زمانهايی تلف شده در طول عمر

در اين مقاله يك سری آمار جالب از زمانهاي صرف شده برای كارهای مختلف در طول عمر برای آمريكايی ها ارائه شده است كه با كمی دقت حتماً تاييد می كنيد كه دانستن آنها مفيد واقع می شود.البته آنچه در اينجا می بينيد زمانهايی است كه برای انجام كار و حرفه صرف نشده است. شما در پايان عمرتان چقدر عمر بی فايده خواهيد داشت؟
1086 روز در مريضی
3 سال در ميتينگ
8ماه صرف باز كردن ايميل های بی مصرف كه بعضاً فرستنده آنهاهم مشخص نيست.
17 ماه صرف نوشيدن قهوه و ديگر نوشيدنی ها
2 سال صحبت با تلفن
5 سال منتظر خط واحد هسنتد
9 ماه در ترافيك معطل می شوند
4 سال براي پختن و خوردن
يك و نيم سال برای ازدواج و ملزومات آن
يك و نيم سال به لباس پوشيدن
7 سال در حمام
12 سال به تماشای تلوزيون
3 سال به خريد
1 سال به دنبال چيزهايي كه نمي دانند كجا گذاشته اند می گردند
24 سال می خوابند.
چاپ