برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید

 5/2N TM
کد TM شرح TM زمان  استاندارد  اجرت رتبه 3   اجرت رتبه 4 
22A103 باز و بستن توپي عقب يک طرف 4 4,120,000  3,680,000 
22A143               بازوبست قالپاق چرخ (يک عدد) 0               10,000                10,000 
22A144               تعويض تاير جلو يک طرف(شامل بازوبست چرخ و متعلقات) 0.7 721,000  644,000 
22A145               تعويض تايرهاي جلو دو طرف(شامل بازوبست چرخ و متعلقات) 1.4 1,442,000  1,288,000 
22A146               تعويض تايرهاي عقب يک طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 1 1,030,000  920,000 
22A147               تعويض تايرهاي عقب دو طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 2 2,060,000  1,840,000 
22B130               اصلاح مسير خلاء ترمز به همراه جابجايي مخزن(دستورالعمل 94B04) 7 7,210,000  6,440,000 
22B131               اصلاح مسير خلاء ترمز(دستورالعمل 94B04) 4 4,120,000  3,680,000 
22B132               تعويض سوئيچ پدال ترمز 0.25 257,500  230,000 
22B133               باز و بست توپي چرخ جلو 4 4,120,000  3,680,000 
2.2E+204 رفع روغن ريزي از سر سيلندر 1 1,030,000  920,000 
2.2E+277 تعمير کلاچ فن 0.5 618,000  552,000 
2.2E+278 تعويض تسمه سفت کن به همراه تعويض تسمه 0.5 515,000  460,000 
2.2E+279 بازديد و رگلاژ تسمه ها 0.2 206,000  184,000 
25A100 پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان) 4 4,120,000  3,680,000 
25A101 تعمير کله گاوي کامل 4.1 5,067,600  4,526,400 
25A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف 0.8 824,000  736,000 
25A103               باز و بستن پلوس يک طرف 0.4 412,000  368,000 
25A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف 0.75 772,500  690,000 
25A105 بازوبست چرخدنده ABS 0.38 391,400  349,600 
25A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) 0.53 545,900  487,600 
25A107 بازوبست کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 3.15 3,893,400  3,477,600 
25A108 بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) 0.5 515,000  460,000 
25A109 بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1 1,030,000  920,000 
25A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف 0.75 772,500  690,000 
25A111 پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 5 6,180,000  5,520,000 
25A112 بازوبست کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) 0.68 700,400  625,600 
25A113 بازوبست يک پيچ توپي جلو 0.38 391,400  349,600 
25A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف 0.23 236,900  211,600 
25A115 بازوبست رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف 0.53 545,900  487,600 
25A116 بازوبست رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 1,081,500  966,000 
25A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند 0.53 545,900  487,600 
25A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.38 391,400  349,600 
25A119 بازوبست و تنظيم يک عدد سيبک درجا 0.23 236,900  211,600 
25A120 بازوبست يک عدد سگدست سمت چپ 1.2 1,236,000  1,104,000 
25A121 بازوبست يک عدد سگدست سمت راست 1.13 1,163,900  1,039,600 
25A122               باز و بستن شغال دست 0.53 545,900  487,600 
25A123               ميزان فرمان 0.45 463,500  414,000 
25A124 بازوبست بوش سگدست (يک طرف) 0.8 824,000  736,000 
25A125 بازوبست بوش سگدست (دو طرف) 1.5 1,545,000  1,380,000 
25A126               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 1,390,500  1,242,000 
25A127               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.7 2,781,000  2,484,000 
25A128               بازوبستن پلوس دو طرف 0.38 391,400  349,600 
25A129 بازوبست يک چرخ (تاير) جلو 0.3 309,000  276,000 
25A130 بازوبست دو چرخ (تاير) جلو 0.6 618,000  552,000 
25A131 باز و بستن يک جفت چرخ عقب (تايرها) يک طرف 0.38 391,400  349,600 
25A132 باز و بستن چرخهاي عقب (تايرها) دو طرف 0.75 772,500  690,000 
25A133               تنظيم کرانويل و پينيون 1 1,236,000  1,104,000 
25A134               تنظيم جلوبندي و محور جلو 0.4 494,400  441,600 
25B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف 0.23 236,900  211,600 
25B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف 0.23 236,900  211,600 
25B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف 0.45 463,500  414,000 
25B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف 0.45 463,500  414,000 
25B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف 0.9 927,000  828,000 
25B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف 0.9 927,000  828,000 
25B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو 0.45 463,500  414,000 
25B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها 0.75 772,500  690,000 
25B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب 0.45 463,500  414,000 
25B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها 0.75 772,500  690,000 
25B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو 0.9 927,000  828,000 
25B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.3 1,339,000  1,196,000 
25B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب 0.9 927,000  828,000 
25B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.3 1,339,000  1,196,000 
25B121 باز و بستن و تعويض سيلندر ترمز چرخ  ( راست) 0.3 309,000  276,000 
25B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.3 1,339,000  1,196,000 
25B123 بازوبست لوله ترمز از طبق به شاسي 0.23 236,900  211,600 
25B124 بازوبست لوله ترمز روي طبق 0.23 236,900  211,600 
25B125               رگلاژ ترمزهاي جلو 0.38 391,400  349,600 
25B126               رگلاژ ترمزهاي عقب 0.38 391,400  349,600 
25B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف 0.45 463,500  414,000 
25B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف 0.45 463,500  414,000 
25B129 بازوبست مجموعه ABS (همراه با اتصالات) 0.6 741,600  662,400 
25B130 اصلاح سيستم ترمز مطابق با دستورالعمل 14 14,420,000  12,880,000 
25B131               هواگيري سيستم ترمز 0.5 515,000  460,000 
25B132 بازوبست سنسور ABS (چپ) 0.38 391,400  349,600 
25B133 بازوبست شلنگ هيدروليگ از مستر سيلندر به ABS 0.2 206,000  184,000 
25B134 بازوبست سيم ترمز دستي 1 1,030,000  920,000 
25B135               بازو و بست سنسور ABS (راست) 0.38 391,400  349,600 
25B136 باز و بستن و تعويض سيلندر ترمز چرخ  ( چپ) 0.3 309,000  276,000 
25C100 بازوبست يک آئينه بقل 0.15 154,500  138,000 
25C101 بازوبست يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري 0.75 772,500  690,000 
25C102 بازوبست مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 1,308,100  1,168,400 
25C103 بازوبست قلاب هاي قفل پشت کابين 0.75 772,500  690,000 
25C104 بازوبست داشبورد کامل 3.3 4,078,800  3,643,200 
25C105 بازوبست موتور و منبع شيشه شور 0.75 772,500  690,000 
25C106 باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 1,163,900  1,039,600 
25C107 بازوبست موتور برف پاک کن 0.45 463,500  414,000 
25C108 بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.23 236,900  211,600 
25C109 بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.53 545,900  487,600 
25C110 بازوبست تيغه هاي برف پاک کن 0.23 236,900  211,600 
25C111 پياده و سوار کردن کابين 3.3 4,078,800  3,643,200 
25C112 بازوبست تعليق جلوي کابين 2.4 2,966,400  2,649,600 
25C113 باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.2 1,483,200  1,324,800 
25C114 باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.2 1,483,200  1,324,800 
25C115 تنظيم کابين روي شاسي 0.53 545,900  487,600 
25C116 بازوبست (باز و بست) جلو پنجره 0.38 391,400  349,600 
25C117 بازوبست گردگير دسته دنده 0.15 154,500  138,000 
25C118 بازوبست صندلي راننده 0.53 545,900  487,600 
25C119 بازوبست صندلي شاگرد 0.6 618,000  552,000 
25C120 باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول 0.9 927,000  828,000 
25C121 بازوبست يک سيم دسته دنده 0.38 391,400  349,600 
25C122 بازوبست دو سيم دسته دنده 0.53 545,900  487,600 
25C123 تکميل تودوزي سقف 1.95 2,008,500  1,794,000 
25C124 لخت کردن کابين 2.27 2,338,100  2,088,400 
25C125 بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 1.5 1,545,000  1,380,000 
25C126 بازوبست شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 1,163,900  1,039,600 
25C127 بازوبست شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 2,008,500  1,794,000 
25C128 بازوبست لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 1,163,900  1,039,600 
25C129 بازوبست سپر کامل 0.75 772,500  690,000 
25C130 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 2,008,500  1,794,000 
25C131 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.38 391,400  349,600 
25C132 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.38 391,400  349,600 
25C133 بازوبست لولا يک در و تنظيم آن 0.75 772,500  690,000 
25C134 رگلاژ در(يک طرف) 0.15 154,500  138,000 
25C135 رگلاژ در(دو طرف) 0.15 154,500  138,000 
25C136 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.15 154,500  138,000 
25C137 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 391,400  349,600 
25C138 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 391,400  349,600 
25C139 بازوبست ضبط صوت 0.23 236,900  211,600 
25C140 بازوبست پدال گاز 0.9 927,000  828,000 
25C141 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 236,900  211,600 
25C142 بازوبست اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) 0.53 545,900  487,600 
25C143 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 391,400  349,600 
25C144 بازوبست خرطومي هواکش 0.15 154,500  138,000 
25C145 بازوبست محفظه فيلتر هوا 0.53 545,900  487,600 
25C146 نصب آرم 0.23 236,900  211,600 
25C147 بازوبست مجموعه جاي فندک 0.23 236,900  211,600 
25C148 بازوبست پدال ترمز 0.25 257,500  230,000 
25C149 بازوبست سيم گاز 0.65 669,500  598,000 
25C150 بازوبست سوئيچ پدال کلاچ 0.25 257,500  230,000 
25C151 بازوبست مجموعه پنل کنترل تهويه مطبوع (بخاري) 0.7 865,200  772,800 
25C152 بازوبست سيم گاز 0.25 257,500  230,000 
25C153 بازوبست رودري (يک طرف) 0.4 412,000  368,000 
25C154 بازوبست قفل در (به همراه بازوبست رودري و مخزن آب شيشه شور) 1 1,236,000  1,104,000 
25C155               نصب کاور دور رادياتور(طبق دستورالعمل 94C11) 0.4 412,000  368,000 
25C156 بازوبست بخاري و تعويض رادياتور بخاري(وقتي داشبورد باز است) 1 1,236,000  1,104,000 
25C157 بازوبست ترمز در کابين يک طرف(به همراه بازوبست رودري و متعلقات) 1 1,236,000  1,104,000 
25C158 بازوبست لپي کابين (زير) 0.4 412,000  368,000 
25C159 بازوبست لپي کابين (رو) 0.25 257,500  230,000 
25C160               تعويض واحد کنترل الکترونيک پيش گرمکن موتور 0.8 824,000  736,000 
25C161               انجام دستورالعمل اصلاح نحوه نصب مجموعه رادياتور(کد EAI-050) 0.4 412,000  368,000 
25C162               تنظيم دسته دنده 0.4 412,000  368,000 
25C163               تعويض کاور زير اهرم تعويض دنده 0.5 515,000  460,000 
25C165 بازو بست ضربه گير براکت بالايي  ميل موجگير 0.75 772,500  690,000 
25C166 بازو بست کليد شيشه بالابر سمت راننده 0.5 515,000  460,000 
25C167 بازو بست کليد شيشه بالابر سمت شاگرد 0.5 515,000  460,000 
25D100               بازوبست گاردان 1.2 1,236,000  1,104,000 
25D101 بازوبست چهار شاخه گاردان هر عدد 0.6 618,000  552,000 
25D102               تعويض يک گريس خور گاردان 0.23 236,900  211,600 
2.5E+101 پياده و سوار کردن موتور 4.4 4,532,000  4,048,000 
2.5E+102 از هم پاشيدن موتور 5 5,150,000  4,600,000 
2.5E+103 جمع کردن موتور به صورت کامل 13 17,407,000  15,548,000 
2.5E+104 بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر 0.75 772,500  690,000 
2.5E+105 پياده کردن سرسيلندر(شامل باز کردن منيفولدها) 2 2,060,000  1,840,000 
2.5E+106 نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر(شامل بستن منيفولدها) 4 4,944,000  4,416,000 
2.5E+107 فيلرگيري موتور 1 1,030,000  920,000 
2.5E+108 بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر 0.75 927,000  828,000 
2.5E+109 تحت فشار گذاشتن سرسيلندر 0.53 545,900  487,600 
2.5E+110 بازوبست يک انژکتور 0.23 284,280  253,920 
2.5E+111 بازوبست کليه انژکتورها 0.9 1,112,400  993,600 
2.5E+112 باز و بست کارتر و تعويض واشر 1.6 1,648,000  1,472,000 
2.5E+113 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.3 370,800  331,200 
2.5E+114 تعويض توري اويل پمپ 0.15 154,500  138,000 
2.5E+115 بازوبست پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 2,163,000  1,932,000 
2.5E+116 بازوبست پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) 0.53 655,080  585,120 
2.5E+117 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ به همراه بازوبست رادياتور 3 3,090,000  2,760,000 
2.5E+118 باز و بستن چدني پشت سيني جلو(وقتي سيني باز است) 0.75 927,000  828,000 
2.5E+119 تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ(وقتي فلايويل باز است) 0.53 655,080  585,120 
2.5E+120 تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.9 13,256,100  11,840,400 
2.5E+121 تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.3 1,606,800  1,435,200 
2.5E+122 بازوبست منيفولد دود و تعويض واشر 0.53 545,900  487,600 
2.5E+123 بازوبست منيفولد هوا و تعويض واشر 0.53 545,900  487,600 
2.5E+124 پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 370,800  331,200 
2.5E+125 بازوبست دنده فلايويل 0.3 370,800  331,200 
2.5E+126 پياده و سوار کردن محفظه فلايويل 0.53 655,080  585,120 
2.5E+127 بازوبست بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 284,280  253,920 
2.5E+128 تعويض واشر گلوئي اگزوز 0.38 391,400  349,600 
2.5E+129 بازوبست توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 1,699,500  1,518,000 
2.5E+130 بازوبست واتر پمپ درجا (شامل بازوبست فن) 1.6 1,977,600  1,766,400 
2.5E+131 بازوبست واتر پمپ (وقتي موتور باز است) 0.75 927,000  828,000 
2.5E+132 باز و بستن روغن سردکن به همراه پايه فيلتر روغن 0.98 1,009,400  901,600 
2.5E+133 تحت فشار گذاشتن روغن سردکن 0.53 545,900  487,600 
2.5E+134 تعويض فيلتر روغن 0.23 236,900  211,600 
2.5E+135 بازوبست دسته موتور جلو درجا 0.75 772,500  690,000 
2.5E+136 بازوبست دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 0.75 772,500  690,000 
2.5E+137 نصب مانومتر فشار روغن و تست موتور 0.53 545,900  487,600 
2.5E+138 بازوبست فشنگي روغن 0.23 236,900  211,600 
2.5E+139 بازوبست تسمه کولر 0.23 236,900  211,600 
2.5E+140 باز و بستن پولي هرزگرد اضافي جهت نصب کولر 0.53 545,900  487,600 
2.5E+141 باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) 0.6 618,000  552,000 
2.5E+142 باز و بستن محفظه ترموستات و تعويض ترموستات 0.53 545,900  487,600 
2.5E+143 بازوبست پروانه موتور به همراه بادگير 0.53 545,900  487,600 
2.5E+144 بازوبست پولي پروانه 0.38 391,400  349,600 
2.5E+145 پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1 1,030,000  920,000 
2.5E+146 باز و بست لوله هيدروليک از مخزن تا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 309,000  276,000 
2.5E+147 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر 0.68 700,400  625,600 
2.5E+148 بازوبست شمع پيش گرمکن موتور 0.23 236,900  211,600 
2.5E+149 بازوبست سنسور آب 0.23 236,900  211,600 
2.5E+150 بازوبست مجموعه اسبک به صورت کامل 0.75 927,000  828,000 
2.5E+151 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ (شامل بازوبست رادياتور ،پروانه و پولي) 3 3,090,000  2,760,000 
2.5E+152 بازوبست کلاچ پروانه(شامل پروانه و بادگير) 0.65 669,500  598,000 
2.5E+153 بازوبست تسمه هيدروليک 0.25 257,500  230,000 
2.5E+154 بازوبست تسمه دينام 0.25 257,500  230,000 
2.5E+155 بازوبست لاستيک ساق سوپاپ درجا(بدون بازوبست سرسيلندر) 3 3,090,000  2,760,000 
2.5E+156 باز و بست سيني جلو به همراه باز و بست رادياتور و پروانه 3.15 3,893,400  3,477,600 
2.5E+157 تنظيم پيچ هواي پمپ انژکتور 0.2 247,200  220,800 
2.5E+158 تعويض شلنگ هاي بخاري 0.5 515,000  460,000 
2.5E+159 تنظيم پمپ کلاچ پايين 0.3 309,000  276,000 
25F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) 0.9 927,000  828,000 
25F101 بازوبست درجه باک 0.23 236,900  211,600 
25F102 بازوبست يک لوله برگشت گازوئيل روي باک 0.53 545,900  487,600 
25F103 بازوبست بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) 0.6 618,000  552,000 
25F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو 0.38 391,400  349,600 
25F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو 0.75 772,500  690,000 
25F106               پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.35 1,390,500  1,242,000 
25F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب 0.9 927,000  828,000 
25F108               پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.3 1,339,000  1,196,000 
25F109 بازوبست بوشهاي فنرهاي عقب 0.75 772,500  690,000 
25F110 بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 391,400  349,600 
25F111 بازوبست بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 618,000  552,000 
25F112 بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.53 545,900  487,600 
25F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.53 545,900  487,600 
25F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 618,000  552,000 
25F115 بازوبست گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) 0.9 927,000  828,000 
25F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب 0.53 545,900  487,600 
25F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو 0.53 545,900  487,600 
25F118 بازوبست کمک فنرجلو(يک طرف) 0.75 772,500  690,000 
25F119 بازوبست کمک فنرجلو(دو طرف) 1.5 1,545,000  1,380,000 
25F120 پياده و سوار کردن رادياتور 1 1,030,000  920,000 
25F121               تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.18 185,400  165,600 
25F122               بازوبست کمک فنر عقب (يک طرف) 1 1,030,000  920,000 
25F123               بازوبست کمک فنر عقب (دو طرف) 2 2,060,000  1,840,000 
25F124 بازوبست منبع اگزوز 0.9 927,000  828,000 
25F125               تعويض ضربه گيرهاي بالايي رادياتور 0.4 412,000  368,000 
25F126               باز و بست شيلنگ رادياتور 0.5 515,000  460,000 
25G100 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1 1,236,000  1,104,000 
25G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.1 1,133,000  1,012,000 
25G102 بازوبست لوازم پمپ کلاچ بالا 0.53 545,900  487,600 
25G103 بازوبست لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي 0.3 309,000  276,000 
25G104 بازوبست لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي 0.45 463,500  414,000 
25G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين 0.7 721,000  644,000 
25G106 بازوبست شلنگ روغن پمپ پايين 0.15 154,500  138,000 
25G107 بازوبست لوازم پمپ کلاچ پايين 0.38 391,400  349,600 
25G108               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 236,900  211,600 
25G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن 0.75 772,500  690,000 
25G110 بازوبست فنر برگشت پدال کلاچ 0.53 545,900  487,600 
25G111 بازوبست مخزن روغن کلاچ 0.53 545,900  487,600 
25G112 بازوبست پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه 0.38 391,400  349,600 
25G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.6 2,678,000  2,392,000 
25G114 تعمير اساسي گيربکس 5.85 7,833,150  6,996,600 
25G115 بازوبست دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس 0.6 741,600  662,400 
25G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس 0.38 469,680  419,520 
25G117 بازوبست بلبرينگ شفت ورودي 0.53 655,080  585,120 
25G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس 0.53 655,080  585,120 
25G119 بازوبست يک عدد ماهک و ميل ماهک 0.53 655,080  585,120 
25G120 بازوبست سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 1,569,720  1,402,080 
25G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم 0.75 927,000  828,000 
25G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس 0.3 309,000  276,000 
25G123               تعويض لنت ترمز دستي 0.75 772,500  690,000 
25G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي 0.98 1,009,400  901,600 
25G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل 0.75 927,000  828,000 
25G126 بازوبست بلبرينگ شفت خروجي گيربکس 0.53 655,080  585,120 
25G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات 0.98 1,211,280  1,081,920 
25G128 بازوبست دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) 0.38 469,680  419,520 
25G129 بازوبست سيم دسته دنده (يک عدد) 0.53 545,900  487,600 
25G130 بازوبست سيم دسته دنده (دو عدد) 0.75 772,500  690,000 
25G131 بازوبست اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس 0.53 545,900  487,600 
25G132 بازوبست رام زير يا روي گيربکس 0.9 927,000  828,000 
25G133 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) 0.38 391,400  349,600 
25G134 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) 0.53 545,900  487,600 
25G135               تنظيم پدال کلاچ 0.25 257,500  230,000 
25G136               رگلاژ ترمز دستي 0.25 257,500  230,000 
25G137               تعويض کاسه نمد انتهاي گيربکس (شامل بازوبست مهره و فلنج) 1 1,030,000  920,000 
25G138 تعويض کاسه نمد سر گيربکس( به سمت موتور ) 3 3,090,000  2,760,000 
25G139               بازديد و آچارکشي اتصالات گاردان 0.3 309,000  276,000 
25I100               باز و بستن سوپاپ برگردان پمپ انژکتور 0.15 154,500  138,000 
25I101               باز و بستن پمپ انژکتور 0.98 1,211,280  1,081,920 
25I102               باز و بستن پمپ انژکتور درجا 1.8 2,224,800  1,987,200 
25I103 بازوبست يک انژکتور 0.23 284,280  253,920 
25I104 بازوبست کليه انژکتورها 0.9 1,112,400  993,600 
25I105 بازوبست يک جفت لوله انژکتور 0.23 236,900  211,600 
25I106 بازوبست کليه لوله هاي انژکتور 0.45 463,500  414,000 
25I107 بازوبست پايه فيلتر آبگير روي شاسي 0.38 391,400  349,600 
25I108 بازوبست فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي 0.15 154,500  138,000 
25I109 بازوبست لوله برگردان روي انژکتورها 0.3 309,000  276,000 
25I110 بازوبست شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.45 463,500  414,000 
25I111 بازوبست کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور 0.68 700,400  625,600 
25I112               آچارکشي و بازديد پيچ بست توربو شارژ 0.2 206,000  184,000 
25P100 بازوبست يک باطري 0.15 154,500  138,000 
25P101 بازوبست دو باطري 0.23 236,900  211,600 
25P102 بازوبست يک گيره باطري 0.23 236,900  211,600 
25P103 شارژ يک باطري 1 1,030,000  920,000 
25P104 شارژ دو باطري 2 2,060,000  1,840,000 
25P105 بازوبست مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) 0.68 910,520  813,280 
25P106               بازوبستن استارتر درجا 0.75 772,500  690,000 
25P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) 0.38 391,400  349,600 
25P108 بازوبست دنده استارتر 0.3 370,800  331,200 
25P109               تعويض رله استارتر 0.3 370,800  331,200 
25P110               تعويض اتوماتيک استارتر 0.53 655,080  585,120 
25P111               تعمير کامل استارتر 1.9 2,348,400  2,097,600 
25P112               بازديد و تست استارتر 0.23 236,900  211,600 
25P113 بازوبست سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز 0.53 545,900  487,600 
25P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3 4,017,000  3,588,000 
25P115               باز و بستن دينام 0.53 545,900  487,600 
25P116               تعمير کامل دينام 1.7 2,101,200  1,876,800 
25P117               تعويض آفتامات دينام 0.38 469,680  419,520 
25P118 بازوبست مجموعه چراغ جلو (يک طرف) 0.6 618,000  552,000 
25P119 بازوبست مجموعه چراغ عقب (يک طرف) 0.3 309,000  276,000 
25P120 بازوبست دسته راهنما 0.98 1,211,280  1,081,920 
25P121 بازوبست سنسور کيلومتر 0.3 309,000  276,000 
25P122 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور 0.38 391,400  349,600 
25P123 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور 0.38 391,400  349,600 
25P124 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور 0.23 236,900  211,600 
25P125 بازوبست سوئيچ اصلي 0.68 840,480  750,720 
25P126 بازوبست مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن 0.98 1,211,280  1,081,920 
25P127 بازوبست مجموعه فن و کندانسور کولر 0.75 927,000  828,000 
25P128 بازوبست هر رله 0.08               98,880                88,320 
25P129 بازوبست بوق 0.23 236,900  211,600 
25P130 بازوبست بوق دنده عقب 0.15 154,500  138,000 
25P131 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 469,680  419,520 
25P132 بازوبست سنسور روغن 0.23 236,900  211,600 
25P133 بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 236,900  211,600 
25P134               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 154,500  138,000 
25P135               تعويض سيم کشي شاسي 1.95 2,611,050  2,332,200 
25P136               تعويض سيم کشي کابين 4.4 5,891,600  5,262,400 
25P137 بازوبست جعبه فيوز 0.75 1,004,250  897,000 
25P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.83 1,025,880  916,320 
25P139               باز و بست تاخوگراف 0.15 154,500  138,000 
25P140 بازوبست مجموعه چراغ هاي جلو (دو طرف) 1.1 1,133,000  1,012,000 
25P141               بازوبست پمپ خلا 0.3 309,000  276,000 
25P142 بازوبست فشنگي کولر 0.23 236,900  211,600 
25P143               بازوبست چراغ مه شکن جلو (يک طرف) 0.3 309,000  276,000 
25P144               بازوبست چراغ مه شکن جلو (دو طرف) 0.55 566,500  506,000 
25P145               اصلاح سيم کشي داخل شاسي مطابق با دستورالعمل 0 250,000  250,000 
25P146               بازوبست مجموعه چراغ عقب (دو طرف) 0.7 721,000  644,000 
25P147               تعويض کليد جاسوئيچي 0.25 257,500  230,000 
25P148               باز و بست رو داشبوردي به همراه پخش 1 1,030,000  920,000 
25P149               باز و بست سنسور خلاء ترمز 0.2 206,000  184,000 
25P150               بازديد و کنترل مدار گاز کولر از نظر عملکرد و ميزان شارژ 0.3 370,800  331,200 
25P151               باز و بست چراغ پلاک عقب يک عدد 0.1 123,600  110,400 
25P152               باز و بست چراغ پلاک عقب دو عدد 0.2 247,200  220,800 
25P153               تعويض درب جعبه فيوز 0.3 309,000  276,000 
25P154               بازديد و نعويض چراغ LED جلو  سمت راننده 0.3 309,000  276,000 
25P155               بازديد و نعويض چراغ LED جلو  سمت شاگرد 0.3 309,000  276,000 
25P156 بازديد و تعويض چراغ LED جلو دو طرف 0.6 618,000  552,000 
25P157 رفع اتصالي سيم کشي دينام 0.7 865,200  772,800 
25S100 سرويس اوليه 1.25 1,287,500  1,150,000 
25S101 سرويس دوره اي شماره 1 1.75 857,500  857,500 
25S102 سرويس دوره اي شماره 2 1.75 857,500  857,500 
25S103 سرويس دوره اي شماره 3 1.75 857,500  857,500 
25S104 سرويس دوره اي شماره 4 1.75 857,500  857,500 
25S105 سرويس دوره اي شماره 5 2.25 1,102,500  1,102,500 
25S106 سرويس دوره اي شماره 6 1.75 857,500  857,500 
25S107 سرويس دوره اي شماره 7 1.75 857,500  857,500 
25S108 سرويس دوره اي شماره 8 1.75 857,500  857,500 
25S109 سرويس دوره اي شماره 9 1.75 857,500  857,500 
25S110 سرويس دوره اي شماره 10 2.25 1,102,500  1,102,500 
25S111 سرويس دوره اي شماره 11 1.75 857,500  857,500 
25S112 سرويس دوره اي شماره 12 1.75 857,500  857,500 
25S113 سرويس دوره اي شماره 13 1.75 857,500  857,500 
25S114 سرويس دوره اي شماره 14 1.75 857,500  857,500 
25S115 سرويس دوره اي شماره 15 2.25 1,102,500  1,102,500 
25S116 سرويس دوره اي شماره 16 2 980,000  980,000 
25S117 سرويس دوره اي شماره 17 1.75 857,500  857,500 
25S118 سرويس دوره اي شماره 18 2.25 1,102,500  1,102,500 
25S119 سرويس دوره اي شماره 19 1.75 857,500  857,500 
25S120 آچار کشي کامل خودرو به همراه تعويض راونکارها و فيلترها مطابق با چک ليست 1.25 1,130,000  1,130,000 
25S121 عيب يابي سيستم ترمز با دستگاه دياگ 1 290,000  290,000 
25S122 تعويض روغن و فيلتر روغن 0.36 370,800  331,200 
25S123 تعويض فيلتر گازوئيل 0.15 154,500  138,000 
25S124 تعويض فيلتر آبگير 0.15 154,500  138,000 
25S125 تعويض روغن موتور 0.25 257,500  230,000 
25S126 گريس کاري کل خودرو 0.3 309,000  276,000 
25S127 تعويض روغن گيربکس 0.15 154,500  138,000 
25S128 تعويض روغن ديفرانسيل 0.1 103,000                92,000 
25S129 تعويض فيلتر هوا 0.36 370,800  331,200 
25S131               آچارکشي 0.4 412,000  368,000 
25W100 بازوبست غربيلک فرمان 0.5 515,000  460,000 
25W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 545,900  487,600 
25W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 1,297,800  1,159,200 
25W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.38 391,400  349,600 
25W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.38 391,400  349,600 
25W105 بازوبست جعبه فرمان 0.75 927,000  828,000 
25W106               ميزان فرمان 0.45 463,500  414,000 
25W107 بازوبست پايه چدني فرمان 0.45 463,500  414,000 
25W108 بازوبست يک عدد سيبک ميل فرمان 0.45 463,500  414,000 
25W109 بازوبست سيبک چپ و راست ميل فرمان 0.83 854,900  763,600 
25W110 بازوبست بوش غربيلک فرمان 0.38 391,400  349,600 
25W111 بازوبست چهار شاخه فرمان 0.53 545,900  487,600 
25W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 154,500  138,000 
25W113 باز و بست مجموعه ضربه گيرهاي نشيمنگاه اتاق(سمت راست) 0.25 257,500  230,000 
25W114               باز و بست مجموعه ضربه گيرهاي نشيمنگاه اتاق(سمت چپ) 0.25 257,500  230,000 
25Z000               کد بدون اجرت 0                        1                         1