC1 پيچ M10*15*25*GR8.8*ZN                   9,400 
005001698GC1 پيچ  GR 8.8 40*1.75*12                 18,800 
005001901GC1 پيچ گاردان M10*1.5*30*GR*10.9               110,000 
005002319CG1 M 12 * 1.75 * 30 پيچ                   9,500 
005002370GC1 پيچ نيم رزوه 75 * 2 * 14 M                   9,400 
005020315GC1 مهره ساده 1.25 * 10 M                   9,400 
005020335GC1 مهره  14 * 2 M                   9,400 
005020463GC1 مهره M12 *1.5                   9,500 
005020487GC1 مهره M8 *1.25 * ZN                   9,400 
005020499GC1 مهره 15 * 12 M                   9,400 
005020520GC1 مهره  1.75 * 12 M                   3,800 
005020541GC1 مهره 1.75 * 16 M                   9,400 
005021086GC1 مهره قفلي 1.25 * 8 M                   9,400 
005021091GC1 مهره قفلي گاردان M10*1.5                   9,400 
005021118GC1 مهره قفلي 1.75 *12 M                   9,400 
005021152GC1 مهره قفلي گاردان 1*10 M                 18,800 
005030050GC1 واشر فنري 16                   3,800 
005030159GC1 واشر فنري اتصال ياتاقان گاردان                   1,900 
005030370GC1 واشر فنري 13 * 8 * 2.5 * ZN                   9,400 
005030374GC1 واشر تخت 12                   3,800 
005031282GC1 واشر تخت 20 * 10 * 2                   9,400 
005031530GC1 واشر تخت ZN *3 *12 *30                   4,800 
005031755GC1 واشر تخت 30 * 16                   3,800 
005031840GC1 واشر تخت 2 * 8 * 16                   9,400 
005031889GC1 واشر تخت 16 * 8 * 1.5 * ZN                   9,400 
005040059GC1 بست 32 - 22                   9,400 
005040063GC1 بست 35- 22                   9,400 
005040069GC1 بست 70 - 50                 18,800 
005040082GC1 بست 100- 120                 37,500 
005040095GC1 بست 16 -10                   9,400 
005040109GC1 بست 60 * 80                 28,100 
005040119GC1 بست 22-12                   9,400 
005040120GC1 بست 32-50                 28,100 
005040122GC1 بست 16 - 10                   9,400 
005040123GC1 بست 51 - 27                   9,400 
005040142GC1 بست 100  - 80                 28,100 
005095304GC1 رابط مغزي شلنگ خور 2* 10                 93,800 
005095338GC1 رابط مغزي M12 * 1.5*10 * ZN 2                 93,800 
005095345GC1 رابط مغزي شلنگ خور 2*8                 93,800 
10387 مجموعه جعبه ابزار EM6 با کليه متعلقات کامل 1,578,100 
1102501 مجموعه پمپ خلاء 1,045,100 
1915 رابط پوليکا                 62,500 
609 رنگ شاسي               378,800 
610 شارژ گاز کولر               937,500 
1104834 مغزي خروجي سيلندر ترمز

                62,500 
11128 شلنگ سوخت               112,500 
6111918 باتري 12 ولت 75آمپر 9,937,500 
11156 شلنگ نخ دار 15               112,500 
1706816 کاسه نمد چرخ عقب               520,000 
1504406 بچه رينگ 16-5.5F               453,800 
1702009 مجموعه پمپ کلاچ پايين 2,900,000 
1702316 پولي تسمه سفت کن کولر 1,770,000 
1703615 فيلتر گازوئيل با پايه 1,710,000 
1703908 باتري 12 ولت 60آمپر 7,687,500 
1703917 کابل استارت 1,100,000 
1706830 کاسه نمد ميل پلوس 46 * 36 *7               750,000 
1707111 رله چراغ مه شکن جلو(پنچ پايه)               390,000 
1800104 مجموعه موتور 500,000,000 
1800105 مجموعه موتوربدون متعلقات جانبي موتور 134,835,000 
1800200 مجموعه واشر کامل موتور (1800203و1800301و1800314و1800903و1800904و1800906و1801001) 11,900,000 
1800203 واشر سرسيلندر 3,440,000 
1800204 مجموعه بلوک سيلندر 116,900,000 
1800205 کاسه نمد ته ميل لنگ               940,000 
1800206 سيني پشت بلوک موتور 1,300,000 
1800214 بوش ميل سوپاپ               324,400 
1800215 بوش ميل سوپاپ               140,000 
1800217 مجموعه ياتاقان ثابت ميل لنگ (استاندارد دست کامل 3,360,000 
1800218 بغل ياتاقاني (ست کامل 2 عددي)               400,000 
1800219 مجموعه ياتاقان ثابت ميل لنگ (تعمير اول 3,500,000 
1800225.1 پولک موتور - کوچک

                90,000 
1800225.2 پولک موتور - متوسط

              340,000 
1800225.3 پولک موتور - بزرگ

                70,000 
1800301 واشر قالپاق در سوپاپ               840,700 
1800302 قالپاق در سوپاپ 2,770,000 
1800303 درپوش روغن ريزي               100,000 
1800304 سوپاپ ديافراگمي               350,000 
1800308 کاسه نمد جلو ميل لنگ               940,000 
1800309 درپوش سيني جلو موتور               280,000 
1800310 واشر کاور روي سيني جلو                 10,000 
1800311 سيني جلو موتور 1,250,000 
1800312 اورينگ سيني جلو موتور               210,000 
1800313 سيني پشت دنده 7,140,000 
1800314 واشر سيني پشت دنده               290,000 
1800402 مجموعه سرسيلندر 18,500,000 
1800405 گايد سوپاپ 1,000,000 
1800407 خار سوپاپ                 50,000 
1800410 کاسه نمد ساق سوپاپ               330,000 
1800415 سوپاپ دود 1,950,000 
1800416 سوپاپ هوا 1,950,000 
1800506 بوش شاتون 1,140,000 
1800509 ياتاقان شاتون               130,000 
1800513 مجموعه ياتاقان متحرک (دست کامل) (9) 3,770,000 
1800514 مجموعه ياتاقان متحرک تعمير اول 2,110,000 
1800515 مجموعه رينگ جهت يک پيستون 1,750,000 
1800602 پولي ميل لنگ 6,000,000 
1800603 دنده سر ميل لنگ 1,930,000 
1800604 خار دنده سر ميل لنگ                 40,000 
1800605 ميل لنگ 48,500,000 
1800610 صفحه کلاچ 12,600,000 
1800611 ديسک کلاچ 16,940,000 
1800612 بلبرينگ کلاچ کامل با ذغال 4,000,000 
1800613 تسمه پروانه               670,000 
1800702 واشر پيچ دنده ميل سوپاپ               100,000 
1800703 دنده ميل سوپاپ 1,900,000 
1800704 فاصله انداز ميل سوپاپ               190,000 
1800705 ميل سوپاپ 6,300,000 
1800706 استکان تايپيت               510,000 
1800707 ميل تايپيت               280,000 
1800708 شفت دنده هرزگرد A 1,440,000 
1800709 دنده هرزگرد A 1,077,000 
1800710 بوش دنده هرزگرد A               890,600 
1800711 صفحه نگهدارنده دنده هرزگرد A               170,000 
1800712 روغن پاش دنده هاي سيني موتور               640,000 
1800713 پيچ دنده هرزگرد B                 31,900 
1800714 دنده هرزگرد B 2,210,000 
1800715 بلبرينگ دنده هرزگرد B 2,480,000 
1800716 خار نگهدارنده بلبرينگ                   7,500 
1800717 شفت دنده هرزگرد B               867,300 
1800718 چرخ دنده هرزگرد با بوش 2,580,000 
1800800 مجموعه اسبك كامل 10,850,000 
1801001 واشر توربوشارژر                 90,000 
1801002 لوله خروجي توربوشارژر 4,430,000 
1801003 واشر  کارتر 1,470,000 
1801004 لوله برگشت روغن               130,000 
1801101 اويل پمپ 8,100,000 
1801301 واشر سوزن انژکتور               180,000 
1801302 مجموعه انژکتور 5,131,800 
1801303 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 1 2,600,000 
1801304 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 2               330,000 
1801305 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 3               330,000 
1801306 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 4               330,000 
1801307 مجموعه بست لوله فشار بالا               155,000 
1801309 اورينگ سوزن انژکتور               140,000 
1801405 مجموعه پمپ انژکتور 136,400,000 
1801408 دنده پمپ انژكتور 4,690,000 
1801508 واشر  ترموستات               180,000 
1801509 ترموستات 1,080,000 
1801600 مجموعه واترپمپ 4,100,000 
1801606 اورينگ اتصال واتر پمپ                 90,000 
1801602 کلاچ پروانه 8,400,000 
1801603 پولي واتر پمپ               360,000 
1801805 استارتر 28,700,000 
1801806 پولي دينام 1,050,000 
1801809 اتوماتيک استارت 3,360,000 
1801811 پمپ خلا 3,180,000 
1702921 ميله فرمان کوتاه 2,520,000 
2105114 لاستيک گل جلوي گلدستون 16-700 2,000,000 
2105115 لاستيک گل جلوي بارز 16-700 3,100,000 
2108116.1 شيشه بغل فقط باري چپ               479,800 
2108116.2 شيشه بغل فقط باري راست               479,800 
2500101 مجموعه موتور 474,375,000 
2500202 دسته موتور جلو (نصب روي شاسي) چپ 2,688,800 
2500203 دسته موتور جلو (نصب روي شاسي) راست 2,688,800 
2500210 ضربه گيردسته موتور راست 2,135,600 
2500211 ضربه گيردسته موتور چپ 2,140,000 
2500212 دسته موتور جلو راست روي موتور 3,730,000 
2500213 دسته موتور جلو چپ روي موتور 4,170,000 
2500223 مجموعه کلاچ با پروانه 5,370,000 
2500224 کلاچ پروانه 6,850,000 
2500300 مجموعه واشر کامل موتور 7,875,000 
2500301 پين فنري سيلندر                 45,000 
2500303 گيج روغن               650,000 
2500304 سنسور ضربه موتور 2,810,000 
2500305 مجموعه پيچ                 45,000 
2500306 مجموعه بلوک سيلندر 68,310,000 
2500311 درپوش پيچي                 60,000 
2500312 واشر مسي                 45,000 
2500313 درپوش تخليه                 60,000 
2500314 ياتاقان اصلي - نيمه پاييني               180,000 
2500315 ياتاقان اصلي - نيمه بالايي               180,000 
2500318 ميله کششي               310,000 
2500323 مجموعه پولي ( بلبرينگ تسمه سفت کن 2,600,000 
2500325 پولي تايمينگ (بلبرينگ ثابت 2,490,000 
2500328 مجموعه محفظه دنده تايمينگ 3,770,600 
2500329 واشرمحفظه دنده تايمينگ               360,000 
2500331 درپوش پيچي                 60,000 
2500333 مجموعه خنک کننده پيستون               950,000 
2500339 پين سيلندر 2,900,000 
2500340.1 درپوش بغل بلوک سيلندر کوچک 2,272,500 
2500340.2 درپوش بغل بلوک سيلندر بزرگ 2,272,500 
2500340.3 درپوش جلوي بلوک سيلندر                 45,000 
2500340.4 درپوش عقب بلوک سيلندر 2,272,500 
2500341 کاسه نمد جلو ميل لنگ               300,000 
2500342 پيچ تنظيم فشار روغن مجموعه خنک کننده پيستون               440,000 
2500401 درپوش بالايي                 60,000 
2500402 واشرآببندي درپوش بالايي                 60,000 
2500405 نشيمنگاه فنر سوپاپ               120,000 
2500406 فنر سوپاپ               180,000 
2500408 کاسه نمد ساق سوپاپ               360,000 
2500409 واشر فنري سوپاپ                 60,000 
2500413 آويز - چپ               240,000 
2500414 سوپاپ هوا 1,000,000 
2500415 سوپاپ دود 1,000,000 
2500416 مجموعه سرسيلندر 30,080,000 
2500417 پيچ سيلندر               180,000 
2500418 پيچ سيلندر               300,000 
2500420 بست انژکتور               360,000 
2500421 پيچ بست انژکتور               300,000 
2500422 آويز - راست               160,000 
2500424 مجموعه ياتاقان ثابت ميل لنگ (دست کامل 4,130,000 
2500425 مجموعه واشر تنظيم محوري ميل لنگ (دست کامل               271,900 
2500428.1 درپوش بغل سرسيلندر                 45,000 
2500428.2 درپوش جلوسرسيلندر                 45,000 
2500429 درپوش روغن ريزي                 71,300 
2500430 سوپاپ ديافراگمي               560,000 
2500431 راهنماي سوپاپ                 93,800 
2500432 نشيمنگاه سوپاپ دود               210,000 
2500433 نشيمنگاه سوپاپ هوا               210,000 
2500504 پيستون 4,500,000 
2500505 خار گژن پين                 60,000 
2500506 بوش شاتون               500,000 
2500509 ياتاقان شاتون               360,000 
2500513 مجموعه ياتاقان شاتون (دست کامل 3,190,000 
2500515 مجموعه رينگ موتور جهت يک پيستون 2,420,000 
2500518 مجموعه شاتون کامل 2,750,000 
2500601 پيچ  فلايويل                 22,500 
2500605 فلايويل 4,950,300 
2500606 دنده سنسور دور موتور               757,500 
2500607 دنده فلايويل 1,136,300 
2500609 ميل لنگ 50,000,000 
2500610 خار سر ميل لنگ                 60,000 
2500611 پولي تايمينگ ميل لنگ               800,000 
2500612 مجموعه فلنج 2,978,600 
2500613 مجموعه پولي ميل لنگ 2,978,600 
2500614 خار فنري                 31,900 
2500616 پيچ ميل لنگ               180,000 
2500620 مجموعه فلايويل با اجزاء کامل (رديف هاي 5 -6-7) 5,500,000 
2500701 ميل بادامک 5,250,000 
2500705 پيچ چرخدنده ميل بادامک               120,000 
2500706 نشيمنگاه ميل سوپاپ               920,000 
2500707 مجموعه فلنج چرخدنده ميل بادامک               990,000 
2500708 مجموعه پولي تايمينگ ميل بادامک 1,420,000 
2500710 تسمه تايمينگ 3,860,000 
2500711 صفحه فشاري پولي               540,000 
2500713 صفحه فشاري               120,000 
2500714 اسبک 5,200,000 
2500715 ميل تايپت               135,000 
2500716 تايپت               300,000 
2500717.1 بوش ميل سوپاپ جلوئي               435,000 
2500717.2 بوش ميل سوپاپ عقبي و وسطي               140,000 
2500801 منيفولد اگزوز 4,420,000 
2500802 براکت منيفولد اگزوز               720,000 
2500806 پيچ براکت منيفولد اگزوز               120,000 
2500811 واشر آب بندي منيفولد اگزوز               420,000 
2500812 واشر آب بندي منيفولد ورودي               120,000 
2500813 منيفولد ورودي 3,570,000 
2500814 سنسور فشار 3,960,000 
2500815 صفحه سنسور فشار               120,000 
2500819 لوله اتصال ورودي               950,000 
2500822 واشر آب بندي لوله اتصال ورودي                 60,000 
2500823 سنسور دماي هواي ورودي 1,640,000 
2500901 پيچ تخليه کارتر                 56,300 
2500902 واشر آب بندي پيچ کارتر                 18,800 
2500903 نگهدارنده درپوش تخليه کارتر               225,000 
2500905 پيچ                 15,000 
2500906 مهره                   9,400 
2500907 قطعه کمکي اتصال کارتر-چپ                 93,800 
2500908 صفحه               656,300 
2500910 اتصال لوله برگشت روغن                 93,800 
2500911 لوله برگشت روغن توربوشارژر                 75,000 
2500912 قطعه کمکي اتصال کارتر-راست                 93,800 
2501000 مجموعه پمپ روغن 3,880,000 
2501001 چرخدنده محرک پمپ روغن               281,300 
2501002 شفت محرک               337,500 
2501003 شفت متحرک               187,500 
2501005 پين موقعيت دهنده                   9,400 
2501006 غلاف فنر سوپاپ تنظيم فشار                   3,800 
2501007 فنر                   5,600 
2501008 نشيمن فنر                   1,900 
2501009 چرخدنده پمپ روغن               281,300 
2501010 کاور محفظه پمپ               562,500 
2501011 محفظه فيلتر               281,300 
2501013 مجموعه کاور فيلتر               281,300 
2501014 محفظه پمپ روغن 1,031,300 
2501101 مجموعه فيلتر روغن و سردکن روغن 6,940,000 
2501103 واشر آب بندي فيلتر روغن               300,000 
2501106 مجموعه لوله هاي آب سيستم  خنک کاري روغن               890,000 
2501107 بست                 45,000 
2501108 لوله ورودي فيلتر روغن               180,000 
2501109 محافظ لوله ورودي فيلتر روغن               420,000 
2501110 لوله خروجي فيلتر روغن               180,000 
2501111 محافظ لوله خروجي فيلتر روغن               540,000 
2501112 سنسور فشارروغن               264,400 
2501113 سردکن روغن 5,850,000 
2501114 فيلتر روغن 1,181,300 
2501114.1 فيلتر روغن ايراني 1,540,000 
2501201 صفحه فشاري               380,000 
2501206 مجموعه پولي تايمينگ پمپ فشار بالا 1,240,000 
2501207 مجموعه فلنج پمپ فشار بالا               940,000 
2501209 مجموعه پمپ انژکتور فشار بالا 69,540,000 
2501211 براکت پمپ               420,000 
2501213 پيچ فشارشکن پمپ انژکتور               361,900 
2501215 سه راهي پلاستيکي               189,400 
2501216 پمپ تغذيه سوخت 13,256,300 
2501301 لوله فشار بالاي سيلندر 4 1,780,000 
2501302 مجموعه بست لوله               120,000 
2501303 لوله فشار بالاي سيلندر 3 1,780,000 
2501304 ريل مشترک فشار بالا 24,640,000 
2501305 براکت لوله هاي فشار بالا               408,800 
2501306 لوله فشار بالاي سيلندر 2 1,780,000 
2501307 لوله فشار بالاي سيلندر 1 1,780,000 
2501309 مجموعه لوله فشار بالا 3,430,000 
2501311 بست فنري                 60,000 
2501312 مجموعه انژکتور 31,260,000 
2501313 لوله برگشت سوخت 1               260,000 
2501314 مجموعه لوله انتقال سوخت               780,000 
2501315 واشر انزکتور               120,000 
2501316 لوله برگشت سوخت 2               310,000 
2501317 بست فنري                 60,000 
2501318 اتصال پيش گرمکن               240,000 
2501319 شمع پيش گرمکن               500,000 
2501320 سنسور فشار ريل سوخت 2,660,000 
2501321 شير کنترل سوخت ارسالي (پشت پمپ انژکتور 11,460,000 
2501401 پيچ سوراخدار               360,000 
2501403 لوله مکش توربوشارژر 1,070,000 
2501406 عايق حرارت گير               490,000 
2501411 واشر آب بندي زانويي اگزوز               240,000 
2501413 پايه منبع تغذيه روغن توربوشارژر               420,000 
2501414 اتصال لوله روغن توربوشارژر               240,000 
2501415 سرپوش مکنده روغن               420,000 
2501416 شلنگ برگشت روغن توربوشارژر               135,000 
2501417 محافظ شلنگ برگشت روغن توربوشارژر               650,000 
2501418 بست                 60,000 
2501419 لوله برگشت روغن توربوشارژر               510,000 
2501423 براکت لوله روغنکاري توربوشارژر               180,000 
2501424 واشر آب بندي منيفولد اگزوز               440,000 
2501425 واشر فلنج لوله برگشت روغن                 60,000 
2501426 مجموعه توربوشارژر 34,000,000 
2501428 واشر آب بندي زانويي منيفولد اگزوز               190,000 
2501502 کاور  بالايي ترموستات               480,000 
2501506 محفظه پايين ترموستات (مخصوص خودروي EURO3) 1,650,000 
2501508 سنسور دما 1,070,000 
2501510 بست                 60,000 
2501511 لوله               750,000 
2501512 لوله               750,000 
2501513 بست               240,000 
2501516 بست               120,000 
2501517 لوله               135,000 
2501518 براکت               120,000 
2501519 مجموعه سوپاپ - کنترل دماي آب               361,900 
2501520 براکت                 60,000 
2501521 بست                 60,000 
2501522 لوله               240,000 
2501523 لوله               200,000 
2501601 اورينگ اتصال واتر پمپ               180,000 
2501602 مجموعه کاور واتر پمپ 7,740,000 
2501603 واشر فنري                 10,000 
2501609 تسمه 1,136,300 
2501610 پولي واتر پمپ               900,000 
2501616 سنسور موقعيت ميل بادامک 2,540,000 
2501619 مجموعه سرپوش 1,340,000 
2501620 فلنج بلبربنگ پروانه 5,981,300 
2501621 فلنج پمپ               780,000 
2501622 بلبرينگ پروانه 5,981,300 
2501623 بلبرينگ پمپ 5,981,300 
2501624 واشر 5,981,300 
2501625 پوسته پمپ 5,981,300 
2501626 واشر آب بندي 5,981,300 
2501628 ياتاق محور 5,981,300 
2501629 روتور 5,981,300 
2501705 محموعه پولي تسمه سفت کن دينام               820,000 
2501706 براکت آلترناتور 2,660,000 
2501710 لوله برگشت روغن               450,000 
2501711 بست لوله برگشت روغن                 60,000 
2501714 لوله ورودي روغن               590,000 
2501715 لوله               120,000 
2501719 آلترناتور 28,000,000 
2501720 بست                 60,000 
2501721 براکت تنظيم               710,000 
2501722 مجموعه پمپ خلاء

2,250,000 
2501802 واشر آب بندي استارتر               710,000 
2501803 استارت 28,000,000 
2501900 مجموعه واشرکامل گيربکس               890,000 
2501901 پوسته کلاچ 8,191,000 
2501902 پيچ اتصال پوسته کلاچ                 45,000 
2501903 کاسه نمد               240,000 
2501905 محفظه گيربکس 6,270,000 
2501906.1 مجموعه تخليه روغن               120,000 
2501906.2 اورينگ                 60,000 
2501907 مجموعه درپوش               120,000 
2501908.1 دنده کيلومتر شمار               590,000 
2501908.2 بوش کيلومتر شمار 3,650,000 
2501908.3 اورينگ                 60,000 
2501908.4 کاسه نمد دنده کيلومتر               120,000 
2501910 کاور عقبي گيربکس 2,190,000 
2501911 واشر آب بندي کاور بغل گيربکس               240,000 
2501913 کاور بغل گيربکس               240,000 
2501914 فلنج شفت خروجي 1,790,000 
2501915 کاسه نمد کاور عقبي گيربکس               360,000 
2501917 اورينگ                 20,000 
2501918 مهره فلنج شفت خروجي                 99,000 
2501919 واشر فلنجي شفت خروجي                 28,100 
2501920 ميله ماهک دنده عقب - دنده 5               590,000 
2501921 ساچمه فولادي                 60,000 
2501922 پين ميله ماهک                 60,000 
2501923 ميله ماهک دنده 3 و 4               590,000 
2501924 درپوش                 60,000 
2501925 ميله ماهک دنده 1 و دنده 2               590,000 
2501926 ساچمه فولادي                 45,000 
2501927 فنر                 60,000 
2501928 خار                 60,000 
2501929 ماهک دنده 1 و 2               530,000 
2501930 انتخاب کننده دنده 1 و 2               480,000 
2501931 ماهک دنده 3 و 4               453,800 
2501932 انتخاب کننده دنده 3 و 4               480,000 
2501933 ماهک دنده عقب و دنده 5               498,800 
2501934 انتخاب کننده دنده عقب و 5               480,000 
2501935 بازوي داخلي تعويض دنده 4,985,900 
2501937 فنر برگشتي               123,800 
2501940 بست سيمي                 60,000 
2501941 مجموعه سوئيچ چراغ دنده عقب               590,000 
2501942.1 درپوش روغن                 60,000 
2501942.2 اورينگ                 22,500 
2501944 خار                 60,000 
2501945 درب گيربکس 7,700,000 
2501946 کاسه نمد               100,000 
2501950 کاسه نمد                 75,000 
2501952 واشر شفت ورودي                 60,000 
2501953 خار شفت                 60,000 
2501954 بلبرينگ شفت ورودي               590,600 
2501955 مجموعه شفت ورودي 6,710,000 
2501956 ياتاقان سوزني               390,000 
2501957 چرخدنده سنکرون               453,800 
2501958.1 خار ضامن                 60,000 
2501958.2 خار ضامن                 60,000 
2501958.3 خار ضامن                 60,000 
2501958.4 خار ضامن                 60,000 
2501959 لغزنده سنکرون دنده 3 و 4 1,960,000 
2501960 خار سنکرون               130,000 
2501961 بلوک لغزنده سنکرون               130,000 
2501962.1 مجموعه جوشکاري شده دنده 3 شفت خروجي 2,930,000 
2501962.2 ياتاقان سوزني               240,000 
2501963.1 خار ضامن                 60,000 
2501963.2 خار ضامن                 60,000 
2501963.3 خار ضامن                 45,000 
2501963.4 خار ضامن                 60,000 
2501963.5 خار ضامن                 60,000 
2501963.6 خار ضامن                 60,000 
2501963.7 خار ضامن                 60,000 
2501964 واشر فشاري چرخدنده شفت خروجي               240,000 
2501965 مجموعه جوشکاري شده دنده 2 شفت خروجي 4,440,000 
2501966 ياتاقان سوزني               240,000 
2501967 دنده برنجي سنکرون دنده 1 و 2               580,000 
2501968 لغزنده سنکرون دنده 1 و 2 2,830,000 
2501969 توپي سنکرون دنده 1 و 2 1,420,000 
2501970 فنر سنکرون دنده 1 و 2                 30,000 
2501971 ياتاقان سوزني               400,000 
2501972 دنده 1 شفت خروجي 4,200,000 
2501973 شفت خروجي 6,620,000 
2501974 مجموعه دنده عقب شفت خروجي 4,200,000 
2501976 بلوک لغزنده سنکرون دنده عقب و 5               620,000 
2501977 توپي سنکرون دنده عقب و 5 1,130,000 
2501978 مجموعه جوشکاري شده دنده 5 شفت خروجي 3,810,000 
2501979 واشر فشاري دنده 5               120,000 
2501980 بلبرينگ               543,800 
2501981 بوش کيلومتر شمار               480,000 
2501982 دنده کيلومتر شمار               590,000 
2501983 ياتاقان جلويي شفت زير               598,100 
2501984.1 مجموعه شفت زير همراه با دنده 3 و 4 زير 10,200,000 
2501985 خار ضامن                 60,000 
2501986 دنده 5 شفت زير 2,720,000 
2501987 خار ضامن                 60,000 
2501988.1 دنده عقب 1,840,000 
2501988.2 بوش دنده عقب 1,411,900 
2501989 شفت دنده عقب               590,000 
2501990 پين شفت دنده عقب                 60,000 
2501991 سنسور موقعيت ميل لنگ (دور موتور 3,250,000 
2501992 مجموعه توپي وبلوک لغزنده دنده عقب و 5 1,960,000 
2501993 مجموعه توپي وبلوک لغزنده دنده 1 و 2 4,440,000 
2501994 مجموعه توپي وبلوک لغزنده دنده 3 و 4 3,210,000 
2501995 دنده برنجي سنکرون دنده 3و 4               460,000 
2501996 دنده برنجي سنکرون دنده 5 1,120,000 
2501997 درب گيربکس کامل 6,590,000 
2502002 براکت پمپ کلاچ پائين               190,000 
2502010 فنر پمپ کلاچ                 70,000 
2502011 شلنگ پمپ کلاچ               560,000 
2502013 پين اتصال               641,100 
2502015 مجموعه گيربکس 80,000,000 
2502016 براکت سيم تعويض دنده               220,000 
2502017 براکت سيم انتخاب دنده               560,000 
2502021 صفحه مانع 27,496,900 
2502024 مجموعه محفظه ترمز دستي 3,490,000 
2502027 ضربه گير گيربکس روي رام عرضي               530,000 
2502030 سنسور کيلومتر 1,030,000 
2502031 دوشاخه کلاچ 1,400,000 
2502032 فنردوشاخه کلاچ               140,000 
2502033 شفت دوشاخه کلاچ 1,500,000 
2502101 براکت رام عرضي گيربکس 1,041,600 
2502102 رام عرضي گيربکس 2,272,500 
2502103 ضربه گير روي رام عرضي گيربکس               168,800 
2502201 مجموعه سوپاپ ABS 87,500,000 
2502203 شلنگ فنردار ترمز جلو وعقب               356,100 
2502203.1 شلنگ فنردار ترمز جلو               690,000 
2502203.2 شلنگ فنردار ترمز عقب               550,000 
2502204 شلنگ فشار قوي ورودي سيلندر اصلي ترمز به سوپاپABS - عقب و جلو

              480,000 
2502206 لوله خروجي از سوپاپ ABS به بلوک برنزي - چرخ عقب سمت چپ               620,000 
2502207 لوله خروجي از سوپاپ ABS به بلوک برنزي - چرخ عقب سمت راست               740,000 
2502208 لولا اتصال بلوک برنزي به چرخ عقب - سمت چپ               450,000 
2502209 لوله اتصال بلوک برنزي به چرخ عقب - سمت راست               550,000 
2502210 لوله مابين چرخ جلو - راست و سيستم ABS               310,000 
2502211 لوله مابين چرخ جلو - چپ و سيستم ABS               620,000 
2502212 بلوک برنزي تقسيم               150,000 
2502213 براکت سيستم ABS                 90,000 
2502216.1 براکت ABS چپ               120,000 
2502216.2 براکت ABS راست               180,000 
2502218 کنترلر سوپاپ ABS 11,250,000 
2502301 شلنگ فشار بالا 1,860,000 
2502302 شلنگ (از کمپرسور به کندانسور) 1,410,000 
2502303 شلنگ (از اواپراتور به کمپرسور) 1,860,000 
2502304 کمپرسور کولر 15,450,000 
2502308 پولي تسمه سفت کن کمپرسور 2,040,000 
2502309 اتصال کمپرسور 2,780,000 
2502310 تسمه               560,000 
2502311 مجموعه کندانسور 21,650,000 
2502316 فيلتر روي کندانسور 2,970,000 
2502318 شمع کولر               600,000 
2502321 فن کندانسور کولر 3,950,000 
2502322 کاور فن کندانسور               568,100 
2502325 مغناطيس کلاچ کمپرسور کولر 2,840,600 
2502326 براکت تسمه اي نگهدارنده شلنگ کمپرسور                 90,000 
2502327 براکت تنظيم فولي دينام کولر               370,000 
2502401 انباره اگزوز 4,520,000 
2502402 لوله خروجي انباره اگزوز 1,070,000 
2502403 بست               150,000 
2502404 لوله خروجي اگزوز 1,640,000 
2502405 مجموعه لرزه گير 3,430,000 
2502406 براکت بست انباره اگزوز               180,000 
2502407 بست انباره اگزوز               350,000 
2502408 لاستيک ضربه گير براکت انباره اگزوز               120,000 
2502414 مجموعه خفه کن اگزوز 3,760,000 
2502415 سوپاپ سولونوئيدي خفه کن اگزوز 1,760,000 
2502426 براکت لوله اگزوز               180,000 
2502427 بست براکت لوله اگزوز               180,000 
2502428 لاستيک ضربه گير و ضد سايش               120,000 
2502432 واشر آب بندي لوله اگزوز                 70,000 
2502501 مخزن خلاء 1,670,000 
2502502 سوئيچ اخطار مخزن خلاء               650,000 
2502601 مجموعه گاردان جلويي 7,250,000 
2502602 مجموعه گاردان عقبي 7,320,000 
2502603 براکت آويز ميل گاردان               810,000 
2502612 تسمه محافظ گاردان               120,000 
2502620 لاستيگ ياتاقان گاردان               890,000 
2502621 براکت U شکل محافظ ياتاقان گاردان               620,000 
2502623 مجموعه ياتاقان گاردان 2,400,000 
2502624 چهارشاخه گاردان               930,000 
2502701 مجموعه شاسي 88,100,000 
2502702 قلاب يدک کش               710,000 
2502800 مجموعه زاپاس بند 2,290,000 
2502801 بالابر زاپاس بند 1,860,000 
2502802 لاستيک مجموعه نگهدارنده چرخ زاپاس               120,000 
2502808 صفحه اتصال نبشي ها               280,000 
2502901 بازوي کششي فرمان 2,550,000 
2502902 بازوي هزار خار فرمان 1,740,000 
2502903 جعبه فرمان 20,480,000 
2502904 رابط جعبه فرمان 12,510,000 
2502905 گاردان رابط بين جعبه فرمان اوليه و ثانويه 4,630,000 
2502906 براکت جعبه فرمان ثانويه 1,080,000 
2502916 براکت جعبه فرمان اوليه               480,000 
2502924 بست مخزن هيدروليک فرمان               120,000 
2502925 براکت مخزن هيدروليک فرمان               310,000 
2502926 مخزن روغن هيدروليک فرمان               970,000 
2502927 شلنگ فنر دار روغن هيدروليک فرمان               180,000 
2502928 پمپ هيدروليک فرمان 17,430,000 
2503001 لاستيک Lt16-700 3,180,000 
2503002 مجموعه رينگ 5.5F-16 2,100,000 
2503003 نوار دور رينگ               620,000 
2503004 تيوب 16-7.00               165,000 
2503005 تاير   16-7.00 گل جلو 9,770,600 
2503006 تاير   16-7.00 گل عقب 12,710,000 
2503007 بچه رينگ 16-5.5               870,000 
2503008.1 قالپاق چرخ جلو               710,000 
2503008.2 قالپاق چرخ عقب               590,000 
2503009.1 براکت قالپاق جلو               370,000 
2503009.2 براکت قالپاق عقب               370,000 
2503101 مجموعه محفظه هواکش 6,410,300 
2503102 لوله ورودي فيلتر هوا 1,440,000 
2503103 لوله خروجي فيلتر هوا 1,760,000 
2503107 مجموعه اينترکولر 8,130,000 
2503108 لوله استيلي ورودي اينترکولر               630,000 
2503109 لوله استيلي خروجي اينترکولر               420,000 
2503110 رابط لاستيکي خروجي توربوشارژر               420,000 
2503111 رابط لاستيکي ورودي اينترکولر               480,000 
2503112 رابط لاستيکي ورودي منيفولد هوا               520,000 
2503115 پايه نگهدارنده فيلتر هوا               320,000 
2503124 بست مخصوص لوله                 60,000 
2503125 لوله (موتور به فيلتر هوا)               680,000 
2503127 فيلتر هوا 1,830,000 
2503128 سنسور نشانگر وضعيت فيلتر هوا               300,000 
2503201 فنر تخت جلو 5,662,400 
2503202 سرقامه جلو فنر تخت جلو               680,000 
2503203 سرقامه عقب فنر تخت جلو               610,000 
2503204 گوشواره فنر تخت چپ               590,000 
2503205 گوشواره فنر تخت راست               590,000 
2503208 پين فنر تخت جلو               190,000 
2503209 پين پيچ فنر تخت جلو               300,000 
2503212 نشيمن خاموت اکسل جلو               360,000 
2503213 خاموت اکسل جلو               360,000 
2503217 کمک فنر جلو 1,630,000 
2503218 براکت بالايي کمک فنر جلو چپ               910,000 
2503219 براکت بالايي کمک فنر جلو راست               910,000 
2503220 پين بالايي کمک فنر               525,400 
2503221 پين پاييني کمک فنر               910,000 
2503225 لاستيک محدود کننده فنر               200,000 
2503226 براکت محدود کننده فنر               650,000 
2503229 لاستيک  ضربه گيرکمک فنر جلو               590,000 
2503301 ميله U شکل موجگير جلو 4,170,000 
2503302 براکت بالايي چپ (اتصال گوشواره)               540,000 
2503303 براکت بالايي راست (اتصال گوشواره)               540,000 
2503307 بست اتصال گوشواره               380,000 
2503308 بست اتصال موجگير               370,000 
2503309 مجموعه ضربه گير بست اتصال موجگير               120,000 
2503310 براکت اتصال موجگير پاييني               380,000 
2503319 گوشواره موجگير جلو               180,000 
2503401 مجموعه فنر تخت عقب 14,400,000 
2503402 سرقامه فنر تخت عقب (جلو) 1,220,000 
2503403 سرقامه فنر تخت عقب (عقب)               930,000 
2503404 مجموعه گوشواره               840,000 
2503405 پين پيچ               180,000 
2503406 پين پيچ               180,000 
2503408 محدود کننده فنر تخت عقب               560,000 
2503411 پليت زير خاموت               420,000 
2503412 خاموت اکسل عقب               540,000 
2503413 مهره خاموت               150,000 
2503414 کمک فنر عقب 1,390,000 
2503415 براکت بالايي کمک فنر عقب               540,000 
2503427.1 Helper لايه فنر پائيني عقب 3,700,000 
2503427.2 لايه دوم فنر عقب 1,893,800 
2503429 لاستيک  ضربه گيرکمک فنر عقب               440,000 
2503500 مجموعه ميل موجگير عقب 5,120,000 
2503501 ميله U شکل موجگير عقب 2,600,000 
2503502 ميله عمودي موجگير               540,000 
2503503 ضربه گير موجگير عقب               180,000 
2503504 بست اتصال               120,000 
2503505 واشر بشقابي سوراخ بزرگ                 30,000 
2503506 ضربه گير هاي حلقه اي موجگير                 60,000 
2503507 واشر بشقابي سوراخ کوچک                 30,000 
2503513 براکت اتصال موجگير               360,000 
2503601 مجموعه مخزن سوخت 7,620,000 
2503602 نگهدارنده باک               740,000 
2503603 تسمه باک               330,000 
2503608 درب باک               430,000 
2503609 مجموعه فيلتر ثانويه سوخت 3,510,000 
2503610 لوله مکش سوخت               543,800 
2503611 لوله برگشت سوخت               517,400 
2503613 مجموعه فيلتر اوليه سوخت 3,510,000 
2503614 براکت فيلتر آبگير سوخت               180,000 
2503623 براکت فيلتر ثانويه سوخت               240,000 
2503624 بست               130,000 
2503630 درجه باک(2 فيش) 1,570,000 
2503636.1 فيش 90درجه فيلتر ثانويه گازوئيل(مشکي)                 75,800 
2503636.2 فيش 90درجه فيلتر ثانويه گازوئيل(آبي)               100,000 
2503636.3 فيش پلاستيکي پمپ گازوئيل(سبز)                 75,800 
2503636.4 فيش پلاستيکي پمپ گازوئيل(مشکي)                 75,800 
2503637 مجموعه آبگير فيلتر اوليه سوخت 2,083,100 
2503639 سنسور تشخيص وجود آب فيلتر ثانويه سوخت               283,100 
2503640 مجموعه اتصال شلنگ خور فيلتر اوليه سوخت (زانوئي و مغزي)               130,000 
2503642 يايه و پمپ فيلتر اوليه سوخت 4,190,000 
2503644 بدنه فيلتر آبگير گازوئيل (بدون هيتر 1,436,300 
2503701 مجموعه سپر عقب 7,170,000 
2503706 اتصال پرچي                 18,800 
2503707 چراغ خطر عقب چپ 2,456,300 
2503708 چراغ خطر عقب راست 2,475,000 
2503712 چراغ پلاک               562,500 
2503712.2 چراغ پلاک - راست               740,000 
2503717 صفحات تزئيني کناري سپر               590,000 
2503718 آژير دنده عقب               360,000 
2503901 مجموعه اکسل جلو 44,460,000 
2503902 سه راهي سيستم ترمز اکسل جلو               370,000 
2504001 مجموعه اکسل عقب 87,018,800 
2504100 مجموعه رادياتور و اينترکولر 18,750,000 
2504101 مجموعه رادياتور 36,400,000 
2504102 مجموعه مخزن انبساط 1,460,000 
2504103 ضربه گير بالايي رادياتور               300,000 
2504104 ضربه گير پاييني رادياتور               120,000 
2504105 بادگير رادياتور 2,690,000 
2504109 شلنگ تخليه آب مخزن 1,121,300 
2504110 شلنگ مخزن انبساط به رادياتور               120,000 
2504111 شلنگ واتر پمپ به مخزن انبساط               120,000 
2504112 لوله ورودي آب               890,000 
2504113 شلنگ خروجي رادياتور               950,000 
2504114 لوله ورودي موتور 1,260,000 
2504123 لوله 1,950,000 
2504129 لوله               200,000 
2504131 درب مخزن انبساط                 56,300 
2504132 شير تخليه رادياتور (درپوش تخليه رادياتور                 56,300 
2504201 بوق الکتريکي               303,800 
2504202 سيم اتصال زمين               100,000 
2504203 سيم درختي چراغ هاي خطر(شاسي) 3,550,000 
2504204 سيم درختي سيستم ABS 13,480,000 
2504205 سيم درختي سيستم تهويه مطبوع 1,780,000 
2504206 سيم اتصال بدنه سوپاپ سلونوئيدي خفه کن اگزوز               112,500 
2504207 سيم درختي موجود روي موتور 9,900,000 
2504208 سيم اتصال بدنه و باطري و انجين               200,000 
2504212 مجموعه سيم درختي چراغ هاي جلو 3,976,900 
2504301 مجموعه کابين با تزيينات کامل 356,250,000 
2504302 مجموعه بدنه کابين 227,250,000 
2504304 مجموعه کابين با تزئينات کامل دست دوم 112,500,000 
2504400 مجموعه اهرم تعويض دنده 3,375,000 
2504401 براکت دسته دنده               900,000 
2504405 سردنده 1,995,000 
2504405.1 پلاک سر دنده

2,600,000 
2504409 سيم تعويض دنده مشگي 6,570,000 
2504410 سيم تعويض دنده قرمز 6,570,000 
2504414 لاستيک دور اهرم تعويض دنده               710,000 
2504417 مجموعه ميله تعويض دنده (سردنده، ميله و متعلقات آن) 2,812,500 
2504501 پدال کلاچ 1,130,000 
2504502 بوش پدال کلاچ                 45,000 
2504506 فنر پدال کلاچ               130,000 
2504507 جاپايي پدال کلاچ               450,000 
2504508 پمپ کلاچ بالا 3,660,000 
2504512 ميکروسوئيچ کلاچ               469,000 
2504513 پدال ترمز               930,000 
2504514 جاپايي پدال ترمز                 60,000 
2504523 فنر پدال ترمز               120,000 
2504601 مجموعه سپر جلو 24,956,300 
2504606 شبکه جلو               920,000 
2504610 نوار تزئيني بالايي سپر 1,090,000 
2504611 چراغ مه شکن جلو چپ 1,370,000 
2504612 چراغ مه شکن جلو راست 1,370,000 
2504617 درپوش شبکه جلو                 20,000 
2504701 مجموعه ميله فرمان داخل کابين 5,953,100 
2504705 گردگير ميله فرمان               390,000 
2504709 کاور بالايي ستون فرمان               480,000 
2504710 کاور پاييني ستون فرمان               480,000 
2504713 غربيلک فرمان 3,280,000 
2504715 مجموعه سوئيچ 2,385,000 
2504716 کليد ترکيبي 2,220,000 
2504717 براکت پدال گاز               650,000 
2504721 مجموعه پدال گاز 5,610,000 
2504725 مجموعه سوئيچ (کليد خام 1,704,400 
2504726 چهار شاخ فرمان (هزار خار)               590,000 
2504727 مجموعه قفل و سوئيچ کامل(ريموت - قفل دستگيره بيرون - درب باک 6,317,500 
2504728 EM6 N سيم گاز يورو 2 2,238,800 
2504729 واشر زير گردگير فرمان               230,000 
2504730 کاور روي غربالک فرمان                 93,800 
2504732 فنر برگشتي پدال گاز               100,000 
2504801 مجموعه بوستر و مستر سيلندر 8,250,000 
2504802.1 لوله روغن مستر سيلندر ترمز

              240,000 
2504802.2 لوله روغن مستر سيلندر ترمز

              240,000 
2504803 لوله برگشت               140,000 
2504807 مجموعه ترمز دستي 2,250,000 
2504811 براکت سوئيچ ترمز دستي               120,000 
2504812 سوئيچ ترمز دستي               250,000 
2504813 مخزن روغن کلاچ               920,000 
2504817 براکت مخزن روغن               300,000 
2504818 لوله روغن مستر سيلندر کلاچ               260,000 
2504819 لوله برگشت                 45,000 
2504823 سيم ترمز دستي 1,850,000 
2504824 بوستر ترمز 7,390,000 
2504825 مستر سيلندر 2,075,600 
2504904 مجموعه کف پوش زير کابين 8,310,000 
2504905 مجموعه کف پوش وسطي 3,550,000 
2504906 مجموعه صندلي راننده 16,770,000 
2504908 مجموعه صندلي شاگرد 10,770,000 
2504912 مجموعه رکاب چپ روي درب 1,470,000 
2504913 مجموعه رکاب راست روي درب 1,470,000 
2504914 پين پلاستيکي                   5,600 
2505001 مجموعه موتور برف پاک کن و حماله برف پاکن 5,130,000 
2505002 مجموعه تيغه و بازو برف پاک کن               890,000 
2505003 مجموعه مخزن آب 1,240,000 
2505007 نازل آبپاش                 60,000 
2505009 شلنگ آب شيشه شور               120,000 
2505010 دينام مخزن شيشه شوي               810,000 
2505012 مجموعه موتور برف پاک کن 4,070,000 
2505014 سه راهي آب مخزن شيشه شور                 20,000 
2505015 درب مخزن شيشه شور                 56,300 
2505016.1 تيغه برف پاک کن               450,000 
2505016.2 بازوي برف پاک کن               490,000 
2505017 براکت نگهدارنده موتور برف پاک کن               662,900 
2505101 مجموعه داشبورد 16,990,000 
2505102 راديو 16,820,000 
2505103 صفحه کليد کنترل ديجيتال بخاري و کولر 3,940,000 
2505104 کاور               810,000 
2505105 نشانگرها 36,010,000 
2505107 نگهدارنده سوراخهاي هوا               190,000 
2505108 دريچه هاي هوا               240,000 
2505111 کليد اصلي چراغهاي بيروني خودرو               453,800 
2505112 فندک               810,000 
2505113 کليد مه شکن جلو               910,000 
2505114 کليد مه شکن عقب               590,000 
2505115 کليد فلاشر               453,800 
2505117 کليد خفه کن اگزوز               712,500 
2505118 کليد قطع کن (روي داشبورد)               590,000 
2505123 کاور دور کيلومتر 3,700,000 
2505126 کاور مشکي دور راديو پخش               990,000 
2505128 درب جعبه ابزار روي داشبورد

              870,000 
2505133 مجموعه پانل وسطي داشبورد با متعلقات 12,937,500 
2505133.1 مجموعه پانل وسطي با متعلقات (دست دوم) 14,062,500 
2505201 محفظه عبور هوا چپ               480,000 
2505202 محفظه عبور هوا راست               430,000 
2505203 براکت ECU               480,000 
2505204 مجموعه ECU 56,200,000 
2505209 جعبه فيوز 3,976,900 
2505212 براکت ECU جديد               975,000 
2505301 پانل نگهدارنده ديواره چپ 1,800,000 
2505302 پانل نگهدارنده ديواره راست 1,800,000 
2505305 کمربند ايمني صندلي راننده 1,300,000 
2505306 کمربند ايمني صندلي راننده 1,300,000 
2505307 کمربند ايمني صندلي شاگرد               500,000 
2505308 دستگيره  داخلي کابين راست               930,000 
2505309 دستگيره  داخلي کابين چپ               930,000 
2505313 کاور روي ستون - چپ

              310,000 
2505314 کاور روي ستون - راست

              310,000 
2505316 دستگيره راست               490,000 
2505401 ديواره پشتي کابين 5,220,000 
2505402 پين پلاستيکي                 11,300 
2505403 پانل نگهدارنده شيشه هاي عقب 4,990,000 
2505404 پين پلاستيکي                   5,600 
2505406 شيشه عقب چپ               540,000 
2505407 شيشه عقب راست               540,000 
2505408 نوار دور شيشه چپ               920,000 
2505409 نوار دور شيشه راست               920,000 
2505410 شيشه جلو 8,160,000 
2505411 لاستيک دور شيشه جلو               960,000 
2505501 سقف کابين 7,800,000 
2505502 چراغ سقف (داخل کابين) 1,090,000 
2505505 براکت چراغ سقف               240,000 
2505509 آينه داخل کابين               580,000 
2505511 سايبان چپ               820,000 
2505512 سايبان راست               820,000 
2505514 پايه آفتابگير                 37,500 
2505601 مجموعه فن بخاري 8,370,000 
2505606 کانال خرطومي هوا 1,950,000 
2505607 اواپراتور 5,910,000 
2505611 شبکه ورودي هوا سمت راست درب موتور               770,000 
2505612 شبکه ورودي هوا سمت چپ درب موتور               470,000 
2505613 لوله ورودي بخاري (ترموستات به بخاري)               360,000 
2505614 لوله خروجي بخاري               390,000 
2505616 شير بخاري 2,370,000 
2505617 رادياتور بخاري 3,470,000 
2505618 الکترموتور دريچه فن بخاري 1,089,400 
2505619 الکترو موتور شير بخاري 1,089,400 
2505622 سوپاپ ورودي اواپراتور 1,250,000 
2505623 رله کنترل بخاري               757,500 
2505625 توري الکتروموتور دريچه فن بخاري               370,000 
2505701 مجموعه درب روي موتور (کاپوت) 10,440,000 
2505702 مجموعه نگهدارنده درب موتور چپ               330,000 
2505703 مجموعه نگهدارنده درب موتور راست               330,000 
2505707 ميله نگهدارنده درب موتور               130,000 
2505708 مجموعه قفل درب موتور               710,000 
2505709 دستگيره و سيم بازکن درب موتور               600,000 
2505716 نبشي (بست باتري)               240,000 
2505717 قلاب بست باتري               130,000 
2505721 مجموعه قطع کن برقي مغناطيسي 1,080,000 
2505725 لاستيک آب بندي زير درب موتور               640,000 
2505726 زبانه پلاستيکي نگهدارنده ميله کاپوت               540,000 
2505727 قطعه پلاستيکي روي ميله نگهدارنده کاپوت                 56,300 
2505728 جک نگهدارنده کاپوت 1,180,000 
2505729 سيني جلو کابين 17,880,000 
2505731 فيوز قطع کن               330,000 
2505732 جعبه باتري ايراني (اتصال به شاسي) 1,970,000 
2505733 درب جعبه باتري ايراني               740,000 
2505734.1 اتصال جک نگهدارنده کاپوت - چپ               130,000 
2505734.2 اتصال جک نگهدارنده کاپوت - راست               810,000 
2505735 ضربه گير در موتور               150,000 
2505736 پليت تقويتي زير در موتور               900,000 
2505737 ابروئي جلوي براکت محافظ جلوي کابين 1,363,100 
2505801 شبکه جلوي رادياتور 5,670,000 
2505802 براکت شبکه جلوي رادياتور 4,780,000 
2505808 پانل قفل کن مجموعه ورودي هوا 2,080,000 
2505809 لوله خروجي آب               120,000 
2505811 مجموعه چراغ جلو چپ 9,562,500 
2505812 مجموعه چراغ جلو راست 9,562,500 
2505901 مجموعه گلگير چپ 4,390,000 
2505902 مجموعه گلگير راست 6,920,000 
2505906 روکش روي کاپوت 6,290,000 
2505909 چراغ روي گلگير               550,000 
2506001 فريم نگهدارنده رکاب چپ 4,760,000 
2506002 فريم نگهدارنده رکاب راست 4,760,000 
2506006 رکاب آلو مينيومي چپ 2,620,000 
2506007 رکاب آلو مينيومي راست 2,620,000 
2506013 پانل تزئيني جلويي رکاب چپ               420,000 
2506014 پانل تزئيني عقبي رکاب چپ               330,000 
2506015 پانل تزئيني جلويي رکاب راست               460,000 
2506016 پانل تزئيني عقبي رکاب راست               300,000 
2506019 پيچ تعليق عقب کابين               110,000 
2506020 ضربه گير تعليق کابين               637,500 
2506020.1 ضربه گير تعليق کابين - جلو               840,000 
2506020.2 ضربه گير تعليق کابين - عقب               840,000 
2506029.1 کاور تزئيني روي ستون عقب کابين چپ               830,000 
2506029.2 کاور تزئيني روي ستون عقب کابين راست               830,000 
2506031 مجموعه ضربه گير زير کابين               284,100 
2506032.1 کاور پلاستيکي گلگير چرخ - چپ 1,980,000 
2506032.2 کاور پلاستيکي گلگير چرخ - راست 1,516,500 
2506034.1 براکت سپر جلو - چپ               200,000 
2506034.2 براکت سپر جلو - راست               200,000 
2506035.1 کاور تزئيني روي درب کابين - چپ 1,220,000 
2506100.1 مجموعه درب چپ - با تزئينات کامل 29,958,800 
2506100.2 مجموعه درب راست - با تزئينات کامل 20,831,300 
2506101 درب چپ - بدون تزئينات 14,140,000 
2506102 درب راست - بدون تزئينات 14,140,000 
2506103 براکت دستگيره داخلي درب               180,000 
2506104 براکت دستگيره داخلي درب               180,000 
2506108 صفحه تزئين داخلي درب چپ 2,340,000 
2506109 صفحه تزئين داخلي درب راست 2,340,000 
2506113 دستگيره درب بازکن داخلي چپ 1,240,000 
2506114 دستگيره درب بازکن داخلي راست 1,240,000 
2506115 نشيمنگاه دستگيره درب چپ               890,000 
2506116 نشيمنگاه دستگيره درب راست               810,000 
2506121 درپوش بلندگو چپ               240,000 
2506122 درپوش بلندگو راست               240,000 
2506123 بلندگوي جلو               610,000 
2506125 کاور چپ               130,000 
2506126 کاور راست               150,000 
2506127 نوار تزئيني براي صفحه تزئين داخلي درب چپ               430,000 
2506128 نوار تزئيني براي صفحه تزئين داخلي درب راست               430,000 
2506129 جعبه ابزار درب 1,010,000 
2506132 دستگيره با نشيمنگاه درب چپ ( رديف هاي 14 و 16               870,000 
2506133 دستگيره با نشيمنگاه درب راست ( رديف هاي 13 و 15               790,000 
2506201 کليد شيشه بالابر چپ جفتي               860,000 
2506202 کليد شيشه بالابر راست تکي               300,000 
2506203 کاور کليد شيشه بالابر درب چپ               690,000 
2506204 کاور کليد شيشه بالابر درب راست               360,000 
2506205 قطعه مانع درب چپ               810,000 
2506206 قطعه مانع درب راست               810,000 
2506212 دستگيره بيروني درب چپ 2,580,000 
2506213 دستگيره بيروني درب راست 2,580,000 
2506218 ميله فشاري قفل درب چپ               100,000 
2506219 ميله فشاري قفل درب راست               100,000 
2506220 دگمه قفل کن ميله فشاري                 19,000 
2506221 اهرم قفل درب                 13,300 
2506222 قفل درب چپ 3,000,000 
2506223 قفل درب راست 3,000,000 
2506225 پمپ قفل مرکزي درب جپ 1,725,000 
2506226 پمپ قفل مرکزي درب راست 1,725,000 
2506227 قفل مرکزي 4,966,300 
2506227.1 مجموعه قفل مرکزي (پمپ و  قفل) درب چپ

3,305,300 
2506227.2 مجموعه قفل مرکزي (پمپ و  قفل) درب راست 3,305,300 
2506228 زبانه ثابت قفل درب               151,300 
2506228.1 زبانه ثابت قفل درب چپ               680,000 
2506228.2 زبانه ثابت قفل درب راست               680,000 
2506231 پليت فاصله انداز درب خودرو                 60,000 
2506233.1 لولاي درب چپ بالائي 2,150,000 
2506233.2 لولاي درب راست بالائي 2,150,000 
2506233.3 لولاي درب چپ پائيني 1,650,000 
2506233.4 لولاي درب راست پائيني 1,650,000 
2506235.2 براکت اتصال قفل درب روي ستون کابين - راست               200,000 
2506301 نوار آب بندي درب چپ 1,540,000 
2506302 نوار آب بندي درب راست 1,540,000 
2506303 نوار آب بندي سه گوش - درب چپ 1,000,000 
2506304 نوار آب بندي سه گوش - درب راست 1,000,000 
2506305 نوار آب بندي شيشه - چپ 1,540,000 
2506306 نوار آب بندي شيشه - راست 1,540,000 
2506307 ريل راهنماي مياني شيشه درب چپ               960,000 
2506308 ريل راهنما               370,000 
2506309 ريل راهنماي مياني شيشه درب راست               960,000 
2506310 ريل راهنما               281,300 
2506314 نوار آب بندي ريل راهنماي جلو               370,000 
2506315 نوار آب بندي ريل راهنماي عقب               370,000 
2506316 شيشه مثلثي شکل - درب چپ               490,000 
2506317 شيشه مثلثي شکل - درب راست               370,000 
2506318 شيشه درب چپ               880,000 
2506319 شيشه درب راست               820,000 
2506320 دريچه               180,000 
2506321 صفحه تزئيني پايين درب چپ 1,500,000 
2506322 صفحه تزئيني پايين درب راست 1,430,000 
2506325 صفحه تزئيني آينه ديد عقب درب چپ               360,000 
2506326 صفحه تزئيني آينه ديد عقب درب راست               360,000 
2506327 آينه ديد عقب - چپ 3,430,000 
2506328 آينه ديد عقب - راست 3,430,000 
2506332 لاستيک گردگير آينه (سمت راننده)               300,000 
2506333 لاستيک گردگير آينه (سمت شاگرد)               380,000 
2506334 پايه آينه ديد عقب - چپ

2,083,100 
2506335 شيشه آئينه بزرگ               454,500 
2506337 پايه آئينه ديد عقب - راست

2,083,100 
2506338.1 کاور تزئيني کناري شيشه مثلثي چپ               450,000 
2506338.2 کاور تزئيني کناري شيشه مثلثي راست               450,000 
2506339.1 قاب پلاستيکي آينه - چپ               568,100 
2506339.2 قاب پلاستيکي آينه - راست               568,100 
2506401 مجموعه شيشه يالابر چپ 4,140,000 
2506402 مجموعه شيشه يالابر راست 4,550,000 
2506406 صفحه ضد سايش               690,000 
2506407 صفحه نبشي شکل               690,000 
2506408 ضد سايش لاستيکي               180,000 
2506413 کليد چراغ درب               180,000 
2506414 نشيمن کليد چراغ درب                 60,000 
2506416 پمپ شيشه بالابر برقي - چپ 2,960,000 
2506417 پمپ شيشه بالابر برقي - راست 2,960,000 
2506501 سيم اتصال باطري به قطع كن               430,000 
2506502 ميله نگهدارنده باطري               140,000 
2506503 قانتاق باطري مشكي               300,000 
2506504 بست کشويي باطري               150,000 
2506505 قا نتاق باطري قرمز               300,000 
2506506 لاستيك زيرباطري               620,000 
2506507 فيوز               490,000 
2506508 باتري 12 ولت 110 آمپر 12,562,500 
2506510 رله مه شکن عقب               420,000 
2506511 رله بوق               316,900 
2506512 رله برف پاک کن 1,040,000 
2506513 رله بالابر شيشه 3,870,000 
2506514 رله خفه کن اگزوز               490,000 
2506515 رله باتري               525,000 
2506516 رله چراغ               390,000 
2506517 رله (عمومي)               590,000 
2506518 رله استارت               710,000 
2506519 فلاشر چهار راهنما               740,000 
2506520 ديود 5 پايه               960,000 
2506521 رله پيش گرمکن موتور               550,000 
2506522 رله Ecu               590,000 
2506523 فيوز 60 آمپر               100,000 
2506524 جاي نصب رله

              840,000 
2506603 كاور توپي چرخ جلو               120,000 
2506604 واشر آب بندي کاور توپي                 60,000 
2506607 صفحه ضد سايش                 60,000 
2506608.1 مجموعه کاسه چرخ جلو. - راست 10,230,000 
2506608.2 مجموعه کاسه چرخ جلو. - چپ 10,230,000 
2506609 کاسه نمد               120,000 
2506610 رينگ آب بندي توپي چرخ جلو               300,000 
2506612.1 مجموعه کفشک ترمزکامل جلو- راست 18,770,000 
2506612.2 مجموعه کفشک ترمز کامل جلو- چپ 10,730,000 
2506613 بلبرينگ               350,000 
2506614 بوش سگدست               400,000 
2506615.1 سگدست - چپ 9,250,000 
2506615.2 سگدست - راست 9,250,000 
2506616 درپوش                 45,000 
2506621 واشر تنظيم سگدست                 60,000 
2506622 درپوش پين سگدست               110,000 
2506623 پين سگدست               710,000 
2506626 پين قفلي سگدست               110,000 
2506627 تيرک اصلي چرخ جلو 24,560,000 
2506628 بازوي چپ فرمان 5,950,000 
2506632.1 بازوي سگدست فرمان - چپ 1,600,000 
2506632.2 بازوي سگدست فرمان - راست 1,600,000 
2506633 ميل فرمان بزرگ 6,040,000 
2506638.1 مجموعه سيبک  چپ ميل فرمان 1,710,000 
2506638.2 مجموعه سيبک راست ميل فرمان 1,710,000 
2506641.1 مجموعه سنسور چرخ جلو - چپ               800,000 
2506641.2 مجموعه سنسور چرخ جلو - راست               800,000 
2506644.1 سيلندر ترمز چرخ جلو چپ 1,363,100 
2506644.2 سيلندر ترمز چرخ جلو راست 1,363,100 
2506645 پيچ هواگيري سيلندر ترمز جلو                 67,500 
2506647.1 کفشک ترمز چرخ جلو - چپ 6,980,000 
2506647.2 کفشک ترمز چرخ جلو - راست 6,990,000 
2506648.1 مجموعه لنت و کفشک ترمز چرخ جلو - چپ               700,800 
2506648.2 مجموعه لنت و کفشک ترمز چرخ جلو - راست               700,800 
2506702 کاسه ترمز چرخ جلو 6,410,000 
2506703 رينگ ABS 1,250,000 
2506705 توپي چرخ جلو 2,150,000 
2506707.1 پيچ چرخ جلو - راست               180,000 
2506707.2 پيچ چرخ جلو - چپ               180,000 
2506708.1 مهره چرخ جلو - راست               100,000 
2506708.2 مهره چرخ جلو - چپ                 90,000 
2506802 پيچ دورسررزوه - کاهنده نهايي اکسل عقب                 50,000 
2506803 واشر آب بندي کله گاوي               300,000 
2506804 مجموعه کاهنده نهايي (کله گاوي کامل 85,650,000 
2506810 مجموعه کفشک ترمز عقب- چپ 28,440,000 
2506811 مجموعه کفشک ترمز عقب - راست 28,440,000 
2506813 رينگ آب بندي داخلي توپي چرخ عقب               240,000 
2506814 کاسه نمد               120,000 
2506815 صفحه مانع روغن توپي چرخ عقب                 60,000 
2506816 بلبرينگ 3,610,000 
2506817 مجموعه کاسه ترمز و توپي چرخ - راست 11,410,000 
2506818 مجموعه کاسه ترمز و توپي چرخ - چپ 11,410,000 
2506819 بلبرينگ               730,000 
2506820 فاصله انداز توپي چرخ عقب               490,000 
2506821 رينگ آب بندي بيروني توپي چرخ عقب               300,000 
2506822 کاسه نمد               300,000 
2506823 مهره داخلي - بلبرينگ توپي عقب               180,000 
2506824 واشر قفلي - پيچ بلبرينگ توپي چرخ                 60,000 
2506827 واشر آب بندي               100,000 
2506828 ميل پلوس اکسل عقب 3,620,000 
2506829 بوش مخروطي پيچ ميل پلوس                 60,000 
2506832 مجموعه سنسور چرخ عقب - چپ 1,090,000 
2506833 مجموعه سنسور چرخ عقب - راست 1,090,000 
2506836 درپوش مغناطيسي               120,000 
2506837 واشر آب بندي محفظه اکسل عقب                 80,000 
2506838 درپوش پيچي                 60,000 
2506839 مجموعه درپوش هواگيري               120,000 
2506840.1 سيلندر ترمز چرخ عقب چپ 4,030,000 
2506840.2 سيلندر ترمز چرخ عقب راست 1,363,100 
2506841 مجموعه پوسته اکسل عقب 36,750,000 
2506842 لنت ترمزچرخ عقب (دست کامل 4 تايي) 2,550,000 
2506843.1 کفشک ترمز چرخ عقب - چپ 5,340,000 
2506843.2 کفشک ترمز چرخ عقب - راست 5,340,000 
2506844.1 مجموعه لنت و کفشک ترمز چرخ عقب - چپ 2,940,000 
2506844.2 مجموعه لنت و کفشک ترمز چرخ عقب - راست 2,940,000 
2506903.1 صفحه مانع - مهره تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل - راست                 60,000 
2506903.2 صفحه مانع - مهره تنظيم بلبرينگ ديفرانسيل - چپ                 60,000 
2506910 خار                 90,000 
2506913 واشر آب بندي                 60,000 
2506914 واشر تنظيم                 45,000 
2506915 محفظه بلبرينگ               970,000 
2506918 مهره سر پينيون               490,000 
2506919 مجموعه فلنج پينيون 1,280,000 
2506922 بوش فاصله انداز بلبرينگ جلوي پينيون               180,000 
2506925 محفظه کاهنده نهايي اکسل عقب 4,820,000 
2506926 مجموعه صفحه مانع               700,000 
2506927 بلبرينگ               480,000 
2506928 صفحه مانع                 70,000 
2506931 مجموعه  پينيون کرانويل(8:43) 15,067,000 
2507005 واشر فشاري چرخدنده ميل پلوس                 60,000 
2507006 چرخدنده ميل پلوس 4,530,000 
2507007 چهار شاخه               580,000 
2507008 دنده هرز گرد               240,000 
2507009 واشر  دنده هرز گرد                 70,000 
2507101.1 مهره بيروني چرخ عقب - راست               150,000 
2507101.2 مهره بيروني چرخ عقب - چپ               150,000 
2507102.1 مهره داخلي چرخ عقب - راست               220,000 
2507102.2 مهره داخلي چرخ عقب - چپ               220,000 
2507103.1 پيچ چرخ عقب - راست               180,000 
2507103.2 پيچ چرخ عقب - چپ               180,000 
2507104 توپي چرخ عقب 2,460,000 
2507105 دنده برنجي چرخ عقب ABS 1,300,000 
2507106 کاسه ترمز چرخ عقب 6,410,000 
2507201 بغل گيربکس PTO 15,150,000 
2506035.2 کاور تزئيني روي درب کابين - راست 1,110,000 
2600101 مجموعه موتور 843,750,000 
2600102 مجموعه موتور و پمپ انژکتور بدون متعلقات جانبي موتور 246,187,500 
2600214.1 براکت دسته موتور سمت چپ 1,480,000 
2600214.2 براکت دسته موتور سمت راست 1,480,000 
2600215 رام U شکل رابط بين دو دسته موتور 1,330,000 
2600308 نشانگر فشار روغن               220,000 
2600320 محفظه دنده تايمينگ 1,173,800 
2600323 سيني جلوي موتور 1,610,000 
2600339 مجموعه خنک کننده پيستون               870,000 
2600349 مجموعه ياتاقان ثابت ميل لنگ 1,700,000 
2600504 پيستون 6,160,000 
2600505 خار گژن پين               315,000 
2600506 بوش شاتون               470,000 
2600512 گژن پين               540,000 
2600513 مجموعه شاتون (7و10)

3,540,000 
2600613 مجموعه پولي ميل لنگ 3,670,000 
2600614 خار فنري                 18,000 
2600616 پيچ ميل لنگ               150,000 
2600801 منيفولد اگزوز 2,810,000 
2600820 واشر آب بندي لوله اتصال ورودي                 30,000 
2600901 کارتر 4,440,000 
2600902 واشر آب بندي کارتر

1,330,000 
2601106 مجموعه لوله هاي آب سيستم  خنک کاري روغن               880,000 
2601108 لوله ورودي فيلتر روغن               809,000 
2601110 لوله خروجي فيلتر روغن               130,000 
2601201 مجموعه پمپ انژکتور 112,750,000 
2601212 دنده پمپ انژکتور

3,990,000 
2601304 مجموعه لوله برگشت سوخت 3,740,000 
2601409 لوله خروجي توربوشارژ 2,272,500 
2601419 لوله برگشت روغن توربوشارژر               590,000 
2601424 واشر آب بندي منيفولد اگزوز               440,000 
2601426 مجموعه توربوشارژر 51,975,000 
2601508 سنسور دما               930,000 
2601513 مجموعه لوله آب گرم               450,000 
2601519 مجموعه لوله آب 5,230,000 
2601527 سنسور درجه آب

              394,900 
2601601 تسمه

پروانه
1,480,000 
2601602 پولي واتر پمپ               860,000 
2601613 پروانه 3,500,000 
2601614 پولي هرزگرد تسمه دينام               852,300 
2601705 محموعه پولي هرزگرد دينام 2,660,000 
2601706 براکت آلترناتور 1,400,000 
2601710 لوله برگشت روغن               270,000 
2601721 براکت تنظيم               150,000 
2602602 مجموعه گاردان عقبي اصلاح شده 5,396,300 
2602813 مجموعه رام عرضي و براکت زاپاس بند

3,700,000 
2602932 پمپ هيدروليک فرمان 15,020,000 
2602934 پولي پمپ هيدروليک 1,420,000 
2603609 فيلتر ثانويه سوخت EM6N 2,840,600 
2604210 سيم درختي کابين (اصلاحي) 6,628,100 
2604211 مجموعه سيم درختي استارت

1,110,000 
2604721 مجموعه پدال گاز سيمي 2,343,800 
2605105 نشانگرهاي موتور جديد 19,395,000 
2605215 شلنگ خلاء                 93,800 
2605220 سوپاپ الکترومغناطيسي 3,050,000 
2605221 ECU 24,187,500 
2605222 سيم درختي ECU 6,160,000 
2606931 مجموعه پينيون کرانويل (7:43) 13,820,000 
2506912 بلبرينگ جلوي پينيون               610,000 
2506908 ياتاقان ديفرانسيل               750,000 
2506706 بلبرينگ کوچک توپي چرخ جلو 1,120,000 
2506704 بلبرينگ بزرگ چرخ جلو 1,680,000 
2506920 کاسه نمد پينيون               360,000 
60065 باطري دگمه اي ريموت کنترل 3 ولت                 28,100 
6019 واسکازين 85 90W               937,500 
6110809 ضربه گير مجموعه فنر جلو               228,800 
1800620 رولبرينگ فلايويل 1,260,000 
6414038 مجموعه جاي کليد

1,725,000 
7106500 مجموعه محفظه ديفرانسيل مياني کامل 38,900,000