برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
  M5.2 N لیست قیمت اجرت
کد TM شرح TM زمان استاندارد مبلغ ثابت
25S100 سرويس اوليه 0 470000
25S101 سرويس دوره اي شماره 1 0 200000
25S102 سرويس دوره اي شماره 2 0 200000
25S103 سرويس دوره اي شماره 3 0 200000
25S104 سرويس دوره اي شماره 4 0 200000
25S105 سرويس دوره اي شماره 5 0 200000
25S106 سرويس دوره اي شماره 6 0 200000
25S107 سرويس دوره اي شماره 7 0 200000
25S108 سرويس دوره اي شماره 8 0 200000
25S109 سرويس دوره اي شماره 9 0 200000
25S110 سرويس دوره اي شماره 10 0 200000
25S111 سرويس دوره اي شماره 11 0 200000
25S112 سرويس دوره اي شماره 12 0 200000
25S113 سرويس دوره اي شماره 13 0 200000
25S114 سرويس دوره اي شماره 14 0 200000
25S115 سرويس دوره اي شماره 15 0 200000
25S116 سرويس دوره اي شماره 16 0 200000
25S117 سرويس دوره اي شماره 17 0 200000
25S118 سرويس دوره اي شماره 18 0 200000
25S119 سرويس دوره اي شماره 19 0 200000
25S120 آچار کشي کامل خودرو 0 470000
2.50E+101 پياده و سوار کردن موتور 4.4 0
2.50E+102 از هم پاشيدن موتور 4.4 0
2.50E+103 جمع کردن موتور به صورت کامل 9.9 0
2.50E+104 بازوبست در سوپاپ و تعويض واشر 0.75 0
2.50E+105 پياده کردن سرسيلندر(شامل باز کردن منيفولدها) 1.8 0
2.50E+106 نصب سرسيلندر و تعويض واشرسرسيلندر(شامل بستن منيفولدها) 3.7 0
2.50E+107 فيلرگيري موتور 0 240000
2.50E+108 بازوبست کليه سوپاپهاي سرسيلندر 0.75 0
2.50E+109 تحت فشار گذاشتن سرسيلندر 0.53 0
2.50E+110 بازوبست يک انژکتور 0.23 0
2.50E+111 بازوبست کليه انژکتورها 0.9 0
2.50E+112 باز و بست کارتر و تعويض واشر 1.6 0
2.50E+113 باز و بستن اويل پمپ (وقتي کارتر باز است) 0.3 0
2.50E+114 تعويض توري اويل پمپ 0.15 0
2.50E+115 بازوبست پولي سر ميل لنگ (همراه با تعويض رادياتور) 1.75 0
2.50E+116 بازوبست پولي سر ميل لنگ (رادياتور پياده است) 0.53 0
2.50E+117 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ به همراه بازوبست رادياتور 3 0
2.50E+118 باز و بستن چدني پشت سيني جلو(وقتي سيني باز است) 0.75 0
2.50E+119 تعويض کاسه نمد عقب ميل لنگ(وقتي فلايويل باز است) 0.53 0
2.50E+120 تعويض رينگهاي موتور درجا (شامل باز و بست سر سيلندر، کارتروپيستونها) 9.9 0
2.50E+121 تعويض ياتاقانهاي متحرک در صورت باز بودن کارتر 1.3 0
2.50E+122 بازوبست منيفولد دود و تعويض واشر 0.53 0
2.50E+123 بازوبست منيفولد هوا و تعويض واشر 0.53 0
2.50E+124 پياده و سوار کردن فلايويل (وقتي موتور پياده است) 0.3 0
2.50E+125 بازوبست دنده فلايويل 0.3 0
2.50E+126 پياده و سوار کردن محفظه فلايويل 0.53 0
2.50E+127 بازوبست بلبرينگ داخل فلايويل 0.23 0
2.50E+128 تعويض واشر گلوئي اگزوز 0.38 0
2.50E+129 بازوبست توربوشارژر درجا و تعويض واشر(شامل کليه اتصالات) 1.65 0
2.50E+130 بازوبست واتر پمپ درجا (شامل بازوبست فن) 1.6 0
2.50E+131 بازوبست واتر پمپ (وقتي موتور باز است) 0.75 0
2.50E+132 باز و بستن روغن سردکن به همراه پايه فيلتر روغن 0.98 0
2.50E+133 تحت فشار گذاشتن روغن سردکن 0.53 0
2.50E+134 تعويض فيلتر روغن 0.23 0
2.50E+135 بازوبست دسته موتور جلو درجا 0.75 0
2.50E+136 بازوبست دسته موتور عقب روي گيربکس درجا 0.75 0
2.50E+137 نصب مانومتر فشار روغن و تست موتور 0.53 0
2.50E+138 بازوبست فشنگي روغن 0.23 0
2.50E+139 بازوبست تسمه کولر 0.23 0
2.50E+140 باز و بستن پولي هرزگرد اضافي جهت نصب کولر 0.53 0
2.50E+141 باز و بستن کمپرسور کولر با پايه (بدون شارژ گاز) 0.6 0
2.50E+142 باز و بستن محفظه ترموستات و تعويض ترموستات 0.53 0
2.50E+143 بازوبست پروانه موتور به همراه بادگير 0.53 0
2.50E+144 بازوبست پولي پروانه 0.38 0
2.50E+145 پياده و سوار کردن پمپ هيدروليک فرمان 1 0
2.50E+146 باز و بست لوله هيدروليک از مخزن تا پمپ هيدروليک فرمان 0.3 0
2.50E+147 بازوبست کليه پولکيهاي (درپوش) سرسيلندر 0.68 0
2.50E+148 بازوبست شمع پيش گرمکن موتور 0.23 0
2.50E+149 بازوبست سنسور آب 0.23 0
2.50E+150 بازوبست مجموعه اسبک به صورت کامل 0.75 0
25I100               باز و بستن سوپاپ برگردان پمپ انژکتور 0.15 0
25I101               باز و بستن پمپ انژکتور 0.98 0
25I102               باز و بستن پمپ انژکتور درجا 1.8 0
25I103 بازوبست يک انژکتور 0.23 0
25I104 بازوبست کليه انژکتورها 0.9 0
25I105 بازوبست يک جفت لوله انژکتور 0.23 0
25I106 بازوبست کليه لوله هاي انژکتور 0.45 0
25I107 بازوبست پايه فيلتر آبگير روي شاسي 0.38 0
25I108 بازوبست فيلتر آبگير و استکاني آبگير روي شاسي 0.15 0
25I109 بازوبست لوله برگردان روي انژکتورها 0.3 0
25I110 بازوبست شلنگ از پمپ سه گوش به فيلتر گازوئيل 0.45 0
25I111 بازوبست کليه شلنگهاي پمپ سه گوش به پمپ انژکتور 0.68 0
25G100 بازوبست ديسک و صفحه کلاچ( گيربگس پياده است ) 1 0
25G101               پياده و سوار کردن پمپ کلاچ بالا 1.1 0
25G102 بازوبست لوازم پمپ کلاچ بالا 0.53 0
25G103 بازوبست لوله کلاچ بين پمپ بالا و شاسي 0.3 0
25G104 بازوبست لوله فلزي کلاچ بين پمپ پائين و شاسي 0.45 0
25G105 پياده و سوار کردن پمپ کلاچ پايين 0.7 0
25G106 بازوبست شلنگ روغن پمپ پايين 0.15 0
25G107 بازوبست لوازم پمپ کلاچ پايين 0.38 0
25G108               هواگيري سيستم کلاچ 0.23 0
25G109               پياده و سوار کردن پدال کلاچ و تعويض آن 0.75 0
25G110 بازوبست فنر برگشت پدال کلاچ 0.53 0
25G111 بازوبست مخزن روغن کلاچ 0.53 0
25G112 بازوبست پايه نگهدارنده پدال کلاچ روي بدنه 0.38 0
25G113               پياده و سوار کردن گيربکس (شامل باز و بست گاردان) 2.6 0
25G114               تعمير اساسي گيربکس 3.85 0
25G115 بازوبست دوشاخه و بلبرينگ کلاچ روي پوسته جلوي گيربکس 0.6 0
25G116               پياده و سوار کردن گلداني جلوي گيربکس 0.38 0
25G117 بازوبست بلبرينگ شفت ورودي 0.53 0
25G118               پياده و سوار کردن درب گيربکس 0.53 0
25G119 بازوبست يک عدد ماهک و ميل ماهک 0.53 0
25G120 بازوبست سه عدد ماهک و ميل ماهک 1.27 0
25G121               ازهم پاشيدن و جمع کردن کامل درب گيربکس و تعويض لوازم 0.75 0
25G122               پياده و سوار کردن فلانچ عقب گيربکس 0.3 0
25G123               تعويض لنت ترمز دستي 0.75 0
25G124               پياده و سوار کردن طبق کامل ترمز دستي 0.98 0
25G125               پياده و سوار کردن پوسته عقب گيربکس کامل 0.75 0
25G126 بازوبست بلبرينگ شفت خروجي گيربکس 0.53 0
25G127               باز و بستن دسته دنده به همراه پايه و متعلقات 0.98 0
25G128 بازوبست دنده کيلومتر(وقتي پوسته عقب باز است) 0.38 0
25G129 بازوبست سيم دسته دنده (يک عدد) 0.53 0
25G130 بازوبست سيم دسته دنده (دو عدد) 0.75 0
25G131 بازوبست اهرم بندي دسته دنده روي گيربکس 0.53 0
25G132 بازوبست رام زير يا روي گيربکس 0.9 0
25G133 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(يک طرف) 0.38 0
25G134 بازوبست ضربه گير رام عرضي گيربکس(دو طرف) 0.53 0
25D100               بازوبست گاردان 1.2 0
25D101 بازوبست چهار شاخه گاردان هر عدد 0.6 0
25D102               تعويض يک گريس خور گاردان 0.23 0
25F100               پياده و سوار کردن باک گازوئيل (شامل بازوبست شناور و تقسيم رفت و برگت) 0.9 0
25F101 بازوبست درجه باک 0.23 0
25F102 بازوبست يک لوله برگشت گازوئيل روي باک 0.53 0
25F103 بازوبست بوش هاي فنرهاي جلو هر طرف (وقتي فنر باز است) 0.6 0
25F104               آچار کشي کرپي فنر محورجلو 0.38 0
25F105               پياده و سوار کردن يکدست فنر جلو 0.75 0
25F106               پياده و سوار کردن دودست فنر جلو 1.35 0
25F107               پياده و سوار کردن يک دست فنر عقب 0.9 0
25F108               پياده و سوار کردن دو دست فنر عقب 1.3 0
25F109 بازوبست بوشهاي فنرهاي عقب 0.75 0
25F110 بازوبست بوشهاي يک گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.38 0
25F111 بازوبست بوشهاي دو گوشواره فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 0
25F112 بازوبست يک گوشواره فنر جلو 0.53 0
25F113               باز و بستن يک قامه جلوي فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.53 0
25F114               باز و بستن يک قامه عقب فنر جلو(وقتي فنر باز است) 0.6 0
25F115 بازوبست گوشواره هاي فنرهاي عقب(وقتي فنر باز است) 0.9 0
25F116               پياده و سوار کردن موج گير کامل عقب 0.53 0
25F117               پياده و سوار کردن موج گير کامل جلو 0.53 0
25F118 بازوبست کمک فنرجلو(يک طرف) 0.75 0
25F119 بازوبست کمک فنرجلو(دو طرف) 1.5 0
25A100               پياده و سوار کردن کله گاوي کامل (شامل بازوبست گاردان) 3 0
25A101               تعمير کله گاوي کامل 2.1 0
25A102               باز و بستن کاسه چرخ عقب يک طرف 0.8 0
25A103               باز و بستن پلوس يک طرف 0.4 0
25A104               تعويض رولبرينگهاي چرخ عقب يک طرف 0.75 0
25A105 بازوبست چرخدنده ABS 0.38 0
25A106               رفع روغن ريزي از کاسه نمد پينيون(وقتي گاردان باز است) 0.53 0
25A107 بازوبست کرانويل و پينيون به همراه هرزگردها 2.15 0
25A108 بازوبست چرخهاي عقب (يک طرف) 0.5 0
25A109 بازوبست چرخهاي عقب (دو طرف) 1 0
25A110               تعويض کاسه نمد کوچک و بزرگ چرخ عقب هر طرف 0.75 0
25A111               پياده و سوار کردن محور جلو(شامل باز و بست چرخها) 3 0
25A112 بازوبست کاسه نمد چرخ جلو (يک طرف) 0.68 0
25A113 بازوبست يک پيچ توپي جلو 0.38 0
25A114               کنترل لقي رولبرينگهاي جلو يک طرف 0.23 0
25A115 بازوبست رولبرينگهاي چرخ جلو يک طرف 0.53 0
25A116 بازوبست رولبرينگهاي چرخ جلو دو طرف 1.05 0
25A117               باز و بستن اهرم ميل فرمان بلند 0.53 0
25A118               باز و بستن اهرم ميل فرمان کوتاه 0.38 0
25A119 بازوبست و تنظيم يک عدد سيبک درجا 0.23 0
25A120 بازوبست يک عدد سگدست سمت چپ 1.2 0
25A121 بازوبست يک عدد سگدست سمت راست 1.13 0
25A122               باز و بستن شغال دست 0.53 0
25A123               ميزان فرمان 0.45 0
25A124 بازوبست بوش سگدست (يک طرف) 0.8 0
25A125 بازوبست بوش سگدست (دو طرف) 1.5 0
25A126               تعويض کاسه نمد چرخ جلو (دو طرف) 1.35 0
25A127               پياده و سوار کردن مجموعه محور(اکسل) عقب (شامل بازوبست چرخها و فنرها و گاردان) 2.7 0
25A128               بازوبستن پلوس دو طرف 0.38 0
25A129 بازوبست يک چرخ (تاير) جلو 0.3 0
25A130 بازوبست دو چرخ (تاير) جلو 0.6 0
25A131 باز و بستن يک جفت چرخ عقب (تايرها) يک طرف 0.38 0
25A132 باز و بستن چرخهاي عقب (تايرها) دو طرف 0.75 0
25B100               باز و بستن کاسه ترمز جلو يک طرف 0.23 0
25B101               باز و بستن کاسه ترمز عقب يک طرف 0.23 0
25B102               باز و بستن کفشک لنت جلو يک طرف 0.45 0
25B103               باز و بستن کفشک لنت عقب يک طرف 0.45 0
25B104               باز و بستن کفشک لنت جلو دو طرف 0.9 0
25B105               باز و بستن کفشک لنت عقب دو طرف 0.9 0
25B106               لنت کوبي يک جفت کفشک 0 0
25B107               لنت کوبي دو جفت کفشک 0 0
25B108               تراش دو جفت لنت جلو 0 0
25B109               تراش دو جفت لنت عقب 0 0
25B110               تراش کاسه چرخ جلو يک عدد 0 0
25B111               تراش کاسه چرخ عقب يک عدد 0 0
25B112               تراش کاسه چرخهاي جلو و عقب 0 0
25B113               باز و بستن يک طبق ترمز جلو 0.45 0
25B114               بازو بست يک طبق ترمز جلو همراه کفشک ها 0.75 0
25B115               باز و بستن يک طبق ترمز عقب 0.45 0
25B116               بازو بست يک طبق ترمزعقب همراه کفشک ها 0.75 0
25B117               باز و بستن دو طبق ترمزهاي جلو 0.9 0
25B118               بازو بست دو طبق ترمزهاي جلو همراه کفشک ها 1.3 0
25B119               باز و بستن دو طبق ترمزهاي عقب 0.9 0
25B120               بازو بست دو طبق ترمزهاي عقب همراه کفشک ها 1.3 0
25B121               باز و بستن و تعويض سيلندر ترمز چرخ يک عدد 0.3 0
25B122               پياده و سوار کردن بوستر و سيلندر اصلي ترمز 1.3 0
25B123 بازوبست لوله ترمز از طبق به شاسي 0.23 0
25B124 بازوبست لوله ترمز روي طبق 0.23 0
25B125               رگلاژ ترمزهاي جلو 0.38 0
25B126               رگلاژ ترمزهاي عقب 0.38 0
25B127               باز و بستن کاسه ترمز جلو دو طرف 0.45 0
25B128               باز و بستن کاسه ترمز عقب دو طرف 0.45 0
25B129 بازوبست مجموعه ABS (همراه با اتصالات) 0.6 0
25P100 بازوبست يک باطري 0.15 0
25P101 بازوبست دو باطري 0.23 0
25P102 بازوبست يک گيره باطري 0.23 0
25P103               شارژ يک باطري 0 0
25P104               شارژ دو باطري 0 0
25P105 بازوبست مجموعه نشانگرها (صفحه آمپرها) 0.68 0
25P106               بازوبستن استارتر درجا 0.75 0
25P107               بازوبستن استارتر(وقتي موتور پياده است) 0.38 0
25P108 بازوبست دنده استارتر 0.3 0
25P109               تعويض رله استارتر 0.3 0
25P110               تعويض اتوماتيک استارتر 0.53 0
25P111               تعمير کامل استارتر 1.9 0
25P112               بازديد و تست استارتر 0.23 0
25P113 بازوبست سوپاپ الکترومغناطيسي خفه کن اگزوز 0.53 0
25P114               نصب کامل و راه اندازي سيستم کولر (بدون شارژ گاز) 3 0
25P115               باز و بستن دينام 0.53 0
25P116               تعمير کامل دينام 1.7 0
25P117               تعويض آفتامات دينام 0.38 0
25P118 بازوبست مجموعه چراغ جلو (يک طرف) 0.6 0
25P119 بازوبست مجموعه چراغ عقب (يک طرف) 0.3 0
25P120 بازوبست دسته راهنما 0.98 0
25P121 بازوبست سنسور کيلومتر 0.3 0
25P122 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به کمپرسور 0.38 0
25P123 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کندانسور به اواپراتور 0.38 0
25P124 بازوبست شلنگ (سيستم کولر) از کمپرسور به اواپراتور 0.23 0
25P125 بازوبست سوئيچ اصلي 0.68 0
25P126 بازوبست مجموعه اواپراتور به همراه مجموعه فن 0.98 0
25P127 بازوبست مجموعه فن و کندانسور کولر 0.75 0
25P128 بازوبست هر رله 0.08 0
25P129 بازوبست بوق 0.23 0
25P130 بازوبست بوق دنده عقب 0.15 0
25P131 بازوبست تايمر برف پاک کن 0.38 0
25P132 بازوبست سنسور روغن 0.23 0
25P133 بازوبست فشنگي دنده عقب 0.23 0
25P134               تعويض لامپ چراغ سقف 0.15 0
25P135               تعويض سيم کشي شاسي 1.95 0
25P136               تعويض سيم کشي کابين 4.4 0
25P137 بازوبست جعبه فيوز 0.75 0
25P138               باز و بست قفل مرکزي (همراه رودري) 0.83 0
25P139               باز و بست تاخوگراف 0.15 0
25W100 بازوبست غربيلک فرمان 0.5 0
25W101               باز و بستن مخزن روغن جعبه فرمان 0.53 0
25W102               باز و بستن بازوهاي هزار خار فرمان (تلسکوپي) 1.05 0
25W103               باز و بستن لوله فشار پمپ فرمان تا جعبه فرمان 0.38 0
25W104               باز و بستن لوله فشار برگشت فرمان تا جعبه فرمان 0.38 0
25W105 بازوبست جعبه فرمان 0.75 0
25W106               ميزان فرمان 0.45 0
25W107 بازوبست پايه چدني فرمان 0.45 0
25W108 بازوبست يک عدد سيبک ميل فرمان 0.45 0
25W109 بازوبست سيبک چپ و راست ميل فرمان 0.83 0
25W110 بازوبست بوش غربيلک فرمان 0.38 0
25W111 بازوبست چهار شاخه فرمان 0.53 0
25W112               هواگيري سيستم فرمان 0.15 0
25C100 بازوبست يک آئينه بقل 0.15 0
25C101 بازوبست يک آئينه بقل به همراه بازوبست رودري 0.75 0
25C102 بازوبست مجموعه قفل پشت کابين به صورت کامل 1.27 0
25C103 بازوبست قلاب هاي قفل پشت کابين 0.75 0
25C104               بازوبست داشبورد کامل 3.3 0
25C105 بازوبست موتور و منبع شيشه شور 0.75 0
25C106               باز و بستن سيستم کامل برف پاک کن 1.13 0
25C107 بازوبست موتور برف پاک کن 0.45 0
25C108 بازوبست يک اهرم سيستم برف پاک کن 0.23 0
25C109 بازوبست اهرم بندي برف پاک کن و رگلاژ 0.53 0
25C110 بازوبست تيغه هاي برف پاک کن 0.23 0
25C111               پياده و سوار کردن کابين 3.3 0
25C112 بازوبست تعليق جلوي کابين 2.4 0
25C113               باز و بست مجموعه شيشه بالابر چپ (به همراه بازوبست رودري) 1.2 0
25C114               باز و بست مجموعه شيشه بالابر راست (به همراه بازوبست رودري) 1.2 0
25C115               تنظيم کابين روي شاسي 0.53 0
25C116 بازوبست (باز و بست) جلو پنجره 0.38 0
25C117               بازوبست گردگير دسته دنده 0.15 0
25C118 بازوبست صندلي راننده 0.53 0
25C119 بازوبست صندلي شاگرد 0.6 0
25C120               باز و بستن اهرم بندي دسته دنده داخل کابين به همراه بازوبست کنسول 0.9 0
25C121 بازوبست يک سيم دسته دنده 0.38 0
25C122 بازوبست دو سيم دسته دنده 0.53 0
25C123               تکميل تودوزي سقف 1.95 0
25C124               لخت کردن کابين 2.27 0
25C125 بازوبست شيشه و لاستيک جلو کابين 1.5 0
25C126 بازوبست شيشه درب (يک طرف) به همراه بازوبست رودري 1.13 0
25C127 بازوبست شيشه درب (دو طرف) به همراه بازوبست رودري 1.95 0
25C128 بازوبست لاستيک کف کابين (وقتي صندليها باز است) 1.13 0
25C129 بازوبست سپر کامل 0.75 0
25C130 بازوبست در کابين و تکميل آن (يک عدد) 1.95 0
25C131 بازوبست قفل در (هرکدام ) 0.38 0
25C132 بازوبست دستگيره در ( هرکدام ) 0.38 0
25C133 بازوبست لولا يک در و تنظيم آن 0.75 0
25C134               رگلاژ در(يک طرف) 0.15 0
25C135               رگلاژ در(دو طرف) 0.15 0
25C136 بازوبست آقتاب گير(يک عدد) 0.15 0
25C137 بازوبست کمربند ايمني راننده 0.38 0
25C138 بازوبست کمربند ايمني کمک راننده 0.38 0
25C139               بازوبست ضبط صوت 0.23 0
25C140 بازوبست پدال گاز 0.9 0
25C141 بازوبست يک عدد کليد از مجموعه کليدهاي روي داشبورد 0.23 0
25C142 بازوبست اهرم ترمز دستي(به همراه بازوبست کنسول) 0.53 0
25C143 بازوبست علمک هواکش پشت کابين 0.38 0
25C144 بازوبست خرطومي هواکش 0.15 0
25C145 بازوبست محفظه فيلتر هوا 0.53 0
25C146               نصب آرم 0.23 0
25C147 بازوبست مجموعه جاي فندک 0.23 0
25X100               صافکاري 0 0
25X101               نقاشي 0 0
25F120 پياده و سوار کردن رادياتور 1 0
25F121               تعويض فيلتر گازوئيل(فيلتر ثانويه سوخت) 0.18 0
25G135               تنظيم پدال کلاچ 0.25 0
25C148 بازوبست پدال ترمز 0.25 0
25G136               رگلاژ ترمز دستي 0.25 0
2.50E+151 تعويض کاسه نمد جلوي ميل لنگ (شامل بازوبست رادياتور ،پروانه و پولي) 3 0
25P140 بازوبست مجموعه چراغ هاي جلو (دو طرف) 1.1 0
25P141               بازوبست پمپ خلا 0.3 0
25B130               اصلاح سيستم ترمز مطابق با دستورالعمل 14 0
25C149 بازوبست سيم گاز 0.65 0
25A133               تنظيم کرانويل و پينيون 1 0
25B131               هواگيري سيستم ترمز 0.5 0
25C150               بازوبست سوئيچ پدال کلاچ 0.25 0
25C151 بازوبست مجموعه پنل کنترل تهويه مطبوع (بخاري) 0.7 0
25F122               بازوبست کمک فنر عقب (يک طرف) 1 0
25F123               بازوبست کمک فنر عقب (دو طرف) 2 0
25C152 بازوبست سيم گاز 0.25 0
25B132               بازوبست سنسور ABS 0.38 0
25C153               بازوبست رودري (يک طرف) 0.4 0
25C154 بازوبست قفل در (به همراه بازوبست رودري و مخزن آب شيشه شور) 1 0
25C155               نصب کاور دور رادياتور(طبق دستورالعمل 94C11) 0.4 0
25C156               بازوبست بخاري و تعويض رادياتور بخاري(وقتي داشبورد باز است) 1 0
25B133 بازوبست شلنگ هيدروليگ از مستر سيلندر به ABS 0.2 0
25P142 بازوبست فشنگي کولر 0.23 0
25C157 بازوبست ترمز در کابين يک طرف(به همراه بازوبست رودري و متعلقات) 1 0
25C158               بازوبست لپي کابين (زير) 0.4 0
25C159               بازوبست لپي کابين (رو) 0.25 0
25P143               بازوبست چراغ مه شکن جلو (يک طرف) 0.3 0
25P144               بازوبست چراغ مه شکن جلو (دو طرف) 0.55 0
25B134 بازوبست سيم ترمز دستي 1 0
25G137               تعويض کاسه نمد انتهاي گيربکس (شامل بازوبست مهره و فلنج) 1 0
22A143               بازوبست قالپاق چرخ (يک عدد) 0 10000
2.50E+152 بازوبست کلاچ پروانه(شامل پروانه و بادگير) 0.65 0
22B130               اصلاح مسير خلاء ترمز به همراه جابجايي مخزن(دستورالعمل 94B04) 7 0
22B131               اصلاح مسير خلاء ترمز(دستورالعمل 94B04) 4 0
25C160               تعويض واحد کنترل الکترونيک پيش گرمکن موتور 0.8 0
22B132               تعويض سوئيچ پدال ترمز 0.25 0
25C161               انجام دستورالعمل اصلاح نحوه نصب مجموعه رادياتور(کد EAI-050) 0.4 0
25C162               تنظيم دسته دنده 0.4 0
2.50E+153 بازوبست تسمه هيدروليک 0.25 0
25P145               اصلاح سيم کشي داخل شاسي مطابق با دستورالعمل 0 250000
25P146               بازوبست مجموعه چراغ عقب (دو طرف) 0.7 0
25F124               بازوبست منبع اگزوز 0.9 0
2.50E+154 بازوبست تسمه دينام 0.25 0
25F125               تعويض ضربه گيرهاي بالايي رادياتور 0.4 0
25P147               تعويض کليد جاسوئيچي 0.25 0
25S121               عيب يابي سيستم ترمز با دستگاه دياگ 0 200000
2.50E+155 بازوبست لاستيک ساق سوپاپ درجا(بدون بازوبست سرسيلندر) 3 0
22A144               تعويض تاير جلو يک طرف(شامل بازوبست چرخ و متعلقات) 0.7 0
22A145               تعويض تايرهاي جلو دو طرف(شامل بازوبست چرخ و متعلقات) 1.4 0
22A146               تعويض تايرهاي عقب يک طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 1 0
22A147               تعويض تايرهاي عقب دو طرف(شامل بازوبست چرخها و متعلقات) 2 0
2.50E+156 باز و بست سيني جلو به همراه باز و بست رادياتور و پروانه 3.15 0
25Z000               کد بدون اجرت 0 1
25F126               باز و بست شيلنگ رادياتور 0.5 0
25S122               تعويض روغن و فيلتر روغن 0.36 0
25S123               تعويض فيلتر گازوئيل 0.15 0
25S124               تعويض فيلتر آبگير 0.15 0
25P148               باز و بست رو داشبوردي به همراه پخش 1 0