چهار دوره آموزشی برق پیکاپ

چهار دوره آموزشی برق پیکاپ در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ مهرماه ۹۹ در مرکز آموزش خدمات پس ازفروش تهران برگزار شد.

 

در این دوره ها تعداد ۳۷ نفر از پرسنل ۲۰ نمایندگی شبکه خدمات پس ازفروش شرکت کردند،  که با تمهدات پیش بینی

شده و ایجاد شرایط مناسب اموزشی به جهت ایمن سازی محیط با توجه به بیماری کرونا، استقبال خوبی از این دوره

بعمل آمد و حدود ۷۰٪ درصد تحقق برنامه آموزشی را بهمراه داشته است.

باتوجه به برنامه ریزی آموزشی آتی خدمات پس ازفروش، دوره های فنی وتخصصی نیز با رعایت کامل پروتکل های

بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

چاپ